Реферати українською » Экономика » Аналіз Економічних показніків діяльності підпріємства ТОВ "Скандінавія"


Реферат Аналіз Економічних показніків діяльності підпріємства ТОВ "Скандінавія"

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.ОСОБЛИВОСТІДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА «>ТОВ «>СКАНДИНАВІЯ» ІАНАЛІЗРИНКОВОГОСЕРЕДОВИЩА

1.1Загальнівідомості пропідприємство

1.2Особливостідіяльності підприємства

1.3Риба як продуктхарчування йпозиціонування товару наринкурибноїпродукції

1.4Аналізмакро-імікромаркетінговогосередовища підприємства

1.5Мотиваціїспоживачів йконкурентніпозиціїфірми

2.АНАЛІЗЕКОНОМІЧНИХПОКАЗНИКІВДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА«ТОВ«СКАНДИНАВІЯ»

2.1Показникивиконання планувиробничоїпрограми та їхніаналіз

2.2Показникитрудовихресурсів таіханаліз

2.3Показникивиконанняосновнихфондів та їхніаналіз

2.4Показникиобіговихкоштів

2.5Показникивитрат,собівартості йрентабельностівиробництва та їхніаналіз

3.РОЗРОБКАЗАХОДІВПІДВИЩЕННЯЕФЕКТИВНОСТІВИРОБНИЦТВА НАПІДПРИЄМСТВІ «>ТОВ «>СКАНДИНАВІЯ»

3.1Пропозиціїщодомодернізаціїобладнання

3.2Пропозиціщодовиробництвалініїприготуваннясумішіморозива

3.3Економічнаекспертизаінвестиційного проекту ізвиробництва тареалізаціїморозива

>ВИСНОВКИ

>ПЕРЕЛІКПОСИЛАНЬ

 


>ВСТУП

Заоперативноюзвітності засічень-грудень 2009 рокуорганізаціїрибогосподарського комплексу Україниздобули 3178,44 тис. тоннриби йморепродуктів,виробилитоварноїхарчовоїрибноїпродукції,включаючиконсерви, 2988,65 тис. тонн,рибнихконсервів - вобсязі 579,75тис.тонн,борошнакормовоїрибної - 58,85 тис. тонн, щовищевідповідногоперіоду 2008 року на 9,1%, 12,7%, 2,4% й 2,3%відповідно.

Завказанийперіодвиробленокормовоїпродукції ізриби 15,87 тис. тонн, щонижче зааналогічнийперіод 2008 року на 67,9%.

>Розвитокрибогосподарського комплексу України в 2009роціздійснювалося у межахзатвердженихпостановами уряду Україницільовихпрограм.Данимипрограмамипередбачаєтьсярішеннянаступнихосновних завдань:

-організаційно-правові заходьщодо забезпеченнярозвиткурибогосподарського комплексу;

->удосконаленнясистемиохорони тавідтворенняводнихбіологічнихресурсів йзміцненняїїматеріально-технічноїбази;

-підвищенняінвестиційноїактивності урибогосподарськихкомплексі;

-розвитокаквакультури;

-розвитокприбережногорибальства;

-розвитоквітчизняногорибальства увинятковихекономічних зонахіноземних держав тавідкритійчастиніСвітового океану за межами національноїюрисдикції;

-підвищенняконкурентоспроможностівітчизнянихрибнихтоварів йефективностіекспортнихоперацій із ними, збільшення поставокрибнихтоварів навнутрішнійринок;

-розробкамеханізмів, щостимулюютьякіснеоновлення ймодернізаціюосновнихфондівгалузі,перш на флоту.

1.ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА «>ТОВ «>СКАНДИНАВІЇ» ІРИНКОВАСТРАТЕГІЯКОМПАНІЇ

 

1.1 >Загальнівідомості пропідприємство

 

>ПідприємствоТОВ ">Скандинавия"існує йфункціонує 12 років (із 1997 року).Маєфілію вмістіБердянську БФ «Айсберґ».Юридична адреси підприємства:Київська область, м.Київ,Столичнешосе, 100.

>Компанія ">Скандинавія"володієдвомавласнимилогістичнимихолодильними центрами уКиєві таБердянськузагальноюмісткістю 36000 тонн.

УКиєві на 18000 тонн,спроектований тапобудованийфінськоюкомпанією ">Хуарі" 2007-го р., та вБердянську на 18000 тонн, щовключаєсучаснийвисокотехнологічнийхолодильний комплекс на 8000 тонн,будівництвоякого завершенегрудні 2008 р.

>Підприємство ">Скандинавія"відноситься дорозряду великихпідприємств.Компаніяє одним ізлідерів наринку України ізімпорту таоптової продажсвіжомороженоїриби йморепродуктів.Організаційна форма підприємства -товариство ізобмеженоювідповідальністю.Учасники його несуть відповідальність заборгами умежахсвоїхвкладів.

>Установчими документами товариства обумовлене, що воно тамає правозайматисяпідприємницькою,комерційною,посередницькою таторговельноюдіяльністю.

У даний момент напідприємстві ">Скандинавія"зареєстровано 11провіднихфахівців:Генеральний директор,комерційний директор, 5менеджерів із продаж, начальник відділенняроздрібноїторгівлі, 2 менеджера зовнішньоекономічної діяльності, директор департаментузакупівель.

>Установчими документамитакож обумовленерозподілприбуткуміжпрацівниками цеху. Упершийрік роботи підприємстваробітники малізаробітну плату 80 гривень, в тієї годину якзасновникамфірминарахуваньзаробітної плати непроводилося.Такерішення було бприйнято наустановчих зборахфірми.Усівільнігрошовікоштийшли нарозвиток підприємства:вдосконаленнятехнологічногопроцесувиробництвапродукції,обладнання, ремонтвиробничих йневиробничихприміщень,облаштування територїфірми. У годину, принормальнійроботі підприємства,прибутокрозподіляєтьсяміжзасновникамифірмивідповідно довнесенихчастками,робітникиодержуютьзаробітну плату врозмірі 5000 гривень.

1.2 >Особливостідіяльності підприємства

>Компанія «>Скандинавія»займаєтьсяпродажемсвіжомороженоїриби йморепродуктів.Технологічний процес продажсвіжомороженоїриби таморепродуктіввключаєнаступністадії.

>Імпортриби в Україну

>Імпортокеанічної таморськоїрибиздійснюється ізбагатьохкраїн світу,включаючиНорвегію,Ісландію, США, Канаду таінші.

>Обслуговуванняекспортно-імпортнихопераційвключає:

-розміщеннятранспортнихзасобів (>автомобільних тазалізничних) подтакіоперації якзняття із контролю доставкиімпортнихвантажів,митнийоглядтранспортнихзасобів,вивантаження чинавантаженнявантажів;

-розміщеннявантажів назберігання дотрьохмісяців наскладітимчасовогозберігання безсплати ПДВ тамита й дотрьох років наМитнийліцензійний склад;

-декларуваннявантажів йтранспортнихзасобів;

-експедиціяекспортно -імпортнихвантажів;

-митнеоформленняекспортно-імпортнихоперацій.

>Логістичний центр «>Скандинавія»

>Логістикає одним знайважливішихвидівгосподарськихоперацій,саме припроведенніцієїопераціїнадзвичайноважливіточність йшвидкість.

>Щоб провестиоперацію точно йшвидконеобхідно матір под рукою широкийнабірякіснихінструментів.

Нашлогістичний центр підприємстванадаєнаступнийнабірінструментів дляпроведеннялогістичнихоперацій:

1. Вантажниймитний комплекс.

2.Автомобільнийтермінал.

3.Складитимчасовогозберігання.

4.Таможенно-ліцензійнісклади.

5.Холодільниесклади.

6.Офісний центр.

7.Битовой комплекс.

1.Вантажниймитний комплекс згідно з статтею 71Митного Кодексу Українивизначено якділянка територї із комплексомбудівель,споруд,інженерно-технічнихзасобів йкомунікаційнеобхідну дляздійсненнямитного контролю таоформленнятоварів йтранспортнихзасобів, котріпереміщуються черезмитний кордон України.

>Власниквантажногомитного комплексу:

-надаєприміщення длярозміщенняпідрозділівмитнихорганів,посадовихосібдержавнихорганів дляздійснення нимиіншихвидів контролю,підприємств, щоздійснюютьдекларуваннятоварів йтранспортнихзасобів,Забезпечуєфункціонування складутимчасовогозберіганнятоваріввідкритого типу;

-забезпечуєвиключенняможливостінесанкціонованого доступусторонніхосіб натериторіювантажногомитного комплексу,здійсненнявантажно-розвантажувальнихоперацій,наявністьвантажно-розвантажувальноїтехніки, рамп,Боксу дляпоглибленогооглядумитнихвантажів;

-забезпечуєможливість длялогістики широкогоасортиментутоварів;

-забезпеченаможливість длялогістики якзалізничного, то йавтомобільного транспорту, так якєзакритазалізнична рампа дляодночасноїобробки шестизалізничнихвагонів йзакритіавтомобільнірампи на 17доків;

-забезпеченаможливістьнакопичення на яких складахавтомобільнихпартійтоварів дорозмірузалізничної партії, ізподальшимоформленнямекспорту товарузалізничним транспортом.

2.Автомобільнийтермінал включеньМитноюСлужбою України допереліку місць доставкитранспортнихзасобів тавантажів, котріпереміщуються черезмитний кордон України.

>Автомобільнийтерміналзнаходиться у двохкілометрах відокружної дороги напівдні Києва, вмісців'їзду до Києва із боціДніпропетровська.Знаходиться навулиціСтоличнешосе, 100 -однієї ізвулиць,включених увузькийпереліквулиць умістіКиєві заякими дозволено рухвеликовантажногоавтомобільного транспорту безобмежень. НаАвтомобільномутерміналіможеодночаснорозміститися 100великовантажних автомашин.

3. Наскладітимчасовогозберігання, згіднозі ст. 99Митного Кодексу України товарможезберігатися подмитним контролем із моментупред'явленнямитному органу до моментувипуску увільнийобіг безсплати ПДВ тамита.

>Термінзберігання товару наскладітимчасовогозберігання неможеперевищуватитрьохмісяців. Наскладітимчасовогозберігання дозволенопроводитинаступніоперації:

-відбір проб /зразків длядосліджень;

-огляд товару й йоговимір.

>Відповідальність за втрачу чипошкодження товарунесевласник складутимчасовогозберігання. СкладТимчасовогоЗберіганнязабезпечуєможливість длязберігання широкогоасортиментутоварів.

4. Намитнихліцензійних складахкрімвідбору проб /зразків длядосліджень таогляду товару, йоговимірювання дозволено так самепроводитиоперації дляпідготовки товару до продаж:

-дробленнятранспортнихпартій;

-формування новихтранспортнихпартій длявідправленняспоживачам;

-перепакування;

-маркування.

>Товариввезені намитнутериторію України намитнихліцензійних складахможутьзберігатись безсплати ПДВ тамита дотрьох років.

5.Холодильніскладицесклади, в якіпідтримуютьсятемператури від плюс 4градусів домінус 25градусівЦельсія,тобто тієїдіапазон температур,якийзабезпечуєзбереженняпродукції.

Алі у межах цогодіапазону длярізнихвидівпродукції й длярізнихвидівзапасіводнієї йтієї жпродукціїпотрібнірізнітемпературизберігання.

Так, нахолодильних складахздійснюються не лишеопераціїзберігання, а іоперації наборузамовлень дляопераціїзберігання на яких складаххолодильних дляорендарівможуть бути наданіікамери, щозабезпечуютьтривалезберіганняпродукції притемпературімінус 25градусів,Короткостроковезберігання притемпературімінус 18градусів.

>Зберіганняможе бутиорганізовано в камерахвисотою 7,5метрів в штабелях, а так саме натрияруснихстелажахзберігання нештабельованавантажу йзалишківтоварнихпартій.

Дляпроведенняоперацій за наборомзамовлень, щовідвантажуються вмонопаллетах,орендаріможутьскористатисяохолоджуємо дотемператури плюсвісімградусівприміщеннямиекспедицій, депродукціязнаходиться короткий годину.

Дляпроведенняоперацій за наборомзамовлень, щовідвантажуються вмікс -паллетах,орендаріможутьскористатися камерами,обладнанимитрияруснимистелажами та тамбуром. Напершомуярусірозташовуютьсяпалети із яківідбираються упаковкивиробників, асформованімікс-палетивстановлюються надругий ярус вочікуванні годининавантаження намашини длярозвезення поклієнтах. Натретьомуярусірозташовуєтьсястраховий запас.

Дляпроведенняопераційзберігання танаборізамовлень дляорендарівможуть бутизапропонованікамери ізтемпературними режимами плюсчотири, чимінусчотириградусиЦельсія. Однак самекамери ізуніверсальнимтемпературним режимом, в які зазаявкоюорендарівможуть бутивстановленірежимимінус 18,мінус 12,мінус 8,мінус 4, плюс 4градусиЦельсія.

6.Офісний центрможезапропонуватиорендарямофісніприміщеннярізного метражу: 9, 17, 34, 54, 100 кв. м.

>Всіприміщенняобладнані портами дляпідключення телефонного зв'язку такомп'ютерів, щодозволяєорганізуватиміні АТС,внутрішнютелефонну чикомп'ютернумережу.

>Офісний центробладнанийсистемоюсанкціонованого доступу й посадоюохорони.Всіприміщенняобладнаніпротипожежною таохоронноюсигналізацією.Приміщеннязнаходяться напершому - четвертомуповерхахофісного центру.Ємайданчики для стоянки автомашин.

7.Побутовий комплексможезапропонуватиорендарямпобутовіприміщення,обладнанішафами,душовими, туалетами. Дляорганізаціїхарчуванняспівробітниківорендарі прибажанніможутьукласти домов із кафе, щовходять у нашепобутовий комплекс.

>Обробкариби до упаковки

>Технологічний процесвиробництвавключаєнаступністадії:

1.Сортуванняриби.

2.Отмочка.

3.Навішування.

4.Підсушування.

5.Копчення.

>Сортування.Рибусортують заякістю тарозмірами.Рибу, Якамістить менше 8%солі,направляють накопчення, невідмачуючи, але йретельнопромиваючи уводі.

>Отмочка.Міцносолонурибувимочують длязниженнязагальноїкількостісолі внапівфабрикатах,слабосолона - дляопрісненняповерхневихшарів, щодаєможливістьуникнутивиділеннясолі наповерхніриби послекопчення. Позавершенніпроцесувідмачуванняконтролюєтьсясолоністьриби (>вмістсолі врибі 1-го сортумаєлежати вмежах від 4 до 7,5%).

>Нав>ішуванняриби.Післявідмачуваннярибунавішують на вагонетки. На цьомуетапіконтролюєтьсяправильністьнавішення: однією вагонетку винна бутинавішеніриба одногорозміру таякості ізінтервалами, щовиключаютьзіткнення.

>Підсушування. Припідсушування ізрибивидаляєтьсязайваволога,їїповерхняготується дообробкидимом.Рибупросушують усушильно-дротяноїкамерізіштучноювентиляцією.Підсушуванняпочинається при болеенизькійтемпературі (>18°С) йзакінчується при болеевисокій (25 °С).Кінецьпідсушуваннярибиконтролюєтьсяорганолептичними то йхімічними методами.Доситьпідсушенариба винна бутиматовою,зізлегкаопалоюспинкою,щільнимм'ясом.

>Копчення.Рибазавантажується вкоптильнікамери й коптитися притемпературі20-30°С. Уперекопченній йнедосушенійрибі подвпливомвисоких температур припідсушуванні йкопченніутворюється дефектподпаріванія -частковезгортаннябілка (>м'ясов'яле,пухке).

>Технологічний процесвиробництвасолоноїриби проходитинаступніетапи:

1.Приймання,сортування,миття.

2. Посол.

3.Вивантаження,мийка,сортування.

>Приймання,сортування,миття.Рибусортують навелику йсередню, добропромивають водою.

Посол. Посолвідбувається вспеціальних ваннах.Рибузаливаютьрозчиномтузлука; температура його не виннаперевищувати 10°С.

>Вивантаження,мийка.Післязакінчення години пословірибувивантажують йпромивають вчистійводі.

Дляздійсненняописанихтехнологічнихпроцесівзнадобитьсянаступнеобладнання:печікоптильнідимові,ванни для засоленню, холодильники длязберіганняриби, вагонетки,штучнівентилятори,стіл дляперевіркириби.Досліджуваний цехповністю обладнань усімнеобхідним.

>Рибасолона й холодногокопченнявиготовляється ізсвіжомороженоїскумбрії.

>Теперрозглянемо ужеготовий продукт.Основнимипоказниками,якими можнаохарактеризуватипродукціюданого виду,є:

-розмірриби

-зовнішнійвигляд

-якість

-ціна за1кілограмм

- запах

Колистосуєтьсязовнішньоговигляду, запаху йякостіпродукції можнасказати, щопродукція впроцесівиробництвапіддаєтьсяпостійному контролю із боцілаборанта-технолога тамайстра цеху.Після чого готовапродукція проходитиперевірку в болеевисокихінстанціях.

>Розподілупакованоїриби порегіонах й зауподобаннямиспоживачів.

>Перелікрибипропонованоїспоживачевінадано упрайс-листікомпаніїТОВ «>Скандинавії».

>Таблиця 1.1 -Прайс-листкомпаніїТОВ «>Скандинавії»

>Найменування товару >Вага упаковки кг, ваги,траф >Ціна 1 кг. без ПДВ
до 1 т до 3 т

РІБА ДЛЯПРОМПЕРЕРАБОТКИ

1

 >Cельдьс/м 350+Pelagic 20 16,2 16,05

2

 >Cельдьс/м 350+Nergard 20 15,8 15,65
4  >Cельдьс/м 300+Nergard 20 15,75 15,55
5  >Cельдьс/м250+Nergard 20 15,59 15,45
6  >Cельдьс/м200-300Nergard 20 15,45 15,32
7  >Скумбріяс/м 600+ 20 40,5 40,2
8  >Скумбріяс/м 300-500Pelagic 20 35,42 35,06
9  >Мойва 40-50 20 12,7 12,4
10  >Мойва 50-60 23,24 13,1 12,99
11  >Мойвас/м 30+ 20 13,8 13,67
13  >Філєсельдіс/м 6-10Pelagic 20 18,25 18
14  >Філєсельдіс/м 6-10Nergard 20 18,25 18
>СТОЛОВІСОРТИ
1  >Нототеніяс/м тушка 100-300 ваги 25,7 25,46
2  Аргентинас/мс/г 300+ 23,26 19,8 19,6
3  Аргентинас/мс/г 400+ 23 19,9 19,75
4  Аргентинас/мс/г 500+ 23 20,01 19,9
5  >Бротолас/м тушка 300-500потр,бгсхв >Вага 31,1 29,95
6  >Бротолас/м тушка 500-800потр,бгбхв >ввага, індуп. 32,6 32,45
7  >Бротолас/м тушка 500+потр,бгсхв >Вага 31,7 31,45
8  >Бротолас/м тушка 1000+потр,бгсхв >Вага 33,96 33,45
9  >Бротолас/м тушка1000-2000потр,бгсхв >вага,21(3*7) 34,2 33,93
10  >Бротолас/м тушка 2000+потр,бгсхв ваги 34,7 34,15
11  >Хекс/м тушка 800-1000, 1000+ 10 19 18,7
12  >Хекс/мтушка100-200 10 17,65 17,25
13  >Хекс/м тушка 200-400, 400-600,600+,600-800 10 18,95 18,65
14  >Хекс/мтушка300-500 10 19,2 19
15  >Хекс/м тушка 300-600 20 19,5 19,3
16  >Хекс/м тушка 300-500бхвсух.замор. 20(4*5) 19,4 19,3
17  >Хекс/м тушка 300-600 ваги 19,5 19,3
18  >Хекс/м тушка 400-600 ваги 19,2 19
19  >Хекс/м тушка 500+ 10 19,7 19,45
20  >Хекс/м тушка 500+ 15 19,65 19,45
21  >Хекс/м тушка 600+ 10 19,65 19,45
22  >Хокіс/м тушка 100-400,150-250 >Вага 18,75 18,6
23  >Хокіс/м тушка 200-500 >Вага 18,95 18,65
24  >Хокіс/м тушка 250-350 >Вага 19,01 18,93
25  >Хокіс/м тушка 300-500 >Вага 19,15 19,02
26  >Хокіс/м тушка 450-700 >Вага 19,45 19,15
27  >Хокіс/м тушка 500-800 >Вага 19,6 19,25
28  >Сайдас/мб/г 1,2- >Вага 18,77 18,64
29  >Сайрас/м №1 >Вага 18,93 18,65
30  >Пангасіус тушкас/м 700+бш 10 16,9 16,83
31  >Пангасіус тушкас/м 800+ 10 17,1 16,95
32  >Пангасіуспорціїс/м 12 17,05 16,8
33  >Пангасіусроллис/м 10(1*10) 18,4 18,2
34  >Путасу 25+ 20 22,3 22,05
35  >Стейкмасляний 10 20 19,7
36  >Гренадер тушкаб/ш 200-500бгIQF ваги 22,32 22,16
37  >Маслянас/мб/г 3-6 >траф 31,8 31,62
38  >Маслянас/мб/г 6-переложка >траф 31,8 31,62
39  >Маслянас/мб/г 6+ >траф 31,8 31,62
40  >Маслянас/мб/г 6+ >траф 31,8 31,62
41  >Камбаластрілозуба 1-2 >траф 22,1 22
42  >Камбаластрілозуба 2+ 10 22,5 22,44
43  >Камбаластрілозуба 1-2 10 20,5 20,35
44  >Камбаластрілозуба 1- 10 19,9 19,7
45  >Тилапія350-550с/мс/гинд.уп. 10 18,74 18,53
46  >Тилапія550-750с/мс/гинд.уп. 10 19,07 18,95
47  >КінгКліпс/мб/г 400-800-1000-2000-3000 >Вага 45,98 45,15
48  >КінгКліпс/мб/г 400-800-1000-2000 3000  800+ >Вага 47,2 46,77
49  >КінгКліпс/мб/г 400-800-1000-2000-3000  1000-2000 >Вага 59,2 58,99
50  >КінгКліпс/мб/г 400-800-1000-2000-3000   >Вага 62,1 61,93
51  >Лістс/м 55 10 32,1 31,2
52  >Oкуньс/мб/г 300-500 18,14 28,6 28,46
53  >Oкуньс/мб/г 1000сг 18,14 29,7 29,16
>ДЕЛІКАТЕСНІСОРТИ
1  >Тунецс/мвирізка,порції, стейк 27,9 27,8
2  >Кликач тушкас/м 300-800,800-1500,1500-3000 14,1 29 29,9
3  >Лососьпорції нашкуріс/м >траф. 35,02 34,89
4  >Лососьпорціїс/м 120+ 5 82,99 82,81
5  >Обріз лососяс/м 20 19,6 19,38
6  >Обріз лососяс/м 20 19,6 19,3
7  >Обріз лососяс/мбш 10 20,9 20,79
8  >Обріз лососяс/м ваги 21 20,89
9  Фарш із лососевіс/м 30 24,76 24,46
10  >Ікрасельдіс/м 18 29,7 29,59
11  >Хребти лососяс/м 20 16,7 16,45
12  >Хребти лососяс/м 30 16,7 16,45
13  >Хребти лососяс/м _І 20 16,9 16,65
>ФІЛЕЙНАГРУПА
1  >Філепангасіуса 220+перел. Фас >10(1кг*10) 21,3 21,12
2  >Філепангасіуса 220+перел.нш 10 21,2 21,02
3  >Філепангасіусаперел.с/м 10 20,8 20,64
4  >Філемаслянноїс/м 2-4бш 25 38,4 38,3
5  >Філемаслянноїс/м 2-4нш 25 36,9 36,72
6  >Філемасляноїн/ш 2-4 >Вага 36,9 36,72
7  >Філемасляноїн/ш 3-5 ваги 35,6 35,48
8  >Філемасляноїн/ш 5+ 25 34,6 34,48
9  >Філесайдис/мб/ш 16-32 10(2*5) 32,8 32,64
10  >Філепутассупівд.с/м середньої
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація