Реферати українською » Экономика » Удосконалення збутової діяльності на підприємстві


Реферат Удосконалення збутової діяльності на підприємстві

Страница 1 из 12 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1 Збутова діяльність підприємства у сучасних умовах

1.1 Сутність збутової діяльності

1.2 Основні методи збуту

2 РУП «МТЗ», його характеристика і аналіз роботи

2.1 Характеристика підприємства його організаційно-управлінська структура

2.2 Характеристика своєї продукції і її збуту

2.3 Аналіз основних техніко-економічних показників роботи РУП «МТЗ»

2.3.1 Аналіз товарної продукції

2.3.2 Аналіз і динаміка собівартості товарної продукції

2.3.3 Аналіз прибутку підприємства

2.3.4 Аналіз рентабельності РУП «МТЗ

2.3.5 Аналіз продуктивність праці заробітної плати

2.3.6. Аналіз фінансові показники РУП «МТЗ»

2.4. Аналіз збутової діяльності РУП «МТЗ»

2.4.1 Аналіз власної товаропровідної мережі

2.4.2 Аналіз рекламної і виставкову діяльність РУП «МТЗ»

3Технико-економические заходи щодо вдосконаленню збутової діяльності РУП «МТЗ»

3.1 Розширення товаропровідної мережі

3.2 Розширення виставкову діяльність РУП «МТЗ»

3.3 Удосконалення організаційної структуриМаркетинг-центра

3.4 Створення фірмового стилю

3.5 Удосконалення технологічного процесу виготовлення валика вентилятора

4 Проектування і розрахунок штучного висвітлення до виконання робіт, за розробці проектованого об'єкта

Укладання

Список літератури

Додаток АОрганизационно-управленческая структура РУП «МТЗ»

Додаток Б Організаційна структура управлінняМаркетинг-центра РУП «МТЗ»

Додаток У Збутова мережу РУП «МТЗ»

Додаток Р Схема товаропровідної мережі Мінського тракторного заводу там


>ПЕРЕЧЕНЬУСЛОВНЫХОБОЗНАЧЕНИЙ

РУП – республіканське унітарна підприємство;

МТЗ – Мінський тракторний завод;

>ТПС –товаропроводящая мережу;

ТД – торговий дім;

ТП – товарна продукція;

У – вироблення;

Ч – чисельність;

>СДЗ – країни далекого зарубіжжя;

АПК – агро-промисловий комплекс;

СП – складальне виробництво;

АУП – адміністративно-управлінський персонал.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

На сучасному розвитку Республіки Білорусь у, забезпечення стабільну роботу підприємств із випуску конкурентоспроможноїпро-дукции, є саме першорядної важливості. Спрямованість торгової концепцію діяльності будь-якого підприємства стала більш різнобічної та дуже складною у вигляді величезної розмаїтості товарів хороших і бажань покупця. У ринковій економіці виживають ті підприємства, чия продукція роботи, послуги знаходять збут. Тому обрана тема дипломного проекту «вдосконалення збутової діяльності для підприємства», куди входять у собі вивчення методів та молодіжні організації збуту готової продукції, є сьогодні особливо актуальною й вимагає подальшого її дослідження.

Дослідження основних форм і методів збутової діяльності спрямоване на виявлення перспективних коштів просування товарів - від виробника до кінцевого споживача й організацію їх роздрібного продажу з урахуванням всебічного аналізу та оцінки ефективностіисполь-зуемих чи намічуваних для використання каналів та способів і розподілу і збуту, включаючи й ті їх, якими сповна користуються конкуренти. Щоб служба збуту правильно функціонувала, необхідно побудова системи збору інформації, проводити дослідження ринку, організації реклами, збутових операцій та обслуговування, щоб забезпечити максимум результатів.

Як об'єкт дослідження був обраний РУП «МТЗ» – одна з найбільших у світі виробниківколесних тракторів. Підприємство здійснює випуск широкої номенклатури продукціїмашино-строительного профілю, основними видами якої єколесние трактори,тракторокомплекти,мини-техника, лісові і шахтні машини та інша техніка. РУП «МТЗ» характеризується наявністю власної товаропровідної мережі, доставки продукції ведуться приблизно 125 країн світу. Успішна збутова діяльність – головна мета підприємства. Саме тому цікавить проаналізувати діяльність цього підприємства.

Предметом дослідження є збутова діяльність підприємства, та шляхи її вдосконалення.

Метою дипломного проекту є проведення повного аналізу збутової діяльності РУП «МТЗ», виявлення резервів у діяльності підприємства міста і пропозиції щодо їхнього раціонального використання.

Відповідно до даної метою проекті поставлені такі основні завдання:

– проаналізувати результатів роботи і рівня розвитку РУП «МТЗ»;

– оцінку збутової діяльності РУП «МТЗ», що включає у собі організацію збуту, канали реалізації продукції;

– оцінити підприємства з використання можливостей поліпшення збутової діяльності підприємства,

– обгрунтувати пропозиції з рекомендації для вдосконалення збутової діяльності для підприємства.

Аби вирішити поставлених завдань в дипломному проекті використовувалися дослідницькі, аналітичні і економіко-математичні методи.

Значимість дослідження підприємствам у тому, що її проведена об'єктивну оцінку стану виробничо-господарської і збутової діяльності, у результаті було зроблено пропозиції з удосконалення збутової діяльності, використання є дасть позитивні результати у роботі як служби збуту, але й виробничої діяльності підприємства.

Як вихідної інформації використали бізнес-план підприємства, навчальна, довідкова та методичніша література вітчизняних і іноземних авторів, науковими статтями по досліджуваної проблемі.

 


1СБЫТОВАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Сутність збутової діяльності

У разі ринку основна мета будь-якого суб'єкта господарювання є збут випущеної готової продукції, після завершення якої визначаються результати господарювання, ефективність виробництва. Це дозволяє підприємству виконувати зобов'язання перед державним бюджетом, банками з позик і кредитах, персоналом, постачальниками і відшкодовувати інші виробничі витрати. Невиконання плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних засобів, штрафи за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує фінансове становище організації.

Планування процесу реалізації починається із забезпечення підприємства замовленнями. На основі складається план за номенклатурою, є підставою організації виробничого випускусоответ-ствующих видів продукції. Замовлення погоджуються з замовниками продукції і на постачальниками матеріалів. З покупцями полягають договори, у яких вказується асортимент, терміни відвантаження, кількість і якість продукції, ціна, форма розрахунків.

Поруч із обсягом реалізації підприємство планує суму (обсяг) прибутку. Це можна тому що за встановленні продажних (договірних) ціни продукцію у склад її включається певну суму чи відсоток прибутку (доходу). Кількість продукції, підлягає до реалізації за договорами (плану), помножена на договірну ціну, становить продажну вартість за планом. Відсоток прибутку дозволяє розрахувати планову суму прибутку. Ці дві показника будуть базою до розрахунку авансових платежів чи щомісячних відшкодувань до бюджету прибуток по плановим показниками [1].

Ефективне функціонування будь-який фірми вимагає правильно організованою служби збуту. Задля реалізації товарів організація повинна проводити комплекс цілеспрямованих дій,обес-печивающих переміщення товарів у ринковому просторі.

Разом про те висока результативність збуту можна досягти в тому разі, якщо збутової діяльністюпрофес-сионально управляти.

>Учение-економисти виділяють два підходу у визначенні сутності збуту. Існують трактування розуміння цього терміна – широке й вузьке.

>Сбитовие операції, у сенсі слова, починаються, щойно виріб залишило виробничий комплекс, і закінчуються передачею товару покупцю. Ця трактування є процес реалізації вироблену продукцію з перетворення товарів у гроші й задоволення запитів та потреб покупців.

Збут, у вузькому значенні слова, охоплює лише фінальну фразу - безпосереднє спілкування продавця та покупця, проте інші операції у сфері збуту ставляться дотовародвижению. Причому, покупець – це зовсім обов'язково кінцевий споживач, може придбати товар для наступної перепродажу [2].

При організації комерційної діяльності компанії виділяють мети, завдання й зміст управління збутом.

Мета – доведення до кінцевого споживача конкретного товару, необхідних споживчих властивостей; у необхідному обсязі; в точний час (термін); у певному місці; з мінімальними витратами.

При управлінні збутової діяльністю, необхідно розглянути завдання, які стоять безпосередньо перед персоналом підрозділи продажів, саме, завоювання і розширення частка ринку. Це пошук замовників, роботу з вже наявними клієнтами. Отже, основне завдання у сфері збуту - визначення остаточного результату всіх зусиль фірми, вкладених у розвиток бізнесу й одержання максимального прибутку [3].

До 1990 р. практично діяли два виду руху товарів: один – через державну торгівлю для товарів народного споживання, і той – через організації загальнодержавної і відомчої систем матеріально-технічного забезпечення. Ці види виглядали жорстке фондове розподіл і постачання продукції з плановим актам.

Перехід до ринків зламав систему централізованого матеріально-технічного постачання підприємств. Організації й українські підприємства матеріально-технічного забезпечення перетворилися на торгових оборотів іком-мерческих агентів, надають послуги підприємствам на госпрозрахункових і взаємовигідних засадах. Усі вони теж мають готову мережу складів, баз, магазинів, виробничих ділянок.

У поєднанні з розмаїттям виконуваних ними функцій це у результаті знижує виробничі і товарні запаси на обслуговуваних ними підприємствах, сприяючи економії на витратах звернення, прискорюючи оборотність засобів і підтримуючи ритмічність виробництва.

Досвід країн із розвинену систему ринкових відносин показує, що є різні види спеціалізованих постачальницько-збутових організацій. Вони різняться між собою набором послуг, які надають клієнтам, товарної спеціалізацією, обслуговуванням певних категорій замовників та інших. У цілому загальний уявлення про діючої системі збуту дає схема, представлена малюнку 1.1 [4].

Зазначена схема збуту має свої особливості залежно від групи товарів. Наприклад, забезпечення підприємств сировиною, відбувається з урахуванням укладення міжнародних договорів на поставки між підприємствами і заводами-виготовлювачами чи підприємствами, що роблять сировину, прямо або через оптові спеціалізовані підприємства. Коли йдеться про устаткуванні з великим терміном виготовлення, договори про постачання укладаються безпосередньо. Оптові організації, зазвичай, займаються поставкою матеріалів (метал, сировину), і навіть запасними частинами. Складніше організовані канали збуту споживчих товарів. Канал збуту складається з низки комерційних посередників (оптова, роздрібна торгівля), які займаються транспортуванням, зберіганням зброї та продажем товарів по дорозі від виробника до споживача.


Малюнок 1.1 – Організація збутової діяльності

Якщо йдеться про великих об'єктах і технічно складних товарах, які потребують консультаціях, гарантії і обслуговуванні, там, де коло клієнтів невеликий, тобто у області інвестиційних товарів хороших і деяких видів сировини, переважає прямий збут через регіональні збутові філії.

У розподілі беруть участь такі особи:

– Відділ збуту. Набуття та ведення замовлень здавна є саме відділу збуту, причому через відкликання клієнтами здійснюються найчастіше через комівояжерів і видача торговельних представників. Вищезгадані завдання охоплюють продаж до вузькому значенні цього терміну, тоді як керівництво підприємством приймає фундаментальне постанову по ринках, групах клієнтів - і продуктах. Це історична форма чистого відділу збуту втрачає нині своє значення на користь відділу маркетингу.

– Керівництво підприємства. Участь членів керівництва підприємства у збутової діяльності особливо рясно є у галузях інвестиційного сектора, де є лише кілька великих покупців. Часто керівництво підтримує інших органів збуту, наприклад, комівояжерів, особливо у випадках, якщо клієнт має значення чи величина замовлення незвичайно висока.

–Коммивояжер. Займається пошуком клієнтів - і працює із ними. Найчастіше їх завдання у налагодженні контактів, і отриманні замовлень. Зазвичай вони мають певний район, у якому повинен працювати з усіма чи з окремими клієнтами.

– Торговий представник. Це юридично самостійні особи,заключающие договори та провідні справи для кількох підприємств. Не отримують право власності на товари та не несуть пов'язаного в цим ризику (псування, зміна моди, цін). Функції торгових представниківсоответ-ствуют багато в чому функцій комівояжера. Відмінність торговогопред-ставителя від комівояжера виявляється у тому, що вона сама визначає порядок своєї роботи.

–Сбитовой філія. Багато великі підприємства маютьсобствен-ние відділення з збуту. Це дозволяє йому працювати у безпосередній близькості до споживача як і своєї країни, і там, проводити інтенсивне консультування своєї клієнтури забезпечуватиме швидку поставку продукції [5].

Ефективність функціонування каналів збуту визначається організацією безперебійного потоку товарів та послуг до споживача. Це своє чергу, залежить від злагодженості всіх ланок каналу збуту: виробники, оптовики, роздрібна торгівля, споживачі.

Оскільки основне завдання торгово-посередницької фірми полягає у збуті продукції, то природно, що результативність діяльності цього підприємства великою мірою залежить від ефективності її збутової системи. У цьому важливими моментами є створення і експлуатацію системи збуту, універсальність і унікальність системи збуту, її дієвість за певних умов.

Збутова діяльність промислового підприємства природним чином пов'язані з готової продукцією.Готовой вважається таку продукцію, що пройшов технічний контроль, має відповідну маркірування, відповідає вимогам, встановленим у державних стандартах, технічних умовах, договорах, і погано підготовлена до поставки.Готовая продукція, яка надходить господарський оборот, приймає різноманітні форми. У видобувних галузях промисловості готової продукцією є сировину й паливо (руда, ліс, паливно-енергетичних ресурсів та інших.). У обробних галузях одні види готової продукції приймають форму матеріалів, що потребують подальшої переробці (метали, будівельні матеріали, хімікати), інші – приймають форми закінченою продукції, напівфабрикатів і дистрибуції комплектуючих виробів.

Так, на підприємствах машинобудування, що випускають верстати й устаткування, готову продукцію набуває форми закінчених виробів, оскільки верстати, устаткування не підлягають подальшому опрацюванні. Промислові підприємства випускають готової продукції й у вигляді напівфабрикатів, комплектуючих виробів і запасними частинами, що або обробляються інших підприємствах (штампування, поковки), або без обробки входять до складу інший продукції (функціональні вузли та вкладення частини агрегатів) [6].

Сутність збуту визначає існування дві групи операцій із готової продукцією: матеріальну і нематеріальну.Производственно-технические операції у складах готової продукції промисловості, і навіть на збутових базах і складах є продовженнямпроизвод-ственного процесу називаються матеріальними. Вони включають: прийомку, сортування, маркірування і складування продукції; операції з тарою і упаковкою; формування комплектних партій; відправку, відвантаження, відпустку, постачання та просування продукції до споживачів; реалізацію;после-продажние послуги.

Зміст операцій загалом зводиться до підготовки продукції вилетіти і його покупцеві у вигляді відвантаження чи шляхом відпустки зі складу.

Відвантаження – це відправка продукції транспортом споживачеві чи посереднику. У цьому постачальник як суб'єкт відвантаження зазвичай організує транспортування.

Відпустку – це здавання готової продукції вантажоодержувачу, який самостійно організує доставку продукції з призначенню. Як вантажоодержувачів можуть виступати як підприємства-споживачі, і посередницькі фірми, які отримують продукцію подальшої перепродажу.

Самостійне значення має тут поняття постачання, тобто. фактичний відпустку чи відвантаження продукції споживачам відповідність до договорами. У обсяги постачань включаються відправки продукції, і з промислових підприємств, і зі складів посередників.

Продукція, підлягаючий збуту, обов'язково проходить стадію реалізації, оскільки мусить бути як відправлено продавцем, а й оплачена покупцем. Під реалізацією розуміється переважно оплата вартості продукції, отримання коштів (виручка). Зазначимо дві сторони процесу реалізації: їїнатурально-вещественний і вартісний аспекти. Це означає обов'язковість отримання продукції споживачем у кількості та ролі, які вистачає її використання коштів і створення виробничого запасу, і згідно з укладених договорів.

А, щоб зробити усі фінансові операції і процеси, пов'язані із відправкою, поставкою і реалізацією продукції, необхідно як

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація