Реферати українською » Экономика » Витрати обігу в торгівлі та їх прогнозування


Реферат Витрати обігу в торгівлі та їх прогнозування

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Центросоюз Російської Федерації

>НОУСПО «>Горно-Алтайский економічний технікум»


>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни «Економіка організації (підприємства)»

Тема: «Недоліки звернення до торгівлі та їх прогнозування»>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ПОНЯТИЕЗАТРАТ ІИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ У ТОРГІВЛІ

1.1 СУТНІСТЬ ІПРИРОДАИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.2 ЧИННИКИ,ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕДОЛІКИОБРАЩЕНИЯ

1.3 ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПЛАНИРОВАНИЯИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ

2. НЕДОЛІКИОБРАЩЕНИЯ У ТОРГІВЛІ, ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (НАПРИМЕРЕ ЗАТ «>ПРОДУКТЫ»)

2.1ТОВАРНО-ГРУППОВЫЕ НЕДОЛІКИОБРАЩЕНИЯ ЗАТ ">ПРОДУКТЫ"

2.2ПРОГНОЗИРОВАНИЕИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ ">ПРОДУКТЫ"

2.3 ПЛАНУВАННЯИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ НА 2010ГОД29

2.4МЕТОДИКАОБОСНОВАНИЯПЛАНАИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ ПОСТАТЬЯМ НА 2010 РІК

3. РЕЖИМ ЕКОНОМІЮ ТА ШЛЯХИОПТИМИЗАЦИИИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


Запровадження

Процес руху товарів - від виробництва до споживача пов'язані з різними витратами живої і упредметненого праці, вираженими в грошової форми. Витрати виробництва товарів (робіт, послуг) є їх фактичну собівартість. Під собівартістю операцій» що з реалізацією закуплених товарів, розуміються витрати звернення з продажу товарів. Це — Витрати транспортування, зберігання, доопрацювання, фасування товарів, вести торгових працівників, відрахування на державні позабюджетні фонди соціального призначення, амортизація основних фондів і нематеріальних активів та інших.

По економічному змісту в усіх витрати торгового підприємства входять у витрати звернення. Так, платежі за кредитами банків межах ставки, встановленої законодавством, враховуються у складі витрат звернення, а витрати на кредитах понад ставки ставляться на фінансові результати і оплачуються підприємством із чистого прибутку. за рахунок чистий прибуток сплачуються штрафи, пені за невчасне перерахування податків до бюджету, здійснюються обов'язкових платежів у позабюджетні фонди соціального страхування.

зважаючи на викладене, метою даної курсової роботи є підставою економічного обгрунтування витрат звернення з загальному рівню та окремих статей з прикладу торгового підприємства ЗАТ «Продукти».

Поставлене мета зумовлює необхідність розв'язання наступних завдань:

- вивчити суть і класифікацію витрат звернення підприємств різних галузей;

- проаналізувати динаміку витрат звернення з прикладу торгового підприємства ЗАТ «Продукти»;

- вивчити методику планування витрат звернення з прикладу підприємства;

- виявити шляху й заходи вдосконалення планування витрат звернення з ЗАТ "Продукти".


1. Поняття витрат і витрат звернення до торгівлі

1.1 Сутність і природа витрат звернення, їх економічна характеристика

Відповідно до Положенням складу витрат собівартість продукції (торгувати — витрати звернення) є вартісну оцінку матеріальних, трудових та інших витрат, з оподаткування вона коригується з урахуванням затверджених у порядку лімітів, і нормативів.

Чинний урахування витрат відповідає переважно інтересам податкові органи, але з самих підприємств. Це призводить чималі складнощі для торгових підприємств із визначенню його витрат і виявлення реальної чистий прибуток.

Витрати торгового підприємства, які стосуються на витрати обігу євро і які враховуються у складі, разом утворюють економічні витрати, тобто. характеризують сумарну величину витрат.

Головна відмінність витрат звернення від собівартості у тому, що у витратах торгового підприємства відсутня вартість закуповуваних товарів. Торговельне підприємство закуповує вже вироблені товари, витрачаючи кошти тільки доведення їх до споживачів. Витрати, невключаемие в витрати торгового підприємства, оплачуються із його прибутку.

Витрати підприємства у широкому значенні — поняття багатоаспектний. Необхідно розрізняти витрати підприємства на закупівлю товарів, капітальні вкладення розширене відтворення основних фондів і поточні витрати з організації процесу торгового звернення. Кошти на закупівлю товарів призначені їхнього реалізації і шляхом створення запасів. Не затрачуються, аавансируются, тобто. постійно перебувають у обороті підприємства.Возмещаются за рахунок власного обігового капіталу та проведення короткострокових кредитів банку. Капітальні вкладення — це одноразові витрати,возмещаемие рахунок власних коштів, довгострокового кредиту банку, кредитних установ, організацій, також засобів, наданих іншими підприємствами. Витрати торгового підприємства, виходячи з їхньої економічного змісту, представлені на рис. 1.1.

По видам витрат витрати звернення поділяються на елементи і, номенклатура і змістом яких встановлено Положенням складу витрат. Угруповання витрат з елементам стандартизована, єдина і обов'язкова всім підприємств оскільки рекомендується даним Положенням. Витрати об'єднують у п'ять основних груп у відповідність до їх економічним змістом за такими елементам: матеріальні витрати; видатки оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація основних фондів; інші витрати.

Усі витрати,учитиваемие у складі витрат звернення, як і зараховують на фінансові результати підприємства, відбиваються цілком у бухгалтерський облік. У зарубіжній практиці вони називають явними витратами, оскільки приймають форму грошових платежів поруч із явними (бухгалтерськими) витратами можуть і неявні витрати (у закордонній економіці вони називаютьсяимплицитними), тобто. витрати втрачених можливостей (недоотриманий прибуток).

Угруповання за елементами Демшевського не дозволяє виявити напрям і цільове призначення окремих витрат:

втрати товарів хороших і технологічні відходи; знос спеціальноїсанитарией одягу, малоцінних і швидкозношувані предмети;

Витрати зберігання, відпрацювання,подсортировку й упаковки товарів, і змістом холодильного устаткування; витрати на тарі;

технічну доцільність, трудомісткість і можливість чіткого виділення (обчислення її) у сумі витрат звернення.

У витрати звернення не включаються витрати, вироблені з допомогою прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства, саме:

грошові виплати працівникам підприємства, які пов'язані безпосередньо з праці (матеріальна допомогу);

премії, сплачувані рахунок коштів спеціального призначення;

оплата додаткових відпусток, оплата путівок лікуватися і відпочинок;

компенсаційні виплати понад розмірів індексації доходів населення і ін.;

представницькі, відрядження понад норм, встановлених законодавством;

платежі за кредитами понад встановленої законодавством ставки;

штрафи, пені за невчасне перерахування податків до бюджету і обов'язкових платежів до державні позабюджетні фонди;

судові витрати й арбітражні витрати;

присуджені чи визнані штрафи, пені, неустойки інші види санкцій порушення умов господарських договорів, і навіть витрати на відшкодуванню завданих збитків;

відрахування на недержавні пенсійні фонди, на добровільне медичне страхування інші види добровільного страхування працівників підприємства.

На рис. 1.2 представлена структура всіх податків, зборів і платежів, які діляться втричі частини: зараховують на витрати звернення; фінансові результати; прибуток, що залишається у розпорядженні торгового підприємства.

Торгові підприємства мають званінормируемие інші витрати, до яких належать: видатки оплату відсотків з отриманими кредитами банків (крім позичок, що з придбанням основних фондів, нематеріальних та іншихвнеоборотних активів); відрядження; представницькі витрати; Витрати рекламу; видатки зміст службового автотранспорту; компенсацію використання для службових поїздок особистих легкових авто у та інших.

За цією статтям суми витрат ставляться на витрати звернення в межах ліміту, норми, нормативу, встановлюваних законодавчими актами і Мінфіном РФ, а понад ліміт — на що залишається у розпорядженні прибуток торгового підприємства.

У торгівлі витрати розмежувати на додаткові і чисті, виходячи з їхньої економічної природи.

Додаткові витрати звернення обумовлені продовженням і завершенням процесу виробництва (транспортування, зберігання, доопрацювання, фасування та інші операції, здійснювані торговими підприємствами). Ці витрати входить у вартість товару і відшкодовуються працею працівників, зайнятих у тих процесах.

До чистим недоліків звернення належать витрати, безпосередньо пов'язані з купівлею і продажем товарів, урахуванням коштів, що у касу торгового підприємства, організацією реклами товарів хороших і т.п. Ці витрати не збільшують вартість товару і відшкодовуються з допомогою чистого доходу, створеного сфері матеріального виробництва, соціальній та торгівлі.

На торгових підприємствах немає роздільний облік додаткових і чистих витрат. Співвідношення між додатковими і чистими витратами можна виявити за даними спеціальних вибіркових обстежень. Воно може бути однаковим всім торгових підприємств, оскільки різні витрати, зумовлені типом, товарної спеціалізацією, місцем розташування підприємства, обсягом і структурою товарообігу, розміром торговельній площі, чисельністю зайнятих працівників, величиною власного основного і обігового капіталів. Проте заходи, створені задля підвищення культури обслуговування населення, надання йому різних додаткових послуг, впливають збільшення частки чистих витрат. Зростання транспортних витрат можуть призвести до підвищення додаткових витрат.

Недоліки звернення створюються як на торгових підприємствах. Вона має місце на підприємствах промисловості, сільського господарства та інших галузей, які проводять оптову і роздрібну торгівлю товарами народного споживання. Витрати характером функцій, з виконанням що вони пов'язані, поділяються .на прямі і адміністративно-управлінські.

До прямим затратам належать витрати, пов'язані з виконанням основних функцій господарську діяльність підприємства. Це — витрати з оплати праці, транспортні витрати, амортизація і оренда основних фондів, природне зменшення товарів, платежі по банківських кредитів та інших.

Доадминистративно-управленческим видатках ставляться видатки зміст працівників апарату управління та її структурних підрозділів (філій), матеріально-технічне і транспортне обслуговування своєї діяльності, включаючи видатки зміст легкового автотранспорту і компенсації використання особистих автомобілів; службові відрядження; утримання і обслуговування технічних засобів управління; оплата консультаційних і аудиторських послуг; представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю підприємства, та інших.

Номенклатура витрат звернення торгових підприємств значно ширше переліку елементів, встановлені Положенням склад витрат.Методическими рекомендаціями по бухгалтерського обліку витрат визначено такі статті витрат звернення:

1. Транспортні витрати;

2. Витрати на оплату праці;

3. Відрахування на соціальні потреби;

4. Витрати оренду й утримання будинків, споруд, приміщень, устаткування й інвентарю;

5. Витрати ремонт основних засобів;

6. Знос санітарної та спеціальної одягу, столового білизни, посуду, приладів, інших малоцінних і швидкозношуваних

предметів;

7. Витрати паливо, газ, електроенергію для потреб;

8. Витрати зберігання, відпрацювання,подсортировку й упаковки товарів;

9. Витрати рекламу;

10. Витрати за оплатою відсотків користування позикою;

11. Втрати товарів хороших і технологічні відходи;

12. Витрати тару;

13. Амортизація основних фондів;

14. Інші витрати.

Під представницькими видатками розуміються витрати торгового підприємства приймання і обслуговування представники інших підприємств (включно з іноземними), прибулих на переговори.

Витрати торгового підприємства, вироблені у звітному періоді, але які стосуються наступним (наступним) періодам, позначаються на витратах звернення як витрати майбутніх періодів. У бухгалтерський облік ці витрати списуються протягом терміну, до якого ставляться. У зазначену статтю витрат включаються:

орендної плати за оренду окремих об'єктів основних фондів при попередньому її перерахування;

витрати на підписці на періодичних видань для службового користування;

витрати з оплати послуг телефонної, радіо- та інших видів зв'язку;

Витрати рекламу та прискорення підготовки кадрів, сплачені вперед.

Отже, в витрати звернення включаються витрати, пов'язані провідною господарської діяльністю торгового підприємства. Не враховуються у складі витрат звернення витрати невиробничого і капітального характеру, перші з яких мають здійснюватися з допомогою прибутку торгового підприємства, а другі входять у витрати звернення через амортизаційні відрахування.

Розмір витрат звернення характеризується абсолютної сумою і вищий рівень.

Рівень витрат звернення, розрахований як відсоткове співвідношення суми витрат обсягу товарообігу, одна із найважливіших оціночних показників результатів діяльності торгового підприємства. Він служить орієнтиром задля встановлення розміру торгової надбавки до ціни реалізованого товару.

Нині середній рівень витрат звернення до роздрібній торгівлі країни і становить 18—20 % при рентабельності не більше 4—6 %.

Різниться рівень витрат звернення до залежність від групи і деяких видів реалізованих товарів. У торгівлі продовольчими товарами він вище, ніж у торгівлі непродовольчими товарами через великі витрат за транспортуванні, зберігання, розфасовці, природного зменшення населення товарів, втрат перезимувало і витрат за тарі. Найбільш високий рівень витрат звернення під час продажу овочів, картоплі, алкогольних напоїв, молочних продуктів і хлібобулочні вироби. У певної міри цим пояснюються відмінності рівнів витрат звернення торгових підприємств, залежно від своїх товарної спеціалізації і асортиментної структури товарообігу.

1.2 Чинники, що впливають витрати звернення

Крім обсягу й структури товарообігу, до рівня витрат впливає низку інших чинників. Так, нерівномірне розміщення підприємств-виробників товарів визначає різницю в транспортних витратахтортових підприємств; через сезонності виробництва та споживання низки товарів доводиться створювати запаси, що зумовлює збільшення витрат за їх зберігання.

Чинники, що впливають рівень витрат звернення, поділяються на залежні і залежать від торгового підприємства. До залежним ставляться чинники, які безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства: стан комерційних і економічної роботи, використання власної родини та позикового обігового капіталу, торговельній площі, торгово-технологічного устаткування, транспортних засобів,товарооборачиваемость, умови організації та оплати праці працівників та інших.

До які залежать від цього підприємства чинникам, визначальним розмір витрат, ставляться зміни роздрібних цін, тарифів на перевезення товарів різними транспортом, відсоткові ставки використання банківських кредитів, вартості комунальних послуг в, орендної плати й на ін.

Дехто з перелічених чинників сприяють зниження витрат звернення, інші — збільшення їх, а цілому визначаються ефективністю витрат у торгівлі.

Середній рівень витрат звернення складається під впливом величини кожного виду витрат, який обліковується у чинній номенклатурі витрат звернення. Аналізу підлягають всі витрат, та першої чергу витрати на таким статтям, як на оплату праці разом із відрахуваннями на соціальні потреби;

витрати на транспортуванні вантажів; амортизація основних фондів;

відсотки за кредитах банків; оплата нематеріальних послуг.

Інтенсивність зміни рівня витрат характеризується темпами їх зниження або підвищення, які розраховуються у відсотках як ставлення розміру зміни до початкового рівню.

При плануванні витрат звернення треба враховувати неоднакову ступінь залежності окремих статей від обсягу товарообігу. Це дозволяє застосувати диференційований метод перевірки різних статей витрат звернення. Недоліки, які зростають чи скорочуються паралельно зі збільшенням (чи зниження) обсягу товарообігу, прийнято називатиусловно-переменними. До них належать: Витрати перевезення товарів усіма транспортом, платежі за кредитами, Витрати зберігання,подсортировку, розфасовку, упаковку товарів хороших і зміст холодильних установок, Витрати оплату праці працівників, втрати товарів хороших і ін. Вплив зміни товарообігу інші статті витрат звернення менш вагоме, і тому їх називаютьусловно-постоянними. До таких видатках ставляться: амортизаційні відрахування, Витрати утримання будинків, приміщень, ремонт устаткування, Витрати поточний ремонт, утримання адміністративно-управлінського апарату тощо. Вони, зазвичай, зберігають абсолютні розміри незалежно через зміну товарообігу. Умовність розподілу витрат звернення на перемінні й постійні викликана тим, що у деяких випадках абсолютна величина змінних витрат хоч і зростає, але значно повільніше товарообігу, і тому їх відносний рівень знижується. Так, при поліпшенні фінансового становища торгового підприємства щодо зменшується потреба у банківський кредит і цього знижується рівень витрат на оплату відсотків за кредити.

При певних умов абсолютні розміри постійних витрат можуть змінюватися. Наприклад, розширення й відновлення основних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація