Реферати українською » Экономика » Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства


Реферат Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства

Завдання


За даними бухгалтерської звітності 1, 2, 5 розрахувати:

показники ефективність використання виробничих ресурсів (основних засобів, оборотних засобів, матеріальних ресурсів);

показники оборотності оборотних засобів;

показники рентабельності діяльності;

показники платоспроможності;

показники фінансової стійкості;

показники чисті активи і чистий оборотний капітал.

Оформити до таблиць і хочеться написати висновок фінансове стані уже згадуваному періоді.

1) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСІВ


Найменування показника Попередній рік (2003) >Отчетний рік (2004)

>Откло-

>нение

Виручка (нетто) від продажу товарів 197832 181494 -16338
Прибуток (збиток) до оподаткування 11426 9170 -2256
Середньорічна вартість основних засобів 115779 67374 -48405
>Фондоотдача 1,71 2,69 +0,98
>Фондоемкость 0,59 0,37 -0,22
Середньорічна вартість оборотних засобів 33385 46404 +13019
Середньорічна вартість матеріальних ресурсів 22079 29496 +7417
>Материалоотдача 8,96 6,15 -2,81
Матеріаломісткість 0,11 0,16 +0,05
Прибуток (збиток) від продажу 12860 13944 +1084
Прибуток від 1 крб. мат. витрат 15,38 13,02 -2,36

Середньорічна вартість основних засобів = сума показників стор. 190 на звітний рік /2


а й за 2003: (162840+68718)/2 = 115779

б) за 2004: (68718+66030)/2 = 67374


>Фондоотдача = Виручка (нетто) від продажу товарів/ Середньорічна вартість основних засобів

а й за 2003: 197832/115779 = 1,71

б) за 2004: 181494/67374 = 2,69


>Фондоемкость = Середньорічна вартість основних засобів/ Виручка (нетто) від продажу товарів

а й за 2003: 115779/197832 = 0,59

б) за 2004: 67374/181494 = 0,37

Середньорічна вартість оборотних засобів = сума показників стор. 290 на звітний рік /2

а й за 2003: (28610+38160)/2 = 33385

б) за 2004: (38160+54648)/2 = 46404

Середньорічна вартість матеріальних ресурсів = запаси + ПДВ зприобрет. цінностям/ 2

а й за 2003: ((20200+ 1526)+(20552+1880))/2 = 22079

б) за 2004: ((20552+1880)+(34480+2080))/2 = 29496

>Материалоотдача = Виручка (нетто) від продажу товарів/ Середньорічна вартість матеріальних ресурсів;

а й за 2003: 197832/ 22079= 8,96

б) за 2004: 181494/ 29496= 6,15

Матеріаломісткість = Середньорічна вартість матеріальних ресурсів/ Виручка (нетто) від продажу товарів.

а й за 2003: 22079/197832 = 0,11

б) за 2004: 29496/181494 = 0,16

Прибуток від 1 крб. матеріальних витрат = Виручка (нетто) від продажу товарів/ Прибуток (збиток) від продажу

а й за 2003: 197832/ 12860= 15,38

б) за 2004: 181494/ 13944= 13,02


Ефективність використання матеріалів зменшилося, бачимо з таблиці:

Матеріаломісткість підвищилася на 0,05, вона показує скільки матеріальних ресурсів припадати виробництва од. продукції.

>Материалоотдача за звітний період знизилася на 2,81, цей показник характеризує кількість вироблену продукцію із першого крб. спожитих матеріальних ресурсів.

>Фондоотдача показує, скільки продукції здійснене з допомогою 1 крб. основних засобів. У аналізований період сталося підвищення показників.

Величина показникафондоемкость знизилася.Фондоемкость характеризує величину основних засобів необхідні виробництва вартістю 1 крб.


АНАЛІЗПОКАЗАТЕЛЕЙОБОРАЧИВАЕМОСТИОБОРОТНЫХ ЗАСОБІВ
Найменування показника Попередній рік (2003) >Отчетний рік (2004)

>Откло-

>нение

Виручка (нетто) від продажу товарів 197832 181494 -16338
Середньорічна вартість сукупного капіталу 149164 113778 -35386
До того ж обігового капіталу 33385 46404 +13019
Коефіцієнт оборотності всього капіталу 1,33 1,60 +0,27
До того ж обігового капіталу 5,93 3,91 -2,02
Тривалість обороту всього капіталу 271,44 225,68 -45,76
До того ж обігового капіталу 60,75 92,04 +31,29

Середньорічна вартість сукупного капіталу = сума балансу початку і поклала край періоду

а й за 2003: (191450+106878)/2=149164

б) за 2004: (106878+120678)/2=113778

Середньорічна вартість обігового капіталу = сумастр.290 початку і поклала край періоду

а й за 2003: (28610+38160)/2=33385

б) за 2004: (38160+54648)/2=46404

Коефіцієнт оборотності капіталу =виручка /порівн. вартість капіталу;

а й за 2003: 197832/149164=1,33

б) за 2004: 181494/113778=1,60

Аналогічним способом розраховується коефіцієнт обігового капіталу.


>Оборачиваемость в днях = (>ср.стоимость оборотних засобів / прибуток від продажів)Х360;


- Коефіцієнт оборотності всього капіталу збільшився на 0,27;

- Тривалість обороту всього капіталу зменшилася на 45,76;

- Тривалість обороту обігового капіталу збільшилася на 31,29

Показники оборотності капіталу підприємства дають підстави дійти невтішного висновку про погіршення її використання, проте показники оборотності обігового капіталу ростуть.


3)ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника Попередній рік (2003) >Отчетний рік (2004) Відхилення
Виручка (нетто) від продажу товарів 197832 181494 -16338
Прибуток (збиток) від продажу 12860 13944 +1084
Рентабельність продажу % 6,5 7,7 +1,2
>Средне річна вартість капіталу 149164 113778 -35386
Рентабельність капіталу % 7,7 8,0 +0,3
>Средне річна вартість оборотних засобів 33385 46404 +13019
Рентабельність обігових коштів у % 34,2 19,8 -14,4
>Средне річна вартість основних засобів 115779 67374 -48405
Рентабельність основних засобів в % 9,9 13,6 +3,7

Рентабельність продажів = Прибуток (збиток) від продажу/ Виручка (нетто) від продажу товарів

а й за 2003: 12860/197832=0,065

б) за 2004: 13944/181494=0,077

Рентабельність капіталу = Прибуток (збиток) до оподаткування/ Середньорічна вартість капіталу

а й за 2003: 11426/149164=0,077

б) за 2004: 9170/113778=0,08

Рентабельність оборотних засобів = Прибуток (збиток) до оподаткування/ Середньорічна вартість оборотних засобів

а й за 2003: 11426/33385=0,342

б) за 2004: 9170/46404=0,198

Рентабельність основних засобів = Прибуток (збиток) до оподаткування/ Середньорічна вартість основних засобів

а й за 2003: 11426/115779=0,098

б) за 2004: 9170/67374=0,136


Показник рентабельності продажів, що характеризує, скільки прибутку має підприємство із першого крб. продажів, виріс у звітному періоді на 1,2%. Рентабельність капіталу зросла проти попереднім періодом на 0,3%. Рентабельність власного капіталу, характеризує дохідність власні кошти знизилася на 45,4%. з 159,3 в 2003 р. до 114,0. Рентабельність оборотних засобів знизилася на 14,4% з 34,2 в 2003 р. до 19,8% в 2004 р.

Рентабельність основних засобів характеризує прибуток до оподаткування, що припадають на 1. крб. основних засобів, вона виросла на 3,7%.


4) ОЦІНКАПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ


Найменування показника На 01.01.04 На 01.01.05 Відхилення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,00005 -0,03
Коефіцієнт термінової ліквідності 0,4 2,15 +1,75
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,33 1,36 +0,03

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = грошовісредства(260) + короткостроковіфин.вложения(250) /короткострокові зобов'язання;

Коефіцієнт термінової ліквідності = (Кошти + Короткострокові фінансові вкладення + Дебіторська заборгованість)/ Короткострокові зобов'язання;

Коефіцієнт поточної ліквідності = (Оборотні активи- Витрати майбутніх періодів)/ Короткострокові зобов'язання;


Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань то, можливо погашена з допомогою наявної готівки.

Коефіцієнт термінової ліквідності показує ступінь погашення короткострокових зобов'язань грошима, короткостроковими фінансовими вкладеннями та дебіторської заборгованістю зазначено збільшення цей показник на 1,75;

Коефіцієнт поточної ліквідності показує ступінь покриття короткостроковій заборгованості оборотними активами, зазначено збільшення цей показник на 0,03.

У зв'язку з тим, що показники ліквідності відповідають нормативним значенням (Коефіцієнт поточної ліквідності норма -2, Коефіцієнт термінової ліквідності норма -07,-1) розрахуємо коефіцієнт поновлення і втрати платоспроможності:

Коефіцієнт поновлення і втрати платоспроможності = Коефіцієнт поточноїликвидности(2004г)+6/12(Коеффициент поточноїликвидности(2004г)- Коефіцієнт поточноїликвидности(2003г)) / 2

Коефіцієнт поновлення і втрати платоспроможності =(1,33 + 6/12 (1,33-1,36)) / 2= 0,66

Т. до. Коефіцієнт поновлення і втрати платоспроможності менш 1, то підприємство неспроможна відновити свою платоспроможність протягом 6 місяців.

5)КОФФИЦИЕНТЫ ФІНАНСОВОЇУСТОЙЧИВОСТИ


Найменування показника На 01.01.04 На 01.01.05 Відхилення
Власний капітал 77212 77358 +146
Довгострокові зобов'язання 904 3190 +2286
Короткострокові зобов'язання 28762 40130 +11368
>Заемний капітал (стор. 590+610+620+630) 29666 43320 +13654
Валюта балансу 106878 120678 +13800
Коефіцієнт фінансової автономії 0,72 0,64 -0,08
Коефіцієнт фінансової залежності 0,28 0,36 +0,08
Коефіцієнт поточної заборгованості 0,27 0,33 +0,06
Коефіцієнт фінансового ризику 0,38 0,56 +0,18
Коефіцієнт покриття боргів власними засобами 2,6 1,79 -0,81

Коефіцієнт фінансової автономії = Власнийкапитал/Валюта балансу;

Коефіцієнт фінансової залежності =Заемний капітал/ Валюта балансу;

Коефіцієнт поточної заборгованості = Короткострокові зобов'язання/ Валюта балансу;

Коефіцієнт покриття боргів власними засобами =Власний капітал/Заемний капітал;

Коефіцієнт фінансового ризику =Заемний капітал/ Власний капітал.


Знизилася фінансова залежність підприємства від зовнішніх джерел - питому вагу власного капіталу становило 146, але позикового капіталу збільшився на 13654, відповідно збільшився і коефіцієнт фінансового ризику на 0,18. Коефіцієнт фінансової автономії зменшився на 0,08, коефіцієнт поточної заборгованості збільшився на 0,06, коефіцієнт покриття боргів власними засобами зменшився на 0,81.

6) АНАЛІЗПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧИСТІАКТИВЫ


Найменування показника 2003 2004 Відхилення
Чисті активи 4038 9398 +5360
Власні його оборотні кошти -40108 -27870

Чисті активи = Оборотні активи-( Позики і кредити+ Кредиторська заборгованість+ Заборгованість засновникам із виплати доходів+ Інші короткострокові зобов'язання);

Власні його оборотні кошти = Оборотні активи-Внеоборотние активи.


У уже згадуваному періоді чисті активи підприємства збільшилися на 5360, що свідчить про поліпшенні фінансової стійкості, проте підприємство неспроможна саме фінансувати своєї діяльності з допомогою обігового капіталут.к. показник Власні його оборотні кошти має негативну величину.


Схожі реферати:

Навігація