Реферати українською » Экономика » Розробка виробничої Програми та необхідніх Економічних ресурсів фірмі в умів орієнтації на ринкову кон'юнктуру


Реферат Розробка виробничої Програми та необхідніх Економічних ресурсів фірмі в умів орієнтації на ринкову кон'юнктуру

>Міністерствоосвіти й науки України

>Економіко-правовий коледж

>Кіровоградськогоінститутукомерції

>Курсова робота

Здисципліни ">Мікроекономіка"

>Кіровоград 2011


>Вступ

>Мікроекономіка – наука, щовивчаєфункціонуванняекономічнихагентів вході їхньоговиробничої,розподільної,споживчої йобмінноїдіяльності.Вонадосліджує якфункціонують йрозвиваютьсягалузіпромисловості і ринки.

У годинупідприємствоповиннепостійнодосліджуватиринок,щоброзвивати своювиробничу діяльність. Укурсовійроботірозглянемофірму, щоєнедосконалим конкурентом, а чи незможезначноюміроювпливати након’юнктуруринку.Щобзбільшитирозміри прибутку,фірмітреба якщозбільшитиобсяг продажпродукції, ацеможепризвести дозниженняціни зарахунокперенасиченняринкуданоюпродукцією.

Укурсовійроботітребарозрахувати йдослідити усіосновніпоказникифірми у тому,щобскластивиробничупрограму.

>По-першетребавизначитиправильнукомбінаціютоварі, що виннавироблятифірма. Для цоготребарозглянутикривувиробничихможливостей.

>По-другетребарозглянутикривупопиту,еластичністьпопиту,знайтиваловий таграничнийдохід прирізноманітнихоб’ємахвиробництва,розрахункивитрат наробочу силу тазаробітна платаробітникамфірми,витрати назасобивиробництва,граничні таваловівитрати,визначенняоб’ємувиробництва.

>Післяпідрахунківосновнихпоказників можнарозрахуватиоптимальнийоб’ємвиробництва таприбутокфірми вмайбутньому.


>Вихіднідані

 

>Таблиця 1

>Товари >Можливість
K L M N W
Товар А 0 100 200 300 400
Товар У 300 240 170 100 0

>Таблиця 2

>Об’ємпопиту товару А (од.)
50 100 150 200 250 300 350 400
>Ціна заодиницювиробу 210 190 170 150 130 110 90 70

>Таблиця 3

Зарплата одногоробітника: >Середняпродуктивність 1робітникаод/чол. >Витрати назасобивиробництва привипускуодиниціпродукції
>а)Привипуску 50 од. б)додатковийнайомкожних 50чол. 50 100 150 200 250 300 350 400
110 15 1 560 650 750 890 1150 1250 1400 1540

Постановказадачі

>Цякурсова роботастановить собою роботу, вякійоб’єднані улогічнійпослідовностіосновнікрокифірми прирозробцівиробничоїпрограми та необходимихекономічнихресурсів вумовахїїорієнтації наринковукон’юнктуру.

Наринкудієакціонернепідприємство, якувипускаєодноріднупродукцію.Враховуючидіючукон’юнктуру,необхідновизначити:

·Виробничіможливостіфірми;

·Оптимальнийоб’ємвипускупродукції;

·Цінупродукції, щовипускається;

·Витрати назасобивиробництва;

·Кількістьнайманихробітників;

·Заробітну плату;

·Прибуток;


1.Визначеннявиробничихможливостейфірми

>Фірма Хмаєможливостівипускати дватовари А й У.Обмеженість

>ресурсів та їхнірідкісністьзумовлюєнеобхідністьвибору.Зростаннявиробництва товару Аозначаєзменшеннявиробництва товару У.альтернативнувартістьвикористанняобмеженихресурсівзображаютьграфічно увиглядікривоївиробничихможливостей.

>Побудуватиграфіквиробничихможливостейфірми Х (>додаток 1.1).

>Необхіднідані дляпобудовграфікунаведені втаблиці 1. (>Вихіднідані)Будуючиграфік,кожну паруданих ізтаблицітребазображати якокрему точку наплощині. Награфікувиробничихможливостейвиробництво товару Авідкладається погоризонтальнійосі, товару У – навертикальнійосі.

>Нехайфірма Х тепервиробляємаксимальнукількість товару У й нульодиниць товару А.Використовуючикривувиробничихможливостей,визначимоальтернативнувартістьзростаннявиробництва товару Арахуноквтратипевноїкількостіодиниць товару У.

>Альтернативноювартістюзростаннявиробництва товару А відможливості До доможливості Lєвтрата 300 – 240 = 60 >одиниць товару У.

>Альтернативноювартістюзростаннявиробництва товару А відможливості До доможливості Мєвтрата 300 – 170 = 130одиниць товару У.

>Альтернативноювартістюзростаннявиробництва товару А відможливості М доможливості Nєвтрата 170 – 100 = 70 >одиниць товару У.

>Альтернативоювартістюзростаннявиробництва товару А відможливості N доможливості Wєвтрата 100 – 0 = 100одиниць товару У.

2.Розрахунокнахилукривоївиробничихможливостей

>Нахилкривоїпоказуєзмінуоднієїзмінної, щовідбуваєтьсявнаслідокзміниіншої.Тобтоце змінузмінної Y (товар У) дозмінної X (товар А).

>Якщомаєнахил,позитивний, то 2змінніперебувають упрямійзалежності, >тобто смердотізростають чиспадають разом.Якщографікмаєнегативнийнахил тодіміждвомазміннимиіснуєобернена залежність.

>Розрахунокнахилукривої длякожноїкомбінаціїможливостей:КL,LМ,МN,NW,КМ,КN,КW,LN,LW,МW задопомогоювикористанняграфікавиробничоїможливості.

>KL = (300 – 240): (0 – 100) = - 0,6

>LM = (240 – 170): (100 – 200) = - 0,7

MN = (170 – 100): (200 – 300) = - 0,7

>NW = (100 – 0): (300 – 400) = -1

>KM = (300 – 170): (0 – 200) = - 0,65

>KN = (300 – 100): (0 – 300) = - 0,67

>KW = (300 – 0): (0 – 400) = - 0,75

>LN = (240 – 100): (100 – 300) = - 0,7

>LW = (240 – 0): (100 – 400) = - 0,8

>MW = (170 – 0): (200-400) = - 0,85

>Обернена залежністьміждвомазміннимиіснує тоді, колиєнегативнийнахил, асамеякщовиробництво товару Узбільшується, товиробництво товару Азменшується йнавпаки.

 

3.Зміщеннякривоївиробничихможливостей подвпливомфакторів

 

>Фірма Хпридбалаобладнання,завдякиякому:Виробництво товару Азбільшилось у три рази (>Таблиця 1).

>Таблиця 1

>Товари >Можливість
K L M N W
Товар А 0*3=0 100*3=300 200*3=600 300*3=900 400*3=1200
Товар У 300 240 170 100 0

>Виробництво товару Узбільшилося у 2 рази ( >Таблиця 2)

>Таблиця 2

>Товари >Можливість
K L M N W
Товар А 0 100 200 300 400
Товар У 300*2=600 240*2=480 170*2=340 100*2=200 0*2=0

 

>Виробництво товару Азбільшилося у 1.5 рази,одночаснозізбільшеннямвиробництва товару У у 2,5 рази (>Таблиця 3)

>Таблиця 3

>Товари >Можливість
K L M N W
Товар А 0*1,5=0 100*1,5=150 200*1,5=300 300*1,5=450 400*1,5=600
Товар У 300*2,5=750 240*2,5=600 170*2,5=425 100*2,5=250 0*2,5=0

>Змінизображені награфіку (>додатки 2 – 4).

 

4.Визначеннязалежностіціни та валового прибутку відобсягувиробництва

>Припустимо,фірма Хвирішилавипускати лише товар А.

>Фірмаєнедосконалим конкурентом,тобтомаєзначнучасткувиробництва вгалузі йможевпливати націни. Тому, приростівипускупродукціїфірмивідбуваєтьсяперенасиченняринку товарами,зменшенняпопиту йвідповідноціни. У цихумовах збільшеннявиробництва понадвідповіднийрівеньпризведе допадінняприбутку.

Дляприйняттярішення пронайбільшвигідний планвипускупродукціїнеобхідно:

>Побудуємографікфункціїпопитуспоживачів напродукціюфірми (>додаток 4.1).

>Вінвідображаєзв'язокміжвеличиноюпопиту таціноюпевного товару заіншиходнакових умів.Кількість йціна товаруперебувають воберненійзалежності.

>Ціну товарувідкладаємо повертикальнійосі, а величинапопиту погоризонтальнійосі. Кожна пара чисел (>ціна,об’єм товару) ізтаблиці 2зображається як точка наплощині.З’єднавшиці точки,отримаємокривупопиту.Негативнийнахилкривоїпопитувідображає законспадногопопиту.

>Може, але йвстановленняцінивищеграфікупопитуможепризвести дозниженняприбуткуфірми зарахунокпадінняпопиту. Отжефірмі невигідновстановлюватицінувище ніж награфіку.

>Визначимо >еластичністьпопитуспоживачів напродукціюфірми Хстосовно шкірногоможливогозмінюванняціни задопомогоюкоефіцієнтаеластичностіпопиту.

>Ціноваеластичністьпопиту –цемірареагуваннявеличинипопиту товару, назміну йогоціни заіншихнезмінних умів. Отже,ціноваеластичність (>Ed) –це ставленнявідсотказмінивеличинипопиту довідсотказміниціни.

>Коефіцієнтеластичності можнаобчислити заформулою:

 

>Ed= відсотокзмінивеличинипопиту / відсотокзміниціни.

Дляспрощеннярозрахунківрекомендуєтьсякористуватисявиведеноюформулою длявизначеннякоефіцієнтаеластичності:

>Ed = (Змінакількості / ( Сумаоб’ємів / 2)) / (Змінаціни / ( Сумацін / 2))

>Розрахункизображені втаблиці І.

>Висновок: Понахилукривої не можнасудити проеластичністьпопиту.Крутий чи положистийнахилпопитувизначаєтьсязміноюцінивеличинипопиту, тоді колиеластичністьзалежить від їхнівідносних чипроцентнихзмін.

>Таблиця І

>Об’єм товару Наякийєпопит >Ціна за 1виріб (грн.) >Розрахуноккоефіцієнтаеластичності (>Ed)
50 210 -
100 190 6,7
150 170 4
200 150 2,23
250 130 1,57
300 110 1,06
350 90 0,75
400 70 0,52

>Ed 1 = (50 : (150 : 2)) : (20 : (400 : 2)) = 0,67 : 0,1 = 6,7 -еластичність

>Ed 2 = (50 : (250 : 2)) : (20 : (360 : 2)) = 0,4 :0,1 = 4 -еластичність

>Ed 3 = (50 : (350 : 2)) : (20 : (320 : 2)) = 0,29 : 0,13 = 2,23 -еластичність

>Ed 4 = (50 : (450 : 2)) : (20 : (280 : 2)) = 0,22 : 0,14 = 1,57 -еластичність

>Ed 5 = (50 : (550 : 2)) : (20 : (240 : 2)) = 0,18 : 0,17 = 1,06 -еластичність

>Ed 6 = (50 : (650 : 2)) : (20 : (200 : 2)) = 0,15 : 0,2 = 0,75 -нееластичність

>Ed 7 = (50 : (750 : 2)) : (20 : (160 : 2)) = 0,13 : 0,25 = 0,52 –нееластичність

>Розрахунок валового прибуткуфірми Х

>Валовийдохід –цедохід відреалізаціїпродукції безурахуваньвитрат.

>Розрахуємоваловийдохід (>ВД)фірми X заформулою:

 

>ВД = Р * V

Де: Р –цеціна заодиницюпродукції прикожномуоб'ємувипуску, V -кількість (>об'єм)продукції.

1.  50 * 210 = 10500

2.  100 * 190 = 19000

3.  150 * 170 = 25500

4.  200 * 150 = 30000

5.  250 * 130 = 32500

6.  300 * 110 = 33000

7.  350 * 90 = 31500

400 * 70 = 28000

>Розрахуватиграничнийдохід (ДД)

>Граничнийдохід –цедохід від продаждодатковоїодиниціпродукції (>приріст валового прибутку).

 

ДД =ВД 2 –ВД 1

>Отриманірезультатизанесені дотаблиці ІІ.

19000-10500 = 8500

1.  25500-19000 = 6500

2.  30000-25500 = 4500

3.  32500-30000 = 25500

4.  33000-32500 = 500

5.  31500-33000 = -1500

6.  28000-31500 = -3500

>Таблиця ІІ

>Об’єм товару (од.) >Ціна завиріб (грн.) >ВД (грн.) ДД (грн.)
50 210 10500 -
100 190 19000 8500
150 170 25500 6500
200 150 30000 4500
250 130 32500 2500
300 110 33000 500
350 90 31500 -1500
400 70 28000 -3500

>Побудуємографікзалежності валового прибутку відоб’ємувиробництва (>додаток 4.5). >Знайдемо награфікунайбільшприбутковийоб’ємвипускупродукції.

>Висновок :Ціна йваловийдохідзмінюються до одного бік,якщопопитнееластичний;якщоціна йваловийдохідзмінюються врізністорони, топопителастичний.Якщо наділянціприсутняодиничнаеластичність, то, призмініціни,виручка незмінюється.

 

5.Визначеннячисельностіробітників, прибутку,якийотримуєфірмазавдяки 1робітнику,середньоїзаробітної плати тавитрат наробочу силу длярізнихоб’єміввиробництва (>вихіднідані в табл. 3)

 

>Розрахуватичисельністьробітників.

>Чисельністьробітників (Ч) можнарозрахувати,виходячи ізпродуктивності роботи (ПП) таоб’ємупродукції, щовипускається (V) заформулою:

 

Ч = V / ПП

Дляспрощеннярозрахункуприпустимо, щокоженробітник усередньомувипускає 1 од.продукціїнезалежно відобсягувиробництва,тобтограничнапродуктивність роботи якщодорівнюватисереднійпродуктивності (ПП = 1од./чол.)

1. Ч = 50 : 1 = 50

2. Ч = 100 : 1 = 100

3. Ч = 150 : 1 = 150

4. Ч = 200 : 1 = 200

5. Ч = 250 : 1 = 250

6. Ч = 300 : 1 = 300

7. Ч = 350 : 1 = 350

8. Ч = 400 : 1 = 400

>Розрахуємодохід,якийотримуєфірмазавдяки роботи одногоробітника.

>Дохід (Д),якийотримуєфірмазавдяки роботи одногоробітника –цевиражений угрошовійформідодатковийдохід від продажусьогододаткового продукту,виготовленого одним новенайманийробітником.

 

Д =Ціна продаж * ПП

 

1.  210 * 1 = 210

2.  190 * 1 = 190

3.  170 * 1 = 170

4.  150 * 1 = 150

5.  130 * 1 = 130

6.  110 * 1 = 110

7.  90 * 1 = 90

8.  70 * 1 = 70

>Розрахуємосереднюзаробітну плату (ЗП) взалежності відкількостінайманихробітників.

Уумовах, колифірма –недосконалий конкурент, збільшеннявиробництвапризведе до збільшенняпопиту таціни наробочу силу (>заробітної плати).Заробітна платарозраховується наосновіданихтаблиці 3 (>вихіднідані).

>Розрахуємовитрати наробочу силу.

>Витрати наробочу силу (>зміннівитратиВРС)розраховуютьсявиходячи ізсередньоїзаробітної плати одногоробітника (ЗП) такількостіробітників, котріпрацюють навиробництві (Ч):

 

>ВРС = ЗП * Ч.


50 * 110 = 5500

1.  100 * 125 = 12500

2.  150 * 140 = 21000

3.  200 * 155 = 31000

4.  250 * 170 = 42500

5.  300 * 185 = 55500

6.  350 * 200 = 70000

7.  400 * 215 = 86000

>Отриманідані в пунктах 5.1- 5.4занесемо втаблицю ІІІ

>Таблиця ІІІ

>Кількістьпродукції (од.) >Продуктивність роботи (>од./чол..) >Ціна заодиницюпродукції (грн.) >Чисельністьробітників (>чол..) >Дохід від одногоробітника (грн.) >Середня зарплата 1робітника (грн.) >Витрати наробочу силу (грн.)
50 1 210 50 210 110 5500
100 1 190 100 190 110+15=125 12500
150 1 170 150 170 125+15=140 21000
200 1 150 200 150 140+15=155 31000
250 1 130 250 130 155+15=170 42500
300 1 110 300 110 170=15=185 55500
350 1 90 350 90 185+15=200 70000
400 1 70 400 70 200=15=215 86000

 

>Побудуємографіки:залежності прибутку,якийотримуєфірмазавдяки одномуробітнику, відоб’ємупродукції, щовипускається, тазалежностізаробітної плати відоб’ємупродукції, щовипускається (>додаток 5.5).

>Фірмазакінчитьнайомробітників приоб’ємівиробництва 193, бодохід, що приноситикожнийробітникфірмі, якщоменшим ніж йогозаробітна плата.

 


6.Розрахуноквитрат назасобивиробництваВЗВ (>незміннівитрати)

>цінадохідробітникваловий

>Використовуючивихідніданітаблиці 3,розрахувативитрати назасобивиробництва.

>Приріствитрат назасобивиробництва:

1.  –

2.  650 – 560 = 90

3.  750 – 650 = 100

4.  890 – 750 = 140

5.  1150 – 890 = 260

6.  1250 – 1150 = 100

7.  1400 – 1250 = 150

8.  1540 – 1400 = 140

>Оформиморозрахунки втаблицюІV

>ТаблицяІV

>Кількістьпродукції (од.) >Витрати назасобивиробництва (грн.) >Приріствитрат назасобивиробництва (грн.)
50 560 -
100 650 90
150 750 100
200 890 140
250 1150 260
300 1250 100
350 1400 150
400 1540 140

 

>Побудуємографікзалежностівитрат назасобивиробництва відвипускупродукції (>додаток 6.2).

>Данийграфікмаєвиглядзростаючоїлінії, бокількістьпродукції йвитрати навиробництвоперебувають упрямійзалежності.Графікмаєвиглядвигнутоїлінії на тихийпроміжках, деприріствитрат назасобивиробництвазбільшується, але в тихийпроміжках, деграфікмаєвиглядвипуклоїлінії, тамприрістзменшується.

 

7.Розрахуноквитрат навиробництво та їхніаналіз

 

>Розрахувативаловівитрати навиробництво.

>Витрати навиробництво вцілому пофірмі (>валовівитрати (ВР) чисобівартість) узагальномувиглядіскладаються із двохчастин:витрати назасобивиробництва (>ВЗВ) тавитрати наробочу силу (>ВРС).

>Використовуючиданітаблиць ІІІ таІV,розрахуємоваловівитрати заформулою:

 

ВР =ВЗВ +ВРС

 

1.  560 + 5500 = 6060

2.  650 + 12500 = 13150

3.  750 + 21000 = 21750

4.  890 + 31000 = 31890

5.  1150 + 42500 = 43650

6.  1250 + 55500 = 56750

7.  1400 + 70000 = 71400

8.  1540 + 86000 = 87540

>Розрахуємограничнівитрати.

>Граничнівитрати –цедодатковівитрати,пов’язані ззбільшеннямвиробництва наодиницюпродукції чи ззбільшеннямвитрат привиробництвідодатковоїодиниціпродукції.


>ГВ =ВВ2 –ВВ1

 

1.  –

2.  13150 – 6060 = 7090

3.  21750 – 13150 = 8600

4.  31890 – 21750 = 10140

5.  43650 – 31890 = 11760

6.  56750 – 43650 = 13100

7.  71400 – 56750 = 14650

8.  87540 – 71400 = 16140

>Розрахункипунктів 7.1- 7.2занесемо дотаблиці V.

>Таблиця V

>Кількістьпродукції (од.) >Витрати назасобивиробництва (грн.) >Приріствитрат назасобивиробництва (грн.) >Витрати наробочу силу (грн.) >Валовівитрати (грн.) >Граничнівитрати (грн.)
50 560 - 5500 6060 -
100 650 90 12500 13150 7090
150 750 100 21000 21750 8600
200 890 140 31000 31890 10140
250 1150 260 42500 43650 11760
300 1250 100 55500 56750 13100
350 1400 150 70000 71400 14650
400 1540 140 86000 87540 16140

8.Виявлення оптимальногооб’єму таціни, котрізабезпечуютьмаксимізаціюприбуткуфірми

 

>Знайдемооптимальнийоб’єм,якийзабезпечуємаксимізаціюприбуткуфірми.

>Фірміпотрібновироблятилише тупродукцію, що приноситиграничнийдохід, щоперевищуєграничнівитрати.Лишетакевиробництвоможесприятизбільшеннюдоходів.Є точка деграничнийдохіддорівнюєграничнимвитратам,саме вонаєпограничноюточкоюміжоб’ємамивиробництва, колиграничнийдохідперевищуватимеграничнівитрати.Саме колиграничнийдохід якщодорівнюватиграничнимвитратам, тодіфірма якщомаксимізуватисвійприбуток.

>Маючиінформацію проціни,валовувиручку,граничнийдохід,валові таграничнівитратиобчислимоприбутокфірми (>ВД - ВР):

1. 10500 – 6060 = 4440

2. 19000 – 13150 = 5850

3. 25500 – 21750 = 3750

4. 30000 – 31890 = -1890

5. 32500 – 43650 = - 11150

6. 33000 – 56750 = -23750

7. 31500 – 71400 = -39900

8. 28000 – 87540 = -59540

>Розрахункизанесемо дотаблиціVІ

>ТаблицяVІ

>Кількістьпродукції (од.) >Ціна заодиницюпродукції (грн.) >Валовавиручка (грн.) >Валовівитрати (грн.) >Прибуток (грн.) >Граничнівитрати (грн.) >Граничнийдохід (грн.)
50 210 10500 6060 4440 - -
100 190 19000 13150 5850 7090 8500
150 170 25500 21750 3750 8600 6500
200 150 30000 31890 -1890 10140 4500
250 130 32500 43650 -11150 11760 2500
300 110 33000 56750 -23750 13100 500
350 90 31500 71400 -39900 14650 -1500
400 70 28000 87540 -59540 16140 -3500

>Побудуємографікизалежності (>додатки 9-10):

- валового прибутку таваловихвитрат (вертикальнавісь) відобсягупродукції, щовипускається (горизонтальнавісь);

- межового прибутку таграничнихвитрат (вертикальнавісь) відоб’ємупродукції, щовипускається (горизонтальнавісь);

>Аналізуючиграфіки,знайдемооптимальнийоб’єм, приякомуфірма Хмаксимізуєсвійприбуток. якпоказуєграфік,максимальнийприбутокстановить 7685 грн.

>Підприємствозможемінімізувативитрати йзбільшитисвійприбутоклише до тогоразі, колиграничнийдохід станірівнимграничнимвитратам.


>Висновок

Укурсовійроботі булипроведенірозрахункиосновнихпоказниківфірми.

>Буливизначенівиробничіможливостіфірми зарахуноканалізукривоївиробничихможливостей.Він показавши, що кривазавждимаєнегативнийнахил, боміж товарами У та Аіснуєобернена залежність.

Укурсовійроботітакож було бдослідженопопит напродукцію.Визначенийоб’ємвиробництва, що приноситинайбільшийваловийдохід – 300 од.Дослідженняграфікупопитупотрібно було б у тому,щобвизначити міжціни якоїслідвстановлюватифірмі напродукцію,щоб невтратитипопитякийпризведе дозниженняприбутків.

>Потімрозрахувалиоб’ємпродукції приякійфірмаприпинитьнайомробітників.Розрахунки показали, що приоб’єміпродукції 193 од.найомпрацівниківприпиниться,адже тодідохідякий приноситикожен із них якщоменшим ніжзаробітна плата шкірногоробітника.Булорозрахованосереднюзаробітну платуробітника,витрати наробочу силу, тазасобивиробництва.

Накінець було бзнайденооптимальнийоб’ємвиробництва щоскладає 120 од.

>Також згіднографікудодатку 9встановлена точкабеззбитковості, чи точка оптимальногоприбутку Якастановить 29063 грн. приоб’ємі 185 од.продукції.

>Маючиінформацію проціни,валовувиручку,граничнийдохід,валові таграничнівитрати було бобчисленоприбутокфірми.

>Також входівиконаннякурсової роботи було брозрахованограничнівитрати,граничнідоходи Задопомогоюграфікадодатку 9 було бзнайденомаксимальнийприбутокфірми, щоскладає 7685 грн приоб’ємівиробництва 120 од.Максимальнийприбутокфірми можназнайти заточкою деграничнийдохіддорівнюєграничнимвитратам,саме тодіфірма якщомаксимізуватисвійприбуток.Тобтотребавироблятилише тієїоб’ємпродукції, приякомуграничнийдохідперевищуватимеграничнівитрати.


Схожі реферати:

Навігація