Реферати українською » Экономика » Взаємодія попиту и Предложения на ринку товару


Реферат Взаємодія попиту и Предложения на ринку товару

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Національнийтранспортнийуніверситет

Факультетекономіки, менеджменту й права

Кафедраекономіки

>Курсова робота

Здисципліни: «>Мікроекономіка»

на задану тему:

«>Взаємодіяпопиту йпропозиції наринку товару»

>Виконала:

Студенткагрупи ТМІІ-3

>ЯроваТетянаВолодимирівна

>Науковийкерівник:

ДоцентЛук’янченкоР.О.

>Київ 2009

План

>Вступ

>Розділ ІОсновнімікроекономічнітеоріїпопиту йпропозиції

1.1Попит йпропозиція

1.2Теоріярівноваги

1.3Ефект прибутку таефектзаміщення. ПарадоксГіффена

>Розділ ІІАналізпопиту йпропозиції

2.1Обсяги продажпобутовоїтехніки

2.2Впливякостіпобутовоїтехніки напопит йпропозицію

>Розділ ІІІВиробництвопобутовоїтехніки в Україні: проблемаконкурентоздатності таперспективирозвитку

3.1Розвитокринкупобутовоїтехніки у 2008-2009 рр.

3.2Взаємодіяпопиту йпропозиції вумовахкризи

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Вступ

З точкизорукласичноїполітичноїекономіїринок -цевідносиниобмінуміжвиробниками таспоживачами, врезультаті яківиробленітоваризмінюють своговласника йпереходять у сферуспоживання, аринковаціна -цегрошова формаміновоївартості товару,зовнішній,поверхневийпрояввартості,тобтосуспільно-необхідних витрат роботи навиробництво товару.

З точкизорумікроекономіки,ринок -цемеханізмвзаємодіїосновнихмікроекономічнихсуб’єктів -споживачів йфірм,завдякиякомувідбуваєтьсяреалізаціягосподарськихрішень та їхніоптимізація.

>Споживачі наринкувиступають якпокупці, афірма - якпродавцітоварів йпослуг.Поведінкупокупцяописуєкатегорія «>попит»,поведінкупродавцякатегорія «>пропозиція».Ринковацінавизначається як результатскладноївзаємодіїпродавців йпокупців.

>Рівеньринковоїцінивідображає не лишевитративиробництва, яківиступаютьвизначальним чинникомпропонування, але й івпливбагатьохфакторів, котріформуються набоціпопиту.Найважливішу роль дляпопитувідіграєсуб'єктивно-психологічнаоцінкаспоживачемкорисності блага, Яка наринкупроявляється якцінність товару.Саме до характеристикиспільноговпливучинниківпопиту тапропозиції наутворенняринковоїціни.А.Маршалзастосувавобразну характеристику «лізножниць»,зазначивши, що можна наоднаковихпідставахсперечатися про ті,чимрегулюєтьсяринковаціна -корисністю чивитратамивиробництва, як й про ті, якулезоножицьрозрізаєаркушпаперу -верхнє чинижнє. Таким чином,цінавиступає якскладнафункціяпопиту йпропозиції.

Алі ізіншого боці,ціна самавпливає на величинупопиту йпропозиції,її рухзмінює якобсягипопиту, то йобсягипропозиції,тобтопопит йпропозиціявиступають якфункціїціни. Отже, трискладовіринку -попит,пропозиція,ціна -тіснопов'язаніміж собою йвзаємновпливають одна однією,формуючиринковиймеханізмсаморегулювання.

Таким чином,викладеневищезумовлюєактуальність тимидослідженнякурсової роботи.

>Об'єктомдослідженнякурсової роботиєтеоретичні засадимікроекономіки.

Предметомдослідженняємеханізмвзаємодіїпопиту йпропозиції всистеміринковоїекономіки.


>Розділ ІОсновнімікроекономічнітеоріїпопиту йпропозиції

 

1.1Попит йпропозиція

>Попитвиражаєсформовану потребу вжиттєвихзасобах, щовизначаєтьсякількістютоварів йпослуг, котріспоживачіможутьпридбати зацінами, щосклалися наринку, танаявністюкоштів

>Попитзавжди конкретновиражений,динамічнозмінюється подвпливом рядучинників.

>Розглянемодеякіположення, щоуточнюютьпоняття «>попит».

>По-перше,попиттіснопов'язаний іздійснимисуспільнимипотребами,бажаннями, але й незбігається ізїхньоїкількісноювизначеністю.Порівняйте: вімаєтебажаннякупити рядтоварів, але й колиоцінюєте своїфінансовіможливості, тобачите, що вашебажаннязначновипереджаєвашіможливості, боостаннізалежать відплатоспроможногопопиту.

>По-друге,суб'єктпопитурепрезентує сферуспоживання (>виробничого чиособистого) йвиступає наринкупокупцем.Об'єктамипопитуможуть бутибудь-якіоб'єктиринковихвідносин, щомаютьвартіснуоцінку йпевнукорисність дляспоживання.

Законпопиту

Рухпопитуоб'єктивнорегулюється закономпопиту.Вінвідбиваєпричинно-наслідковийзв'язокміжзміноюціни йзміноювеличинипопиту. При цьомуцейзв'язокмаєзворотний характер:

>підвищенняцінизумовлюєзменшенняпопиту йнавпаки —зниженняціни Веде до йогозростання.

Узаконіпопитувиявляєтьсясуперечністьміжціною йплатоспроможністю, аточніше —міжзміноюціни йпостійною одну годинувеличиноюплатоспроможногопопиту населення.

>Якщоціназросла, то, при того самогоплатоспроможномупопиті населеннязменшуютьсяможливостіздійснення покупок.Вонискорочуються надномінальномугрошовому, а натуральномувираженні.Інакшекажучи,замість 5 кгякогосьхарчового продукту візможетепридбати вже лише 3-4 кг, чизмушені будетекупуватидешевшийзамінювачзвичного вам продукту.Наприклад,замістьвищого сорту чаюкупуютьнижчий,замістькави — чай.

>Вихід ізцієїсуперечностіполягає узменшенніпопиту натовари,ціна на котрізросла.

>Протилежнаситуаціявиникає тоді, колиціназнизилася.Споживачмаєможливістьпридбати тихтовари, продажів якіранішестримувався черезнедостатнюкупівельнуспроможність. У цьомуразіпопитзростає на болеедорогітовари.

>Формивияву законупопитунайрізноманітніші.

>Якщоцінизросли,реалізація їхньогоможезнизитися. Цестанетьсялише тоді, колимасатоварівзалишитьсянезмінною. Прискороченнітоварноїмаси задопомогоюцінивстановлюютьновупропорцію (>новий баланс)міжмасоютоварів йплатоспроможнимпопитом.

Уконкурентнійборотьбівиробникмуситьреагувати наповедінкуспоживачів. Призатримціреалізаціїтоварів йствореннітоварнихзапасівможуть бутивжиті заходьщодозниженняцін йзменшеннятоварнихзапасів.

>Формоювияву законупопитуєтакожефектзаміщення.Вінполягає упереміщенніпопиту надешевшітовари-замінники.

>Однією із формвияву законупопитуєефект прибутку.Вінспостерігається тоді, коли відбулосязниженняціни. Цепризводить доти, що успоживача врезультатізниженняціни із 'стала вільна сума грошей, котраможе бутиспрямована напридбаннядодатковихжиттєвихзасобів.

>Кривапопиту — ставленняміжринковоюціною товару йгрошовимвиразомпопиту нанеї.Кривапопитупоказуєвірогіднукількість товару,якийвдаєтьсяпродати запевний годину поцінахданогорівня. Колиеластичнішийпопит, то вищийцінаможе бутивстановлена товару.Еластичністьпопиту —цереакціяринку навідсутність товару,можливість йогозаміни,цінуконкурентів,пониженняцін,небажанняпокупцівміняти своїспоживчізвички йшукатидешевшітовари,підвищенняякостітоварів,природнезростанняінфляції й наіншічинники.

>Рис. 1.Кривапопиту

>Кривамаєнегативнийнахил, щодемонструєзворотну залежністьміждвомазмінними —ціною заодиницю товару Р йобсягом його продажQ.Причомукожнадодатковакупівляоднорідного g товарупоказуєзниження йогограничноїкорисності. Цесвідчить про ті, що законпопитудієодночасно із закономспадноїграничноїкорисностіекономічних благ.

Рух покривійпопиту ізоднієї точки добудь-якоїіншоїпоказує, як змінуоднієїзмінної,тобтоціни,зумовлюєзворотний рух,тобтообсягу продажів.

>Може бути й так, що кривапопитуDD незмінюється, незміщується у тому чиінший бік. Цеозначає, щопопит незмінився. У цьомуразі змінуцінивпливаєлише наобсяг продажтоварів, але й не так напопит.

>Кривапопитуілюструєлишезмінуспіввідношенняцін йобсягу продажів у чистомувигляді,абстрагуючись віднеціновихчинників (>суб'єктивнихпоглядівпокупців,моди тощо).Проте вринковомугосподарствівирішальнезначеннямаютьціновічинники, томуабстрагування віднеціновихчинниківцілкомприпустиме.

>Еластичністьпопиту —цепоказник, щовиражаєколиваннясукупногопопиту,викликаніпониженнямцін натовари йпослуги.Еластичнимназиваєтьсяпопит, щосформувався заумови, що зміну йогооб'єму (у %)перевищуєвідсотковийвираззниженняцін:Ed>1.

>Якщопоказникипадінняцін й збільшенняпопитувиражені увідсотках,рівні,тобтозростанняоб'ємупопитулишекомпенсуєзниженнярівняцін, тоеластичністьпопитурівнаодиниці:Ed=1.

Уразі, колиступіньпониженняцінперевищуєпоказникпопиту натовари йпослуги,попитнееластичний:Ed<1. Отже,еластичністьпопиту -показникступенячутливості (>реакції)споживачів дозмінціни товару.

>Еластичністьпопитуможе бутипов'язана не лише ззміноюціни товару, але й йзізміною прибуткуспоживачів. Томурозрізняютьеластичністьпопиту заціною таеластичністьпопиту за доходами.Є йпопит ізодиничноюеластичністю. Цеситуація, заякої йдохід, й величинапопитузмінюються наоднаковий відсоток,отжезагальнийдохідзалишаєтьсяпостійним умірузміниціни.Реакціяспоживачів назмінуціни товаруможе бутисильною,слабкою,нейтральною.Кожен із нихпороджуєвідповіднийпопит:еластичний,нееластичний,одиничний.Можливіваріанти, колипопитвиявляється абсолютноеластичним чи абсолютнонееластичним.

>Еластичністьпопитувимірюєтьсякількісно черезкоефіцієнтеластичності заформулою:

Ко —коефіцієнтеластичностіпопитуQ — відсотокзміникількостіпродажівP — відсотокзміниціни

як правило,існуютьтовари ізрізноюеластичністю заціною. В частности,хліб тасільє прикладаминееластичногопопиту.Підвищення чизниження нимицін невпливає накількість їхніспоживання.

Знанняступеняеластичностіпопиту товарумаєвеликепрактичнезначення. Так,наприклад,продавці товару ізвисокоюеластичністюпопитуможутьпіти назниженняціни ізметоюрізкозбільшитиоб'ємпродажів йотриматиприбутокбільший, ніжякбиціна товару був вищий.

Длятоварів ізнизькоюеластичністюпопитуподібнацінова практиканеприйнятна — призниженніціниоб'ємпродажівзміниться слабко й некомпенсуєупущенувигоду.

Занаявностівеликоїкількостіпродавцівпопит товару якщоеластичним,бонавітьнезначнепідвищенняціни одним ізконкурентівпримуситьспоживачівзвертатись запокупкою доіншихпродавців, щопропонуютьцей ж товардешевше.

>Пропозиція >показуєкількістьтоварів йпослуг, котра е у продаж запевноюціною.

>Пропозиція представлена результатамигосподарськоїдіяльності (>виробництва), щонабувають товарноговигляду йможуть бутидоставлені наринок впевномуобсязі та впевний годину.

як йчинники, щовизначаютьпопит,чинникипропозиціїтакожподіляють наоб'єктивні тасуб'єктивні.

Дооб'єктивних належатиекономічні,соціальні,демографічні.

>Економічнимичинникамиє:рівеньтехнології,організаційно-інфраструктурне забезпечення, сфераобігу;державнестимулюванняринковоїконкуренції,переміщеннякапіталів.

>Соціальнічинники —цепрофесійно-кваліфікаційний складробочоїсили,суспільнапрестижність підприємства,розміри йактивністьпідприємців,їхняекономічнасамостійність,рівень культури йспеціальноїосвітиучасниківвиробництва.

>Демографічнічинникиохоплюють:масштаби й характерзалучення увиробництво йвивільненняробочоїсили,розподілпрацездатного населення затериторією.

Досуб'єктивнихчинниківвідносятьпсихолого-традиційні,естетичні,природньо-кліматичні.

>Психолого-традиційнічинники —цезмінисмаків тауподобаньспоживачів,місцеві,національнітрадиції,виховання,релігійнізвичаї.

>Естетичнічинникивключаютьзміни умоді,розвитокпромислового дизайну.

>Природно-кліматичнїчинники —цеклімат,рельєф тамісцезнаходження, флора й фауна.

Однакнадаліголовнуувагу прирозглядічинниківпропозиції миприділятимемоціновомучиннику.

Законпропозиції

>Об'єктивний рухпропозиціїрегулюєтьсявідповіднимекономічним законом — закономпропозиції.Пропозиціястосуєтьсянасампередекономічноїдіяльностівиробників,тобтоосновнихсуб'єктівконкурентноїборотьби. Отже,процесом-причиною законупропозиціївиступає змінуціни: вонможезнижуватись чизростати.Цей процестіснопов'язаний ізпевноюмасоютоварів,послуг, щопропонуєтьсяспоживачам.

>Якщоціназнижується, то, притійсаміймасітоварів йпослугпідприємецьодержує меншекоштів відреалізації йнавпаки. У іншомувипадку, колиціназросла,коштівстає понад. якбачимо, упричинно-наслідковому зв'язку законупропозиції навідміну від законупопитуіснуєпрямийзв'язок.

Укожнийконкретний момент, як правило, змінуціниозначає, щомасатоварів йпослугвиробляється (>надається) при тихий самихвитратахвиробництва.Цяобставиназмушуєвиробниківзмінювати тактику. Направдувитративиробництва незмінились, але йцю самумасутоварів йпослуг череззниженняціни проданодешевше.Різницяміжсумоюреалізації тавитратамивиробництвазменшилась,отже,виробник здобувшименшийприбуток. Нормаприбуткузнизилась. Цедоситьсерйознийпривід дляоцінкидоцільностівиробництва цого виду товару.

>Підприємецьмаєвжитизаходівщодозміниасортименту товару чищодозниженнявитратвиробництва. Законпропозиції, посуті,вимагає привестипропозицію увідповідність ізіснуючимпопитом чизнизитивитративиробництва,узгодити їхні ізновоюціною.

>Кривапропозиціїпоказуєспіввідношенняміжринковимицінами йкількістютоварів, котрівиробникибажаютьзапропонувати.

 

>Рис. 2.Кривапропозиції

>Основнийчинник, щовпливає на рухкривоїпропозиції —цевитративиробництва. яквідомотовари,виготовляютьсяфірмами зазарадиприбутку.Наприклад,фірмивирощуютьпшеницю.Вонивирощуютьпшениці понад, бо на даний моментпшеницювигіднопродати, ніжіншу культуру. Інавпаки.

>Основнийчинник, щовпливає на рухкривоїпропозиції —цетехнічнийпрогрес.Новийпосівнийматеріал, болееефективніший трактор,кращакомп'ютернапрограмасівозміни — всецедозволяєфермеровіпонизитивитративиробництва йзмінитипропозицію свого товару.Виробничівитрати —ключовийелементдовготривалої дії на «>кривупропозиції».

>Еластичністьпропозиції—показник, щовідтворюєзмінисукупноїпропозиції, котрівідбуваються у зв'язкузізростаннямцін. Увипадку, коли збільшенняпропозиціїперевершуєзростанняцін,останнєхарактеризується якеластичне (>еластичністьпропозиції понадодиниці —E>1).Якщоприрістпропозиціїдорівнює приростуцін,пропозиціяназиваєтьсяодиничною, апоказникеластичностідорівнюєодиниці (>E=1). Коліприрістпропозиції менше приростуцін,формується так кликананееластичнапропозиція (>еластичністьпропозиції меншеодиниці —E<1). Таким чином,еластичністьпропозиціїхарактеризуєчутливість (>реакція)пропозиціїтоварів назміни їхніцін.Еластичністьпропозиціїобчислюється черезкоефіцієнтеластичностіпропозиції заформулою:

>Km-коефіцієнтеластичностіпропозиції

G — відсотокзміникількостіпропонованого товару

F — відсотокзміниціни

>Еластичністьпропозиціїзалежить від такихчинників, якособливістьвиробничогопроцесу, годинувиготовлення продукту йособливість його дотривалогозберігання.Особливостівиробничогопроцесудозволяютьвиробниковірозширитивиробництво товару припідвищенніціни, а припониженні йогоціни переходити навипускіншоїпродукції.Пропозиція такого товаруєеластичною.

>Еластичністьпропозиціїзалежить й від годинниковогочинника, коливиробник надзмозішвидкореагувати назміниціни,оскільки длядодатковоговиробництва товарунеобхіднийзначний годину.Наприклад,збільшитивиробництвоавтомобілів затиждень практичнонеможливо,хочаціна нимиможезрости в багаторазів. Такихвипадкахпропозиціяєнееластичною. Для товару,який неможезберігаєтьсятривалий годину (>наприклад,продукти, щошвидкопсуються),еластичністьпропозиції якщонизькою.

>Багатоекономістіввиділяютьтакіфактори, щозмінюютьпропозицію:

·Зміни всобівартостівиробництва зарахунокцін наресурси,зміниподатків йдотацій,досягнень науки йтехніки, новихтехнологій.Зниженнясобівартостідозволяєвиробниковідоставити наринок понадтоварів.Зростаннясобівартостіпризводить допротилежного результату —пропозиціязнижується.

·Зміницін наіншітовари,зокрема натоварисубститути.

>Індивідуальнісмакиспоживачів.

>Перспективніочікуваннявиробників. При прогнозахщодозростанняцін вмайбутньомувиробникиможутьскоротитипропозицію,щобнезабаромпродати товар завищоюціною, йнавпаки,очікуванняпадінняцінзмушуєвиробниківпозбавитись товаруякнайскоріше,щоб незазнатизбитків вмайбутньому.

>Кількістьтоваровиробниківбезпосередньовпливає напропозицію,оскількичим понадпостачальниківтоварів, тімвищепропозиція йнавпаки, призменшенні числавиробниківрізкоскорочуєтьсяпропозиція.

 

1.2Теоріярівноваги

Політичнаекономія, щообслуговувалаадміністративно-командну систему,вважала, щоринковаекономіка вумовахкапіталізмумаєхаотичний характеррозвитку.

Направдуринковаекономіказдатна досаморегулювання.Воновідбувається подвпливомвільноїконкуренції,постійноїзміницін,регулюванняекономічнихпроцесів наосновіспіввідношенняпопиту йпропозиції. Хоча вринковійекономіціможливіпрорахунки, але й покожному товарувстановлюєтьсяпевнийрівеньціни наосновірівновагипопиту йпропозиції.Діє системасаморегулювання. Укожнийпевний моментвиникає конкретнарівновагаміжпопитом йпропозицією. Іцярівновагадоситьефективна.


>Рис. 3.Рівноважнаціна

Привстановленнітакоїрівновагивипускпродукціїдосягаєекономічнодоцільного,витратичинниківвиробництва —мінімальногорівня. Урезультаті, якдотепнозауважує П.Самуельсон, людям, котрілюблятьяблука,ніхто непропонуєапельсини, йнавпаки. >Теоріярівноваги Л. Вальраса

Авторомтеоріїзагальноїрівновагиєвідомийшвейцарськийекономіст ЛеонВальрас (1834 - 1910),професорЛозаннськогоуніверситету, запоходженням француз.Він був одним ззасновниківтеоріїграничноїкорисності. Однак особливо ставшивідомим як автортеоріїрівноваги.Своєвідкриттявінзробив наосновіматематичних з висновками.

ЛеонВальрасдовів, що вумовахринковоїекономікиєможливістьвстановленнярівноваги наосновіспіввідношенняпропозиції йпопиту.Вільнаконкуренціязабезпечуєвстановленняцінирівноваги.

>Рівноважнаціна —цеціна на конкурентногоринку, заякої величинапопиту йпропозиціїоднакові, немає анідефіциту, анінадлишкутоварів йпослуг.Такаціна всобітенденції дозростання чи дозниженняобсягіввиробництва >Постулатамитеоріїрівноваги Л. Вальрасаєтакі:

1.Зміницінвпливають напопит йпропозицію йнавпаки; змінупопитувпливає напропозицію йнавпаки. Отже,їхнійвзаємозв'язоквпливає навстановленнярівноваги.

2.Рівноважнацінавстановлюється урезультатіконкуренції,співвідношенняпопиту йпропозиції,наявностіресурсів таіншихчинників.

3.Загальнарівновагаздійснюєтьсящодо всіхтоварів. Цепояснюється тім, що потреба у цьомутоварізалежить віднаявностііншихтоварів.Наприклад,споживанням'ясазалежить віднаявностікави.

4.Рівновагухарактеризує, як правило,міновавартість.Міновацінністьтоварів —церівеньекономічноїрівноваги. Уумовахконкуренціїдіютьмеханізми, котріусуваютьдиспропорції тавстановлюютьтакуміновувартість, щогрунтується націнірівноваги. Уумовахмонополіїдиспропорціїзберігаються.

5.Рівновагадосягається наоснові дії всіхучасниківринку.

6.Рівновагаздатна забезпечити максимальновисокийрівеньзадоволення потреб (>безумовно, занаявностіресурсів).

7.Попит накожний товарзалежить не лише від йогоціни, а й відцін на усііншітовари.Наприклад,зростанняцін надеякіпродуктихарчуванняпризвело в Україні дозменшенняпопиту наперіодичнівидання.Багато людейвідмовляються відпередплати на газети йжурнали.Різкоскоротилисяїхнітиражі.

8. Сумапопитуспоживача на усізакуплені нимтовари й купівлідорівнює завартістюсумі всіхпроданих нимтоварів йпослуг (у томучисліпослуг роботи).

9.Ринокбезперервноздійснює «>пошук» такзванихрівноважнихцін.

10.Конкуренція —цеважливийчинниквстановленнярівноваги (черезціни).Існуючіціновісигналирегулюютьринок, іздопомогою їхнідосягаєтьсярівновага. Длярівноваги потрібенринковиймеханізм,якийдієзначноефективніше, ніж уминулому так кликанапланова система.

 

1.3Ефект прибутку таефектзаміщення. ПарадоксГіффена

 

>Якщоціна товару Xзмінюється, томожливостіспоживачапридбатирізнінаборитоварівтежзмінюються. З одного боці,зниженняцін товару Xробить йогопривабливішим дляспоживача,оскількивінстаєдешевшимщодотоварів-субститутів. Зіншого боці,вивільненнякоштів відздешевлення купівлі товару Xдаєзмогулюдинізбільшитиспоживанняіншихтоварів. Таким чином,зростаєреальний дохідспоживача,хоча йогономінальний дохідзалишаєтьсяпопереднім.Реакціяспоживача натакезростання реального прибуткузначноюмірою якщозалежати від йогоставлення доспоживчихякостей товару.Щобмоделюватиповедінкуспоживача,слідрозмежовуватидію двохефектів, котріспостерігаються призмініцін однією ізтоварів.

>Ефект прибутку —це лише тихзміни успоживанні, щоспричиненізміною реального прибуткуспоживача подвпливом рухуцін. як було бз'ясованораніше,зростання прибуткусуперечливовпливає наспоживаннянормальних танеякіснихтоварів:якщо ззбільшенням прибуткуспоживаннянормальнихтоварівзростає, тоспоживаннянеякісних —зменшується.

>Ефектзаміщення —це лише тихзміни успоживанні товару, котріє результатомзмінцін цого товарувідносноцін наіншітовари.Цейефектспрацьовуєоднаково йщодонормальних, йщодонеякіснихтоварів.

>Ці дваефектидіютьодночасно. Тому реальнаспрямованістьзмінспоживання якщорівнодіючоюефектів прибутку тазаміщення.Обидваефектидіють в одному напрямі. У цьомувипадкупрогнозуватизміниспоживаннязалежно відзмінціни товарудещопростіше. Коли ж довпливузміниціни наспоживаннянеякіснихтоварів, тоспрямованістьвпливівефектів прибутку тазаміщенняпротилежна.Залежні від того,якийефектспрацьовуєсильніше,динамікаціни тадинамікаспоживанняматимутьоднакову чипротилежнуспрямованість.

 >Якщоефектзаміщеннямаєбільшийвплив, то ззростаннямціниспоживання товару Xзменшується, а приїїзниженні —збільшується. Однакможескластисяситуація, колипереважаєефект прибутку, тоді призростанніцінизростає йспоживання, а приїїзменшенніспоживаннятакожзменшується.Такаситуаціятрапляєтьсядоситьрідко.Неякісний товар, дляякогоефект прибуткупереважає надефектомзаміщенняназиваєтьсяГіффеновим товаром, азростанняспоживання цого товару зпідвищеннямціни нанього — парадоксомГіффена.

РобертГіффен (1837—1910) —англійськийвчений,якийвиявив, щонезаможніробітники вАнгліїзбільшуютьспоживаннядешевихнеякіснихпродуктівхарчування (>зокрема,житньогохліба) уразі їхньогоподорожчання.Таку самуситуацію можнаспостерігати й прианалізіструктуриспоживаннямалозабезпеченихверств населення України под годинуекономічноїкризи 90-хpp.

ТоварГіффенамаєодночасновідповідати такимвимогам:

· бутинеякісним вуявленніспоживача;

· бутизначноючасткою йоговитрат.

ПарадоксГіффена, напершийпогляд,здаєтьсявинятком з законупопиту.Протедетальнішедослідження доводити, щосамевзаємодіяефектівзаміщення та прибуткуспричиняєтакийрозвитокподій.Існуєщекількаприкладіввинятків з закону, коли зпідвищеннямцінспостерігається збільшення закупівель того чиіншого товару. Так,деякіспоживачіможутьототожнюватизростанняцін ізпідвищеннямякостіпродукції йзбільшувати його закупівлі вумовахнестабільностіекономічноїситуаціїзростанняцінможесприйматися й якпередвісникінфляційногострибка. Дляотриманнявиграшуспоживачінамагатимутьсяпридбати понад продукту засьогоднішнімицінами,поки смердотіще негараздзросли. Однакусіці діїспоживача можна легкопояснити,виходячи ізтеоріїповедінкиспоживача.

>взаємодіяпопитпропозиціяринок товар


>Розділ ІІАналізпопиту йпропозиції

 

2.1Обсяги продажпобутовоїтехніки

 

 Упершомукварталі 2007 року вмістах України ізнаселенням понад 100 тис.мешканців було б продано 913 тис.одиницьаудіо- тавідеотехніки на 193,5 млн.доларів. Упорівнянні ізпершим кварталом 2006 рокуринокаудіо- тавідеотехнікизріс на13% уфізичномувиразі тамайже на 15% – увартісному.Протягомсічня-березня цого рокузначнозбільшилисяпродажіпанельнихтелевізорів,цифровихпортативнихаудіо- тавідеопрогравачів.Одночасновідбулосяскорочення сегментукінескопнихтелевізорів тадомашніхаудіо-систем. Процесвідчатьрезультатимоніторингу продажтоварівтривалоговжитку,якийздійснюєкомпанія GfK Ukraine наосновіроздрібноїпанеліелектротоварів у 45містах України ізнаселенням понад 100 тис.доларів.

>Панельнітелевізоринаступаютьпротягомсічня–березня 2007 року вмістах України ізнаселенням понад 100 тис.мешканців було б проданомайже 44 тис.Панельнихтелевізорів (>рідкокристалічних,плазмових,проекційних), що більше, ніж у трьох разиперевищуєпоказниканалогічногоперіоду 2006 року. Угрошовомувиразіцей сегментзріс в 2,5 рази до 52 млн.доларів,завдякичомузайняв 27%ринкуаудіо- тавідеотехніки (упорівнянні із 12% упершомукварталі 2006 року).Збільшенняпродажівпанельнихтелевізоріввідбулося в всіхцінових сегментах.Найбільшимпопитом упершомукварталі 2007 рокукористувалисяпанельнітелевізори вціновомудіапазоні 1000-2000доларів.Загалом було б продано 20 тис.одиниць назагальну суму 28 млн.доларів.Їхнячастка взагальнійкількостіпроданихпанельнихтелевізорів вгрошовомувиразісклала 54%, щомайже удвічі рази більше, ніж упершомукварталіминулого року.

>Такожсуттєвозрослиобсягипродажівнайдешевшихтелевізоріввартістю до 500доларів (>приблизно в 6разів увартісномувимірі).Найбільшоюпопулярністю в цьомуціновомусегментікористувалисяневеликірідкокристалічнітелевізори іздіагоналлю 19", які було б продано 5300одиниць упорівнянні із 856 упершомукварталіминулого року.Одночасноскоротивсяобсяг продажкінескопнихтелевізорів: упершомукварталі цого року їхні було б продано 288 тис., щомайже на 12% менше ніж зааналогічнийперіод 2006 року. Угрошовомувиразіобсягпродажівскоротився на 16% до 65 млн.доларів.Часткакінескопнихтелевізорів вструктуріпродажіваудіо- тавідеотехнікитакожскоротилась до 34% (упорівнянні із 46% упершомукварталіминулого року).Українцівідчулиперевагипортативнихвідео-програвачів…Протягомсічня-березня 2007 рокузначнозрізринокцифровихпортативнихвідеопрогравачів /рекодерів – в 15разів уфізичному та 6разів угрошовомувимірі порівняно допоказниківаналогічногоперіоду 2006 року.Якщопротягомвсього 2006 року було б продано 5395пристроїв, то "заперший квартал 2007 рокуця цифрасягнула 3980одиниць.

>Найбільшимпопитомкористувалисямоделінайнижчихціновихсегментів (до 200доларів),частка які взагальномуобсягупродажівстановила 76%.Більшимпопитомтакожкористувалисястаціонарні DVD-програвачі/рекодери: їхнього було б продано 322 тис.одиниць, що на 37%перевищуєпоказник Першого кварталуминулого року.Найбільшпопулярними булиDVD-програвачівартістю до 100доларів,частка які узагальномуобсязіпродажівцихпристроївстановила 67% увартісномувимірі.Водночастривалатенденція доповногозникнення сегментувідеомагнітофонів.Протягом Першого кварталу було б проданолише 4 тис.пристроїв, що на 85% меншепоказникааналогічногоперіодуминулого року.

Упершомукварталі 2007 рокуцифровихпортативнихаудіо-програвачів було б продано в 2,5 рази більше, ніж упершомукварталіминулого року. (При цьому сегментCD-плеєрів зацейперіодскоротивсямайже на 60%).Головним чином збільшенняпродажівпортативнихаудіо-програвачіввідбулосязавдяки зростанню более ніж вчотири разипопиту намоделівартістю до 100доларів.Водночасскоротилисяпродажідомашніхаудіо-систем.Загалом було б продано 81 тис.одиниць назагальну суму 18,6 млн.доларів, що на 11% меншепоказника Першого кварталу 2006 року уфізичномувимірі та на 17% менше – увартісному.Скороченняпродажівдомашніхаудіо-системвідбулося в всіхцінових сегментах,крімнайнижчого (до 100доларів).Попит надешевіаудіо-системизріс більше, ніж удвічі рази увартісномувимірі.

2.2Впливякостіпобутовоїтехніки напопит йпропозицію

 

>Ринокпобутовоїтехніки упершомукварталі2009року

>Падінняпродажівроздрібнихмережпобутовоїтехніки таелектроніки (укількісномувираженні) упершомупівріччі 2009 рокусклало 60% упорівнянні ізобсягамипродажів зааналогічнийперіодминулого року. При цьому, заданими Unitrade Group,падінняпродажів угрошовомувираженнісклало до70%.

">Такийрозривміжгрошовим йкількіснимвираженнямпояснюється тім, щоспоживчіпереваги активноперемістилися в бюджетний сегмент", -пояснюють в Unitrade Group.Експертивідзначають, щопереорієнтаціяспоживачів на болеедешевупродукцію сталаповсюдною. ">Заразспоживачнамагаєтьсязаощаджувати йкупує болеедешеву модель,навітьякщо неідеться проостаннігроші", - говоритивиконавчий директор "Фокстрот -інформаційнітехнології" ДмитроШавловський. У зв'язку зцимторговельнімережі стали активнопереглядати своюасортиментнуполітику.

"Час, коли наполицяходночасно стояло 200 моделеймобільнихтелефонів, прийшов внебуття.Щобвижити,рітейлерамдоведетьсявідмовитися від ">строкатоївітрини" йасортиментнихперегонів", -вважає президент Unitrade GroupВолодимир Колодюк. За його словами,ринокрітейлуйде доти, щокожнаторговельнамережа якщочіткоорієнтована товару йціновий сегмент.

>Крім того,останнім годиноюпідсилиласятенденція до продажтоварів под своїмвласним брендом. Заоцінкою менеджеракомпаніїGfk Ukraine ВалентинаПечончик, 90%продукції, щовипускається мережами подвласними марками,припадає на ПК,монітори й ноутбуки.Якщоранішемережіставилися до цого напрямі як додругорядного, то цого року багатовиділили його до проекту.

Так, заостаннійрікспостерігалосяактивнерозширенняасортиментного рядувласнихбрендів ">Фокстроту" -Delfa йBravis; ">Ельдорадо" -Elenberg йCameron; Unitrade Group -Ixtone. "Миплануємо й даліпросувативласніторговельні марки. Поційпродукції миможемоконтролювативиробництво,постачання таціноутворення.Останній чинникдужеважливий, боціни натехнікупостачальників-імпортерівможутьрости", -пояснюєвиконавчий директор "Фокстрот.Техніка для дому"Олексій Павленко.

>Втім,зусилля ізрозширення "бюджетного"асортиментудопоможуть не усім. Докомпаній ">Домотехніка" й "МКС", котрі уже заявили просвоєбанкрутство,цілкомможутьприєднатися ііншімережі. Заданими Unitrade Group, ізкінця 2008 року в Україні було бзакритоблизько 400торговельнихточок з продажцифровоїелектроніки тапобутовоїтехніки. За прогнозамикомпанії, докінця рокуцятенденціяпродовжиться йкількістьторговельнихточокможескоротитися на 10% допоказників Першого півріччя.

якповідомлялося,мережа з продажмобільнихтелефонівGermanosоголосила провідхід ізукраїнськогоринку. На вухо рокумережакомпаніїнараховувалаблизько 54салонів в Україні.Нагадаємо,восениминулого року холдинг Unitrade Groupзакрив своюмережумобільного зв'язкуmelofon. Цепов'язано ізрізкимпадіннямпродажівмобільнихтелефонів, яку впершомупівріччі 2009 рокусклало 55% упорівнянні ізаналогічнимперіодомминулого року.

>Ринокпобутовоїтехніки у іншомукварталі 2009:триваєпадіння

GfK Ukraineпрезентуєданівідносно стануринківвеликої тамалоїпобутовоїтехніки вдругомікварталі 2009 року,засновані надослідженнях, що проводити панельRetail and Technology (>Панельроздрібноїторгівлі).

>Риноквеликоїпобутовоїтехніки у іншомукварталі 2009:падінняпродажівтриває.

За результатами іншого кварталу 2009 рокупродажівеликоїпобутовоїтехніки в Українідосяглипозначки 1,3 млрд. гривень, що на 36% менше, ніж зааналогічнийперіодминулого року.Всіпродуктовігрупи, завиняткомсушильних машин,продемонструвалинегативнудинаміку.Загалом длявеликоїпобутовоїдругий квартал 2009 року ставши ужетретімперіодомпадіння.

>Основним трендомринку сталомайжеоднаковескороченняпродажів яквбудованоїтехніки, то йнезалежної.Якщо на початку рокувбудованатехніка показаланавіть збільшенняпродажів упорівнянні ізпершим кварталом 2008 року, то тепер усіважливі дляринкупродуктовігрупипадають схожими темпами: від 26,3% уморозильних камер до 46,9% умікрохвильових печей.Найбільшпостраждалоюпродуктовоюгрупоюзнов сталимікрохвильовіпечі – увартісномувиміріпродажіскоротилисьмайжевдвічі.Одне ізможливихпоясненьцієїдинаміки –великіобсягипродажів уминулі рокта, щопризвело донасиченняринку.

>Ще однатенденціяринку –цескороченнядистрибуціїосновнихбрендів тадовжиниполиціїхньоїпродукції.Рітейлериодночасноскоротили йкількістьбрендів всвоємуасортименті, йкількість моделей шкірногоокремого бренду.

>Холодильники таморозильнікамери.

>Холодильники –найвагоміша групаринкувеликоїпобутовоїтехніки (>займають 38%загальногообсягупродажів) –втратили скільки ж, стільки секторзагалом.Обсягпродажівхолодильників у іншомукварталі 2009 рокустановив 503 млн. гривень, що на 36% меншепоказникааналогічногоперіодуминулого року. Нацей результатвплинули порівняновисокавартістьтехніки,високийрівеньпроникнення вдомогосподарства,скороченняобсягівбудівництважитла тазміни учинномузаконодавстві.

У іншомукварталі 2009 року вційгрупіспостерігалась пряма залежністьміжціною та темпамискороченняпродажів:чимдорожчийпідсегмент, тім понадпадіння. В частности,продажінайбільшдешевиходнодверниххолодильників впали на 24%, дорогиххолодильниківSydebySyde – на 46%.Найбільшимпідсегментомзалишаютьсядводвернімоделі ізрозміщеннямморозильноїкамеризнизу.Протягомостанніхмісяцяхспостерігаласьтенденція дозростаннячасткицієїкатегорії, щотрохивтратила ваги із початку року.

>Продажіморозильних камерсклали 42 млн. гривень, що на 26,3% меншепоказника іншого кварталу 2008 року. Хочаморозильнікамери і холодильникивикористовуютьсяоднаково,тенденціївсередині групспостерігаютьсядещоінші.Більшдорогийпідсегмент –морозильнікамери, щовідчиняються вертикально –зріс на 3% порівняно ізаналогічнимперіодомминулого року.Втім,обсягипродажівцієїпідкатегоріїєдоситьнезначними.

>Ринкихолодильників таморозильних камер, на яківліткутрадиційновідбуваєтьсясезоннезростання,демонструють сходжудинаміку і цого року.Дійсно, вчервні було бзафіксованезростанняпродажів, яку таксамеочікується за результатами июля.Такасезонністьможе бутипершиміндикаторомстабілізаціїринку.

>Пральнімашини

>Пральнімашини,продажі якіскладаютьмайжечвертьринкувеликоїпобутовоїтехніки, показалидинамікудещокращу ніжсередня:падіннясклало 29,6%.Загаломобсягпродажівпральних машин у іншомукварталі 2009 рокудорівнюєтрохи понад 337 млн. гривень.

>Ринокпральних машин уже давнодемонструєпевнустабільність урозподілі за типами та характеристиками.Співвідношенняміжавтоматичними танапівавтоматичними машинамискладає 98%проти 2% увартісномувимірі йєнезмінним заостанніп’ятькварталів.Середавтоматичнихпральних машинукраїнцінадаютьперевагу машинам ізфронтальнимзавантаженням: натакімоделіприпадає 82,5%продажів, щомайже на 1,5%перевищуєпоказникиквітня-червня 2008 року.Автоматичнімашини ізфункцією сушіння некористуються великимпопитом,їхнячасткастановить 1,3%обігу,рештаприпадає намашини ізвертикальнимзавантаженням.

>Основнийтехнологічний тренд до збільшення вагизавантаженняпоступово сходитинанівець ізпоявою наринку нових моделей машин.Цімоделіє болееадаптованими дозменшеннякупівельноїспроможностіукраїнців йпропонують болееаскетичний дизайн,меншіпоказникизавантаження такількостіобертів нахвилину за болеепомірнігроші.

 >Ринокмалоїпобутовоїтехніки у іншомукварталі 2009:темпипадіннязростають.

Інший квартал 2009 рокухарактеризуєтьсяприскореннямтемпівпадінняобсягів продажмалоїпобутовоїтехніки в Україні.Обсягринкумалоїпобутовоїтехніки погрупам, котрівраховуються вТEMAX,склав 362 млн. гривень. Упорівнянні із іншим кварталом 2008 рокупродажізменшились на 27,2% вгрошовому й на 46,2% вфізичномувимірі.Найбільшітоварнігрупи,такі якпилососи йприлади дляприготуванняїжі, у іншомукварталі 2009 року не показалипозитивнихрезультатів.Якщо востанніхобнадійливим сегментомпринаймнієблендери, котрімаютьслабкутенденцію дозростання (1,7% вгрошовомувимірі), тоситуація ізпилососами ненадаєоптимізму. У іншомукварталі цого рокуспостерігалосясуттєвепадінняпродажів всіхтипівпилососів, а особливонайдорожчих –миючих моделей,обсягпродажів якіскоротився более ніж на 50% як вгрошовому, то й вфізичномувимірах.

>Особливоневдалимвиявився вушко сезонувідпусток для сегментужіночихепіляторів. Увартісномувиміріця групавтратила понад 40%продажів, Незважаючи напояву нових,цікавих,протевідносно дорогих моделей.

>Водночаспадінняпродажів із

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація