Реферати українською » Экономика » Формування і функціонування регіональної інформаційно-консультаційної служби в АПК (на матеріалах Смоленської області)


Реферат Формування і функціонування регіональної інформаційно-консультаційної служби в АПК (на матеріалах Смоленської області)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

На правах рукописи

ФОРМУВАННЯ ІФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

РЕГІОНАЛЬНІЙИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБИ У АПК

(НАМАТЕРИАЛАХСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТІ)

08..00.05. – Економіка і управління народним господарством

(15. Економіка, організація та управління підприємствами,

галузями і комплексами: АПК і сільському господарстві)

>Автореферат

дисертації на здобуття ученого ступеня

кандидата економічних наук

Брянськ – 2006 р.


СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Економічною підвалиною для сільськогосподарського виробництва є використання виробничих ресурсів, як-от землі, праці та капіталу. Тож ефективного виробництва інформаційно-консультаційне обслуговування АПК має важливого значення у Росії. У разі затяжного перехідного періоду перед сільськогосподарськими товаровиробниками стояли завдання, досить які від тих, які були за планової економіки. Нині товаровиробники повинні самостійно навчитися приймати дуже багато складних рішень, що головною функцією інформаційно-консультаційної служби.

У зв'язку з цим важливою й основної сутністю інформаційно-консультаційної діяльності є надання сільськогосподарським товаровиробникаминформационно-консультационних послуг. Організаційна сутність інформаційно-консультаційної діяльності залежить від постійному вдосконалення. Економічна сутність пов'язана, передусім, із необхідністю отримання у виробництві певного ефекту від даної роботи і забезпечення планомірного поліпшення виробничих та економічних показників роботи аграрних і агропромислових формувань.

У інформаційно-консультаційної службі потребує також усю інфраструктуру агропромислового комплексу. Завданням державної інформаційно-консультаційної служби є активну участь у реформуванні АПК і програмах сталого розвитку сільських територій.

Питаннями організації сільськогосподарського консультування займалися у різний часА.Т.Болотов,Н.Д.Кондратьев,Л.В.Чаянов, О.Н.Челинцев,А.В.Фортунатов іП.А.Андреев,Н.П.Андреева,В.М.Баутин,В.В.Козлов,Ю.И.Зятьков,В.М.Кошелев,В.В.Лазовский,И.С.Санду,В.В.Маковецкий,Ю.Б.Королев,И.М.Михайленко,В.А.Самородский,В.И.Назаренко,Б.А.Рунов,В.В.Текучев,Г.И.Юрьева та інших. У тому дослідженнях підкреслена особлива роль інформаційно-консультаційної служби як однієї з ефективних механізмів державного на агропромисловий комплекс й підтримки сільгосптоваровиробників. Завдяки цих досліджень значно прискорилися процеси з приводу формуванню інфраструктури інформаційно-консультаційної служби в АПК. Проте з них виконано за умов перехідною до ринків економіки, присвячено регіональним аспектам діяльності служби, розробці її окремих фрагментів і охоплює проблеми цілісного формування та розвитку єдиної мережі інформаційно-консультаційної служби всіх рівнях управління АПК в принципово нової соціально- економічної ситуації в. У той самий час завершення створення регіонах інформаційно-консультаційної служби для сільгосптоваровиробників багато в чому стримується через брак організаційно-економічних розробок із формування системи інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового комплексу у умовах що розвивається ринку. І це визначає потреба у теперішньому дослідженні.

Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному обгрунтуванні та розробки наукових основ економічний механізм формування та розвитку регіональної інформаційно-консультаційної служби з урахуванням вищого навчального закладу, які забезпечують оперативне та їхнє ефективне доведення до суб'єктів АПК Смоленської області затребуваних знань та інформації, і навіть яка надає необхідне сприяння освоєння та наявності впровадженні інноваційних розробок та передового виробничого досвіду.

Завдання дослідження:

виявити найважливіші закономірності розвитку інформаційно-консультаційної діяльність у АПК регіону;

узагальнити досвід закордонних консультаційних служб виявити загальні тенденції розвитку цього виду, визначити форми і силові методи, найприйнятніші для Смоленської області;

запропонувати принципів формування та розвитку регіональної інформаційно-консультаційної служби, розробити основи її взаємодії з господарюючими суб'єктами АПК;

розробити організаційноекономічні механізми, які посилюють ефективність яких і якість роботи регіональної інформаційно-консультаційної служби;

визначити пріоритети розвитку регіональної інформаційно-консультаційної служби й запропонувати механізми реалізації;

розробити прогноз розвитку інформаційно-консультаційної служби АПК регіону на найближчу перспективу.

Об'єктом дослідження є Смоленський фермерськийинфомационно-консультационний центр, сільськогосподарські і переробні підприємства Смоленської області.

Предметом дослідження – організаційноекономічні механізми створення і забезпечення діяльності інформаційно-консультаційної служби регіонального АПК.

Теоретичною й методологічною основою дослідження були фундаментальні економічні категорії і закони, і навіть теоретичні і методологічні розробки російських і закордонних вчених з економіки та організації управлінняагропродовольственним комплексом.

Емпірична база дослідження включає матеріали Держкомстату РФ, територіального органу федеральної служби держстатистики по Смоленської області, зведені статистичні щорічники і бюлетені Мінсільгосп РФ, річні звіти сільськогосподарських і переробні підприємства, нормативно-довідкову літературу, інформацію про роботіинформационно-консультационних служб всіх рівнів, наукових і освітянських організацій, матеріали семінарів і науково-практичних конференцій.

 Наукова новизна дослідження ось у чому:

- запропонована оптимальна модель ІКС для умов Смоленської області у результаті узагальнення і систематизації вітчизняного досвіду створення та управління діяльністюинформационно-консультационних служб на регіональному рівнях;

- виявлено вплив районних чинників на характер інформаційно-консультаційної діяльності шляхом проведення анкетування сільгоспвиробників, облік якого дозволяє сформувати раціональну моделі районнихинформационно-консультационних служб;

- запропоновані основні тези стратегію розвитку інформаційно-консультаційної служби, створені задля завершення формування єдиної державної фінансової системи інформаційно-консультаційного забезпечення АПК;

- розроблений прогноз розвитку інформаційно-консультаційної служби АПК регіону на період 2003 - 2010 рр., що може бути використаний для формування програм фінансового, матеріально-технічного і кадровому забезпеченню служби на регіональному рівнях.

Практична значимість і реалізація дослідження. Розроблені пропозиції з формування стратегії інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, включаючи регіональний аспект розвитку, комплекс заходів із вдосконаленню організації та функціонування даної системи, модель регіонального інформаційно-консультаційного центру забезпечують стійке функціонування інформаційно-консультаційної служби у сфері.

Впровадження й апробація результатів дослідження. Основні становища роботи прийняті до впровадженню обласним управлінням сільського господарства. Впровадження пропозицій дозволить ефективніше вирішувати організаційноекономічні питання вдосконалення інформаційного обслуговування сільського господарства і сприятиме підвищення ефективності виробництва.

Результати дослідження прийняті до використанню Департаментом сільського господарства Адміністрації Смоленської області.

Публікації. По темі дисертації опубліковано 6 наукових робіт загальним 1,8п.л.

Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з запровадження, трьох глав, висновків і пропозицій, списку використаної літератури. Робота містить 27 таблиць, 11 рисунків і 3 додатків.

 


>ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ

 

У запровадження обгрунтована актуальність теми дослідження, дана характеристика стану вивченості проблеми, сформульована мету й завдання, наукова новизна і практична значимість роботи.

У першій главі "Теоретичні основи інформаційно-консультаційної діяльність у аграрному реальному секторі економіки Росії" розглянуті з>ущность, особливості й умови організації інформаційно-консультаційного обслуговування АПК Росії, вітчизняні й іноземні незалежні моделі інформаційно-консультаційної служби, проблеми формування регіональнихинформационно-консультационних центрів у сільське господарство

У другій главі "Сучасне стан і розвитку сільського господарства Смоленської області й її регіональної інформаційно-консультаційної служби" з урахуванням комплексного аналізу виявлено тенденції розвитку сільського господарства області, розглянутаинформационно-консультационная діяльність, визначено передумови і її вдосконалення.

У третій главі "основні напрями для вдосконалення інформаційно-консультаційної обслуговування суб'єктів АПК Смоленської області" визначено роль вищого навчального закладу, у формуванні інформаційно-консультаційної діяльності, розроблена модель регіональної інформаційно-консультаційної служби, дано пропозиції з удосконалення його організаційно-економічного механізму функціонування.


ОСНОВНІ СТАНОВИЩА І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ,ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАХИСТ

 

1. Оптимальна модель інформаційно-консультаційної служби для умов Смоленської області у управлінської діяльності на регіональному рівнях.

Через війну аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду ведення сільськогосподарської консультативної діяльності можна сформувати - два основоположні принципи цієї бурхливої діяльності:

· забезпеченість ведення, збирання й адаптацію місцевих умов, до рівня світогляду споживачів відомостей про застосовних нововведення;

· наявність в консультантів навичок, реалізації і забезпеченість вироблення саме ті, дозволяють залучити до кожній оказії такі форми і методів консультування, які найбільш відповідають сприйняттю інформації конкретними її споживачами.

Дослідження організації сільськогосподарської консультативної діяльності показали, що форми її різноманітні. ІК діяльність може реалізовуватися: структурними підрозділами чи групами фахівців органів управління АПК від країни загалом до районів; з урахуванням регіональних вузів, зокрема з допомогою сільськогосподарських коледжів і спеціалізованих середніх спеціальних навчальних закладів; професійними об'єднаннями й іншими некомерційними організаціями сільськогосподарських товаровиробників, наприклад, фермерськими; самостійними некомерційними і комерційні структури будь-який форми власності (установи, фонди, держпідприємства, приватні підприємства міста і т.п.); структурними підрозділами чи дочірні підприємства комерційних підприємств і закупівельних організацій, які у аграрному реальному секторі економіки, наприклад, виробниками добрив і засобів захисту рослин.

Кожна форму має непросто поруч переваг і повним вад, чи забезпечує переважно проходження тим цілям, яких діє організація, у межах якій здійснюється консультативна діяльність, чи забезпечення інтересів засновників консультаційної організації. Відповідно, аналіз їхній можливостей слід мати з позицій оцінки можливостей реалізації всіх трьох складовихИКД (консультативної, інформаційної та інноваційної). Якщо регіоні створювати Центр з урахуванням органів управління АПК, вони будуть змушені відокремити його від органів влади й управління.Консультировать й управляти ними - не один і той ж. І це об'єднання ІКС з галузевими навчальними закладами бачиться дуже перспективним. До того ж, як свідчить досвід російських областей, зокрема Московської, де діють самостійні районні консультаційні центри, цілком успішна діяльність все-таки зумовлена тим, що вони нанесені, зазвичай, при навчальних закладах. Тому ідея з приводу створення регіональної ІКС з урахуваннямФГОУВПОССХИ має досить перспективної.

Останніми роками в агропромисловому виробництві відбулися зміни, пов'язані до потреб в інформаційних ресурсах та використанням комунікаційних технологій. У зв'язку з цим виникла потреба створення спеціалізована система – інформаційно-консультаційної служби з конкретними завданнями і функціями діяльності, принципами формування. Для проведення інституціональних змін у АПК районів, структура і організаційні форми ІКС повинні постійно вдосконалюватися, а принципів формування служби уточнюватися.>Зам.нач.отд. (>консульт.) 1

Аналіз і марк. (>консульт.) 1

План і звіт (>гл.спец.) 1

>Обуч. і ростити кадри (>гл.спец.) 1

УСЬОГО: 4

 

Агрономія (>консульт.) 1

>Зоотехния (>консульт.) 1

Економіка (>консульт.) 1

Бухоблік (>консульт.) 1

>Юриспруден. (>консульт.) 1

>Механизация (>гл.спец.) 1

Економіка (>гл.спец.) 1

УСЬОГО: 7

 

>Нач. відділу (>нач.отд.) 1

>Проб.сел.мест (>консульт) 1

>Гл.редактор (>гл.спец.) 1

>Тех.редактор (>гл.спец.) 1

Аналітика (>специал.) 1

Зв'язки з ЗМІ (>гл.спец.) 1

УСЬОГО: 6

 
 >Консул.-методический відділ Інформаційний відділ Відділпланов.екон. і орган.

>Гл.бухгалтер (>нач.отд.) 1

Бухгалтер (>гл.спец.) 1

УСЬОГО: 2

 
 Бухгалтерія

 

>Нач. відділу (>нач.отд.) 1

>Материал.отв. (>гл.спец.) 1

>Секрет.офиса (спец.) 1

Водій 4

Прибиральниця 1

УСЬОГО: 8

 
 >АХО

>Нач. відділу (>нач.отд.) 1

Програміст (>консульт.) 1

>WEB-предст. (>гл.спец.) 1

>Техн.обеспеч. (>гл.спец.) 1

УСЬОГО: 4

 
 Відділ технічногообес.

Агрономія (>гл.спец.) 1Юриспруден. (>гл.спец.) 1

>Зоотехния (>гл.спец.) 1Администр. (>специал.) 1

Економіка (>гл.спец.) 1 Водій 1

>Бухучет-нач.(консульт.) 1 УСЬОГО: 7

 
 МіжрайоннийИКЦ


 

>Рис. 1. Типовий склад співробітників регіональної ІКС з3-мя міжрайоннимиИКЦ.


2. Формування раціональної моделі районноїинформационно-консультационних служби у системі інформаційно-консультаційної діяльності.

Відповідно до досліджень другий етап робіт зі створенняИКЦ починається з визначення потреби у консультаційної діяльності. Завданням даного кроку є розробка напрямів консультаційної діяльності, зі урахуванням спеціалізації господарств, освіти працівників й потреби в інформації.

 

Таблиця 1.

Результати анкетування сільських товаровиробників Смоленської області з районниминформационно-консультационним центрам.

 

>Рославльский

район

Вяземський

Район

>Демидовский

район

Разом

Колі-

>чество

%

Колі-

>чество

%

Колі-

>чество

%

Колі-

>чество

%
 Чи знаєте Ви, про існування Росії ІКС?
Маю досвід роботи з службою 2 5,0 - - 7 24,0 9 12,5
Чув про таку організації, але будь-коли користувався б послугами 16 40,0 5 71,4 9 36,0 30 41,7
Чую вперше 22 55,0 2 28,6 9 40,0 33 45,8

Чи є, по Вашому думці, організації, які задовольняють потреби сільських товаровиробників у наданні нових знань?

Так 7 17,5 - - 5 20,0 12 16,7
Ні 33 82,5 7 100,0 20 80,0 60 83,3
Чи відчуваєте Ви брак інформації, що стосується Вашої виробничої діяльності?
Постійно 3 7,5 2 28,6 3 12,0 8 11,1
Часто 15 37,5 4 57,1 4 16,0 23 31,9
Іноді 17 42,5 1 14,3 13 52,0 31 43,1
Не відчуваю 5 12,5 - - 5 20,0 10 13,9
Відвідували у останнім часом будь-які навчальні семінари?
Так - - 2 28,6 - - 2 2,8
Ні 40 100,0 5 71,4 25 100,0 70 97,2

Діяльність наведено анкетування сільських товаровиробниківРославльского, Вяземського йДемидовского районів із єдиною метою з'ясування їхні потреби в консультуванні. Фрагмент аналізу результатів анкетування представлено таблиці 1

Під час створення районнихИКЦ у складі сільськогосподарських технікумів і коледжів у їх статути вносять у установленому порядку зміни і у виконання завдань та зняття функцій з питаньинормационно-консультационного забезпечення підприємств АПК району, структури та штатного розкладу, і навіть майнового і фінансового забезпечення.

Перевагою цієї форми районногоИКЦ служить наявність: оснащених обладнанням і приладами лабораторій, методичних посібників, підручників, бібліотек, демонстраційних полів і ферм, сільськогосподарської техніки і устаткування, транспорту, й досвідченихпреподавателей-консультантов.

У цей самий період автором обгрунтована необхідність виконання навчання сільських товаровиробників із питань, і навіть розширення консультаційної діяльності, як реалізація напрямів діяльностіИКЦ. Необхідне відповідне залучити у штат служби 4 людини: керівникаРИКЦ, його секретаря (помічника), і трьохдиректора-консультанта. На цьому етапі автором запропонований наступний проект структури управління РКЦ, сформований пофункционально-территориальному принципу (рис. 2):>Рис. 2. Проект структури управління РКЦ (2006-2008 рр.)

Принципово необхідним, надто за умов ринкових відносин, є створення єдиного інформаційного простору, яка передбачає охоплення управлінських і консультаційних структури АПК інформаційними потоками. Вона також забезпечується з урахуванням чіткого розмежування завдань та зняття функцій кожної ланки, вибудовуванням вертикалі управління, які забезпечують гармонійне та динамічне розвиток системи. Для постійної координації співдії органів управління АПК Смоленської області, інформаційно-консультаційної служби регіону та сільських

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація