Реферати українською » Экономика » Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів в СВК "Батьківщина"


Реферат Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів в СВК "Батьківщина"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

ГЛАВА 1. Теоретичні основи ефективне використання основних фондів за умов ринкової економіки

1.1 Економічна суть і роль основних фондів для підприємства

1.2 Показники використання основних фондів

1.3 Чинники і основні напрямки ефективне використання основних фондів

ГЛАВА 2. Аналіз ефективність використання основних фондів в СПК "Батьківщина"

2.1Организационно-правовой статус СПК "Батьківщина" та її економічна характеристика

2.2 Склад і структура основних фондів

2.3 Забезпеченість і озброєність основні засоби

2.4 Аналіз відтворення основних фондів

2.5 Ефективність використання основних засобів

ГЛАВА 3. Шляхи підвищення ефективність використання основних засобів в СПК "Батьківщина"

3.1 Удосконалення структури основних засобів

3.2 Поліпшення відтворення з допомогою використання лізингу

3.3 Впровадження інтенсивних методів використання основних засобів

Висновки і такі пропозиції

Список літератури

Додатка


Запровадження

Основні виробничі фонди – матеріально-технічна база для громадського виробництва. Від його обсягу залежать виробнича потужність підприємства, рівень технічної озброєності праці. Нагромадження основних фондів і підвищення технічної озброєності праці збагачують процес праці, надають йому творчий характер, підвищуютькультурно-технический рівень суспільства.

Будь-яке підприємство незалежно від форми освіти і виду має постійно відстежувати рух свої основні виробничих фондів, до їхнього складу і матеріальний стан, ефективність використання. Ця інформація дозволяє підприємству виявити шляху й резерви підвищення ефективність використання основних фондів, крім того, вчасно знайти й скоригувати негативні відхилення, які надалі можуть спричинити неабиякі наслідки на шляху успішної діяльності підприємства.

Саме тому проблема підвищення ефективність використання основних фондів є такою важливою для будь-який організації. Адже неефективне їх використання призводить до зменшення обсяги виробництва чи реалізації, що у своє чергу зменшує доходи підприємства міста і, відповідно, віддзеркалюється в прибутку.

Мета курсової роботи – обгрунтування шляхів ефективне використання основних фондів за умов ринкової економіки.

Відповідно до конкретною метою було поставлено і вирішені такі:

- розкрити економічну суть і стала роль основних фондів для підприємства;

- розглянути показники використання основних фондів і з'ясувати основних напрямів ефективне використання основних фондів;

- проаналізувати ефективність використання основних фондів для підприємства СПК " Батьківщина".

- розробка шляхів підвищення ефективність використання основних засобів.

Методи дослідження:

Об'єктом дослідження курсової роботи є підставою сільськогосподарський виробничий кооператив "Батьківщина".

Обстежуваний період:2007-2009гг.

основний фонд лізинг кооператив


ГЛАВА 1. Теоретичні основи ефективне використання основних фондів за умов ринкової економіки

1.1 Економічна суть і роль основних фондів для підприємства

Основні виробничі фонди підприємства - це вартісне вираз коштів праці. Вони є значимої складовою майна підприємства йоговнеоборотних активів. (5, з. 85)

Основні виробничі фонди підприємства - це кошти праці, які беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігають свою натуральну форму і які переносять вартість на виготовлений продукт частинами, у міру зношеності. Закон відтворення основний капітал виявляється у тому, що у нормальних економічних умов його, введена у виробництві, повністю відновлюється, забезпечуючи змога постійного технічного відновлення коштів праці. При простому відтворенні рахунок коштів амортизаційного, фонду підприємства формують нової судової системи знарядь праці і, рівну за вартістю зношеним. Для розширення виробництва: потрібні нові вкладення коштів, залучені додатково із прибутку, внесків засновників, емісії цінних паперів, кредиту та ін. При великих масштабах використовуваного основний капітал великі й найбільші підприємства мають можливість рахунок коштів амортизаційного фонду фінансувати як просте, а й у значною мірою розширене відтворення коштів праці (3, з. 62)

Головним визначальним ознакою основних фондів виступає спосіб перенесення вартості на продукт поступово: протягом кількох виробничих циклів; частинами: у міру зношеності. Зношеність основних фондів враховується за встановленими нормами амортизації, сума якої входить у собівартість продукції. Після реалізації продукції нарахований знос накопичується в особливомуамортизационном фонді, який призначається нових капітальних вкладень. Отже, одноразово авансована вартість статутний капітал (фонд) у частині основний капітал робить постійний кругообіг, переходячи з грошової форми у натуральну, в товарну і знову у грошову. У цьому полягає економічна сутність основних фондів. (3, з. 62)

Основні кошти — це основні фонди, виражені в вартісному вимірі.

Основні кошти — це кошти праці, що неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи у своїй свою натуральну форму, які вартість переноситься на вироблену продукцію частинами принаймніснашивания. До них належать кошти праці яка відслужила вже понад рік та вартістю понад стоММЗП (з 1997 р.) за одиницю (>ММЗП — мінімальна місячна вести).

Для обліку, і аналізу основних фондів, вони (фонди) класифікуються за низкою ознак (Додаток 1).

За принципомвещественно-натурального складу вони поділяються на:

1. Земельні ділянки і об'єкти природокористування.

2. Будівлі.

3. Споруди.

4.Передаточние устрою.

5. Машини й устаткування, зокрема:

5.1. Силові машини та устаткування; 5.2. Робітники машини та устаткування;

5.3.Измерительние і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне устаткування; 5.4. Обчислювальна техніка; 5.5. Інші машини та устаткування.

6. Транспортні кошти.

7. Виробничий і Київський господарський інвентар.

8. Робочий худобу.

9. Продуктивний худобу.

10. Багаторічні насадження.

11. Інші види основних засобів, і навіть земельні ділянки, перебувають у власності підприємства, установи.

По функціональному призначенню основні фонди діляться на виробничі і невиробничі. До виробничим основних фондів ставляться кошти праці, які беруть безпосередню в виробничому процесі (машини, обладнання та т.п.), створюють умови для нормального здійснення (виробничі будинку, споруди, електромережі та інших.) і служать для збереження і переміщення предметів праці.

>Непроизводственние основні фонди — це основні фонди, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі (житлові будинки, дитячі садки та ясла, школи, лікарні та інших.), але підпорядковані промислових підприємств.

По приналежності основні фонди поділяються за власні і орендовані. Основні виробничі фонди залежно від рівня їхнього впливу щодо праці поділяють на активні і пасивні. До активним ставляться такі основні фонди, які у процесі виробництва безпосередньо впливають щодо праці, видозмінюючи його (машини та устаткування, технологічні лінії, вимірювальні і регулюючі прилади, транспортні засоби). Решта основні фонди можна зарахувати до пасивним, оскільки вони безпосередньо не впливають щодо праці, а створюють необхідні умови для нормального перебігу виробничого процесу (будинку, спорудження та ін.). Для аналізу якісного стану основних засобів для підприємства треба зазначити їх структуру. Розрізняють виробничу (видову), технологічну і вікову структуру основних засобів.

Під виробничої структурою розуміється співвідношення різних груп основних виробничих фондів (>ОПФ) повещественно-натуральному складу у тому загальної середньорічний вартості.

Найважливішим показником виробничої структуриОПФ є частка активній частині у тому загальної вартості. Це з тим, що міра випуску продукції, виробнича потужність підприємства, інші економічні показники роботи підприємства у значною мірою залежить від величини активній частиніОПФ. Тому підвищення його частки рівня одна із напрямів вдосконалення виробничої структуриОПФ для підприємства.

Виробнича структураОПФ для підприємства залежить від наступних чинників: специфіки підприємства; прискорення НТП; рівня концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування й диверсифікації виробництва; географічного місцезнаходження та інших.

Технологічна структураОПФ характеризує їх розподіл по структурних підрозділах підприємства у відсотковому вираженні від своїх загальної вартості. У "вузькому" плані технологічна структура то, можливо представлена, наприклад, як частка окремих видів верстатів у кількості верстатного парку чи як часткаавтосамосвалов у кількості автотранспорту, наявного для підприємства.

Вікова структураОПФ характеризує їх розподіл за групами (до 5 років; від 5 до 10 років; від 10 до 15 років; від 15 до 20 років; понад двадцять років). Середній вік устаткування розраховується як середньозважена величина. Такий розрахунок може бути здійснений як загалом підприємством, і за групами машин і устаткування.

Основне завдання для підприємства повинна зводитися до того що, ніж допускати надмірного старінняОПФ (особливо активною частиною), тому що від цього залежать рівень їхнього фізичного й моральної зносу, отже, й одержують результати роботи підприємства. (5, з. 85)

Основні виробничі фонди підприємств роблять господарський кругообіг, що складається з наступних стадій: знос основних фондів, амортизація, нагромадження коштів до повного відновлення основних фондів, їх заміна шляхом здійснення капітальних вкладень.

Будь-які об'єкти основних фондів піддаються фізичному моральному зносу, тобто.. під впливом фізичних сил, технічних і нових економічних чинників вони поступово втрачають свої властивості, виходять з ладу не можуть далі виконувати своїх функцій. Фізичний знос частково відновлюється шляхом ремонту, реконструкції й модернізації основних фондів. Моральний знос в тому, що застарілі фонди за своєю конструкцією, продуктивності, економічності, якості своєї продукції відстають від новітніх зразків. Тому періодично виникла потреба заміни основних фондів, особливо їхнього активній частині. Причому у сучасної економіці головним чинником, визначальним необхідність заміни, є моральний знос.

1.2 Показники використання основних фондів

Облік і - оцінка основних виробничих фондів (>ОПФ) дозволяють судити про їхнє кількісної частці у складі елементів економіки підприємства. Судження ж про те, як господарювання цими фондами (якісний бік) впливає зміна економіки та структури, можна лише з розгляду системи показників.

Перша група - узагальнюючі показники, дозволяють оцінювати рівень використання основних фондів.

Найбільш важливий їх - фондовіддача (Фпро). Він визначається за такою формулою:


Фпро=>В/Ф

де У - річна прибуток від реалізації продукції, крб.; Ф- середньорічна вартість основних виробничих фондів, крб.

>Фондоотдача показує, якою є загальна віддачу від використання кожного рубля, вкладеного вОПФ, тобто. наскільки ефективно це вкладення коштів.

Середньорічна вартістьОПФ визначається за такою формулою:

>Ф=Ф1+(Фв*К)/12- (Фвиб*(12-К) )/12,

деФ1 - вартістьОПФ початку року, крб.;Фв - вартість вводяться у протягом рокуОПФ, крб.;Фвиб - вартість вибувають протягом рокуОФП, крб.; До - кількість повних місяців функціонуванняОПФ протягом року.

Якщо чисельник і знаменник даної формули розділимо на середньоспискову чисельність, одержимо:

Фпро =Пт /Фв

деПТ — продуктивності праці (вироблення) для підприємства; Фв —фондовооруженность праці.

Ця формула можна використовувати ще докладного аналізу рівня використання основних виробничих фондів. Вона показує взаємозв'язок між виробленням іфондовооруженностью праці. Ідеальним варіантом вважається варіант, коли вироблення для підприємства зростає швидшими темпами, ніжфондовооруженность праці, позаяк у цьому випадку досягається максимальна ефективність виробництва. (5,с.89)

Зворотної величиною фондовіддачі є показник фондоємності продукції (>Фе), яким характеризується вартість основних фондів, що припадають на одиницю продукції, крб.:Фе =Ф/В.

Зростання показника фондовіддачі та подальше зниження фондоємності продукції свідчать про поліпшення використання основних фондів і навпаки.

Коефіцієнт зносу (Кі) різних видів чи груп основних фондів розраховується так:

Кі =Зи/Фп

деЗи - вартість зносу тієї ж основних фондів, що й за розрахунку Кі;Фп- початкова вартість всіх, чи окремих видів, груп основних фондів.

Друга ж група - показники, дозволяють судити й оцінювати склад парламенту й структуру основних фондів.

Коефіцієнт відновлення основних фондів (>Кобн) розраховується так:

>Кобн =>Фввед/Фг

деФввед - вартість знову запроваджених основних фондів за певного періоду;Фкг - вартість основних фондів наприкінці тієї самої періоду.

Коефіцієнт вибуття основних фондів (>Квиб) визначається так:

>Квиб =>Фвиб /Фнач

деФвиб - вартість вибувають основних фондів за певного періоду;Фнач - вартість основних фондів початку тієї самої періоду.

Коефіцієнт приросту основних фондів (>К.рост.) вираховується за формулою:

>К.рост. = (>Фввед. –Фвиб.) /Фнач

деФвиб. - вартість вибулих основних фондів за певного періоду. (1,с.22)

Показника використання основних виробничих фондів за певною мірою віднести: рентабельність всього майна підприємства (>Rн), рентабельність власні кошти (>Rс.с) і рентабельність виробничих фондів (>Rпф).

>Rн = Прибуток / Середній розмір активу балансу * 100 %

>Rс.с = Прибуток / Середній розмір власні кошти * 100 %

>Rпф = Прибуток / (Середня залишкова вартістьОПФ + Середня вартість матеріальних оборотних фондів) * 100 %

Показником, що характеризує рівень використанняОПФ, був частиною їхнього рентабельність (>Rф).

>Rф = Прибуток / Середньорічна залишкова вартістьОПФ * 100 % (5, з. 90)

На підвищення ефективність використання основних фондів потрібне підвищення ступеня їх завантаження, особливо їхнього активною частиною, відновлення фондів (це можна судити з зміни вищезгаданих коефіцієнтів), використання прогресивного устаткування, сучасних технологій і кваліфікованих працівників, вдосконалення організації та управління виробництвом. (1,с.22)


1.3 Чинники і основні напрямки ефективне використання основних фондів

Поліпшення використання основних засобів віддзеркалюється в фінансові результати роботи підприємства з допомогою: збільшення випуску продукції, зниження собівартості, поліпшення якості продукції, зниження податку майно і збільшення балансового прибутку. (5, з. 98)

Резерви зростаннякапиталоотдачи пов'язані з мобілізацією як екстенсивних чинників: збільшення часу корисного використання машин, і інтенсивних чинників: підвищення продуктивності обладнання одиницю часу. Головним чинником підвищення ефективність використання основних фондів був частиною їхнього оновлення й технічне вдосконалення. Впровадження досягнення НТП підвищує рівень механізації і автоматизації виробництва, підвищує продуктивності праці робочих, сприяє економії матеріальних витрат, підвищує культури і безпеку виробництва.

Значні резерви перебувають у збільшенні часу роботи машин і немає механізмів. Основні причиницелосменних іцелосуточних простоїв устаткування є ремонт, несправність і налагодження, і навіть організаційні неполадки: відсутність матеріалів, заготовок, інструмента, енергії. (3,с.77)

Поліпшення використання основних засобів для підприємства можна досягти шляхом:

• звільнення підприємства зайвого устаткування, машин та інших основних засобів чи передачі їх у найм;

• своєчасного і більш якісного проведення планово-запобіжних і капітальних ремонтів;

• придбання високоякісних основних засобів;

• підвищити рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу;

• вчасного оновлення, особливо активній частині, основних засобів із метою недопущення надмірного морального та фізичного зносу,

• підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємства, у цьому є економічну доцільність;

• поліпшення якості підготовки сировини й матеріалів до процесу виробництва;

• підвищити рівень механізації і автоматизації виробництва;

• забезпечення там, де це економічно доцільно, централізації ремонтних служб;

• підвищити рівень концентрації, спеціалізації і комбінування виробництва;

• впровадження нової техніки та використання прогресивної технології —малоотходной, безвідходної, енерго- ітопливосберегающей;

• вдосконалення організації виробництва та роботи з метою скорочення втрат робочого дня і простою у роботі машин і устаткування.

Шляхи поліпшення використання основних засобів залежить від конкретних умов, сформованих для підприємства за чи іншого період. (>5,с. 98-99)


ГЛАВА 2. Аналіз

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація