Реферати українською » Экономика » Кореляційній аналіз урожайності зернових культур


Реферат Кореляційній аналіз урожайності зернових культур

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КАБІНЕТМІНІСТРІВ УКРАЇНИ

>Національнийуніверситетбіоресурсів йприродокористування України

Кафедра статистики таекономічногоаналізу

 

>Курсова робота із статистики на задану тему:

«>Кореляційнийаналізурожайностізернових культур»

>Київ – 2009


 

Планкурсової роботи

 

>Вступ

>Розділ 1.Аналізпростоїлінійноїкореляції

1.1Теоретичніосновианалізупростоїлінійноїкореляції

1.2Аналізрегресії

1.2Оцінкатіснотизв’язку

>Розділ 2.Аналізпростоїнелінійноїкореляції

2.1Теоретичніосновианалізунелінійноїкореляції

2.2Аналізрегресії таоцінкатіснотизв’язку

>Розділ 3.Аналізурожайностізерновиз культур методоммножинноїкореляції

3.1Теоретичніосновимножинноїкореляції

3.2Аналізрегресії

3.3Оцінкатіснотизв’язку

>Розділ 4.Непараметричнакореляція

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>ВСТУП

>Зернові культуримаютьнайвищупитому ваги вструктуріпосівнихплощ йваловихзборівсільськогосподарських культур. Цепояснюється їхньоговинятковимзначенням тарізнобічнимвикористанням. Алі тепер мибачимо якрізкоскорочуютьсяпосівніплощі. Дляпорівняння, в 1985 р. подпосівамисільськогосподарських культур було бзайнято 32656 тис. га, а 1995 р. –лише 30963 тис. га.Такожскорочуютьсяплощі із які було бзібрано врожайзернових в 1985 р. 16064 тис. га, а 1995 р. – 13963 тис. га.

>Розвиток тапідвищенняекономічноїефективності зерновогогосподарстваєнеобхіднаумова не лише забезпечення населення продуктамихарчування, а іпідвищенняефективностівиробництваіншихвидівпродукціїсільськогогосподарства.

Концепціюрозвитку зерновогогосподарства Українипередбачаєсуттєве збільшеннявиробництва зерна наосновінеухильногопідвищенняурожайностізернових культур,структурноїперебудови зерновогогосподарства ізметою забезпеченнявнутрішніх потреб узернових таперетворення України ізімпортера векспортера зерна.

>Інтенсифікаціясільськоговиробництва, котраздійснюваласьголовним чином шляхомхімізації,меліорації тамеханізації, неслазначнезменшенняручної роботи.Поряд ізцимінтенсифікаціявиробництва, а із нею йвеликівитратиресурсів,зумовилицілий ряднегативнихявищ уземлеробстві, котрінасамперед привели допогіршенняструктури земельніресурсів,посиленняерозійнихпроцесів,зниженняродючостіґрунту в всіх йогопроявах,забрудненняагрохімікатами, пестицидами, тощо. Томусьогодні якніколи нампотрібно бережновідноситись доземлі.Вводитиновітехнології лише тоді, коли мивпевнені, що незробимо гірше.Інтенсивне йнадмірнезрошення приводити дорозчинення упідґрунті солейлужнихметалів, котрівнаслідокзрошенняпоступають у грунт йзасолюють його.

>Урожайністьзернових культур в 1995роцізнизилась на 10,8 ц/га впорівнянні із 1985 фатальністю (35,1 ц/га), йстановила 24,3 ц/га.

>Основним шляхом збільшенняваловихзборівпродукціїрослинництваєпідвищенняврожайностісільськогосподарських культур, якуможливодосягти лише привпровадженніінтенсивнихтехнологій.

Узв’язку із тім, що на результатсільськогогосподарствавпливає багатофакторів,керівник чиспеціалістсільськогосподарського підприємства виненвчасновиявляти та правильноаналізуватистатистичнуінформацію про залежність результату відфакторів йєціллюцієї роботи.

Отжеметою курсового проектупоказативзаємозв’язок й залежністьурожайностізернових культур, відкількостівнесенихорганічнихдобрив йякостіґрунтів.Кількісневідображеннявзаємозв’язку системоюпоказниківявляєтьсязавданням курсового проекту.

 


 

>Розділ 1.Аналізпростоїлінійноїкореляції

 

1.1Теоретичніосновианалізупростоїлінійноїкореляції

>Важливимзавданням статистикиєрозробкаметодіввивченняекономічних,біологічних,технічнихзакономірностей,якимпідпорядкованевиробництво, їхнікількісної таякісноїсторін. Зцієюметою широковикористовуютькількісніметодистатистико-економічногоаналізу,зокремакореляційний. Задопомогоюкореляційного методувзаємозв’язокміжявищамифіксуютьаналітично увиглядіматематичнихвиразів, котрівідображаютьвзаємозв’язкифакторних йрезультативнихознак.

>Кореляційний метод широковикористовують векономічномуаналізірізнихгалузей народногогосподарства;успішновінзастосовується й всільськомугосподарстві.

>Кореляційний методдозволяєодержатикількісні характеристикиступенязв’язкуміждвома чикількомаознаками, а томудає болеерозширенеуявлення прозв’язокміж ними.Водночас,слідвідзначити, щокореляційний метод невстановлюєпричиннихзв’язківміждосліджуванимиявищами, аконстатує їхньогонаявність чивідсутність.

>Щобзрозуміти сутьявищ,необхіднорозкрити їхнівзаємозв’язки,кількісновимірятивплив тихий чиіншихоб’єктивних тасуб’єктивнихфакторів. Доти жбудь-якесуспільнеявище не можнаусвідомити йзрозуміти безобґрунтування йогозв’язків ізіншимиявищами чиокремими їхньогоознаками.Цізв’язкидоситьрізноманітні.Причому саміознакивиступають уроліфакторів, котрідіють наінші,зумовлюючи їхньогозміни,інші – вролірезультатів діїцихфакторів.Перші із нихназиваютьфакторнимиознаками,другі –результативними.

>Доситьзначнарізноманітністьзв’язківсуспільнихявищпотребуєгрупування упевнітипи таформи за їхньогоістотнимирисами йвластивостями,тобтокласифікації. Устатистиці основоюкласифікаціїзв’язківпокладено принципвідмінності йподібності їхні за такимиособливостями:напрям,ступіньтісноти,аналітичнийвираз,одиничність ймножинністьфакторів танаслідків.Виходячи із цогорозрізняютьзв’язкифункціональні (>повні) йкореляційні (>нерівні);прямі таобернені;прямолінійні йкриволінійні;однофакторні йбагатофакторні (>множинні).

>Кореляція –це залежністьміжвипадковими величинами, що немаєсуворогофункціонального характеру, приякій змінуоднієївипадковоївеличинизумовлюєзмінуматематичногоочікуванняіншої.

>Кореляційнийзв’язок –цетакийзв’язокміжознакамисуспільно-економічнихявищ, приякому на величинурезультативноїознаки,крімфакторної,впливають багатоіншихознак, щодіють урізнихнапрямаходночасно чипослідовно.Кореляційнийзв’язоквиявитилише увиглядізагальноїтенденції примасовомузіставленняфакторів.Йогоособливістює ті, щокожномузначенніфакторноїознакивідповідає неоднепевнезначеннярезультативної, аціла їхньогосукупність.

>Кореляційнийаналіз (>кореляційний метод) – методдослідженнявзаємозалежностіознак угенеральнійсукупності, котрієвипадковими величинами ізнормальним характеромрозподілу.Кореляційнийаналізвирішуєтакі заподіяння:

>оцінкупараметрів нормальнорозподіленоїгенеральноїсукупності (>генеральнихсередніх,дисперсій,парнихкоефіцієнтівкореляції,множинних й окремихкоефіцієнтівкореляції);

>перевіркуістотностіоцінюванихпараметрів таодержанняінтервальнихоцінок длявизначенняістотнихсеред них;

>виявленняструктуривзаємозалежностіознак.

>Крімзавданьіснуєдекількапередумовкореляційногоаналізу:

>чіткеуявлення пропричинно-наслідковізв’язкидосліджуванихознак;

>достатняваріаціядосліджуванихознак,оскільки безваріації не можнавиявитизв’язків;

>однорідністьдосліджуваноїсукупності;

>ознакиповинні матіркількісний чичисловийвираз,навіть дляатрибутивнихознак.

>Вивченнявзаємозв’язківкореляційного типумаєвеликезначення, особливо прианалізіявищ, котріскладаються подвпливомзначноїкількостіфакторів.

Заматематичнимиособливостямикореляційнізалежностіможуть бутидодатними йвід’ємними,прямолінійними такриволінійними,простими ймножинними.

Заформоюкореляційна залежністьбуваєпрямолінійною йкриволінійною, а й занапрямом –прямою (>додатною) таоберненою (>від’ємною). Колівизначаєтьсязв’язокміждвомаознаками,кореляціяназивається простою (>парною);якщо жознакарозглядається як результатвпливукількохфакторів –множинною.

>Підпрямолінійнимрозуміютьзв’язок,якийописуєтьсярівняннямпрямоїлінії.Криволінійнимназиваютьзв’язок, щоописуєтьсярівняннямбудь-якоїкривоїлінії (парабола,гіпербола,логарифмічна крива таін.).

>Прямимназиваютьтакийзв’язок, приякомузізбільшенням (чизменшенням)факторноїознакизбільшується (чизменшується) результативна.

>Оберненимназиваютьзв’язок, приякомузначеннярезультативноїознакизмінюється впротилежному напрямкущодозмінизначеньфакторної:зізбільшеннямостанньоїзначеннярезультативноїознакизменшується йнавпаки.

>Залежно відформи зв'язкуміжфакторною йрезультативноюознакамивибирають типматематичногорівняння, задопомогоюякоговизначають характеристикикореляційногоаналізу.Прямолінійну форму зв'язкувизначаютьрівняннямпрямоїлінії


,

де >ух —теоретичні (>обчислені зарівняннямрегресії)значеннярезультативноїознаки;

>а0 — вуховідліку, чизначенняyx приумові, що x = 0 ;

>а1 —коефіцієнтрегресії (>коефіцієнтпропорційності),якийпоказує, якзмінюється >ух прикожнійзміні x наодиницю;

x — >значенняфакторноїознаки.

При прямому зв'язкуміжкорелюючимиознакамикоефіцієнтрегресіїмаєдодатнезначення, призворотному —від'ємне.

>Параметри >а0 й >а1 >рівняннярегресіїобчислюють способомнайменшихквадратів. Суть цого способу взнаходженні такихпараметріврівняння зв'язку, при якізалишкова сумаквадратіввідхиленьфактичнихзначеньрезультативноїознаки (y) відїїтеоретичних (>обчислених зарівнянням зв'язку)значень (>yх) якщомінімальною

 

(у -yх)2 =>min.

>Спосібнайменшихквадратівзводиться доскладання йрозв'язаннясистеми двохрівнянь іздвоманевідомими:

P.Sy =na0 +a1P.Sx;

P.S>xy =a0P.Sx +a1P.S>x2,

де n —кількістьспостережень.

>Розв'язавши що системурівнянь,дістанемо

; .

>Підставивши урівняннярегресіїконкретнізначення x,дістанемотеоретичнірівнінадою укожномугосподарстві.

 

1.2Aналізрегресії

>Таблиця 1.Вихідні йрозрахунковідані дляобчисленняпараметріврівняннязв’язкуміжурожайністюзернових культур тавнесенимимінеральнимидобривами

>п/п

>Урожайністьзернових, ц >Внесенодобрив, цд.р. >Розрахунковівеличини
Y >X2 >X22 >Y2 >X2*Y >Y(x) (>Y-Yx)2
1 20,33 1,84 3,39 413,31 37,41 22,53 4,85
2 26,46 2,65 7,02 700,13 70,12 29,65 10,20
3 23,40 1,93 3,72 547,56 45,16 23,32 0,01
4 26,37 2,24 5,02 695,38 59,07 26,05 0,10
5 18,60 1,61 2,59 345,96 29,95 20,51 3,65
6 32,03 2,70 7,29 1025,92 86,48 30,09 3,75
7 31,17 2,27 5,15 971,57 70,76 26,31 23,59
8 22,77 1,96 3,84 518,47 44,63 23,59 0,67
9 19,82 1,60 2,56 392,83 31,71 20,42 0,36
10 25,08 2,50 6,25 629,01 62,70 28,33 10,59
11 16,72 1,01 1,02 279,56 16,89 15,24 2,20
12 30,83 2,00 4,00 950,49 61,66 23,94 47,48
13 28,83 2,10 4,41 831,17 60,54 24,82 16,09
14 20,37 1,77 3,13 414,94 36,05 21,92 2,40
15 23,68 2,05 4,20 560,74 48,54 24,38 0,49
16 20,00 1,63 2,66 400,00 32,60 20,69 0,47
17 30,08 2,80 7,84 904,81 84,22 30,97 0,79
18 19,98 1,70 2,89 399,20 33,97 21,30 1,75
19 23,65 2,05 4,20 559,32 48,48 24,38 0,53
20 20,00 1,76 3,10 400,00 35,20 21,83 3,35

Разом

480,17

40,17

84,29

11940,36

996,14

480,28

133,33

Середнє

24,01

2,01

4,21

597,02

49,81

24,01

6,67

За формуламивказанимивищерозрахуємокоефіцієнти >a0 та >a1:


Отже,рівняннякореляційногозв’язкуміжурожайністюзернових культур тавнесенимимінеральнимидобривамимаєтакийвигляд:

>Економічнийзміст цогорівняннятакий:коефіцієнтрегресії (>a1)показує, що вдосліджуванійсукупностігосподарствзізбільшеннямвнесеннямінеральнихдобрив на1ц,урожайністьзростає всередньому на 8,79 ц.Параметр >a0, яквільний членрівняннямає лишерозрахунковезначення й неінтерпретується.


>Таблиця 2.Вихідні йрозрахунковідані дляобчисленняпараметріврівняннязв’язкуміжурожайністюзернових культур таякістюґрунту

>Урожайністьзернових, ц >Якість грунту,балів >Розрахунковівеличини
Y >X1 >X12 >Y2 >X1*Y >Y(x) (>Y-Yx)2
1 20,33 58 3364,00 413,31 1179,14 21,49 1,35
2 26,46 82 6724,00 700,13 2169,72 29,32 8,16
3 23,40 70 4900,00 547,56 1638,00 25,41 4,02
4 26,37 80 6400,00 695,38 2109,60 28,67 5,27
5 18,60 52 2704,00 345,96 967,20 19,54 0,88
6 32,03 80 6400,00 1025,92 2562,40 28,67 11,32
7 31,17 80 6400,00 971,57 2493,60 28,67 6,28
8 22,77 48 2304,00 518,47 1092,96 18,23 20,58
9 19,82 59 3481,00 392,83 1169,38 21,82 4,00
10 25,08 72 5184,00 629,01 1805,76 26,06 0,95
11 16,72 46 2116,00 279,56 769,12 17,58 0,74
12 30,83 75 5625,00 950,49 2312,25 27,04 14,40
13 28,83 69 4761,00 831,17 1989,27 25,08 14,07
14 20,37 48 2304,00 414,94 977,76 18,23 4,57
15 23,68 71 5041,00 560,74 1681,28 25,73 4,21
16 20,00 58 3364,00 400,00 1160,00 21,49 2,23
17 30,08 81 6561,00 904,81 2436,48 28,99 1,19
18 19,98 58 3364,00 399,20 1158,84 21,49 2,29
19 23,65 71 5041,00 559,32 1679,15 25,73 4,33
20 20,00 57 3249,00 400,00 1140,00 21,17 1,36

разом

480,17

1315,00

89287,00

11940,36

32491,91

480,39

112,20

Середнє

24,01

65,75

4464,35

597,02

1624,60

24,02

5,61

За формуламивказанимивищерозрахуємокоефіцієнти >a0 та >a1:


Отже,рівняннякореляційногозв’язкуміжурожайністюзернових культур таякістюґрунтумаєтакийвигляд:

>Економічнийзміст цогорівняннятакий:коефіцієнтрегресії (>a1)показує, що вдосліджуванійсукупностігосподарствзізбільшеннямякостіґрунту на 1 бал,урожайністьзростає всередньому на 2,585 ц.Параметр >a0, яквільний членрівняннямає лишерозрахунковезначення й неінтерпретується.

>Таблиця 3.Вихідні йрозрахунковідані дляобчисленняпоказниківваріації

№п/п >Урожайністьзернових, ц >Середнівеличини
>Х-Хср (>Х-Хср)2
1 2 3 4
1 20,33 3,68 13,53
2 26,46 2,45 6,01
3 23,40 0,61 0,37
4 26,37 2,36 5,58
5 18,60 5,41 29,25
6 32,03 8,02 64,34
7 31,17 7,16 51,29
8 22,77 1,24 1,53
9 19,82 4,19 17,54
10 25,08 1,07 1,15
11 16,72 7,29 53,12
12 30,83 6,82 46,53
13 28,83 4,82 23,25
14 20,37 3,64 13,24
15 23,68 0,33 0,11
16 20,00 4,01 16,07
17 30,08 6,07 36,86
18 19,98 4,03 16,23
19 23,65 0,36 0,13
20 20,00 4,01 16,07
> 480,17 77,57 412,20

 

1.3Оцінкатіснотизв’язку

 

>Показникамищільностізв’язку прикореляціїєкоефіцієнткореляції йкоефіцієнтдетермінації.

>Коефіцієнтикореляціївикористовують длявимірюваннящільностізв’язкуміждвомадосліджуванимиознаками безурахування їхньоговзаємодії ізіншимиознаками.

У нашомувипадкукоефіцієнтикореляціїдорівнюватимуть

1)міжурожайністюзернових культур такількістювнесенихдобрив:

2)міжурожайністюзернових культур таякістюґрунту:

>Обчисленіпарнікоефіцієнтикореляціїпоказують, щоурожайністьзернових культурперебуває ущільномузв’язку як ізкількістювнесенихмінеральнихдобрив (0,8297), то й ізякістюґрунту (0,8528).

>Коефіцієнтдетермінаціїпоказує, Якачасткаваріаціїдосліджуваного результативногопоказниказумовленавпливомфакторa,включеного урівняннярегресії.

>Коефіцієнтдетермінаціївизначається заформулою:


 

>Розділ 2.Аналізпростоїнелінійноїкореляції

 

2.1Теоретичніосновианалізунелінійноїкореляції

 

якзазначалося, припрямолінійнійзалежностіспостерігаєтьсярівномірне збільшення (>зменшення)результативноїознаки подвпливомвідповідноїзмінифакторноїознаки. Устатистичнійпрактицітрапляються й болеескладнізв’язки, коли ззміною аргументузмінюється не лишефункція, а йїїприріст.

>Нелінійніформизв’язкурізні. Устатистичномуаналізінайчастішевикористовуютьпараболічну йгіперболічнуформизв’язку.

>Якщокриволінійна залежністьмає формупараболи іншого порядку,зв’язоквиражають такимрівнянням:

деух –теоретичнізначеннярезультативноїознаки;а0,а1, А2 –параметрирівняння; x –значенняфакторноїознаки.

>Параметриа0,а1 й А2визначаютьскладанням йрозв’язаннямсистемитрьохрівнянь:

>Щобспроститирозв’язаннярівнянь,замістьзначень xвведемовідхилення відсередньої (x – x).Тодірівнянняматимутьтакийвигляд:


Ос-кільки йдорівнюють нулю, то послевідповіднихспрощеньдістанемо:

>Тіснотузв’язку прикриволінійних формахзалежностівизначають заіндексомкореляції (>кореляційного ставлення):

де -міжгруповадисперсія; -загальнадисперсія.

>Індекскореляціїзмінюється вмежах від 0 до +1,тобтозавждиєдодатноювеличиною.Вінпоказує, якоїчастку узагальномусередньоквадратичномувідхиленнірезультативноїознакистановитьсередньоквадратичневідхиленняфакторноїознаки.

Устатистичнійпрактицінайчастішевикористовуютьтакіформули дляобчисленняіндексукореляції:


>Індекскореляції можнавикористовувати й длявизначеннятіснотизв’язку припрямолінійнійзалежності. У цьомуразі абсолютна величинаіндексукореляціїзбігається злінійнимкоефіцієнтомкореляції.Якщозв’язоккриволінійний, то й > >r.Математичновстановлено, що колирізницяміжіндексомкореляції йкоефіцієнтомкореляції неперевищує 0,1, тогіпотезу пропрямолінійністьзв’язку можнавважатидоведеною.

2.2Аналізрегресії

 

>Таблиця 5.Вихіднірозрахунковідані длянелінійногокореляційногоаналізузалежностіурожайностізернових культур відякостіґрунту

№ зарплатню >Урожайністьзернових, ц у >Якість грунту,балівх1 >Розрахунковіданні
у x >х-хср (>х-хср)2 >y(х-хср) >y(х-хср)2 (>x-xcp)4 >у(х)
1 20,33 58 -7,75 60,06 -157,56 1221,07 3607,50 21,59
2 26,46 82 16,25 264,06 429,98 6987,09 69729,00 29,15
3 23,40 70 4,25 18,06 99,45 422,66 326,25 25,55
4 26,37 80 14,25 203,06 375,77 5354,76 41234,38 28,57
5 18,60 52 -13,75 189,06 -255,75 3516,56 35744,63 19,46
6 32,03 80 14,25 203,06 456,43 6504,09 41234,38 28,57
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація