Реферати українською » Экономика » Роль підпріємніцтва у розвітку економікі України


Реферат Роль підпріємніцтва у розвітку економікі України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

 

>Вступ

1.Підприємницька діяльність в Україні

- >історіявиникненняпідприємництва

- >закони України пропідприємницьку діяльність

2.Підприємства в Україні: їхньогоформи тавиди (>прикладиорганізацій)

3.Іноземневтручання впідприємницьку діяльність України

4. Рольпідприємництва урозвиткуекономікинашої країни

5. Доля влади упідприємницькійдіяльності

6.Причини, котрістримуютьрозвитокпідприємництва в Україні ташляхивирішенняцієїпроблеми

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Україна вжепротягомдвадцяти роківнамагаєтьсядосягтирівняекономічнорозвиненихкраїн.Вона, як йбільшість із них, вжеподолалаіндустріальнийперіод йвпевненовийшла нановийщабель свогоіснування.Зараз Україна –країна, вякійформуєтьсяпостіндустріальне сус-пільство.Проте задвадцять років наша держава,маючипотужнийресурснийпотенціал,вигіднегеографічнеположення – основу дляформуванняекономіки, - то й незумілапозбутисяборгів тазаявити про собі наміжнароднійарені, як пропотужну,високорозвиненукраїну.Причиною цогоє нелишезовнішніфактори –наслідкирозпаду СРСР, а івнутрішні –неефективнеуправління, особливо векономічній сфері. Томустворення умівстановлення тарозвиткунаціональногопідприємництва, упершучергу малого тасередньогобізнесу,єголовнимнапрямом політики України.Аджепідприємницька діяльність –це основарозвиткубудь-якої держави,зміцненняїїекономіки.

Таким чином, >актуальність >могодослідженняполягає у бо засучасних умів у тому,щобдосягтивисокогоекономічногорівня, в Українінеобхіднорозвиватипідприємництво.Також в нашійдержавібільшість людейнамагаєтьсяорганізувативласнийбізнес, томувиникаєнеобхідність увивченніосновнихпринципівпідприємницькоїдіяльностісаме в Україні.

>Метою >моєї роботиєаналізорганізаціїпідприємництва в нашійдержаві тарозробкапорад попідвищеннюефективності йогофункціонування.

>Досліджуючидане запитання, я собі за поставилатакі заподіяння:

-дативизначенняпідприємництву,описати йоговиникнення в Україні;

- провестикласифікаціюпідприємств, навестиприкладиорганізацій в Українівідповідно доцієїтипології;

-описатифункціїпідприємств в нашійдержаві;

-встановитизв`язокіноземнихкомпаній ізвітчизнянимипідприємствами;

-описати роль державноговтручання впідприємницьку діяльність;

-вказати заподійнестабільногофункціонуванняорганізацій в Україні;

-описатишляхирозвиткуекономіки черезпідвищенняефективностіпідприємництва.

Дослідженьпідприємницькоїдіяльності в Українізаймаєтьсявідділекономічноїсоціології НАН України (>завідувач ВоронаВалерій Михайлович).ЦієїпроблемитакожторкалисяАжнюк,Передрій,Дзюбик,Мамалуй таіншідіячі.


1.Підприємницька діяльність в Україні

 

>Підприємництво –цесамостійна,ініціативнагосподарська діяльністьгромадян, щоспрямована наотриманняприбутку (прибутку) йздійснюється від свогоімені навласнийризик та под свою особистумайнову відповідальність чиюридичної особини – підприємства (>організації). Це діяльність, котра незабороненачиннимзаконодавством йведеться зарахуноккоштіввласника (рис. 1).

рис. 1

>Існуютьтаківидипідприємницькоїдіяльності (рис. 2):

·виробнича;

·комерційна;

·фінансова;

·посередницька;

·страхова.

>Виробнича діяльність –це діяльність у сферівиробництватоварів тапослуг; >комерційна – у сферіреалізаціїтоварів тапослуг; >фінансова – убанківській такредитній сферах; >посередницька – понаданнююридичних,економічних таіншихвидівпослугнаселенню тапідприємствам, прикупівлі-продажутоварів (>послуг); >страхова – пострахуванню життя людей,матеріальнихцінностей,підприємницькогоризику тощо.

рис. 2

>підприємницький владаіноземний

У Україніпоки щонайбільшвигідніфінансове такомерційнепідприємництво, анайменшприбуткове –виробниче. Причинаполягає до того, що вумовах переходу доринковоїекономікивкладатикошти врозвитокпромисловостіризиковане, так якцікоштиможутьдатиприбуток черезкількамісяців, років, бо ізовсім принестизбиток.

>Крім того,невпевненість узавтрашньомудні,відсутністьчіткоїправовоїбазитакожпризводить доти, щопідприємці неризикуютьвкладатикошти до сферивиробництва.Тоді яквкладаннякоштів уторгівлю,наприклад, болеевигідніше бошвидкий обороткапіталу іінфляція невстигаютьобезцінитивкладенікошти.

У Українізабороненапідприємницька діяльність у сферівиробництвазброї,вибухових,токсичнихречовин,наркотиків тощо.

>Також вонаобмежується в сферах як:

·виробництвоалкогольних,тютюновихвиробів;

·мисливськоїзброї;

·торгівляалкогольними татютюновимивиробами, медикаментами тощо.

>Такожпідприємництвоздійснюєпевніфункції:

 

Історіярозвиткупідприємницькоїдіяльності в Україні

Історіяукраїнськогопідприємництвамайжепротягом двохстоліть бувнерозривнопов’язаназістаново-корпоративнимитовариствами -купецькимигільдіями.

>Наступнуспробуорганізаційногооформленнякупецького стану було бздійсненолише у 40-х рр. XVIIIстоліття.Згідно із указомЄлизавети у 1742 р. було бзасновано трикупецькігільдії.Гільдійська системапомітнопожвавилапідприємницьку діяльність,залучивши доцієїсферипредставниківрізнихсоціальнихверств,зокремачималоосіб “>підлогозвання”.Одночасно вонпідвищиласоціальний статускупецтва, його роль очахсуспільства.

Усередині XVIII ст.купецтво,зокремаЛівобережної України,починає активноклопотатися перед Державою прозакріпленнявласноїмонополії наведенняторговельнихоперацій й згідно ізТорговим статутом 1755 р. селянам було бзабороненоторгувати у “>близькій від міствідстані”.

>Новийетап урозвиткувітчизняноготорговельногопідприємництва йкорпоративноїорганізаціїкупецтвапочався востаннійчверті XVIIIстоліття. “>Освіченасамодержиця” Катерина ІІ, подявнимвпливомвченняфранцузькогопросвітництва,виявила собіпереконаноюприбічницеювільноїторгівлі,звільненняїїз-піджорсткого контролю держави. Зачасівїїправління було бскасованочималоуказів йрегламентівпетрівськихчасів, щообмежувалиторгівлю йділовуініціативукупецтва.Розширившиособисті ііндивідуальні правакупецького стану, Катерина ІІодночаснозвільнила його й відсплати подушногоподатку,тобтовивільнила від “великого невільництва”, як писали уклопотаннях доцариці самкупці. Уїї знаменитому “>Наказі”містиласядоситьчіткавказівка тих, що “торгівля звідти видаляється, де йому роблять утиски, і оселяється там, де його спокій не порушують”.

“>Грамотою” 1785 р.купецтвоотрималофактичнезвільнення відрекрутськоїповинності, якої воно та моглотеперсплачувати.Крім того,представники великоготорговельногокапіталу -купці 1 й 2гільдій - булизвільнені відтілеснихпокарань йсолдатськихпостоїв;їмнадавалося правовільногопересування йпроживання навсій територї країни.

 На початку ХІХстоліттязамістьскасованогоінститутуіменитихгромадян було бзасновано “>першостатейнекупецтво

>Заснуваннястаново-корпоративнихторговельних товариств -купецькихгільдій -створилореальніекономічні,соціальні йправовіумови дляоформленнякупецтва усамостійний стан, наґрунтіякого в Україні пустившикоріння йпочавшвидкорозвиватисякласвітчизнянихпідприємців.Характерноюрисою новогокупецтва, що нелишевідрізняло його відпопередніхторговців, а і відінститутугільдійЗахідноїЄвропи, було б ті, що воно тастановило “>відкритукорпорацію”.Належність докупецького стану нелише не бувспадковою, а чи непожиттєвою йпідлягалащорічній “>атестації” шляхомсплатигільдійськогозбору (1 % відоголошеногокапіталу).

>Розвитокукраїнськогокупецтва умежахекономічного й правовим полемросійськоїфеодально-абсолютистської держави негативнопозначився на йогоісторичнійдолі йнаклавсуттєвийвідбиток наподальшуеволюціювітчизняноїекономіки. Ос-кількипідприємництво вусічасиіснувало у двохекономічних режимах (>авторитарно-регулюючому йвільноринковому), то тут длярозвиткугосподарства УкраїнинаприкінціХVIII - у ХІХстоліттях бувхарактернимсамеавторитарно-регулюючий режим

>Пореформенийперіод справедливовважається годиноюрозквітуукраїнськогопідприємництва.Вперше запопереднюісторіюкупецтвоздобуломожливістьвільногорозвитку,реалізаціїзакладених вньомуділовихякостей. Це сталопотужнимпідґрунтямпіднесеннявітчизняноїекономіки.

>Загаломрозвитокпідприємництва в Україні можнаописати задопомогоютаблиці:

>V-XIV ст. >Виникнення йіснуваннякупецтва на територї України.
XIV - XVII ст.

>Фільварок – типгосподарства,якимволодів шляхтич, авиробленапродукція продавалася наринку.

>Цехи –осередкиремісників, їхніоб’єднання.

XVII –кін. XIX ст. >Мануфактури.Існувалащеручнапраця.
60-70 рр. XIX ст. >Промисловий переворот в Україні.Перехід до фабрик, домашинної роботи.Виникаєдвісоціальніверстви:підприємці танайманіробітники.
19 лютого 1861 р. >Селянська реформаОлександра II:окрімпоміщиків,власнусправу моглиорганізовувати іселяни.
>Поч. XX ст.

>Утвореннямонополій –могутніхсоюзівпідприємців (>картелів,синдикатів(>організаційна формаіснуваннярізновидукартельної догоди, щопередбачаєреалізаціюпродукціїучасників черезстворюванийспільнийзбутовий орган чизбутовумережу одного ізучасниківоб’єднання. Так самеможездійснюватисьзакупівлясировини для всіхучасників синдикату.Така формаоб’єднанняпідприємствєхарактерною длягалузей ізмасовимвиробництвомоднорідноїпродукції), >трестів (>монополістичнеоб’єднанняпідприємств, щораніше належалирізнимпідприємствам, в Єдинийвиробнично-господарський комплекс. При цьому підприємстваповністювтрачають своююридичну ігосподарськусамостійністьоскількиінтегруються усі напрямиїхньоїдіяльності), щовиникали набазіконцентраціїкапіталу, котрізосереджували усвоїх рукахвиробництво чи продажів , чи й ті й ті разом,якого-небудь товару й малі наметівстановленняпанування в тихий сііншихгалузяхгосподарства таодержання максимальногоприбутку.

>Синдикати уметалургійній,кам’яновугільній,залізоруднійгалузях: 1901 – «>Продвагон», 1902 – «>Продамет», «>Трубопродажа», 1903 – «Цвях», 1904 – «>Продуголь».

>Поч. XX ст.

НаЗахідноукраїнських земляхз’явилисяновікооперативніоб’єднання:Спілкамолочарських товариств,Спілка длязбутухудоби, 1911 –Сільськогосподарськийкрайовий союзторгових товариств.

>ПісляпроголошенняТретьогоуніверсалу 7 листопаду 1917 р., заякимвстановлювавсядержконтроль надвиробництвом таскасовувалосьпоміщицькеземлеволодіння.

Уперіодіснування СРСРпідприємництво не дозволялося.
З 1991 р.підприємницька діяльність в Україні дозволена.

 

>Закони України пропідприємницьку діяльність

>Статтею 1 Закону України "Пропідприємництво" від 7 лютого 1991 р.підприємництвовизначено якбезпосереднясамостійна,систематична, навласнийризик діяльність повиробництвупродукції,виконаннюробіт,наданнюпослуг ізметоюотриманняприбутку, Яказдійснюєтьсяфізичними таюридичними особами,зареєстрованими яксуб'єктипідприємницькоїдіяльності у порядку,встановленомузаконодавством.

>Серед законів, щорегулюютьвиключнопідприємницьку діяльністьтакожслідназватиЗакони України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р., «Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності» від 23.03.96 р., «Прозовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р., «Пролізинг» від 16.12.97 р. тощо.

>Нарівні із нимивеликезначеннямаютьзакони, що не лишерегулюютьвідносини у сферіпідприємництва, а істосуютьсяцихвідносин. Цезакони України «Провласність» від 07.02.91 р., «Процінніпапери йфондовубіржу» від 18.06. 91 р., «Про рекламу» від 03.07.96 р., «Прострахування» від07.03.96.р., «Проаудиторську діяльність» від 22.04.93 р., «Проохорону прав на знаки длятоварів йпослуг» від15.12.93.р., «Проохорону прав напромисловізразки» від 15.12.93 р., «Проякість й безпечухарчовихпродуктів йпродовольчоїсировини» від 23.12.97 р. тощо.

>СередУказів Президента Україниусферіпідприємництваслідвиділититакі: «Проусуненняобмежень, щостримуютьрозвитокпідприємницькоїдіяльності» від 03.02. 98 р., «Продеякі заходь ізрегулюванняпідприємницькоїдіяльності» від 23.07. 98 р., «Проспрощену системоподаткування,обліку йзвітностісуб’єктів малогопідприємництва» від 03.07.98 р..

>ВажливезначеннямаютьтакожпідзаконніактиКабінету міністрів України, особливоположення,затвердженніпостановами уряду України.Серед нихПоложення продержавнуреєстраціюсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності,затвердженеПостановоюКабінету міністрів від 25.05.98 р.;Положення про порядок державноїреєстраціїіноземнихінвестицій,затвердженеПостановоюКабінету міністрів України від 07.08.96 р. До числацихактівтакожналежитьПостановаКабінету міністрів України «Проупорядкуваннядіяльностісуб’єктівпідприємницькоїдіяльності,створених заучастюдержавнихпідприємств» від 31.12.92 р. тощо.

>Матеріальну основупідприємницькоїдіяльностістановитьвласність.Власність якекономічнакатегорія -цевідносиниміж людьми із приводу промов, котріполягають уприсвоєнні чи вналежностіматеріальних благ одним особам йвідповідно увідчуженніцих благ від всіхіншихосіб.

>Власність не виннавикористовуватися на шкодулюдині ісуспільству.

>Згідно із год. 4 ст. 13Конституції України державазабезпечує захист прав всіхсуб'єктів прававласності тагосподарювання,соціальнуспрямованістьекономіки.Всісуб'єкти прававласностірівні перед законом.
>Суб'єктипідприємництва.Відповідно до ст. 2 Закону України "Пропідприємництво"суб'єктамипідприємницькоїдіяльності (>підприємцями)можуть бути:громадяни України,інших держав, необмежені законом управоздатності чидієздатності;юридичні особини всіх формвласності,встановлених Законом України "Провласність".

Законом України "Продержавну службу" від 16грудня 1993 р. та ст. 5 Закону України "Проборотьбу ізкорупцією" від 5жовтня 1995 р.державнимслужбовцям чиіншим особам,уповноваженим навиконанняфункцій держави,забороненозайматисяпідприємницькоюдіяльністю.

>Заняттяпідприємницькоюдіяльністю без державноїреєстраціїтягне за собоюнакладення штрафу відтрьох до максимально восьминеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян ізконфіскацієювиготовленоїпродукції,знарядьвиробництва йсировини чи безтакої (ст. 164 Кодексу проадміністративніправопорушення).Якщоці діївчиненопротягом року посленакладенняадміністративногостягнення затакі жпорушення,фізична особа,винна у їхнівчиненні,може бутипритягнена докримінальноївідповідальності увигляді штрафу від ста додвохсотп'ятдесятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чивиправними роботами на рядків до двох років, чиобмеженнямволі тогосамий рядків (год. 1 ст. 202 КК).

>Державнареєстраціясуб'єктівпідприємницькоїдіяльностіздійснюєтьсявідповідно до ст. 8 Закону України "Пропідприємництво" й детальнорегулюєтьсяПоложенням продержавнуреєстраціюсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності,затвердженимпостановоюКабінету міністрів України від 25травня 1998 р. № 740.


2.Підприємства в Україні

 

>Юридична особа –цепідприємство, яку Ведесамостійний баланс,маєрозрахунковийрахунок в банку, печатку,зареєстроване органів державної влади тощо.

>Тобто >підприємство –цепервинна ланкасуспільногоподілу роботи йводночасосновна ланканародногосподарського комплексу, Якаєтоваровиробником йзабезпечує процесвідтворення наосновісамостійності тасамоокупності.

>Фізичнаособа-підприємець –це громадянин,якийзаймаєтьсяпідприємницькоюдіяльністю,зареєстрований органів йсплачуєвідповідніподатки.Згідночинногозаконодавствамісцевіоргани владиповиннідатийомудозвіл длязаняттяконкретнимбізнесом.

Недопускаються дозаняттяпідприємницькоюдіяльністютакікатегоріїгромадян:

·військовослужбовців;

·службовихосіборганівпрокуратури, суду;

· державної безпеки;

·внутрішніхсправ;

· державногоарбітражу;

· державногонотаріату;

·органів державної влади йуправління, котріпокликаніздійснювати контролю наддіяльністюпідприємств.

Неможуть бутизареєстровані якпідприємці особини, котрімаютьнепогашенусудимість закрадіжку,хабарі таіншікорисливізлочини, атакож –недієздатнігромадяни.

Таким чином,підприємство –основнаорганізаційно-правова формаздійсненняпідприємницькоїдіяльності в Україні –самостійнийстатутнийсуб’єктгосподарювання,якиймає правоюридичної особини таздійснюєвиробничу,науково-дослідну йкомерційну діяльність ізметоюодержаннявідповідногоприбутку (прибутку).

1. >Залежно від >формивласності згідно з ст.63 ЦКУ в Україніможутьдіяти підприємства такихвидів:

- >приватнепідприємство, щодіє наосновіприватноївласностігромадян чисуб'єктагосподарювання (>юридичної особини);

- >підприємство, щодіє наоснові >колективноївласності (>підприємствоколективноївласності);

- >комунальнепідприємство, щодіє наосновікомунальноївласностітериторіальноїгромади;

- >державнепідприємство, щодіє наоснові державноївласності;

- >підприємствозасноване на >змішанійформівласності (наосновіоб'єднаннямайнарізних формвласності).

2. >Залежно відкапіталу встатутномуфонді підприємствакласифікуютьнаступним чином:

-якщоіноземнаінвестиціястановить неменш як десятьвідсотків (10%), воно тавизнаєтьсяпідприємством ізіноземнимиінвестиціями;

-якщоіноземнаінвестиціястановить стовідсотків (100%), воно тавважається >іноземнимпідприємством;

-якщо встатутномуфондівідсутнііноземніінвестиції,такепідприємствовважається >національним.

3. >Залежно від способу >утворення (>заснування) таформуваннястатутного фонду в Українідіютьтакі підприємства:

- >унітарні (>створюється однимзасновником,якийвиділяєнеобхідне у томумайно,формуєвідповідно до законустатутний фонд, неподілений начастки (>паї),затверджує статут,розподіляєдоходи,безпосередньо чи черезкерівника,який нимпризначається,керуєпідприємством йформує йоготрудовийколектив на засідках трудового найму,вирішує запитанняреорганізації таліквідації підприємства.Унітарнимиєдержавні такомунальні підприємства, підприємства,засновані навласностіоб'єднаньгромадян,релігійноїорганізації чи наприватнійвласностізасновника).

- >корпоративні (>утворюється, як правило,двома чи понадзасновниками за їхніспільнимрішенням (договором),діє наосновіоб'єднаннямайната/абопідприємницької читрудовоїдіяльностізасновників (>учасників), їхньогоспільногоуправліннясправами, наосновікорпоративних прав, у томучислі черезоргани, що нимистворюються,участізасновників (>учасників) урозподілідоходів таризиків підприємства.)

4. >Залежно від >кількостіпрацюючих таобсягу валового прибутку відреалізаціїпродукції зарік підприємстваможуть бутивіднесені до:

- >малих (підприємства, в якісередньообліковачисельністьпрацюючих зазвітний (>фінансовий)рік неперевищує 50 (>п'ятдесяти)осіб, аобсяг валового прибутку відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг) за межі неперевищуєсуми,еквівалентної 500 000 (>п'ятистамтисячам)євро засередньорічним курсомНаціонального банку Українищодогривні.)

- >середніх;

- великих (підприємства, в якісередньообліковачисельністьпрацюючих зазвітний (>фінансовий)рікперевищує 1 000 (однутисячу)осіб, аобсяг валового прибутку відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг) зарікперевищує суму,еквівалентну 5 000 000 (>п'ятимільйонам)євро засередньорічним курсомНаціонального банку Українищодогривні.)

 5. Зурахуванняміснуванняступеня >залежності відіншого підприємствавиділяютьтакі підприємства:

-головні;

-дочірні.

 6. >Залежно від >галузевої >приналежностівиділяють:

-промислові (ВАТ ">ЕНКО"Луцькийелектроапаратний завод);

-сільськогосподарські (>ТОВ «>Агросервіс»Черкаська обл., >ТОВ "Колос"с.РіпкиХмельницька область);

-будівельні (ВАТ ">Луцькийкартонно-руберойдовийкомбінат", ЗАТ ">Консюмерс-Скло-Зоря", ВАТ ">Сімферопольськийсклотарний завод")

-транспортні (ВАТ ">Луцькийавтомобільний завод");

-торговельні (>Хмельницькеприватневиробничо->торговельнепідприємство "Алмаз", ">ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕТОРГОВЕЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО" )

-науково-дослідні (>Державнепідприємство „>Державнийнауково-досліднийінститутбудівельнихконструкцій”, >Державнепідприємство ">Державнийнауково-дослідний центр із проблемгігієнихарчування");

-лізингові (>ВИРОБНИЧО-ЛІЗИНГОВЕПІДПРИЄМСТВО ”>УКРАГРОПОСТАЧ”,ТОВ);

-банківські («Приватбанк», «Аркада»);

- >страхові (>ЗАКРИТЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВОСТРАХОВЕПІДПРИЄМСТВО «>ГАЛІНСТРАХ»);

- >туристичні (>Туристичнепідприємство ДП ">Підгір’я", ЗАТ «>Трускавецькурорт»);

- підприємства зв'язку (>ПідприємствоMTS Ukraina);

- підприємствапобутовогообслуговування (КП ">Луцькводоканал")

7.Відповідно до правового статусу й >формигосподарюваннярозрізняють:

- >одноосібні підприємства -євласністюоднієї особини, щовідповідає за своїзобов'язання всім майном;

- >кооперативніпідприєм>ства -добровільніоб'єднаннягромадян ізметоюспільногоздійсненнягосподарськоїдіяльності;

- >орендні підприємства -засновані надоговірнихвзаєминахщодотимчасовоговолодіння йкористування майном;

- >господарські товариства (партнерства) - підприємства чиіншісуб'єктигосподарювання,створеніюридичними особамита/абогромадянами шляхомоб'єднання їхньогомайна йучасті впідприємницькійдіяльності товариства ізметоюодержанняприбутку.

8. >Залежно від мети й характерудіяльності підприємстваподіляються на:

- >комерційні підприємства -мають за міткуотриманняприбутку;

-некомерційні - підприємстваневиробничоїсфери,метою які неєотриманняприбутку (>кредитніспілки,благодійніорганізації тощо).

>Звичайно, длякожноїкласифікаціїпідприємствважко навестиприклади,адже воднійорганізаціїпоєднуютьсяусітипи. Тому, як приклад,проаналізуємокількапідприємств за всіма параметрами.

>Київськеміське бюротехнічноїінвентаризації тареєстрації прававласності наоб'єктинерухомогомайна:

>данепідприємствоєкомунальним,національним,головне,середнє,підприємствопобутовогообслуговування,комерційне.

>Закритеакціонернетовариство ЗАТ „>ЛУКОР”:

>підприємство, щодіє наосновіколективноївласності,маєпевнііноземніінвестиції,середнє,дочірнє від двохкомпаній(ВАТ „>Оріана“) йТзОВ „>Лукойл-Нафтохім“),промислове (>нафтохімія),господарське (асаме:акціонернетовариство),комерційне.


3.Іноземневтручання впідприємницьку діяльність України

>Іноземніінвестиції –кошти, ціності, щовкладаютьсяіноземнимиінвесторами воб’єктиінвестиційноїдіяльностівідповідно в Україну ізметоюотриманняприбутку чидосягненнясоціальногоефекту.Принаймні такзазначено удекретіКабінету міністрів України «Про режиміноземногоінвестування» таЗаконі України «Проіноземніінвестиції».

>Відповідно до ст.3 Закону України "Провласність"іноземніінвесториєсуб`єктами прававласності йвправі матір на територї України увласностібудинки,споруди,іншемайносоціально-культурного тавиробничогопризначення. Зметоюстворення умів дляефективноговикористанняземлі,стимулюванняпідприємницькоїдіяльності,заохоченняінвестицій 19.01.99прийнято указ президента "Про продажів земельніділянокнесільськогосподарськогопризначення" тапідготовленовідповідний проект закону.Передбачено продажів земельніділянокнесільськогосподарськогопризначення дляфізичних йюридичнихосіб, до тогочислі,підприємств ізіноземнимиінвестиціями. Увідповідності зстаттею 20 Закону України "Про режиміноземногоінвестування" підприємства ізіноземнимиінвестиціямисплачуютьподатки згідно ззаконодавством. Разом із тім, для окремихсуб`єктівпідприємницькоїдіяльності, котріздійснюютьінвестиційніпроекти ззалученняміноземнихінвестицій, щореалізуютьсявідповідно додержавнихпрограмрозвиткупріоритетнихгалузейекономіки,соціальноїсфери йтериторій,можевстановлюватисяпільговий режимінвестиційноїдіяльності.

>Згідно Закону України “Про режиміноземногоінвестування” >іноземніінвестиціїможутьможутьвкладатися вбудь-якіоб'єкти,протеінвестування незаборонено.

>Проблемизалученняіноземногокапіталу в Україну

>Традиційно проблемамизалученняіноземногокапіталу в Українуназивають:політичнунестабільність,громіздке інедосконалезаконодавство йтаку саму системуоподатковування(інвестиційнийклімат),горезвіснібюрократію такорупцію,кредитний рейтинг.

Політичнанестабільність.Звісноінвестор якщопочуватисяневпевнено, коли політичний курс країнизмінюєтьсямайжещодня.Невідомо якоїполітикупровадитиме нова влада, аслабкаекономіка України незавждиможезапропонуватитакішвидкі йвисокіприбутки,щобризикуватикапіталом "Політичнанестабільність незагрожує припливуінвестицій", –повідомила заступникміністраекономіки ЛюдмилаМусіна.Вонапідкреслила, щобізнеспідлаштовується подрізніумови, про щосвідчитьзростання ВВП за I півріччя 2006 р. п'ять%. Заступникміністраповідомила, щодинаміканадходженняінвестицій за I квартал 2006 р.майже на 16% більше, ніж за I квартал 2005 р., але й проблема до того, щоінвестиції >використовуютьсяпереважно уторгівлі табудівництві.

>Громіздке інедосконалезаконодавство.Діяльністьінвестуваннярегулюють: ДекретКабінету міністрів України «Про режиміноземногоінвестування», Закон України «Проіноземніінвестиції» та Закон України «Проусуненнядискримінації воподаткуваннісуб’єктівпідприємницькоїдіяльності,створених ізвикористанняммайна такоштіввітчизняногопоходження». Доукладанняостаннього документа вперших двох мибачимомайжеповнувседозволеність дляіноземнихінвесторів йвідсутністьбудь-якоїпротекції длянаціонального виробника.

Системаоподаткування –недосконала, але й черезнедосконалістьзалишає багатоспособівїїобійти. Такнаприклад у Іпівріччі 2005-го року 62,6%ПІІ нашаекономікунадійшли ізофшорних зон.

>Бюрократія такорупція –жахлива проблеманашогоадміністративногоапарату.Справді ми тут усезакладеноще впострадянськомументалітеті, а й умалійзаробітнійплатімілким тасереднімпосадовцям.

До>редитн>ий рейтинг. Заоцінками Standard &Poor’s,Moody’s та FitchRatings Українамаєкредитний рейтинг ВР-, щовідповідаєвідсотковійставці прикредиті 11%.Звіснопроти 2%-5%європейськихкраїн –це великийпоказник, але й як утверждаетА.Яценюк:«В Українієінвестиційний рейтинг.Категоріяінвестрейтингуобраховується взалежності від агентства, що ставити рейтинг. У Українівін –позитивний й я - небачу умів говорити, що позаінвестиційним рейтингом.»

Праворуч втім, щозначначастина «>погіршення»інвестиційногоклімату в Україні –вигадана. Такнаприкладприйняття Закону України «Проусуненнядискримінації воподаткуваннісуб’єктівпідприємницькоїдіяльності,створених ізвикористанняммайна такоштіввітчизняногопоходження» упорівнянні ізперіодом, коли цого закону не було б,звісно,єпогіршенням, але йслідвраховувати, щотакізакони –світова практика й ті, що смердоті буливведені в нас у странепізніше – непривідназиватице «>погіршенням».

>Також проблема до того, що багатокрупнихінвесторів із приходом нанові ринки, деще несклалисяпевнівідносинипочинаютьтиснути на уряд,щобстворитисобіще болеевигідніумови. А колиїмвідмовляють, то смердотіпочинаютьобурюватись. Наведу короткий приклад.

>Норвезькакомпанія Telenor,зокрема,єакціонером ЗАТ «Київстар». Уколишнічаси Telenorвдалосядомогтисязначнихпреференцій для свогоукраїнськогобізнесу. Так, статут «>Київстару»містив рядположень, котрі невідповідають нелишеукраїнськомузаконодавству, а і здоровомуглузду.Наприклад,пропонувати кандидатурукерівникакомпаніїмав праволише одинакціонер — Telenor.Члени зарадидиректорівзобов’язувалисяпідтриматицю кандидатуру.

>Важкоуявитисобі, що вбудь-якійіншійкомпанії натакепогодилися біншіакціонери. Тутвибирати недоводилося: так свого годинирозуміли «>створенняінвестиційноїпривабливості».

Колідругий великийакціонер «>Київстару»спробував у судновому порядкудомогтисязміни статуту, ухідпішлиметоди,котрими Telenor навряд чинасмілився бскористатися удемократичнійНорвегії.Компаніярозсилалавідкритілисти усімгілкам влади, в які заявляла про ті, що коли судприймерішення не так наїїкористь,це негативнопозначиться на «>інвестиційномукліматі».Держчиновникивисокого рангу ані із того ані ізсьогопочинали слово в словоповторювати заяви Telenor йвідкритим текстомвиражатинадію, що судприймерішення накористьнорвежців. Наостаннєзасідання вційсправі у Верховномусуді 3жовтняприйшовнавіть посолНорвегії, як, так бімовити, моральнапідтримка.Втім,це незавадилосуддямконстатувати тієї факт, що був й такочевидним — що статут «>Київстару»необхідно привести увідповідність ззаконодавством.

Україна — далеко ще неєдинакраїна, де Telenorобвинувачують успробахустановитисвійвласний «>інвестиційнийклімат».Зовсімнещодавно скандальнаситуаціясклалася уСербії, де Telenor за 1,9 млрд. дол.придбав у держави 70% місцевого оператораMobi63. Ос-кільки вконкурсі напридбання цого активу брали доля багатоіншихвідомихкомпаній,сербськіЗМІнеодноразовообвинувачувалинорвежців утиску на державу ізметою позитивноговирішення цого запитання.


4.Інвестиції в Україну

Усічні-вересні 2004 року векономіку Україниіноземнимиінвесторамивкладено 1321,0млн.дол.СШАпрямихінвестицій, у т.ч. ізкраїн СНР - 51,9млн.дол. (3,9% дозагальногообсягу), ізіншихкраїн світу – 1269,1млн.дол. (96,1%).

>Основними формамизалученнякапіталузалишаютьсягрошовівнески, котрісклали 807,9млн.дол. (61,2%вкладеногообсягу), тавнески уформірухомого йнерухомогомайна – 386,3млн.дол. (29,2%).

>Прирістіноземногокапіталу усічні-вересні 2004 рокусклав 1004,6млн.дол. (14,9% дообсягів на вухо року).Інвестиціїнадходилипереважно ізКіпру (19,6%обсягу приросту),Німеччини (10,9%),СполученогоКоролівства (10,8%),Віргінськихостровів,Британських (10,7%),Нідерландів (7,1%),Швейцарії (5,6%) таАвстрії (5,6%).

Узвітномуперіодінайбільшіобсяги приростукапіталуспостерігались напідприємствахоптовоїторгівлі йпосередництва вторгівлі – 259,0млн.дол.,фінансовоїдіяльності – 145,2млн.дол.,харчовоїпромисловості тапереробленнясільськогосподарськихпродуктів – 124,7млн.дол.

>Загальнийобсягпрямихіноземнихінвестицій,внесених векономіку України, на 1жовтня 2004 рокустановив 7761,5млн.дол., щоскладає 163долара однієїмешканця.


>Інвестиціїнадійшлизі 117країн світу, при цьому на 9 із нихприпадаємайже тричвертізагальногообсягупрямихінвестицій.Основнимикраїнами-інвесторами українськоїекономікиє:

–Кіпр – 1092,9млн.дол. (14,1%загальногообсягу);

– США – 1054,6млн.дол. (13,6%);

–СполученеКоролівство – 809,0млн.дол. (10,4%);

–Німеччина – 551,3млн.дол. (7,1%);

–Нідерланди – 530,9млн.дол. (6,8%);

–Віргінськіострови,Британські – 475,0млн.дол. (6,1%);

–РосійськаФедерація – 427,9млн.дол. (5,5%);

–Швейцарія – 377,3млн.дол. (4,9%);

–Австрія – 308,5млн.дол. (4,0%).

>Майже половину всіхіноземнихінвестиційотримали підприємствапромисловості – 3696,1млн.дол.Інвестиційнопривабливими в Українізалишаються підприємствашвидко-окупнихвидівекономічноїдіяльності, таких якоптоваторгівля йпосередництво вторгівлі – 1241,3млн.дол. (16,0%загальногообсягуінвестицій) йхарчовапромисловість тапереробленнясільськогосподарськихпродуктів – 1131,2млн.дол. (14,6%). Незалишаються позаувагою унерезидентів підприємствамашино-будування, в котрівкладено 650,7млн.дол. (8,4%), транспорту йзв’язку – 563,6млн.дол. (7,3%),металургії таобробленняметалу – 502,6млн.дол. (6,5%),хімічної танафтохімічноїпромисловості – 348,9млн.дол. (4,5%), атакожорганізації, щоздійснюютьфінансову діяльність – 649,0млн.дол. (8,4 %),операції ізнерухомістю,здавання под оренду тапослугиюридичним особам –

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація