Реферати українською » Экономика » Статистичний аналіз урожайності технічних культур


Реферат Статистичний аналіз урожайності технічних культур

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ЗМІСТ

 

>Вступ

1.Оглядлітератури

2.Статистичнийаналізурожайностітехнічних культур

2.1Аналізрівня тафакторівурожайностіметодоманалітичногогрупування

2.2Кореляційнийаналіз

2.3Динамікаурожайності

2.4Індекснийаналіз

>Висновки тапропозиції

Списоквикористаноїлітератури

 


>ВСТУП

Доосновнихтехнічних культур, щовирощуються в нашомурегіонієцукровібуряки тасоняшник. Ос-кількисоняшникомзаймається невеликакількістьгосподарств, данакурсова роботаорієнтована нацукровібуряки.

>Цукровібуряки - одна ізосновнихтехнічних культур. Приврожайності 400 >й/та >забезпечуютьвихід 50 - 55 ццукру, 150 - 200 цгички, 260 - 280 ц сиротинногожому,15-18цмеляси, котрівикористовуються у годівниці.

>Цукорєцінним продуктомхарчування.Він легкозасвоюєтьсяорганізмом,висококалорійний.Фізіологічнеобґрунтована нормацукру Длялюдини неперевищує 100 р надобу.

Запоживністюцукровібурякизначноперевищуютькормові. 100 кгкоренеплодіввідповідають 26 корм. од. Імістять 1,2 кгперетравногопротеїну, а 100 кглистків -відповідно 20 корм. од. І 2,2 кгпротеїну. Це одна ізнайпродуктивнішихсільськогосподарських культур.Нажаль припадатиконстатуватифакти, щоурожайність йприбутковістьгалузібуряковиробництва вумовахобластізначнознизилась .Рівеньіснуючихврожаївскоротивсямайжевдвічі із 347 ц /га всередньому за 1985-1990 рр до 127 упродовж трьох рокта. Причин цьому багато йосновніполягають увідсутностітехнологійвирощування культуриадаптованих в Україну, асамедоситьневисокійціні нацукор,високійтрудомісткості тазатратності культури.Пошукрезервівпідвищенняефективностівиробництвацукровихбуряків якпершийетап виненрозпочинатись із детальногоаналізу причин йфакторів щоїїобумовлюють й в цьомупланідопомогтиможутьстатистичніметодианалізутакі як виряджайдинаміки,кореляційний тарегресійнийметодианалізу.


1.  СТАТИСТИКАУРОЖАЙНОСТІТЕХНІЧНИХКУЛЬТУР

(>Оглядлітератури)

 

>Видовийурожай—розміри врожаю, котріочікуються за станомпосівів. При цьомудопускають, щоумовиподальшоговирощування культури будутьнормальними,середніми.Цейпоказникєоцінкоювидів наочікуваний врожай.Видовий врожайвизначають увегетаційнийперіодокомірио.Можнатакожвикористовуватикореляційно-регресійнийаналізфакторів, щохарактеризують станрозвиткурослин й грунту, атакожметеорологічніумови [1, з. 217-220].

Врожай напні—фактичновирощений, але йще незібраний врожай.Біологічний процесформування врожаю уже завершень, аекономічний — ані.Розміри врожаювизначають до початкусвоєчасного йогозборуокомірне,експертно чи задопомогоювибіркового методунакладаннямметрівок,збором йобліком із них врожаю чивибірковихобмолотів.Крім того, можнавизначити врожай упні як сумуфактичногозбору йвтрат врожаю.

>Фактичнийурожай—кількістьзібраної йоприбуткованоїпродукції ззібранихосновних,повторних йміжряднихпосівів окремихвидівсільськогосподарських культур.

>Показникиурожайності .>диференціюютьсявідповідно допоказників врожаю —видоваурожайність, врожай упні йфактичнаурожайність.

>Фактичнуурожайністьсільськогосподарських культур (>фактичнийзбір із 1 га)-визначають,поділившифактичний .>збір врожаю (валовогозбору) ізосновнихпосівів (безповторних,міжрядних йпроміжних) науточненувеснянупродуктивнуплощу.Використання за базурозрахункуурожайностівесняноїпродуктивноїплощізумовлено тім фактом, що приобчисленніурожайності набазіфактичнозібраноїплощіможестатися, щогосподарство, якуприпустило зазагибельпосівіввлітку, атакожзалишилонезібраний врожай уякійсьплощі якщо матірвищийрівеньурожайності, ніж ті, яку цого не допустило [2, з. 207].

>Урожайністьоднорічних йбагаторічних трав (насіно,зелений корм йнасіння),природнихсінокосівобчислюють наодиницюфактичнозібраноїплощі, ізякоїфактичнозібрано врожай.

>Урожайністьвизначають як по окремих культурах, то й погрупах їхні,наприклад,зернових,овочевих,кормових.

Погрупаходнорідних культур (>зернових,овочевих,кормових таін.)визначаютьсереднюзваженуурожайність заформулою:

, ,

де yі, nі - >площапосіву йурожайність окремих культур;

 -частка окремих культур узагальнійплощіпосіву (, чи 100%).

Погрупахрізнорідних культур (>технічні), а, по всіх культурах разомобчислюютьсереднійвихідпродукції із 1 гапосіву увартісномувираженні заформулою [2, з. 211; 3, з. 123]

>Економіко-статистичнийаналізпосівнихплощсільськогосподарських культур, їхніурожайності й валовогозборупроводять по окремих культурах, їхньогогрупах усоціально-економічному (порізнихкатегоріяхгосподарств),виробничо-економічному (заприродно-економічними зонами,групамигосподарстврізноїспеціалізації йінтенсифікації)розрізах та заадміністративно-територіальнимиодиницями (районами, областями та по стране вцілому).

Приекономіко-статистичномуаналізізастосовують рядстатистичнихметодів [4, із 42-го; 5, з. 65].

Дляаналізуданих пропосівніплощі, врожай йурожайність устатистиці широкозастосовують методгрупувань.Насампередцетипологічнігрупування засоціально-економічнимикатегоріямигосподарств, зарозмірамипосівнихплощ, валовогозбору врожаю йрівнемурожайності врозрізіосновнихсільськогосподарських культур й їхнього груп.Цігрупуваннямаютьважливезначення длявивченнясоціально-економічної Іорганізаційноїструктурисільськогосподарськоговиробництва.

>Порівнянняданихтипологічнихгрупувань удинаміцідаєзмогувиявитиструктурнізміни врозвиткусільськогогосподарства.

Пристатистичномуаналізінатуральнихпоказниківземлеробствазастосовуютьструктурнігрупування зарозміромпосівноїплощі йрівнемурожайності.Структурнігрупування зарозміромпосівноїплощівикористовують прививченнірівняконцентраціїсільськогосподарськоговиробництва,ступенярозповсюджуваннятієї чиіншої культури,наприклад,цукровихбуряків в окремихкатегоріяхгосподарств урозрізіадміністративно-територіальниходиниць [2, з. 212].

Для характеристикирівняконцентраціїзастосовуютьструктурнігрупування зарозміромзагальноїпосівноїплощі окремихвидів й груп культур, а прививченніступеня поширеннятієї чиіншої культури —структурнігрупування зачасткоюпосівівданої культури взагальнійпосівнійплощі.Структурнігрупування зарівнемурожайностівикористовують дляпорівняннярівняурожайності погосподарствах,виявленняпередових йвідсталих,визначенняневикористанихрезервівпідвищенняурожайності.

Длявивченнявпливу окремихфакторів нарівеньурожайностісільськогосподарськихрослин широкозастосовуютьаналітичнігрупування —факторні,результативні йкомбінаційні.Найважливішимигрупувальнимиознаками, заякими смердотіздійснюються,єпоказникиякості грунту,забезпеченостіосновнимивиробничими фондами,трудовими ресурсами йрівня їхнівикористання,застосуванняорганічних ймінеральнихдобрив,якостінасіння,строківвиконанняробіт,формиорганізації й оплати роботи тощо.

Прививченнівпливурізнихфакторів назмінирівняурожайностізастосовуютьдисперсійні йкореляційно-регресійнийаналіз. Прицьомунайчастішевикористовують непрості, абагатофакторнімоделідисперсійного йкореляційно-регресійногоаналізу [7, з. 87].

>Динамікунатуральнихпоказниківпродукціїземлеробствавивчають наосновіпобудови йаналізувідповіднихрядівдинаміки. Дляпобудови йаналізурядівдинамікипосівнихплощсільськогосподарських культурпотрібніщорічнідані, апосівнихплощбагаторічнихнасаджень,урожайності й валовогозбору їхні, атакожурожайності й валовогозбору всіхсільськогосподарських культур —щорічно йсередні зарік.Рядидинамікинаведені устатистичнихзбірниках. Наоснові такихрядівдинамікиобчислюютьабсолютнийприріст,темпизростання й приросту,абсолюттезначення 1 % приросту,середньорічнітемяизростання й приросту [2, з. 214].

Дляоцінкизмін величиннатуральнихпоказниківпродукціїземлеробства затривалийперіодзастосовуютьукрупненняперіодів,згладжування задопомогоюплинної ->середньої йаналітичневирівнювання.

Прианалізахдинаміки чивиконання планупосівнихплощ, валовогозбору йурожайності широкозастосовуютьіндексний метод.Пр'и цьомувикористовуютьіндексиіндивідуальні,загальшагрегатні йсередніх величин.

>Змінипосівнихплощ, валовогозбору йурожайності по окремих культурахвивчають задопомогоюіндивідуальнихіндексів. Так,індивідуальнийіндекспосівнихплощобчислюють заформулоюіндивідуальнийіндексурожайності -індивідуальниміндекс валового n0,n1 –посівніплощі окремих культур базисного йзвітногоперіодів, га; y0, y1 -урожайність окремих культур уиихперіодах, ц/га

Прианалізізміни валовогозбору погрупіоднорідних культур чи валовогозборуокремої культури погрупігосподарстввизначаютьзагальнийагрегатнийіндекс валовогозбору,якийрозкладається наіндексрозмірупосівноїплощі йсередньоїурожайності.

 а

де , -середняурожайність базисного йзвітнотоперіодівd0,d1 - частинипосівнихплощ окремих культур чипідприємств узагальній їхньогоплощі у базисному йзвітномуперіодах.

>Індекссередньоїурожайності впроцесіаналізурозкладають насереднійіндексурожайності,якийхарактеризуєзмінусередньоїурожайності зарахунокзміниурожайності окремих культур чи в окремихгосподарствах, й наіндексструктурипосівів,якийхарактеризуєзмінусередньоїурожайності зарахунокзмінструктурипосівнихплощ,тобто:

де -умовнасередняурожайність.

>Середнійіндексурожайності Iy можнавизначити й заформулоюагрегатногоіндексу:


>Індексструктурипосівів I>d можнаобчислитиділенняміндексурозміру йструктурипосівів - наіндексрозмірупосівів :

>Зміни валовогозбору в абсолютномувиразі ,авнаслідокзмінизагальноїплощіпосівів ,обчислюють заформулою

>середньоїурожайності

>Зауважимо, щовнаслідокзміниурожайностікожної культури чи вкожномугосподарстві

 чи

>Внаслідокзміниструктурипосівів як


>Зауважимо, що

Длявизначенняабсолютних йвідноснихзмінрозмірів валовогозбору погрупі ">однорідних культур чиокремої культури погрупігосподарств можназастосуватитаку системувзаємозв'язанихіндексів:

>Індекс =Індекс *Індекс *Індексзагальних

валовогозборуурожайностіструктурипосівіврозмірівпосівів,

де П0, П1 -загальнірозмірипосівнихплощ базисного йзвітногоперіодів;

>Зміни валовогозбору увідносномувираженні зарахунок того чиіншого чинникавизначаютьобчисленнямвідповідногоіндексу, аабсолютнівеличинизмін валовогозбору зарахунокданого чинника — якрізницючисельника йзнаменникавідповідногоіндексу.


2.  >СТАТИСТИЧНИЙАНАЛІЗУРОЖАЙНОСТІТЕХНІЧНИХКУЛЬТУР

 

2.1Аналізрівня тафакторівурожайності методоманалітичногогрупування

>Групування —невід'ємнийелементзведення, йогонайважливішийетап. Це процесутворення груподиницьсукупності,однорідних упевномуістотномувідношенні, атакож тихий, щомаютьоднакові чиблизькізначеннягрупувальноїознаки.Групуваннямназиваютьрозподілстатистичноїсукупності нагрупи (>частини) по низкухарактерних їмознак. Цестатистичний методрозчленування складногомасовогоявища наістотнорізнігрупи ізметоювсебічної характеристики його стану,розвитку йвзаємозв'язків.

Знаведеноговизначеннявипливає, що суть методустатистичнихгрупуваньполягає у боскладнемасовеявищерозглядається не якєдиненероздільнеціле, а й уньомувиділяютьсяокремігрупиодиниць зстатистичнимипоказниками, котрідаютькількісну характеристикуякісносвоєріднійчастиніодиницьусієїсукупності.Тобтокожна ізодержаних групоб'єднуєоднорідніодиницісукупності.Групивстановлюють напідставіаналізусутідосліджуваногоявища. Урезультатівнутрішньогруповихпідрахунківодержують характеристику увиглядісистемистатистичнихпоказників.Необхідність такогопідходу довивченнямасовихявищзумовлюється тім, що вскладнихмасовихявищахіснуютьякіснівідмінностіміжокремимиодиницями,аджекожна із нихмає своїіндивідуальніриси. Уцілому ж усітакіодиницімаютьзагальніриси, котріформуютьданеявище.Наприклад,розглянемоурожайністьзернових культур угосподарствах району.Щоб матіруявлення проурожайність,недостатньо знаньлише прозагальнийїїрівень,аджевсерединіданоїстатистичноїсукупності (>господарства, району)містятьсяодиниціспостереженнязісвоїмиіндивідуальнимивластивостями. Цегосподарства ізконкретнимиприроднимиумовами,специфікоютехнологійвирощування,різнимрівнемзазбезпеченостіматеріальними йтрудовими ресурсами й т.ін.

>Під годинугрупування будемовикористовувативихіднідані (див.Додаток № 1).Далі наосновідодатку №1складеморанжирований ряд порезультативнійознаці,тобторозташуємогрупувальнуознаку узростаючому порядку (табл. № 1).

>Таблиця 1.Ранжирований рядпідприємств заурожайністютехнічних культур

в.п.

>Шифр

підприємства

>Урожайність

(ц/га)

1 11 204,32
2 15 205,79
3 8 206,88
4 4 209,06
5 27 217,77
6 2 220,15
7 29 220,88
8 6 224,70
9 21 227,91
10 14 239,94
11 20 242,94
12 28 245,31
13 16 245,94
14 23 246,38
15 13 246,61
16 3 253,75
17 1 263,39
18 30 263,39
19 5 265,59
20 24 266,58
21 18 273,01
22 12 282,84
23 19 284,34
24 22 286,70
25 7 287,18
26 26 287,80
27 10 293,20
28 25 308,94
29 9 315,72
30 17 344,49

Отже,використовуємо методаналітичногогрупування длярозподілугосподарствВінницького району наодноріднігрупи.Групувальнаознака –урожайність (ц/га)зернових культур. А,щоб йоговизначити,необхідно покожномугосподарствуваловийзбірподілити напосівнуплощу.

Нагрупувальнуознакувпливаютьтакіфактори якзатрати на1га.(грн.),прямізатрати роботи на 1га(люд.-год.), оплата роботи 1люд.-год.(грн.).

Длянаочностівідобразиморанжирований рядграфічно. Для цогопобудуємоОгівуГальтона (рис. №1), вякій наосіабсцис якщо -порядковий номер підприємства вранжированомуряді, але восі ординат - величинагрупувальноїознаки -урожайністьзернових культур.Зростаннясобівартості від підприємства до підприємствавідбуваєтьсяпоступово.

Мал.1ОгіваГальтона

>Визначимокількість групінтервального ряду заформулою:


n = 1+3,3221g N , чи n = , де

n -кількість груп; N -чисельністьсукупностей;

>n===5.

>Знайдемо величинуінтервалу -h заформулою:

h=== 28,03;

x —mах величинагрупувальноїознаки (>урожайності);

x —>min величинагрупувальноїознаки ;

n кількість груп.

>Проаналізуємо погрупамінтервального рядунайбільшважливіпоказники, котрівпливають нарівнівиробництвапродукції. Тому задопомогоювеличиниінтервалу - n -зробимоiнтервальний рядрозподілу підприємства поурожайностізернових культур (табл. №2).

>Таблиця 2.Інтервальний рядрозподілупідприємств заурожайністю

№групи >Границі груп поурожайності

>К-сть

>підприємств

I від 204,32 до 232,35 9
II від 232,35 до 260,39 7
III від 260,39 до 288,42 7
IV від 288,42 до 316,46 4
V від 316,46 до 344,49 3

Рис.2Гістограма йполігон

Задопомогоюінтервального рядурозподілупобудуємогістограму, наякій наосіабсцисрозміщено -інтервал поурожайності, але вординатікількістьпідприємств угрупі (мал.2).Гістограма -стовпчиковадіаграма, котразастосовується длязображенняінтервальнихваріаційнихрядів.Площа шкірногостовпчикапропорційна частотах. Длярівнихінтервалів ширинустовпчикаберутьоднакову, ависотапропорційна частотах. Принерівнихінтервалах ширинастовпчиківмає бутипропорційнавеличиніінтервалу укожнійгрупі, ависотастовпчиківзбільшується у скількиразів у стількизбільшується величинаінтервалу.

>Таблиця 3.Зведенідані результативногогрупуваннятехнічних культур

>Показники Номери груп поурожайності
1 2 3 4 5

У

>середньому

>валовийзбір (ц) 2553500 2046500 1851000 1056500 786000 8293500
>посівнаплоща (га) 9895,1 7695,8 6948,5 4046,9 3005,4 31591,7
>затративсього (грн.) 2182300 1472800 1893600 1074500 899100 7522300
>прямізатрати роботи (>люд.-год.) 732900 511600 508900 296700 240300 2290400
оплата роботи (грн.) 604700,0 441200,0 495800,0 282400,0 223900,0 2048000,0
сумавнесенихдобрив 17551,1 14361,5 15448,5 11090,8 5319,1 63771

>Гістограма наочнохарактеризуєособливостірозподілуодиницьданоїсукупності задосліджуваноюознакою (>урожайністю (ц/га)). На цьому жмалюнкузобразимополігон. Для цогоз’єднаємопрямимилініямисередні точкиверхніх майданчиківгістограми.

Наоснові результативногогрупуванняпобудуємотаблицюзведенихданих (табл. 3).Результативнегрупування —цегрупування вякомугрупувальноюознакоюєбудь-якийрезультативнийпоказник. Умоємувипадку –урожайністьзернових культур.

Наосновітаблиці3побудуємотаблицюзалежностіурожайності відіншихфакторів (>таблиця 4).

>Таблиця 4.Залежністьурожайності відвпливу окремихфакторів

>Показники I II III IV V Усередньому
>К-стьпідприємств 9 7 7 4 3
>Урожайність (ц/га) 258,06 265,92 266,39 261,06 261,53 1312,96
>Затрати на 1 га (грн.) 220,54 191,38 272,52 265,51 299,16 1249,11
>Прямізатрати роботи на 1 га (>люд.-год.) 74,07 66,48 73,24 73,32 79,96 367,06
Оплата роботи 1люд.-год. (грн.) 0,83 0,86 0,97 0,95 0,93 4,55
>Внесеномінеральнихдобрив на 1 га (кгд.р.) 1,773716 1,866148 2,223286 2,740567 1,769848 10,37

>Зробимо тобі й маєшосновіфакторноїознаки.

>Факторнегрупування -цегрупування вякомугрупувальноюознакоюєфакторнийпоказник.Проведемофакторнегрупування наосновіурожайностізернових.

>Використовуючиданідодатку 1,побудуєморанжирувальний рядрозподілу повибранійфакторнійознаці (таб. 5).

>Таблиця 5Ранжирований ряд підприємства заурожайністюпродукції

№ в.п. >Шифрпідприємств >Затрати на1га (грн.)
1 9 97,86
1 25 119,76
2 19 136,04
3 24 141,51
4 18 146,38
5 16 152,25
6 9 97,86
7 12 158,00
8 17 175,25
9 10 192,38
10 23 209,19
11 7 218,48
12 5 222,19
13 26 224,69
14 6 234,13
15 13 235,14
16 21 237,48
17 3 253,75
18 22 258,37
19 11 267,25
20 15 290,91
21 14 299,41
22 2 314,03
23 27 326,53
24 28 335,23
25 20 343,40
26 4 357,82
27 1 395,81
28 30 395,81
29 29 421,27
30 8 423,94

Длянаочностівідобразиморанжирований рядграфічно. Для цогопобудуємоогівуГальтона (рис. 3), вякій наосіабсцис якщо -порядковий номер підприємства вранжированомуряді, але восі ординат - величинугрупувальноїознаки —затрати на 1 га (грн.).

>Визначимокількість групінтервального ряду заформулою:

n = 1+3.3221g N , чи n = , де

n -кількість груп;

N -чисельністьсукупностей;

>n===5

>Знайдемо величинуінтервалу -h заформулою:

h=== 65,21;

>Рис. 3ОгіваГальтона

x -mах величинагрупувальноїознаки (витрат за 1га.(грн.));

x -min величинагрупувальноїознаки ;

n -кількість груп.

Задопомогоювеличиниінтервалу - n -зробимоiнтервальний рядрозподілу підприємства за затратами (табл. №6).

>Таблиця 6.Інтервальний рядрозподілупідприємств за затратами

№групи >Границі груп за затратами

>Кількість

>підприємств

I від 96,87 до 163,08 7
II від 163,08 до 228,29 9
III від 228,29 до 293,51 4
IV від 293,51 до 358,73 6
V від 358,73 до 423,94,3 4

Задопомогоюінтервального рядурозподілупобудуємогістограму йполігонтепер вже з затратам (рис. 4).

Наоснові факторногогрупуваннябудуємотаблицюзведенихданих (>табл.7), афакторнегрупування -цегрупування, вякомугрупувальноюознакоюєфакторнийпоказник.Факторнимпоказником уданомувипадкуєзатрати на 1 га. (грн.).

>Рис.4.Гістограма йполігон


>Таблиця 7.Зведенідані результативногогрупування

>Показники >Границі груп повитратам >Всього
1 2 3 4 5
>Кількістьпідприємств 7 9 4 6 4 -
>затративсього (грн.) 1947100 2357300 1084700 1316300 816900 7522300
>посівнаплоща (га) 7108 9298 3884 6569 4731,90 31591,70
>валовийзбір (ц) 1868000 2366500 963000 1742000 1354000,0 8293500,0

Наосновіпроведених результативного та факторногогрупуваньзапишемотаблицюзалежностіурожайності від витрат (>табл.8).

>Таблиця 8.Залежністьурожайності від витрат за1га (грн.)

>Показники Номерипідприємств Усередньому
>Групи 1 2 3 4 5  
>Затрати на 1 га (грн.) 273,92 253,52 279,30 200,37 172,64 235,95
>Урожайність (ц/га) 262,79 254,51 247,96 265,17 286,14 263,31

>Провівшистатистичнідослідження, мивиявили, щоміжрезультативноюознакою –урожайністю (ц/га) йфакторноюознакою – витратами 1 га (грн.) –існує пряма залежність.

2.2Кореляційнийаналіз

>Важливимзавданням статистикиєвстановлення йпоясненнявзаємозв’язків йвідмінностей урозвиткусоціально-економічнихявищ.Зв’язокміжокремимиявищамивиявляється увиглядікореляційнихзалежностей чикореляції.Ця формазв’язкухарактеризується тім, щокожномузначеннюоднієїознакивідповідаєодне чикільказначеньіншоїознаки. Отже,кореляційнийаналіз –це методвизначеннякількісноїоцінкивзаємозалежностейміжстатистичнимиознаками, щохарактеризуютьокремісоціально-економічніявища йпроцеси. Задопомогоюкореляційногоаналізувиявляютьнаявність йвибірформизв’язкурезультативноїознаки із одним чи комплексомфакторів;встановлюютьтіснотузв’язку результативногопоказника ізфакторним й т.д. Прикореляційномузв’язку немаєсувороївідповідностіміжзначеннямизалежнихознак.Кожномупевномузначенню аргументувідповідаєкільказначеньфункції.Кореляційнийаналізвиявляєкореляційнізв’язки надкожномуокремомувипадку, а привеликійкількостіспостережень под годинупорівняннясередніхзначеньвзаємозалежнихознак.

>Проведемокореляційнийаналізміжурожайністю ц/га та витратами 1 га. Для цогопобудуємотаблицю ізвихідними ірозрахунковими величинами дляобчисленняпараметрівзв’язку (табл. 9).

>Зобразимоданіграфічно (рис. 5).

Зграфіка видно, що вданомувипадкузв’язокблизький допрямолінійного й його можнавиразитирівняннямпрямоїлінії

,

де -теоретичні (>обчислені зарівняннямрегресії)значеннярезультативноїознаки;

- вуховідліку чизначення приумові, що x = 0;

а1 –коефіцієнтрегресії (>коефіцієнтпропорційності,якийпоказує якзміниться прикожнійзміні x на 1);

x –значенняфакторноїознаки.

>Параметри а0 й а1рівняннярегресіїобчислюються способомнайменшихквадратів. Суть цого способуполягає взнаходженні такихпараметріврівняннязв’язку, при якізалишкова сумаквадратіввідхиленьфактичнихзначеньрезультативноїознаки (у) відїїтеоретичнихзначень () якщомінімальною,тобто

>Таблиця 9.Вихідні ірозрахунковідані дляобчисленняпараметрівзв’язку

№господарства >Затрати на 1 га, грн >Урожайність ц/га >Розрахунковівеличини >Теоретичнізначенняурожайності
X Y >XY >X2 >Y2
1 2 3 4 5 6 7
1 267,25 204,32 54603,38 71421,87 41745,32 252,53
2 290,91 205,79 59866,79 84630,68 42349,10 246,75
3 423,94 206,88 87702,97 179726,03 42797,42 214,28
4 357,82 209,06 74804,04 128032,56 43704,86 230,42
5 326,53 217,77 71106,09 106618,96 47421,92 238,06
6 314,03 220,15 69133,87 98613,59 48466,86 241,11
7 421,27 220,88 93050,28 177467,03 48788,53 214,94
8 234,13 224,70 52609,61 54817,92 50490,27 260,61
9 237,48 227,91 54124,34 56396,23 51943,98 259,79
10 299,41 239,94 71841,31 89646,17 57572,72 244,68
11 343,40 242,94 83424,88 117923,63 59018,80 233,94
12 335,23 245,31 82235,31 112382,46 60175,28 235,93
13 152,25 245,94 37444,09 23178,92 60488,58 280,59
14 209,19 246,38 51539,82 43759,81 60703,02 266,70
15 235,14 246,61 57988,31 55291,18 60817,01 260,36
16 253,75 253,75 64390,97 64390,97 64390,97 255,82
17 395,81 263,39 104252,61 156667,97 69373,51 221,15
18 395,81 263,39 104252,61 156667,97 69373,51 221,15
19 222,19 265,59 59010,56 49368,17 70536,27 263,52
20 146,38 266,58 39021,28 21426,74 71063,56 282,02
21 136,04 273,01 37140,05 18506,79 74533,91 284,55
22 158,00 282,84 44688,48 24964,39 79996,36 279,19
23 141,51 284,34 40235,20 20023,74 80847,61 283,21
24 218,48 286,70 62636,28 47732,16 82194,14 264,43
25 258,37 287,18 74199,96 66756,26 82473,68 254,69
26 224,69 287,80 64665,20 50485,11 82828,13 262,91
27 192,38 293,20 56405,23 37009,16 85966,54 270,80
28 119,76 308,94 37000,42 14343,54 95445,83 288,52
29 97,86 315,72 30897,43 9577,40 99677,49 293,87
30 175,25 344,49 60373,60 30714,05 118674,41 274,98
>Всього 7584,27 7681,48 1880644,97 2168541,46 2003859,57 7681,48

>Спосібнайменшихквадратівзводиться доскладання йрозв’язаннясистеми двохрівнянь іздвоманевідомими.

де n –кількістьспостережень.

>Рис.5Кореляційна залежність

>Всінеобхіднідані длярозв’язанняцієїсистемирозраховані втаблиці 20.Підставивши їхні у системурівнянь маємо:


>Скоротивши першерівняння на 25 маємо:

а0 = 22,648 –203,6768а1

5091,92 (22,648 –203,6768а1) +1214157,78а1 = 109413,02;

а1 = -0,03; а0 = 28,76.

>Додатнезначення а1означає, що вдосліджувальнійсукупностігосподарств ззбільшеннямвитрат навиробництвоурожайністьзменшиться на 0,03 ц/га.Параметр а0 (ввипадку 24,175) яквільний членрівняннямає лишерозрахунковезначення йпоказуєвплив нарезультативнуознакукількостіневрахованихфакторів.

Суматеоретичнихзначеньдорівнюєсуміемпіричнихзначень (),отжепараметрирегресіївизначенівірно.

>Визначимотіснотузв’язкуміжвизначальнимиознаками,розрахуємокоефіцієнтрегресії заформулою:

Длявизначеннякоефіцієнтарегресіїнеобхідновизначитисереднізначення , атакожсереднєквадратичневідхилення порезультативній йфакторнійознаках.Всіданінеобхідні длярозрахунківзнаходяться утаблиці 9.

;

>Підставимоотриманірезультати в формулукореляції:

-0,62;

Наосновірозрахунковогокоефіцієнтакореляції можназробитивисновок про ті, щозв’язокміжвитратами йурожайністюпрямий йслабкий.

2.3Рядидинамікиурожайностітехнічних культур

>Явищасуспільного життяпостійнозмінюються

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація