Реферати українською » Экономика » Ракетно-космічна промисловість України


Реферат Ракетно-космічна промисловість України

>ЗМІСТ

 

>ВСТУП

>1.ОСНОВНІЕКОНОМІЧНІПРОБЛЕМИРОЗВИТКУРАКЕТНО-КОСМІЧНОЇПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

2.ПРОБЛЕМИТРОНСФОРМАЦІЇНАУКОВО-ТЕХНІЧНОГОПОТЕНЦІАЛУ

>ВИСНОВОК

>ЛІТЕРАТУРА

 


>ВСТУП

>Новіполітичні таекономічніумови,процеси глобалізаціювимагаютьсучаснихорганізаційнихпідходів доздійсненнякосмічноїдіяльності,розв’язання проблемефективності космонавтики,їїкомерціалізації.Важливимнапрямкомудосконаленняорганізаційно-управлінськогомеханізму уцій сферієстворенняпроектно-орієнтованихвиробничо-комерційних систем.Комплекснийнауково-технічний проект у сферікосмічноїдіяльності есукупністюзаходів, котріздійснюються под контролем держави ймають за міткувирішенняскладноїнауково-технічноїпроблеми.Масштабність,складність,ресурсоємкість,високавартістькосмічнихнауково-технічнихпроектівпотребуютьудосконаленняметодів їхнікомплексноїоцінки

>Кінець XXстоліття ставшифіналомеригеополітичногоантагонізму, щостимулюваврозвитоккосмічноїдіяльності із моментуїїнародження.Майже за 50 років свогоіснуваннясвітова космонавтика довела своюзначущість вгалузяхстратегічного,політичного,наукового тасоціально-економічногорозвитку держав. Наступного днякосмічна діяльністьінтегрує йвикористовуєдосягнення такихнайважливішихвисокотехнологічнихгалузей, яккомп'ютернепрограмне забезпечення,електроніка,зв'язок,біотехнології,створення новихматеріалів таін.Космічна діяльністьпов'язана ізміжнародноюторгівлею таполітикою,глобальнимиринками,міжнародноюконкуренцією,стандартизацією тарегулюванням.Глобальнакосмічнаіндустрія уже у 1996роцідосяглаобсягудоходів урозмірі 77 млрд. дол. США й вній було бзайнято понад 800 000працівників.Космонавтикаакумулюєцінний банкданих, котрівикористовуються державами впроцесівиходу ізновими товарами тапослугами насвітовийринок. Усіцеробитькосмічну діяльністьоднією ізнайважливішихрушійних силсвітовоїекономіки,знаменуєновий—глобальний —етап уїїрозвитку.


>1.ОСНОВНІЕКОНОМІЧНІПРОБЛЕМИРОЗВИТКУРАКЕТНО-

>КОСМІЧНОЇПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

>Ракетно-космічнагалузь Українимаєзначнийекономічний танауково-технічнийпотенціал. На вухо 1992 р. У Україніналічувалосяблизько 600спеціалізованихпідприємств, котрі брали доля встворенніракетно-космічноїтехніки й на якіпрацювало понад 250 тис.Кваліфікованихспеціалістів.

>Основноюпродукцієюракетно-космічного комплексу України зачасів СРСР булибойовіракетнікомплексистратегічногопризначення всіхкласів (шахтного,залізничного,морськогобазування), «а котрі було бзорієнтовано 90%виробничихпотужностей.Пишеблизько 5%потужностейвикористовувалося дляствореннякосмічнихзасобівнаукового йгосподарськогопризначення. У Україніствореночотирипоколіннябойових ракетстратегічногопризначення, до тогочислінайдосконаліші в світі СС-18 та СС-24. атакожвисокоефективнікосмічніракетнікомплекси «Циклон» й «>Зеніт».

>ПіслярозладуРадянського Союзу підприємстваракетно-космічного сектора, як йбільшість українськихпромисловихпідприємств,опинились ускрутномустановищі: було бвтраченонеобмеженефінансування,стабільнізамовлення напродукцію,централізованіпостачання тауправління.Крім цого,гостровідчуваласянестача знань йдосвіду роботи в новихумовахринковихвідносин.Усецеістотновплинуло на станракетно-космічноїгалузі.Відбулосязначнескороченняобсягіввиробництва якпродукціїкосмічногопризначення, то йспоживчихтоварів.Найбільшпотужнепідприємствогалузі «>Південмаш», щовиробляло зарікблизько ста ракетрізногопризначення,нинівипускаєблизько десяти.Зрослазаборгованістьпідприємств, у томучисті позаробітнійплаті.Майже у 5разівскоротиласякількістьпрацівників.

>ЗавдякизусиллямНаціональногокосмічного агентства України (НКАУ) –спеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої впади,створеного для забезпеченняреалізації державної політики угалузікосмічноїдіяльності, - кризовівдалосьпризупинити. Агентствозабезпечило:

-об’єднання українськихпідприємств, щопроектують тавиробляютьракетно-космічнутехніку, по вирішеннюспільних проблем;

-розробку йприйняттявідповідноїзаконодавчоїбази у сферікосмічноїдіяльності, до тогочислі законів України „Прокосмічну діяльність” (1996 р.) та „ПроЗагальнодержавну {>Національну)космічнупрограму України на 1998-2002 рокта (1997 р.};

-започаткуванняпроцесуринковихперетворень укосмічнійгалузі.

>Важливимкроком уреформуваннікосмічноїгалузієпроведенняефективноїреструктуризації. Для цогослід провестивсебічнийаналізфункціонуваннягалузі всучаснихумовах. Вжепопереднійаналізпоказує, щонайбільшістотнимисуперечностямифункціонуваннягалузієсуперечностіміжновимиринковимиумовами, щостворюються в Україні, тадіяльністюпідприємствгалузі, котрідокорінно незмінили форм йметодівгосподарювання.

Припідготовці тапроведенніринковихперетворень уракетно-космічнійгалузінеобхідноврахуватиосновніобмеження, щовипливають ззобов’язань України вмежахвідповіднихміжнародних йнаціональнихдокументів.Найзначнішимизовнішнімиобмеженнямиєзобов’язання України у межахспівробітництва ізМіжнароднимвалютним фондом,Міжнародним банкомреконструкції тарозвитку,зобов’язання у межахдодержання режимущодонепоширенняракетнихтехнологій (РКРТ).Зобов’язання у межахроззброєння таконверсії військовоговиробництва.Крім того,слідвраховуватинаціональніекономічні таполітичніпріоритет, щовипливають,перш на, ізположень „>Стратегіїекономічного тасоціальногорозвитку України на 2000-2004 рокта”.Концепції державноїпромислової політики України.

>Реструктуризаціякосмічноїгалузіпередбачаєвирішенняосновних проблем, котріпостали передбільшістювисокотехнологічнихпідприємств.Насамперед,це;

-неефективневикористаннянаявнихресурсівпідприємствамигалузі;

-нестачаоборотнихкоштів,дешевихкредитів длярозвиткупідприємств;

-неефективневикористаннявласнихтехнологій;

-наявністьістотнихполітичних йфінансовихризиків дляіноземнихпартнерів приспівробітництві ізпідприємствамигалузі;

-відсутністьдостатньогодосвіду та знань у сфері менеджменту, маркетингу,фінансів йсучаснихринковихвідносин.

>Ракетно-космічнугалузь Українискладаютьблизько ЗОпідприємстврізних формвласності.Більшачастина –державні підприємства,решта –акціонерні товариства.Усі смердотівходять досфериуправління НКАУ.Державні підприємствапідпорядковані НКАУбезпосередньо, вакціонернихтовариствах агентствомаєконтрольні чиблокуючипакетиакцій.Попереднійаналізчинноїсистемиуправлінняпідприємствамигалузіпоказуєїїзначнінедоліки.

>Недосконалазаконодавча база недозволяєефективноздійснюватиуправліннядержавнимипідприємствами.Відповідно в Україну „Про підприємства в Україні” (1991р.}та „Провласність”(1991р.),закріпленим задержавнимпідприємством майном йприбуткомрозпоряджається йогоколектив.Майжеєдиноюпідоймоювпливу із боці НКАУєпризначення йзвільнення директора державного підприємства, але й дляефективноговпливу цогонедостатньо. Таким чином,колектив підприємствафактично насвійрозсудуправляє майном, якуйому неналежить {>належитьдержаві). Напрактиці такаситуаціяпризводить довідсутностістимулів длярозвиткувиробництва,ефективноговикористання державногомайна.

>Необхідно детальновивчитиситуацію накожному державномупідприємстві йрозробитивідповіднупрограму їхньогореструктуризації, сутьякоїполягає вперетвореннідержавнихпідприємств насучасніринковіструктури (>наприклад,акціонерні товариства), щозабезпечитьпідвищення їхньогоприбутковості.

НКАУмає усіправовіпідстави дляздійсненняуправлінняданимипідприємствами (>володіючи контрольними чиблокуючими пакетамиакцій) черезмеханізмпризначенняуповноваженихосіб. Напрактиціцереалізуєтьсяпризначеннямоднієї ізпосадовихосіб НКАУ (запогодженням із Фондомдержмайна) якуповноваженої особини. разом із тим, щобздійснювати ефективногоуправлінняпідприємством уринковихумовах,уповноважена особа винна матірпевнупідготовку надкосмічній сфері, а й угалузі менеджменту, маркетингу,фінансів.Крім того,уповноважена особа винна матірапаратвсебічнопідготовленихфахівців, котрі б проводилищоденнийаналіздіяльності підприємства,готувалипропозиціїщодоуправління. Таким чином, напрактицімеханізмуповноваженихосіб убагатьохвипадках незабезпечуєздійснення реальногоуправліннядержавноючасткою, ауповноважена особаінколивиступає еропі „>весільного генерала”.

Зметоюпідвищенняефективностіуправління пакетомакцій, що належатидержаві вакціонерномутоваристві,доцільновивчитиможливістьвикористаннясучасних формуправління –зокрема таких, якхолдингова структура. Цеможе підвищитиефективністькоординаціїдіяльностіпідприємств із боціматеринськоїкомпанії дляствореннякінцевого продукту йполіпшити роботупідприємств, котріувійдуть дохолдинговоїструктури.

>Виняткововажливим для забезпеченняуспішногофункціонуванняпідприємствгалузієзалученняінвестицій длявідновленнявиробництва,фінансуваннянауково-досліднихробіт уперспективнихнапрямах,впровадженнясучаснихтехнологій.

>Відповідно допоширеноїсвітової практики, НКАУпідготовлено Ізатверджено Законом УкраїниЗагальнодержавну (>Національну)космічнупрограму.Вонавизначаєпріоритетні роботи, щоплануються длявиконання вкосмічній сферіпротягомнайближчихп’яти років, шляхомукладанняконтрактів ізпідприємствамигалузі напроведенняНДДКР,розробку йвпровадження новихзразківтехніки.Цим закономтакож передбаченефінансуванняКосмічноїпрофани врозмірі 0,2%В8П.Проте черезскрутне становище в стране ізнаповненням бюджетуреальнефінансуванняПрофанистановитьлишеблизько 20% відзапланованого.

>Важливимджереломфінансуваннярозвиткупідприємствможуть бути їхнівласнікошти –амортизаційнівідрахування йприбуток. Алі одну годинузначначастинапідприємствгалузімаєнезначнийприбуток чивзагалі працюєзбиткове.Наприклад, „>Південмаш” завершивши 1999 р. Ззбитками понад 100 млн.Грн.Власнихкоштів напідготовку тареалізаціюпроектів (особливокосмічногопризначення) упідприємств рокувистачає. Разом із тімнавітьефективні підприємствагалузі (>такі, як ВАТ „>Науково-досліднийінститутрадіотехнічнихвимірювань”, м.Харків)потребуютьдодатковихкоштів дляпідготовкисвоїхпроектів.Щодоамортизаційнихвідрахувань, то смердотіможутьвважатисяджереломоновленняосновнихфондів уразіуспішногофункціонування підприємства, Уразі ж йогозбитковостіцей чинник неВідіграєсвоєїролі в забезпеченнюрозвитку. Таким чином, длясталогорозвиткупідприємствгалузідоцільновивчитиможливістьвикористання (>відповідно досвітової практики) якджерелфінансуванняпозиковихресурсів увиглядікредитів {у томучисліміжнародних таіноземнихорганізацій),лізингу,інжинірингу, франчайзингу.Звичайно, при цьомуспіввідношеннявласного йзалученогокапіталумає бутиоптимальним.

Дляуспішногорозвиткугалузінеобхідновирішити днанайважливіших заподіяннявикористаннятехнологій –ефективноговикористанняпотенціалукосмічноїгалузі у сферівисокихтехнологій (>комерціалізаціятехнологій) йзалученнясучаснихіноземнихтехнологій длявиробництватоварівзагальногоспоживання.

>Підприємствагалузімаютьконкурентоспроможнісучаснікосмічнітехнології.Прикладом цогоєуспішніпідготовка йреалізаціяміжнародногокомерційного проекту „>Морський старт”, Упроектівикористаноновітнітехнології,розробленівсесвітньовідомимикомпаніями „>Боїнг” (США), РК „>Енергія” (>Росія), „>Кварнер” (>Норвегія), ВО „Південниймашинобудівний завод” й ДКБ „>Південне”імені М.Янгеля (Україна),зразком для які сталаукраїнськаракета-носій „>Зеніт”.Виконання проектузумовиломіжнародневизнаннядосягнень України у сферісучаснихракетнихтехнологій,можливістьвиходуУкраїнськихпідприємств наміжнароднийриноккосмічнихпослуг,створилоумови для забезпеченнявиробництва йдесятківтисячробочих місць напідприємствахкосмічноїгалузі.

Разом із тімприкладів такогоуспішногопросуваннявітчизнянихтехнологійракетно-космічноїгалузі насвітовийринокнебагато.Існує інегативнийдосвід,пов’язаний ізвідсутністю знань й практики у сферікомерціалізаціїтехнологій. Зурахуваннямновизни таскладності цого запитання,доцільноуважновивчитисвітовідосягнення уцій сфері,шляхи правовогозахистутехнологій,різновиди форм їхньогопередання ізметоюпідвищенняефективності роботи в цьому напрямку.

>Значними проблемами длярозвиткувисокотехнологічнихпідприємствгалузі,налагодженняспівробітництва ізіноземними партнерами,виходу насвітовийриноктоварів йпослугєполітичні тафінансовіризики дляіноземнихінвесторів в Україні.

Зметоюзапобіганняполітичнимризикам приреалізаціїміжнародногокомерційного проекту «>Морський старт»Урядом Україниспільно ізСвітовим банкомстворено системузахистуіноземнихінвесторів відполітичнихризиків в Україні, Яказабезпечилазалучення до проектуіноземнихфінансовихресурсів урозмірі 100 млн.Дол. Без жаднихвитрат із бюджету України.

Зогляду нацейпозитивнийдосвід,готуваласьаналогічна схемазахисту длячисленнихіноземнихпартнерів, щобажаютьспівробітничати ізпідприємствамивисокотехнологічного сектора України.Головна позначка проекту –створенняполітико-правових таекономічних умів для широкогозалученняіноземнихприватнихінвестицій укосмічнугалузь. На шкода,підготовку проектупризупинено заІніціативоюСвітового банку узв’язку ізрозробкоюостаннімновоїстратегіїспівробітництва ізУкраїною.

>Значним внеском уствореннясприятливогоінвестиційногоклімату сталоприйняття Закону України „Продержавнупідтримкукосмічноїдіяльності” від 16березня 2000 р.Даним закономвизначено засади державноїпідтримкикосмічноїдіяльності та передбачене рядзаходів ізсприяннярозвитковігалузі (>пільговірозрахунки заекспортно-імпортнимиопераціями,тимчасовепризупиненнясплатидеякихподатків таін.). Разом із тім длязалученняіноземнихінвестиційдоцільновивчитиможливістьстворенняспеціального режимуінвестиційноїдіяльності дляракетно-космічноїгалузі наосновіукраїнського тасвітовогодосвіду.

>Розбудова в Україніринковоїекономіки,проведенняреструктуризації таконверсіїракетно-космічноїгалузівимагаютьвпровадженнянауковообґрунтованоїсистеми роботи ізфахівцямикосмічноїгалузіщодо їхньогонавчання,перепідготовки йпідвищеннякваліфікації’.Показникиосвітньогопотенціалукадрівповиннівідповідатипоказникампромисловерозвинутихкраїн;якістьпідготовкипрацівників тафахівцівгалузі –>вимогам, котріставляться допрацівниківроботодавцямирозвинутихкраїн,тобто смердотіповинні бутиконкурентоспроможними насвітовомуринку.Обсяги та структурапідготовкимаютьзабезпечуватипотребигалузі, афінансування –здійснюватися зарахунок як бюджетнихкоштів, то йпозабюджетнихнадходжень.

>Необхіднорозробитинормативніумови дляширшоїучастііноземних й українськихдонорів,інвесторів,підприємців уфінансовому йматеріально-технічному забезпеченню комплексного планупідготовки таперепідготовки кадровогопотенціалу. У великихінвестиційних проектах,здійснюваних ззалученнямІноземногокапіталу І запідтримки держави,слід вобов’язковому порядкупередбачитикошти напідготовку,перепідготовку Іпідвищеннякваліфікаціїробітничихкадрів. Для забезпеченняефективногонавчання,перепідготовки йпідвищеннякваліфікаціїфахівцівкосмічноїгалузінеобхіднорозробитигалузевийкомплексний планпідготовки таперепідготовкикадрів умежахположень Закону України „ПроЗагальнодержавну (>Національну)космічнупрограму України”.Спільно ізміжнароднимиорганізаціями тафінансовимиінституціями, атакожокремимикраїнамирозробити йвідпрацюватидвосторонні йбагатосторонніпланиспівробітництва у сферіпідвищеннякваліфікаціїфахівців,передбачившиокреміпрограми дляфахівців НКАУ,спеціалістівсередньої ланки йкерівнихкадрівпідприємствгалузі;організаціюсистемикоротко-тасередньостроковихсемінарів йнавчальнихкурсів;залучення зарахунокміжнароднихфантіввисококваліфікованихіноземних тавітчизнянихфахівців.

 

2.ПРОБЛЕМИТРОНСФОРМАЦІЇНАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО

>ПОТЕНЦІАЛУ

>Комплекснінауково-технічніпроекти якзасіборганізаціїкосмічноїдіяльності вумовах глобалізацію

>Посиленняпроцесів глобалізацію урізних сферахсуспільногопоступу,відкриттяміжнароднихринків привели довизнаннянеобхідностікомерціалізаціїкосмічноїдіяльності.Цьому фактусприялиостаннідосягненнятехнологічногопрогресу, що далипідстави длязлиттяінформаційнихтехнологій татехнологійзв’язку, атакожприватизаціябагатьохтрадиційнихдержавнихвидівкосмічноїдіяльності.Прикладомможеслужитимайжеповністюприватнефінансування абсолютно новихмобільних системзв’язку,заснованих навикористанні супутниковихугруповань нанизькій тасереднійнавколоземнихорбітахвартістю в 2,5—5 млрд.Дол. США востанні 3—5 років.Тільки 1996-гороці дляфінансування такихкосмічнихпроектів нафінансові ринки було бмобілізовано 3 млрд.Дол. США. сучасний проектсупутниковогозв’язку „>Турая” (2001 р.),вартістьякогосклала 1 млрд. 100 млн.Дол. США,має забезпечитиохоплення йогопослугами 100країн світу (400 тис.Клієнтів) на територїІндійськогосубконтиненту,СередньоїАзії,БлизькогоСходу,Північної таЦентральної Африки таЄвропи. Проектвпроваджуєкомпанія „>Турая”,створена у 1997році в ОАЄ якприватнаакціонернакомпанія.Засновниками стали 18провіднихнаціональнихтелекомунікаційнихоператорів, асистемнимІнтеграторомпроекту—„Hughes Network System”,виробниксупутниковогообладнання длязв’язку.Передбачається, щокористуватисяпослугамисистеми „>Турая”станутькорпоративніклієнти—транспортніавіакомпанії, флот,енергетика,служби безпеки,установиміністерств оборони, атакожприватні особини. У Україні партнерами „>Турая” сталикомпанії „>Українськиймобільнийзв’язок” та „Голден телеком GSM”.

У своючергупопит насупутниковіпослугиспричинивстимулюючийвплив наринокпусковихпослуг. Заоцінками,загальнийвартіснийобсягринкупусковихпослуг складі задесятирічнийперіод 1997—2006 років 33,4 млрд.Дол.СІЛА.Біля двохтретин цогообсягу якщовизначено закомерційними операторами, арешту— заурядовимикосмічними агентствами. Таким чином,хочабільшоюміроюрозвитоккосмічноїдіяльностісьогодні усе ж таки такизалежить відурядовогофінансування тадержавнихпрограм (>таблиця),глобальнітрансформаціїстворюютьсприятливіумови у тому,щобсамекомерційний секторвиступивголовнимспоживачемпродукціїпромисловості,пов’язаної ізцієюдіяльністю.

>Комерціалізаціякосмічноїдіяльностінабуластрімкихтемпів.Йдепереорієнтаціяресурсіввідповіднихгалузейпромисловості накомерційніможливості,розпочався процестрансформаціїкосмічноїдіяльності в напряміфункціонування напідставікомерційнихпроектів, щосприяютьміжнароднійінтеграції вумовах глобальногоринку.Цей процесдозволяє якпромисловерозвинутим, то йкраїнам, щорозвиваються,отриматипевніпереваги відвикористаннякосмічнихтехнологій череззміцненняекономіки,розвитокринків,створенняробочих місць,підвищеннярівня життя.Крім того,спільнакосмічна діяльністьсприяєскороченнюрозриву урозвиткурізнихкраїн,підтримуєпрогресивнеміжнароднеспівробітництво.

>Проблемиефективності космонавтики,їїкомерціалізації,інформаційноїрезультативності лишепочинаютьрозроблятися увітчизнянійнауковійлітературі. Усучаснихнауковихпрацях ізпитаньстратегіїкосмічноїдіяльності тарозвиткуміжнародногоринкукосмічнихпослуг (У.ГІ.Горбулін, Про. Про. Негода, Я. З.Яцків, У. І.Лялько, А. П.Завалішин), правового забезпеченняінвестиційноїдіяльності вкосмічнійіндустрії тадослідженнях (Про. У.Бєглий, Про. У.Кудрявченко, Р. У.Пере-дерій)визначаються ролькосмічноїгалузі впроцесіінтеграції Українизісвітовоюекономікою шляхомвиходу наміжнародні ринкикосмічнихтехнологій,значенняучастісуб’єктівкосмічноїдіяльності України вміжнародномурозподілі роботи, що станіпотужним стимуломрозвиткупрогресивнихтехнологій тавиробництв, національноїекономікизагалом.

>Новіполітичні таекономічніумови,тискміжнароднихринкових силвимагаютьсучаснихорганізаційнихпідходів доздійсненнякосмічноїдіяльності,передусімудосконаленняїїорганізаційно-управлінськогомеханізму. Одним зперспективнихзаходів у цьому напрямієстворенняпроектно-орієнтованихвиробничо-комерційних систем, котрінацілені накінцевий результат ймаютьзаздалегідьвизначенівартісні таякісні характеристики для шкірного комплексного проекту.Самеуправління проектамиєосновноюформоюпланування та контролюпоточноїдіяльностіорганізацій, якістворюютьновівиробничіпотужності татехнологічніпроцеси,розробляютьпрограмне забезпечення,проводятьмаркетинговідослідження,впроваджуютьновий продукт наринок.Комплекснийнауково-технічний проект у сферікосмічноїдіяльностієсукупністюзаходів,здійснюваних под контролем держави, щомають за міткувирішенняскладноїнауково-технічноїпроблеми (>розробказагальноїконцепції,проектування,виробництво тапрактичневикористання). Менеджмент такого проектупередбачає:

-розробку йобґрунтуванняконцепції проекту;

-оцінку йогоефективності ізурахуваннямфакторівризику таневизначеності;

-бізнес-план проекту;

-системнепланування проекту на всіх фазах йогожиттєвого циклу;

-визначеннявиконавців (>застосуванняконкурсів,тендерів,торгів);

-підбірефективноїкомандиуправління проектом (>призначення „>власників”бізнес-процесів дляорганізаціїреалізації проекту);

-інформаційне забезпечення проекту наоснові принципусистемностістворення баз йбанківданих,мережзв’язку дляпередачіінформації;

- забезпеченняефективного контролю, атакожуправліннязмінами впроцесіреалізації проекту, щомаєважливезначення вумовахнестабільногозовнішньогосередовища.

>Враховуючимасштабність,складність,ресурсоємкість тависокувартістькосмічнихнауково-технічнихпроектів,слідвизнатинеобхідністьудосконаленняметодів їхнікомплексноїоцінки.Останнямаєпередбачатианаліззаданогонауково-технічногопотенціалу тавивченнязапланованихрезультатівнауково-технічноїдіяльності.Зіставленняресурсів, щовитрачаються на проект, тарезультатів,отриманих вході йогореалізації,єоцінкою проведеноюнауково-технічноїдіяльності. Привиконанніподібногоаналізунеобхідно системнопредставитиосновніпоказники йфакториефективностінауковихколективів йпорівняти їхні із комплексомможливостей,ресурсів та умівздійснення проекту.Керівники проекту несуть відповідальність затакіосновніаспекти йогореалізації, яктерміни,витрати,якістьодержанихрезультатів таефективність. Увідповідності ззагальноприйнятими принципамиуправління проектамивважається, що ефективногоуправліннятермінамиробітєосновоюуспіху за всімапоказниками. Там, детермінизначнозапізнюються,можливіперевитратакоштів,ресурсів тавиникненнясерйозних проблем ізякістюрезультатів.Проте воцінціекономічноїефективностікомплекснихнауково-технічнихпроектів у сферікосмічноїдіяльностіє свояособливість:необхідновраховуватикосмічну діяльність якключовийелементланцюжкаствореннядодатковоївартості.Значначастина цоголанцюжканалежитьпослугам, авартіснийобсягцієїчастини—разом зназемним сегментом та сегментомкористувачів—здатний удекількаразівперевищувативартістькосмічнихапаратів таракет-носіїв. У силу цогокосмічнапромисловість неможе бутиобмеженою сегментомвиробництвакосмічноїтехніки.

>Комплексніпроекти вгалузікосмічноїдіяльностідозволяютьотримуватипрямі,непрямі тасоціально-економічніефекти.Пряміекономічніефектизумовлюютьсябезпосередньоосновнимизавданнями, котріставляться передкосмічними проектами (результатипромисловоїдіяльності,реалізаціяготовоїпродукції,застосування новоготехнологічногопроцесу).Непряміефектиспеціально необговорюються й неочікуються відконтрактів, щореалізуються, але йвиявляються увиглядіпевнихпереваг урізних сферахсуспільноговиробництва.Соціально-економічніефектимаютьмакроекономічний характер йпов’язані ізпроцесомполіпшенняекономіки країни тасоціальнимипотребами.Космічна діяльністьздійснюєвплив натаківажливісфери, якохоронанавколишньогосередовища,сталийрозвиток,сільськегосподарство,прогнозуваннястихійних криз,освіта,охороназдоров’я таін. Томусукупнийефект комплексного проектумаєрозглядатисясаме в такому системномуконтексті,адже ролькосмічноїдіяльності впроцесівироблення державної політики таприйняттірішень нарегіональному,національному таміжнародномурівняхпостійнозростає.

>Реалізація комплексногокосмічного проектупотребуєконцентраціїпомітноїчастининаціональногонауково-технічногопотенціалу,матеріальних талюдськихресурсів, атакожпобудовиспеціалізованоїфункціональноїструктури,здатної забезпечитиприйняттястратегічнихрішень навищому державному таміжнародномурівнях.Надзвичайноважливимєтакожстворення умів дляміжнародноїкооперації в проектах,впровадженнямеханізмівзаохоченняспівробітництваміжурядами,космічноюгалуззю,бізнесовими структурами,науковимспівтовариством.

>Сьогодніосновнізусилля Українаспрямовує на забезпеченнясприятливихміжнародно-правових умів длявиходупідприємств таустановкосмічноїгалузі насвітовийринок.Вивчаютьсяможливостістворенняміжнародногоінвестиційного фонду ізметоюзалученняінвесторів довзаємовигідногоспівробітництва вспільнихкомерційних проектах.Обговорюється доля Центру прийомунауковоїінформації вперспективнихміжнародних проектах черезстворення на йогобазіміжнародного центрукосмічнихдосліджень.Підприємствакосмічноїгалузіберутьактивну доля впідготовці тареалізаціїміжнароднихкосмічнихпроектів,найбільшзначні із які „>Морський старт” (Sea Launch), „Старт ізпустелі” (>Desert Launch), „Дніпро”, „>Циклон-4”, „Україна:Глобальнийрозвиток задопомогоюІнтернету”.У1995році ДКБ „>Південне” та ВО „>Південмаш” разом зкомпаніями „>Боїнг” (США), „>Кварнер” (>Норвегія) й „>Енергія” (>Росія)утворилиспільнепідприємство „>Сілонч” дляреалізаціїунікальногоміжнародного проекту „>Морський старт”.Цей проектвпершереалізуєідеювикористанняморськоїплатформи длякомерційнихкосмічнихзапусків ізекваторіальноїзони. Для йогореалізації проведеномодернізацію українськоїракети-носія „>Зеніт-2” утриступінчатуракету-носій „>Зеніт-38Ь”. У рамках проекту уже проведенодекільказапусків.Надалі йогоучасникиплануютьздійснювати до максимально восьмизапусків нарік.

Проект „Старт ізпустелі”передбачаєнаданняпусковихпослуг із космодрому Байконур. Проектрозробляється подегідоюспільного підприємства „>Сілонч”.Протягом 2000—2002 роківплануєтьсяздійснитимодернізаціюракети-носія „>Зеніт-2” у „>Зеніт-2М” ізпочаткомкомерційнихзапусківцихракет-носіїв у 2002році. НабазіміжконтинентальноїбалістичноїракетиРС-20 (58-18 „Сатана”) приактивній співпрацю українських таросійськихпідприємств у 1999роціствореноракету-носій „Дніпро”.Протягом 2000—2003 роківплануєтьсярозробитимодифікації цогоносія, що дозволитизбільшитимасукорисногонавантаження, якувиводиться накруговуорбіту, тадоставляти наорбіту,перехідну догеостаціонарної,корисненавантаженнямасою до 500 кг.Ракета-носій „Дніпро”повністювідповідаєнайвищимвимогамрозробниківкосмічнихапаратів, аможливості стартового татехнічного комплексудозволяютьзапускатиракету-носій ізвисокоючастотою.Учасникамикомерційного проекту „Дніпро”єРосійськаФедерація, Україна та Казахстан. До складуміжнародноїкосмічноїкомпанії „>Космотрас”,створеної дляреалізації цого проекту,входять укра-їнські таросійські підприємства.Кількість йтехнічний ресурс ракет, щопідлягаютьмодернізації,дозволяютьнадаватипусковіпослуги до 2007 року.

Упроекті „>Циклон-4”українськими ДКБ „>Південне” та ВО „>Південмаш”плануєтьсярозробити набазівисоконадійноїракети-носія „Циклон- 3” болеепотужну ракету „>Циклон-4”, Яка викличевисокоточну системукерування.Роботи із розробкиракети-носія „>Циклон-4”повиннізакінчитися 2002-гороці, колиплануєтьсяперший запуск. Усередньомузаплановано 6запусків нарік.

Проект „>Спектр-УФ” (>спостереженняоб’єктівВсесвіту вдіапазоніультрафіолетовихдовжинхвиль)допоможевирішититаківажливіастрофізичні запитання, якодержаннязображень таспектрівкосмічнихоб’єктів,визначенняхімічного складу таструктуризоряних атмосфер,фізичних умів та характеру руху в атмосферахслабкихзірок. У цьомупроектіспівпрацюють Україна,Росія,Італія таНімеччина.Великезначення для йогореалізаціїмають телескопультрафіолетовогодіапазонуТ-170, комплексапаратури дляреєстрації тааналізуданих та системастабілізації, щовиготовляються на Україні.

Комплекс проблем,пов’язаних ізіоносфернимиявищами,плануєтьсявирішувати задопомогоюіоносфернихсупутниковихдосліджень у рамкахміжнароднихпроектів „>Попередження” та „>Варіант”.Супутниковий проект „>Попередження”спрямований навивченняіоносферно-літосфернихзв’язків тапопередженнястихійних лихий.Основноюпроблемою, котрамає бутидосліджена вмежах цого проекту,єіснуванняелектромагнітнихпередвісниківземлетрусів віоносфері землі. Проектздійснюватиметься подкерівництвом українськихвчених та ізвикористаннямвітчизняногокосмічногоапарата. У рамках проектупередбачається запусксупутниковогоугруповання, атакожрозгортанняназемноїсистемивимірювань. „>Варіант” —цеміжнароднийсупутниковий проект, щомає за міткуреєстраціютонкоїструктуриелектричнихструмів таелектромагнітнихполів віоносферно-магнітнійплазмі.Експеримент якщо проведено на бортуукраїнськогосупутникадистанційногозондування землі „>СІЧ-ЇМ” (>розробник тавиконавець — КБ „>Південне”),якийпланується у 2002 р.Вивести наполярнукруговуорбіту. Упідготовціекспериментів запрограмою „>Варіант”беруть доля КБ „>Південне”,Львівський центркосмічнихдосліджень, Київськийнаціональнийуніверситетім.Т.Шевченка, ЦентркосмічнихдослідженьПольськоїакадемії наук,Інституткосмічнихдосліджень РАН,Шеффілдськийуніверситет (>Великобританія),лабораторіяфізики тахіміїоточуючогосередовищаЬРСЕІСЙЕЗ (>Франція).Найважливішезначеннямаєтехнологічне заподіяння проекту —порівняльнеекспериментальнедослідженнярізних методиквимірупросторовогоструму укосмічнійплазмі.Такийексперимент якщо проведеновперше усвітовійпрактицікосмічнихдосліджень.

>Традиційним для українськихвченихєдослідженняСонця.Беручи доля в проектах „>Фобос” й „>Коронас”,Кримськаастрофізичнаобсерваторія,Головнаастрономічнаобсерваторія Національноїакадемії наук України та Київськийнаціональнийуніверситет здобуливагомінауковірезультати.Міжнароднийкосмічний проект „>Фотон”—третійсупутниковий проект упрограмідослідженнясонячноїактивності „>Коронас”.Вінєчастиноюспільноїпрограмифундаментальнихкосмічнихдосліджень ізвикористаннямкосмічнихапаратів, якоїздійснюютьНаціональнекосмічне агентство України таРосійськаакадемія наук.Наземнупідтримку проекту „Фотон”має забезпечитиХарківськийнаціональнийуніверситет.

>Львівський центрІнститутукосмічнихдослідженьрозробляє проектК.ОУ,метоюякогоєстворення та запусксупутниковогоугруповання длявивченнякосмічної постривай, атакожздійснюєспівробітництво вмежах проекту „>Demeter” (>Франція),спрямованого навивченняелектромагнітнихпередвісниківсейсмічних катастроф як наповерхні землі, то й віоносфері.

Дляорганізаціївиконання комплексного проекту в сферікосмічноїдіяльностіпотрібнаміжнароднастратегія, Якахарактеризується переходом відконфронтації доширокомасштабноїміжнародноїкооперації уздійсненніглобальнихзавданьсвітовогосоціально-економічногорозвитку. Умежахтакоїстратегіїмає бутизаплановано такількіснообґрунтованосинергічнийефект космонавтики,сутністьякогополягає до того, щосукупнізусилля держав, атакожорганізацій таустанов —суб’єктівкосмічноїдіяльності—дають результат,значноперевищуючий сумурезультатівнауково-дослідноїдіяльності,досягнутихкожним З нихокремо.Цейефект—економічна основазацікавленостібудь-якогомікро чимакроекономічногоучасникавсесвітньоїсистемирозподілу такооперації роботи впроцесіпідтримки тарозвиткуцієїсистеми.Проте, на шкода,існуютьоб’єктивніфактори, котрізагрожуютьпліднійінтеграції „>космічних”країн успільних проектах.

>Перш нацезастосуваннярежимів контролю,обмежуючихекспортдеякихвидівтехнологій таматеріалів.Крім того, припередачітехнології впроцесіреалізаціїспільного проектуодержувачмає бутиздатнийзберегти, підгримувати тавдосконалюватиїї. Тутважливогозначеннянабуваютьрівеньпідготовкикадрів й організаціяпрофесійноїосвіти вкраїнах-партнерах.Маємісцетакож шлюбінформації пропрактичнукорисністькосмічноїдіяльності вкраїнах, щорозвиваються й нездійснюютьсамостійнихзапусків.Якщо якщорозповсюджуватисяґрунтовнішаінформація проекономічніефектикосмічноїдіяльності,урядовідирективніоргани,можливо,виявлятимутьбільшузацікавленістьщодоучасті вкомплекснихнауково-технічних проектах тарозширюватимутьфінансуванняпрограм угалузінауково-технічноїосвіти.Заважаєефективномувпровадженнюкомплекснихміжнароднихпроектів у сферікосмічноїдіяльностівідсутністькомпетентнихосіб,здатнихвідстоюватинеобхідністьвикористаннякосмічнихтехнологій та їхніподальшогорозвитку на локальногорівні передурядовцями, котрівизначаютьполітику йприймаютьрішення нанаціональномурівні. Це взначніймірізбільшуєізоляцію копакористувачівкосмічнимипослугами уцихкраїнах. Хочапереважнакількістькраїнзацікавлена вотриманні доступу доінформаціїпроектів угалузімоніторингу земногосередовища,інодіцестаємайженеможливимвнаслідок діїринковихфакторів. Так,зростаючаприбутковістьзастосуванняданихспостереження землі чивикористанняудосконаленихсупутників укомерційнихціляхробить їхньогопривабливими дляприватнихфірм, й тому смердотіобмежують доступ дозібранихданих длясвоїхміжнароднихпартнерів.

>Необхідновідзначитище не один чинник,якийгальмуєрозвитокміжнародногоспівробітництва укомплекснихнауково-технічних проектах вгалузікосмічноїдіяльності.Підвищенняролі приватного сектору тазменшення державногофінансуваннякосмічнихпрограм уціломусвідчать протенденцію переходукосмічноїдіяльності укомерційну сферу, ацепризводить дозатримкисубсидій чивідмінифінансуваннянеприбутковихкосмічнихпроектів.Венчурніінвесторибажаютьдужешвидкогорозвитку проекту,наявності не лишебізнес-продукту, але й ібізнес-моделі,тобтобачення того, якшвидко будутьрухатиськапітали.Виникаєзагрозаприпиненняважливихнекомерційнихпроектів,фундаментальнихдосліджень,довгостроковихекспериментів,нехтуванняінтересами окремих державкористьглобальнихринковихвигод.


>ВИСНОВОК

>Космічнагалузьзначноюміроювизначаєдовгостроковийекономічнийрозвиток держави,виступаєкаталізатором розробка тавпровадженнявисокихтехнологій,забезпечуєнауково-технологічнийрівеньіншихгалузей.Структурнаперебудовакосмічноїгалузіє одним Зпріоритетів державноїпромислової політики,засобомреалізаціїінноваційноїстратегіїекономічногозростання,утвердження України яквисокотехнічної держави.

>Враховуючинеобхідність забезпеченняефективноговикористаннянауково-технічного йвиробничогопотенціалівкосмічноїгалузі тастворення умів длявпровадженнякосмічнихтехнологій увиготовленнявисокотехнологічноїконкурентоспроможноїпродукції Президент Українипідписав Указ „Про заходьщодовикористаннякосмічнихпросторів дляінноваційногорозвиткуекономіки держави”,чимсхваливініціативу порозробціМіжвідомчоїпрограмивпровадженнякосмічнихтехнологій тастворення йвиготовленнявисокотехнологічноїцивільноїпродукції для потребвнутрішньогоринку й наекспорт на 2001 — 2005 рокта. Документомтакожзатверджена Концепціюструктурноїпередбудовиінноваційногорозвиткукосмічноїгалузі, котравизначаєосновну мітку,принципи, заподіяння ташляхиреформуванняпідприємств Ігалузі вцілому йєосновою для розробка Програмиструктурноїперебудови таінноваційногорозвитку в сферікосмічнихтехнологій.

>Необхідністьструктурноїперебудовибудь-якоїгалузівизначаютьпевніпередумови, йосновними вцій сфері є:

>Глобальніструктурнізміни усвітовійекономіці;

>новітенденції йпріоритетикосмічноїдіяльності;

>недостатняекономічнаефективністьфункціонуванняпідприємствгалузі;

>надмірністьіснуючихвиробничихпотужностей ізогляду нареальніпотребивнутрішнього тазовнішньогоринків;

>невідповідністьорганізаційних структур й формуправліннявимогамфункціонуваннягалузі вринковихумовах.

Узв’язку ізцим, безпроведеннядокоріннихзміндужеважко якщостворитиекономічнорентабельнугалузь,здатнувироблятиконкурентоспроможнупродукцію вумовахринковоїекономіки.

>Такожнеобхіднозазначити, що принципамиструктурноїперебудови,зокрема,є забезпеченнявиконаннязагальнодержавнихкосмічних йобороннихпрограм, доля вміжнароднихкосмічнихпрограмах й проектах,комерціалізаціякосмічноїдіяльності,поєднанняринковихмеханізмів таефективного державногорегулювання,збереженнябазовихкосмічнихтехнологій наголовнихпідприємствахгалузі,пріоритетністьвирішеннясоціальних проблем.Принципиєосновнимицілямищодозавдань й порядку їхнівирішення ізметоюформування комплексуефективнофункціонуючихвиробництв, котрібазуються накосмічнихтехнологіях.Концепцієюпередбачені дванапрямивикористанняцихтехнологій.

>По-перше, розробка йвиробництвопродукціїкосмічногопризначення наекспорт та задержавнимизамовленнями, щомаєстимулювати подаліпідвищеннятехнологічногорівняпідприємствкосмічноїгалузі.По-друге, розробка тавиробництвоцивільноїпродукції ізвикористаннямкосмічнихтехнологій для забезпеченнявнутрішньогоринкупродукцієюпідприємств, котрізазналиконверсіїобороннихпотужностей Ідиверсифікаціївиробництв.

>Реструктуризаціяпідприємствздійснюватиметьсявідповідно допринципівструктурноїперебудовигалузі, але й при цьомувраховуватимутьсястратегічнізначення підприємства в забезпеченню потреб національної безпеки та оборони держави,наявністьнауково-технічного йвиробничогопотенціалів дляорганізаціїтехнологічнозамкнутихвиробництв,критичнихтехнологій,технологійподвійногопризначення, ноу-хау, щоудосконалитьуправлінняпостійноюгалуззю,забезпечитьфінансову тавиробничустабільність.

Алі угалузізберігаються підприємства,потужності якідостатньозавантажені, підприємства, щозабезпечуютьзбереженнянауково-технічного тавиробничогопотенціалівгалузі підприємства, щонадаютьстратегічнезначення татакі, щовиробляютьнепрофільнупродукцію ізвикористаннямкосмічнихтехнологій, тому взв’язку ізцим,структурнаперебудоваздійснюватиметься ізурахуваннямпріоритетності такихнапрямівкосмічноїдіяльності, якдослідження ізнайбільшактуальних проблемкосмічної науки вмежахміжнароднихпрограм,збереження тадальшийрозвитоквиробництваіснуючих ракет –носіїв, таких як „>Зеніт”, „Циклон”, „Дніпро”,створення новогопоколінняконкурентоспроможнихмалихкосмічнихапаратів –мікросупутників,модернізація національноїкосмічноїсистемиспостереження землі,модернізація тавикористання внаціональних йміжнародних проектахунікальноїназемноїкосмічноїінфраструктури.

>Космічнагалузь Українимаєпотужнийпотенціалінноваційногорозвитку,який заумови забезпеченняпослідовноїінвестиційноїпідтримки,організаціївзаємодії ізіншимигалузями,має забезпечитипотребивнутрішньогоринку увисокотехнологічнійпродукції впаливно-енергетичнійагропромисловості,машинобудівній,транспортній,медичній,телекомунікаційній таіншихгалузях.

Для забезпеченняінноваційногорозвиткугалузівикористовуватимуться якдержавніінвестиційніресурси, то йпозабюджетнікошти й ізурахуванням цого,Програмоюпередбачаєтьсязалученняцентралізованихкапітальнихвкладень,інвестуванняпідприємствгалузі зарахуноккоштів, що будутьотримані відприватизації державногомайна,залученняміжнародноїфінансової йтехнічноїдопомоги.

>Структурнаперебудовапроводитиметься у дваетапи, щоможливодасть болееефективний результат. Напершомуетапі, у 2001-2002роках якщоформуватисябазовачастинагалузі, у складякоївходитимутьдиверсифіковані підприємства,здатніконкурувати навітчизняному йміжнародному ринкахкосмічної тацивільноїпродукції.Передбачаєтьсяздійсненняаналізу станугосподарськоїдіяльності шкірного підприємства,перш нафінансового стану,ефективностіуправління, станувиробництва,виробничихзв’язків,якостіпродукції.

На іншомуетапі, у 2003 – 2005роках,завершуватиметьсяформування на нових засідках комплексупідприємствгалузі,спрямованихефективнофункціонувати вумовахринковоїекономіки,реалізовуватимутьсяміжвідомчіпрограмивпровадженнякосмічнихтехнологій устворення тавиробництвовисокотехнологічноїцивільноїпродукції; якщовводитися вдію низьканормативно-правовихактів, щозабезпечатьпослідовний процесструктурноїперебудови таінноваційногорозвиткукосмічноїгалузі.

>Залишається лишечекатирезультатівреалізаціїструктурноїперебудови, Яка, будемосподіватись,забезпечитьзбереження йдальшийрозвитоккосмічнихтехнологій,впровадженнязамкнутихтехнологічнихциклівстворення,експлуатації тавикористаннякосмічнихзасобівгосподарського,наукового й військовогопризначення,підвищитьрівеньнауковихдосліджень тарозробок угалузі,збільшить ваги новихвидівконкурентоспроможноїпродукції длявнутрішньогоринку України,вирішить низкусоціальних проблем,зокремастворення новихробочих місць.


>ЛІТЕРАТУРА

1. //Геологічний журнал –2002р. - №2

2. //Урядовийкур’єр –2002р. –21березня - №54

3. //Краєзнавство,географія, туризм –2001р. - № 48

4. //Вісникзаконодавства України –2001р. - №9

5. // Наука танаукознавство –2001р. - №1

6. //Військо України –2001р. – № 5 – 6

7. // Оглядкраинского ринку –2001р. - №10

8. // Наука танаукознавство –2001р. - №4

9. //Пульсар –2001р. - №6

10. // науковий світло –1999р. - №5


Схожі реферати:

Навігація