Реферати українською » Экономика » Проблеми коректної побудови систем взаємозалежних індексів


Реферат Проблеми коректної побудови систем взаємозалежних індексів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

>Астраханский Державний Технічний Університет

Кафедра «БухоблікАХД і аудит»

>Лабораторная робота

По дисципліни: «Статистика»

На тему

Проблеми коректного побудови систем взаємозалежних індексів

>Астрахань 2011


Зміст

 

Запровадження

1 Теоретична частина

1.1 Індекси

1.2 Типи індексів

1.3 Система взаємозалежних індексів

2 Аналітична частина

2.1 Завдання

3. Тести

Укладання

Список літератури


Запровадження

Цілковита й достовірна статистична інформація є тією необхідним підставою, у якому базується процес управління економікою. Уся інформація, має народногосподарську значимість, зрештою, обробляється і аналізується з допомогою статистики.

Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутрішнього продукту і національної доходу, виявити основні тенденції розвитку галузей економіки, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, досліджувати рівень життя населення і побудову інші соціально-економічні явища і процеси.

Опанування статистичної методологією - одна з умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття оптимальних рішень всіх рівнях діяльності.

Складною, трудомісткою та відповідальної є заключна, аналітична стадія дослідження. І на цій стадії розраховуються середні показники й економічні показники розподілу, аналізується структура сукупності, досліджується динаміка і взаємозв'язок міжизучаемими явищами і процесами.

На всіх стадіях дослідження статистика використовує різні методи. Методи статистики - це особливі прийоми і знаходять способи вивчення масових громадських явищ. Кожен метод орієнтовано особливі уявлення досліджуваного об'єкта, з його особливу модель.Индексний метод передбачає, що зв'язок між ознаками є жорстко детермінованою, яка проявляється як і кожному окремому разі (для окремого товару, виду продукції, підприємства тощо.), і у сукупності. Індекси є незамінним інструментом дослідження, у тому випадку, коли необхідно порівняти у часі чи просторі дві сукупності, елементи яких є несумірними величинами. І оскільки об'єкти вивчення індексів дуже різні, всі вони широко застосовують у економічної практиці


1. Теоретична частина

 

1.1 Індекси

 

Визначення індексів та його класифікація

Слово індекс означає покажчик, показник. У статистиці індексом називається відносна величина, що характеризує зміна в часі та у просторі рівня досліджуваного громадського явища або міра вивчення плану.

З допомогою індексів:

1) визначаються середні зміни складних, безпосередньонесоизмеримих сукупностей у часі;

2) оцінюється середня ступінь виконання плану з сукупності у цілому або її частки;

3) встановлюються середні відносини складних явищ у просторі;

4) визначається роль окремих чинників загалом зміні складних явищ у часі чи просторі і зокрема, вивчається вплив структурних зрушень.

За позитивного рішення першого завдання - вивченні зміни явищ у часі - індекси виступають як показники динаміки, під час вирішення другий – як показники виконання плану, третьої – як показники порівняння, четвертої – як аналітичне засіб. За рівнем охоплення розрізняють індивідуальні і спільні індекси.

Індивідуальні індекси

Індивідуальні індекси висловлюють співвідношення окремих елементів сукупності. Тож якщо 1990 р було виконано 55,4 млн. т мінеральних добрив, а 1998 р – 80,4 млн. т, то 1998 р. було виконано 80,4/55,4=1,45 разу, чи 45%, більше -мінеральних добрив проти 1990 р. Це і індивідуальний індекс, що характеризує динаміку виробництва мінеральних добрив за 1990-1998 рр.

Індивідуальний індекс позначається буквою «і» й шляхом зіставлення двох величин, характеризуючих рівень досліджуваного явища у часі чи просторі, тобто. протягом двох порівнюваних періоду. Період, рівень якого порівнюється, називається звітним чи поточним, періодом, і позначається підрядковим знаком «1», а період, з рівнем якого проводиться порівняння, називається базисним і позначається підрядковим знаком «0» чи «пл», якщовнутрифирменном плануванні порівняння здійснюється з планом. Якщо зміна явищ вивчається за ряд періодів, то кожен період позначається відповідно знаком «0», «1», «2», «3» тощо.

У статистичної практиці прийнято кількість позначати буквоюq, ціну -p, собівартість -z, витрати часу виробництва одиниці виробленої продукції –t.

Індивідуальні індекси є відносні величини, наприклад

 

Індекс цін

Індекс виявляється у вигляді коефіцієнтів, коли база порівнювати приймається за одиницю, й у відсотках, коли база порівнювати приймається за 100. Якщо результаті обчислення отриманий індекс більше 1 чи 100 %, це свідчить про зростання явища, коли менш ніж 1 чи 100% - на зниження рівня явища.


>Базисние і ланцюгові індекси

Для обчислення індексів, як та всякою іншою відносної величини, необхідно мати дані протягом двох періоду, або двоє порівнюваних рівня.

Якщо є дані за ряд періодів чи рівнів, як порівнювати може бути прийнятий і той ж початковий рівень або рівень попереднього періоду. У першому випадку одержимо індекси із постійною базою – базисні, тоді як у другому – індекси з перемінної базою – ланцюгові.

І базисні, і ланцюгові індекси мають певне значення би в економічному аналізі. Перші характеризують зміна явищ за тривалий час стосовно якоюсь однією відправною точці. Якщо постає потреба ознайомитися з поточними змінами явищ, застосовують ланцюгові індекси. Питання, яким індексом користуватися, у кожному даному випадку вирішують з цілей дослідження.

Якщо базисні і ланцюгові індекси охоплюють і той ж період, з-поміж них існує певна взаємозв'язок: твір цепних індексів одно базисному.

Існуюча взаємозв'язок між засадничими і ланцюговими індексами дає можливість вираховуватимуть базисні індекси за даними про цепних і навпаки.

У статистиці найчастіше доводиться поводитися з показниками, пов'язаними між собою, яксомножители з твором. Наприклад, валовий збір дорівнює твору урожайності та площі, фонд зарплати – твору середньої заробітної плати чисельності працівників тощо. У такій самій зв'язку перебувають і індекси цих показників: індекс твори дорівнює твору індексівсомножителей.


,

де і>pq - індекс товарообігу

і>pіндекс цін

і>q – індекс фізичного обсягу товарообігу.

Такі індекси називаються сполученими. Їх взаємозв'язок дає на двом які є індексам знаходити третій.

Загальні індекси

Загальні індекси показують співвідношення сукупності явищ,сосотоящей з різнорідних, безпосередньонесоизмеримих елементів. Наприклад, відмінності споживчих вартостей окремих продуктів, всі є результатом праці та тому можуть бути виражені загальної мірою через вартість, трудові витрати й т.д. Так, дляопеределения загальної вартості різних видів продукції ролісоизмерителя використовується зазвичай ціна за одиницю продукцію, визначення загальної собівартості чи вироблених витрат – собівартість одиниці виробленої продукції, загальних витрат праці – витрати виробництва одиниці виробленої продукції тощо. Розглянемо побудова загального індексу з прикладу обчислення індексів товарообігу.

Кількість і проданих магазинах продуктів.

Найменування продукту Продано Ціна за одиницю, крб Вартість проданих продуктів
>Базисний період >Отчетний період
>Базис-ний період >Отчет-ний період >Базис-ний період >Отчет-ний період За цінамиотчет-ного періоду За цінамибазис-ного періоду За цінамиотчет-ного періоду За цінамибазис-ного періоду

>q0

>q1

>p0

>p1

>p1>q0

>p0>q0

>p1>q1

>p0>q1

Яйця, прим 2000 25000 0,15 0,10 2000 3000 2500 3750
Капуста, кг 16500 18500 0,20 0,12 1980 3300 2200 3700
Яловичина, кг 4850 6250 2,20 2,10 10185 10670 13125 13750
Молоко, л 18000 24000 0,25 0,30 5400 4500 7200 6000
Разом 19465 21470 25045 27200

Означимо ціну за одиницю кожного періоду у звітній періоді буквою р1, в базисному періоді – р0, кількість проданих товарів у звітному періоді –q1, в базисному –q0, загальну вартість проданих товарів у звітному періоді за цінами звітний період – р1>q1, те в базисному за цінами базисного періоду – р0>q0, загальний індекс товарообігу – I>pq.

Загальна зміна товарообігу вартості проданих товарів можна визначити, зіставивши загальну вартість проданих товарів у звітному періоді за цінами звітний період із загальною вартістю проданих товарів у базисному періоді за цінами базисного періоду: I>pq=25045/21470=1,167 чи 116,7%. Отже, товарообіг (загальна прибуток від продажу товарів) зріс у звітному періоді проти базисним на 16,7%. У прикладі у звітній періоді за реалізовані товари отримали 25045 крб., а базисному – 21470 крб. Отже, у звітній періоді проти базисним товарообіг зріс у абсолютному вираженні на 25045 – 21470=3575 крб.

Дотримуючись прийнятих позначень, можна записати формулу загального індексу товарообігу:

Аналогічно індексу товарообігу розраховуються індекси продукції, споживання тощо.

Наведена формула індексу товарообігу називається агрегатної.Агрегатними називаються індекси,числители ізнаменатели яких є суми, твору чи суми творів рівня досліджуваного явища.Агрегатная форма індексу є основним, найпоширенішої формою економічних індексів; вона показує відносне зміна досліджуваного економічного явища і абсолютні розміри цього зміни.

Вагомості агрегатних індексів цін, і фізичного обсягу продукції.Агрегатная формула індексу товарообігу показує, що його величина залежить від двох явищ, від двох змінних величин: фізичного обсягу товарообігу, тобто. кількості проданих товарів, і кожну одиницю реалізованих товарів. Щоб виявити вплив кожної перемінної окремо, слід вплив а такою виключити, тобто. прийняти умовно як постійної, незмінною величини лише на рівні звітного чи базисного періоду. Яка ж період прийняти у ролі постійної величини? У зв'язку з цим виникає запитання про базисних і звітних терезахагрегатного індексу. Розглянемо це питання з прикладу індексу цін, і індексу фізичного обсягу товарообігу.

>Агрегатний індекс цін. Загальна зміна цін можна визначити, вважаючи постійної, незмінною величиною кількість проданих товарів за звітний чи базисний період. Якщо отримання індексу цін прийняти у ролі терезів дані про кількість проданого товару за звітний період, то, дотримуючись прийнятих вище позначень, можна записати формулуагрегатного індексу цін:

Якщо ж прийняти у ролі терезів дані про кількість проданих товарів у базисному періоді, то формулаагрегатного індексу цін матиме такий вигляд:

Отримано дві формули агрегатних індексів цін: з звітними і засадничими вагами. Ці індекси не ідентичні. Аби у тому, обчислимо індекси цін з звітними і засадничими вагами, використовуючи дані таблиці.

>Агрегатний індекс цін з звітними вагами дорівнює

=25045/27200=0,921 чи 92,1%

>Агрегатний індекс цін з засадничими вагами дорівнює:

=19465/21470=0,907 чи 90,7%.

Отже, величини індексу залежить від індексованих показників, тобто. від величин, зміни що їх хочемо визначити (у разі цін), і зажадав відсомножителей, які беруться як терезів (у нашій прикладі – кількості проданих товарів), позаяк у залежність від того, які дані взято у ролі терезів – дані базисного чи звітний період, отримують дві різні індексу.

Перший індекс характеризує зміна цін звітний період проти базисним за продукцію, реалізованої у звітній періоді, і фактичну економію від зниження цін. Економічне зміст другого індексу зовсім інше. Він показує, наскільки змінилися ціни на звітному періоді проти базисним, але з тієї продукції, що була реалізована в базисному періоді, і економію, яку модно було б від зниження цін, тобто. умовну економію. Виникає проблема вибору терезів: який період слід брати як терезів – базисний чи звітний? Правильне рішення дуже важливо, бо від нього залежить достовірність результатів досліджуваного явища.

>Агрегатний індекс цін з звітними вагами I>p=92.1% означає, що ціни на всі зазначені товари у звітній періоді знизилися проти базисним на 7,9% (базисний період приймається за 100%), а абсолютна фактична від зниження цін становилаSp1>q1->Sp0>q1=25045-27200=-2155 крб.

>Агрегатний індекс з засадничими вагами I>p=90.7% означає, що ціни на базисному періоді, якби діяли ціни звітний період знизилися на 9,3%, а абсолютна умовна економія становила бSp1>q0->Sp0>q0=19465-21470=-2005 крб.

А нас цікавить фактичне зниження цін звітному періоді проти базисним і фактична від зниження цін. Тому ми вибираємо агрегатний індекс з звітними вагами, правильно який відбиває динаміку зміни.

Отже, щоб вирахувати індекс цін, необхідно зіставити вартість товарів, проданих у звітній періоді за цінами звітний період, зі вартістю тих самих товарів, але з цінами базисного періоду.

>Агрегатний індекс є дріб, чисельник і знаменник якої складаються з цих двохсомножителей. Одне з них перемінноїиндексируемой величиною (р1 і р0), а другий приймається умовно як постійної величини – ваги індексу (>q1).

>Агрегатний індекс фізичного обсягу товарообігу повинен показувати зміна фізичного обсягу звітному періоді проти базисним. Щоб агрегатний індекс характеризував тільки зміну фізичного обсягу товарообігу (продукції, споживання) і відбивав зміна цін, як терезів беруться незмінні ціни як базисного, так звітний період. Застосування як терезів незмінних цін дає нагоду отримати правильне уявлення динаміку фізичного обсягу товарообігу (продукції або споживання), оскільки усуває вплив динаміки ціни динаміку кількості випущеної, проданої чи спожитої продукції.

Отже, в індексі фізичного обсягу множенеиндексируемого показника береться лише на рівні базисного періоду.

Користуючись прийнятими позначками, запишемо формулуагрегатного індексу фізичного обсягу продукції:

де чисельник є вартість продукції звітний період за цінами базисного, а знаменник – вартість продукції базисного періоду за цінами тієї самої періоду.Подставив в формулу

необхідні дані з таблиці, одержимо I>q=27200/21470=1,267, чи 126,7%. Це означає, що у звітному періоді проти базисним загальний фізичний обсяг реалізованої продукції збільшився на 26,7%.

Абсолютна зміна фізичного обсягу обчислюється як різницю міжчислителем і знаменником індексу. У прикладі

,


тобто. у звітній періоді проти базисним фізичний обсяг реалізованої продукції зріс у абсолютному вираженні на 5730 крб.

Постійні і які змінюються ваги агрегатних індексів. При обчисленні індексу протягом двох періоду питання терезах зводиться у виборі між базисним і звітним періодами. Насправді має справу лише з двома, але й великою кількістю періодів. Якщо індекси обчислюються протягом кількох періодів, то тут для всіх їх

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація