Реферати українською » Экономика » Відкрите акціонерне товариство


Реферат Відкрите акціонерне товариство

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1.Відкритеакціонернетовариство

1.1Поняттявідкритогоакціонерного товариства.Видиакціонерних товариств

1.2Власникиакціонерного товариства

1.3Управлінняакціонернимтовариством

1.4Цілідіяльностіакціонерного товариства

1.5Перевагиакціонерного товариства

1.6Необхідністьдотриманняположень,викладених вційкурсовійроботі

2Загальнийогляднормативноїбазидіяльностіприватизованого підприємства

2.1Законодавство проприватизацію

2.2Нормативно-правоверегулюваннядіяльностіприватизованого підприємства

2.2.1. Права таобов'язкиприватизованого підприємства,передбаченізаконодавством

2.2.2Законодавство, щорегулюєпідприємницьку діяльність Товариство

2.3 Статутакціонерного товариства

2.3.1ЗмістСтатуту

2.3.2Питання, щозалишаються поза межамиСтатуту

2.3.3Внесеннязмін тадоповнень доСтатуту

3Акції таіншіцініпапериАкціонерного товариства

3.1Цінніпапериакціонерного товариства

3.1.1.Загальніположення процінніпапери

3.1.2Акціїакціонерного товариства, їхньоготипи такатегорії

3.1.3Іншіцінніпапериакціонерного товариства

3.2Вимоги, щоставляться допередачіакцій

3.2.1Вільна передачаакцій

3.2.2Перехід тареалізація прававласності наіменніакції

3.2.3Реєстракціонерів

4Управлінськийоблік

4.1Корпоративні книжки

4.2Фінансовадокументація

4.3Обліккадрів

4.4Юридичнадокументація

4.5Документаціяперіодуприватизації

5Банкрутство таліквідація товариства

5.1Банкрутство Товариство

5.2Ліквідація Товариство

>Висновок

>ДОДАТОК А

>ДОДАТОК Б

>Література


>ВСТУП

>Масоваприватизація, щоздійснюється в Україні,трансформувалатисячівеликих тасередніхпідприємств увідкритіакціонерні товариства. Це далозмогумільйонамгромадян статі >власниками та >створилонеобхіднумотивацію тазацікавленість вефективномуфункціонуванніприватизованихпідприємств.Ефективнеуправліннявідкритимакціонернимтовариствомпотребуєтісної співпрацюміжакціонерами, їхніпредставниками уСпостережнійраді таПравлінням.

>Корпоративнеуправління (>Corporate >Governance) >це системавиборних тапризначенихорганів, котріздійснюютьуправліннядіяльністювідкритихакціонерних товариств, щовідображає балансінтересіввласників йспрямована назабезпечення максимальноможливогоприбутку від всіхвидівдіяльностівідкритогоакціонерного товариства вмежах нормчинногозаконодавства.

>Цякурсоваміститьузагальненуінформаціющодоможливих структур корпоративногоуправління та порядкувзаємодії окремих йогомеханізмів.ОсновноюметоюКурсовоїєнаданнядостатньоїінформації, Якадопоможезрозуміти, вчомуполягаєсутністьефективного корпоративногоуправління йякоюекспертноюпідтримкоюнеобхіднозаручитися,щобзапровадитиелементиефективногоуправління насвоїхпідприємствах.Цякурсоваможедопомогти якакціонерам, то йкерівникамвідкритихакціонерних товариствотриматиінформацію про їхнього права таобов'язки всистемі корпоративногоуправління.


1.Відкритеакціонернетовариство

 

1.1 >Поняттявідкритогоакціонерного товариства.Видиакціонерних товариств

>Відкритеакціонернетовариство (>надалі: Товариства)єсамостійноююридич ниюособою,створеною дляотриманняприбутку відбудь-якихвидівдіяльності, незаборонених законом.

>Статутний фондакціонерного товаристваподіляється назаздалегідьвизначе нукількістьакційрівноїномінальноївартості.Акціїнадають їхньоговласникам правоздійснювати контролю наддіяльністюакціонерного товариства, атакожотримуватичастинуприбутку.Кожнийакціонермає правоволодітибудь-якоюкількістюакцій,якщоінше не передбаченечиннимзаконодавством.

>Акціївідкритогоакціонерного товаристварозповсюджуються шляхомвідкритоїпідписки тає предметомкупівлі-продажу нафондовійбіржі.Акціїзакритогоакціонерного товаристварозподіляютьсялишесередзасновників й неможуть бути предметомкупівлі-продажу нафондовійбіржі. Уміжнароднійпрактицівідкритіакціонерні товаристваприйнятоназивати «>публічними», азакритіакціонернітовариства — «>приватними»компаніями.

>Треті особини таоргани державногоуправління помиляюсявтручатися вдіяльністьакціонерного товариства завиняткомвипадків,передбаченихзаконодавством.

Ос-кільки Товаристваєокремоююридичноюособою, йоговласники (>акціонери) не несутьособистоївідповідальності за йогозобов'язаннями (>акціонернетовариствонесе відповідальність зазобов'язаннямилише своїм майном), завиняткомвипадків скоєння нимизлочинів.


1.2 >Власникиакціонерного товариства

>Власниками Товариствоєакціонери,тобто особини, котріволодіють йогоакціями.Акціонерамиможуть бути:

>фізичні особини;

>юридичні особини;

> держава, якоїпредставляє Фонд державногомайна України, чиіншауповноважена особа.

>Грошовікошти, котріакціонерінвестує в Товариства под годинупридбанняакцій,використовуються дляфінансуваннядіяльності Товариство,спрямованої надосягненнявизначенихакціонерамицілей (болеедокладно провикористаннякапіталовкладеньакціонеріврозповідається врозділах IV та IX).

>Вищим органомуправління ТовариствоєЗагальнізбориакціонерів.Вони проводяться не менше, ніж одного разу нарік, хочпозачерговізбориможутьскликатися йчастіше (порядокскликання тапроведенняЗагальнихзборівакціонеріввикладено врозділі IV).

 

1.3 >Управлінняакціонернимтовариством

>Вищим органомуправління ТовариствоєЗагальнізбориакціонерів, котрі,однак, нездійснюютьповсякденногоуправління Товариство.Великіакціонерні товариствамають подекількатисячакціонерів, котрімешкають урізнихрегіонах України та за кордоном.Отож, ізогляду наорганізаційніскладнощі тадорожнечупроведення такихзаходів,єнеможливимчастескликанняЗагальнихзборів. Упроміжкахміж ні миповноваженнящодоповсякденногоуправліннясправами Товариство таздійснення контролю за Управлінням Товариствоакціонериделегуютьіншим його органам.Усістратегічнірішеннястосовнодіяльності Товариствоприймаютьсяакціонерами под годинуЗагальнихзборів, аметоди тазасобидосягненняпоставленихцілейвизначають сяСпостережною радою.Правліннязабезпечуєреалізаціюконкретнихзавдань, аРевізійнакомісіяздійснюєвнутрішній контролю наддіяльністюПравління.

Зогляду тих, щоЗагальнізбориакціонерівпроводяться раз чидвічі нарік, якСпостережна рада, то йПравліннямаютьпроводитипідготовчу роботу доЗборів,абидопомогтиакціонерамвизначитистратегічніцілідіяльності Товариство. як правило,таку роботукоординує головаСпостережної заради.

УпроміжкахміжЗагальнимизборамиакціонерівфункціївищого органууправління ТовариствовиконуєСпостережна рада вмежахповноважень,делегованихїйрішеннямЗагальнихзборівакціонерів чиСтатутом Товариство (более детально про діяльністьСпостережної зарадийдеться врозділі V).

>Відповідальність запоточну діяльність ТовариствонесеПравління.КлючовоюфігуроюПравлінняє головаПравління,якийобираєтьсяЗагальнимизборамиакціонерів чипризначається у порядку, щовизначаєтьсяСтатутом Товариство. УУкраїнірештачленівПравліннятакожобираєтьсяЗагальнимизборамиакціонерів. Усвітовійпрактиці головаПравління таосновні члениПравління (>наприклад, заступник головиПравління ізпитаньфінансів), як правило,призначаютьсяСпостережною радою. Однак,більшістьчленівПравліннянаймаються головою Має раціюління чиуповноваженими ним особами.

Контроль задіяльністюПравлінняздійснюєСпостережна рада.Правління реалізуєполітику Товариство,затвердженуЗагальнимизборамиакціонерів таСпостережною радою (более детально проПравлінняйдеться врозділі VI).


1.4 >Цілідіяльностіакціонерного товариства

>Основноюметоюдіяльностіакціонерного товаристваєотриманняприбутку.Конкретніцілі,форми тавидидіяльностіфіксуються вСтатуті Товариство, щозатверджуєтьсяЗагальнимизборамиакціонерів (>змістСтатуту Товариствонаведе але урозділі II, >Типовий Статут див. вДодатку І). Длядосягненняцілейдіяльності ТовариствоПравління від йогоіменіукладаєнеобхідніконтракти і догоди, проводитипевнукадровуполітику,здійснюєіншіюридичнезначущі дії вмежахповноважень,визначенихСтатутом. Длядосягненняпоточнихцілейдужекорис ниюєнаявністьбізнес-плану.

 

1.5 >Перевагиакціонерного товариства

>Відповідно в Україну,господарські товариствамо жахіснувати ворганізаційно-правових формах:

>акціонернетовариство – Товариства, якумаєстатутний фонд,поділений на

>визначенукількістьакційрівноїномінальної вартості йнесе відповідальність зазобов'язаннями лише своїм майном.Акціонеривідповідають зазобов'язаннями Товаристволише вмежахналежнихїмакцій.

 >товариство ізобмеженоювідповідальністю – Товариства, щомаєстатутний фонд,поділений начастки,розмір яківизначаєтьсяустановчими документами.Учасники товариства несутьвідповідальність вмежахсвоїхвнесків.

>повнетовариство – Товариства,усіучасникиякогозаймаютьсяспільноюпідприємницькоюдіяльністю й несутьсолідарну відповідальність зазобов'язаннями товариства всім своїм майном.

>товариство іздодатковоювідповідальністю – Товариства,статутний фондякогоподілений начастки, >розмір яківизначається вустановчих документах.Учасники такого товариствавідповідають за його >боргисвоїмивнесками достатутного фонду, а й уразі їхнінедостатності >додатково майном, щоїм належить,пропорційно дорозмірувнескукожноюучас ніка достатутного фонду.Максимальнийрозмір відповідальностіучасниківпередбачається вустановчих документах.

>командитнетовариство – Товариства, вякому разом із одним чи понадучасниками, котріздійснюють відімені Товариствопідприємницьку діяльність й несуть відповідальність зазобов'язаннями товариства всім своїм майном,є один чи понадучасників, відповідальність якіобмежуєтьсявнеском умайно товариства.

>Акціонернетовариствоєнайбільшприйнятноюорганізаційно-правовою фор мою для великихпідприємств із великоюкількістювласників (>акціонерів).Відкритіакціонерні товариствамаютьтакіпереваги:

> болееширокіможливості длязалученнякапіталу шляхомемісіїдодатковоїкількостіакцій,емісіїоблігацій,отриманнякредитів навигіднихумовах тощо;

>фінансовийризикакціонерівобмежуєтьсярозміромналежноїїмчастки вмайні Товариство (>вартістюакцій, щоїм належати);

>відповідно в Україну тавнутрішніх норматив нихдокументів Товариствоакціонериможутьпродавати чиіншим способомвідчужуватиакції, щоїм належати, навласнийрозсуд, завідомляючи процеіншихакціонерів;

>функціївласника такерівникачіткорозмежовані, томувласники (>акціонери)мають широкийвибірможливостейщодо найму «>команди»високопрофесійнихкерівників.

Державабере доля вуправлінні Товаристволише вмежах пакетуакцій, щоїйналежить.Якщо державапродаєсвій пакет, то вонвпливає на діяльністьТоваристваопосередковано,наприклад, шляхомпроведенняпевноїбанківської,податкової,соціальної,антимонопольно,митної політики тощо.

1.6Необхідністьдотриманняположень,викладених вційкурсовійроботі

>Діяльність Товариствопов'язана ізінтересамирізноманітнихвнутрішніх тазовнішніх груп,зокрема:засновників,акціонерів,керівництва,споживачів,постачальників,кредиторів,працівників,пенсіонерів, центральних тарегіональнихорганів державногоуправління, місцевогосамоврядуваня тасуспільства вцілому. Кожна ізцих групмаєпевніюридичнезахищені права таінтереси йпрагне нелишезберегти, а ірозширити їхнього.Наприклад, Товариствамаєзобов'язання передмісцевими органами самоврядуваннящододотримання законів проохоронунавколишньогосередовища,сплатуподатків таіншихобов'язковихплатежів. Уінтересахкредиторів Товаристватакож виннедотримуватися законів, щорегулюють запитаннязастави,банкрутства,стежити зазмінами вчинномузаконодавстві прооподаткування,митний контроль тощо. Уінтересахпрацівників ТовариствамаєдотримуватисяположеньЦивільного кодексу, Кодексу законів пропрацю, атакожінших законів, щозахищають правапрацівників.

>Під годинустворенняконкретноїсхеми корпоративногоуправління Товаристводужеважливорозробити систему, котра якщо максимальнодемократичною тазабезпечить доступ всіхакціонерів домеханізмівзадоволеннясвоїхінтересів,пов'язаних ізроботоюакціонерного товариства.

>Дотриманняположень,викладених у цьомуПосібнику,допоможеТовариствамуникнутистягненняштрафів таіншихсанкцій занедотриманняюридичнезахищених правучасників всіхзацікавленихсторін.


2Загальнийогляднормативноїбазидіяльностіприватизованого підприємства

2.1Законодавство проприватизацію

як ужезазначалосяраніше, врезультаті політикипередачі державногомайна вприватнувласність, що проводитися в Україні,державні підприємстваздебільшо го булиперетворені увідкритіакціонерні товариства.

З моментуприйняттярішення проприватизацію й доповноговиконанняпла нуприватизаціїпідприємство усвоїйдіяльностікеруєтьсянормативно-правовими документами, котрівстановлюютьрізніправовірежими длярізнихпідприємств, щоприватизуються,залежно від їхньогорозміру та (чи)приналежності допевноїгалузі на рідногогосподарства.Основним законом, щорегулюєправові,економічні таорганізаційні запитанняприватизації державногомайна великих тасередніхпідприємствє Закон України «Проприватизацію державногомайна».Особливостіприватизації державногомайна вагропромисловомукомплексівизначаються Законом України «Проособливостіприватизаціїмайна вагропромисловомукомплексі».Конкретні заподіяння у сферіприватизації, атакожзагальні напрями,цілі таспособиприватизаціївизначаютьсящорічноюДержавноюпрограмоюприватизації, що вводитися вдію законом України.Окрім цого,існуютьіншізакони,Укази ПрезидентаУкраїни,ПостановиКабінету міністрів України,накази Фонду державногомайнаУкраїни, щорегулюютьрізноманітні запитанняпроцесуприватизації.

2.2Нормативно-правоверегулюваннядіяльностіприватизованого підприємства

З моментуреєстраціїакціонерного товариствапідприємствозобов'язане дотримуватисянормативнихдокументів, щорегулюють діяльністьгосподарськихтовариств,навітьякщопевначастка йогоакційзалишається удержавнійвласності. Необхідністьзастосування того чиіншого нормативно-правового документа вдіяльності Товариствовизначається укожному конкретномувипадкуокремо, тому юрист Товариство винендослідити усіобставини роботи ізметою правильногозастосування того чиіншого нормативно-правового документа.

 

2.2.1. Права таобов'язкиприватизованого підприємства,передбаченізаконодавством

У законах, щорегулюють діяльністьприватизованихпідприємств вУкраїні,окремозазначено, що Товариствамає правоздійснюватибудь-які дії, незабороне анізаконодавством, асаме:

>укладатиконтракти та догоди ізіншими сторонами;

>прийматигосподарськірішення;

>отримувати землю вкористування чиоренду;

>приймати на роботупрацівників тазвільняти їхні;

>отримуватикредити тапозики;

> матірбанківськірахунки;

>здійснюватиінші дії, щопороджуютьюридичнінаслідки.

>Товариствамнадаєтьсядостатнясамостійність увиборівидівдіяльності та їхньогоздійсненні. Однак,існуютьпевнінорми, котрі вінтересахгромадськостіобмежують діяльність Товариство.Якщо Товариства недотримуєтьсявідповіднихнормативно-правовихактів, томоже бутипроведенеофіційнерозслідування,перевірка й, якнаслідок,можутьзастосовуватисявідповіднісанкції як впритул до Товариство, то й до йогокерівництва. Уміжнароднійпрактиці відповідальність за діїакціонерного товаристваголовним чином несуть члениСпостережної заради чипосадові особини товариства, котрівходять у складСпостережної заради чиПравління.


2.2.2 >Законодавство, щорегулюєпідприємницьку діяльність Товариство

>Усі підприємствазобов'язанідотримуватисянормативно-правовихактівщодопідприємницькоїдіяльності, до тогочислі і таких, щорегулюють:

> порядокстворення,організаційну структурусуб'єктівпідприємницькоїдіяльності таздійсненняпідприємницькоїдіяльності;

>антимонопольний контроль;

> процесприватизації;

>оподаткування;

>емісію таобігціннихпаперів;

>валютний контроль;

>митний контроль;

>трудовіправовідносини;

> захистнавколишньогосередовища;

>іншівидиправовідносин.

Товариствотакожповиннідотримуватися законів танормативнихактів, щовидаютьсямісцевими органами державної влади тауправління тихийадміністративно-територіальниходиниць, вмежах які смердотіздійснюють свою діяльність.

>Необхіднозазначити, що діяльність, Якапідлягаєліцензуванню,можездійснюватися Товаристволише послеотриманнявідповідноїліцензії.

Усвоїйдіяльностіприватизовані підприємстваповиннівиконувати нелишевимогинормативнихдокументів, щоєзагальними для всіхнедержавнихпідприємств, а іпідпорядковуватисяокремимположеннямспеціальногозаконодавства, якурегулюєфункціонуванняцихпідприємств уприватизаційний тапостпривати-заційнийперіоди.

>Крім того, Товариствоповиннідотримуватисянормативно-правовихактів, щорегулюють діяльність уконкретнихгалузях, таких як:

>енергетика;

>видобуток тавикористаннякориснихкопалин; діяльність угалузітелекомунікацій;

>використанняобороннихтехнологій;

> діяльність на фондовогоринку (>інвестиційніустанови,включаючиінвестиційніфонди), до тогочислі діяльністьброкерів таділерівщодооперацій ізціннимипаперами;

>страхування.

2.3 Статут >акціонерного товариства

>Відповідно в Україну «Прогосподарські товариства»,кожне Товариства винне матір Статут. Статутєосновним документомакціонерного товариства, щомаєюридичну силу тарегламентує,середіншихположень, запитаннядіяльності Товариство, атакожосновні права таобов'язкиакціонерів.

>ВимогиСтатуту Товариствоєобов'язковими длявиконання всіма органами Товариство та йогоакціонерами. УСтатутівизначаютьсяцілістворенняТовариства,види йогодіяльності таорганиуправління. Длястворенняакціонерноготовариства йогозасновникиповиннізареєструвати Статут увиконавчомукомітеті державноїадміністрації замісцезнаходженням Товариствовідповідно довимог задонодавства.

>Протягомусьогоперіодудіяльності Товариство його Статут винен бутидоступним дляознайомлення усімакціонерам,інвесторам, аудиторам таіншим особам, котрімаютьтаке право згідно ізчиннимзаконодавством України. Статутєважливимджереломінформації длятретіхосіб, котрібажають статіакціонерами Товариство.

 

2.3.1 >ЗмістСтатуту

>Відповідно в Україну «Прогосподарські товариства», Статутобов'язково виненміститивідомості про:

> видгосподарського товариства;

>найменування тамісцезнаходження Товариство;

> мітку та предметдіяльності Товариство;

> складзасновників таучасників Товариство;

>розмір та порядокствореннястатутного фонду Товариство;

>типи такатегоріїакцій, щовипускаються, їхньогономінальнувартість,спів ставленняакційрізнихтипів такатегорій,кількістьакцій, що купуютьсязасновниками,наслідкиневиконаннязобов'язаньщодовикупуакцій;

> порядокрозподілуприбутку,включаючивиплату дивідентів, тапокриттязбитків;

> склад такомпетенціюорганівуправління Товариство та порядокприйняття нимирішень;

> порядоквнесеннязмін доустановчихдокументів Товариство; . порядокреорганізації таліквідації Товариство.

>Крімвищезазначенихположень, Статутможеміститиіншідодатковівідомос тих, що несуперечатьчинномузаконодавству України.

 

2.3.2 >Питання, щозалишаються поза межамиСтатуту

>Зазвичай порядокуправліннядіяльністю Товариствоакціонерами, членамиСпостережної заради та членамиПравління детально вСтатуті Товариство невизначається.Ці правилавстановлюються уробочому порядку й задопомогоюіншихвнутрішніхнормативнихдокументів, щозатверджуютьсяЗагальнимизборамиакціонерів чиСпостережною радою.Такідокументидоповнюють тарозширюютьположенняСтатуту.Крім того, процедуравнесеннязмін йдоповнень довнутрішніхнормативнихдокументівє болеепростішою упорівнянні ізпроцедурою,передбаченою длязміниСтатуту.Основнавимога, якоїналежитьбрати доуваги под годину троянд соромливівнутрішніхнормативнихдокументів, — їхнівідповідністьположеннямСтату ту.Нормивнутрішніхдокументів, щосуперечатьСтатуту,єнедійсними.

2.3.3 >Внесеннязмін тадоповнень доСтатуту

Ос-кільки Статутє «>внутрішнім законом» Товариство,він виненпереглядатися уразівнесеннязмін чирозширеннясферидіяльності Товариство.

>Наприклад, доСтатуту Товариствоналежитьвноситизміни за такихобставин:

> зміну предмета тацілейдіяльності Товариство;

> змінумісцезнаходження Товариство чипоширення йогодіяльності назовнішні ринки;

> збільшення чизменшеннястатутного фонду Товариство;

> змінуструктури таповноваженьорганівуправління Товариство;

> вдеякихіншихвипадках.

>Згідно з Законом України «Прогосподарські товариства»рішення про позасеннябудь-якихзмін тадоповнень доСтатутуприймаютьсябільшістю у тричвер тих голосівакціонерів, щоберуть доля вЗагальних зборахакціонерів.Рішення прозатвердженняСтатуту вновійредакціїтакож виннеприйматисябільшістю у трьохчверті голосівакціонерів, щоберуть доля вЗагальних зборах" таєвласникамиголосуючихакцій.

>Зміни тадоповнення вустановчідокументи (Статут,установчийдоговір, як щотакийукладено)оформляютьсяокремимдодатком перед тим чи шляхомвикладенняустановчихдокументів вновійредакції йєневід'ємноючастиноювідповідних вустановчихдокументів.Зміни тадоповненнянабуваютьчинності послереєстрації увідповідномуоргані, щоздійснювавдержавнуреєстрацію Товариство.

>Перереєстрація Товариствоздійснюється такимвипадках:

> змінунайменування Товариство;

> змінуорганізаційно-правовоїформи (>наприклад,відкритеакціонернетовариство якщореорганізоване утовариство ізобмеженоювідповідальністю);

> змінуформивласності Товариство.

Уразіперереєстрації Товариствоготуєтьсяновий Статут.Перереєстраціясуб'єктапідприємницькоїдіяльності проводитися увідповідності з Положенням в порядку,встановленому для його державноїреєстрації.


3Акції таіншіцініпапериАкціонерного товариства

3.1Цінніпапериакціонерного товариства

 

3.1.1. >Загальніположення процінніпапери

Товаристваможезалучатинеобхідніфінансовіресурси шляхомвипуску тареалізаціїціннихпаперів на фондовогоринку1.Цінніпапериєгрошовими доці ментами, щозасвідчують правоволодіння чивідносинипозики,визначаютьвзаємовідносиниміжособою, Якавипустилацідокументи, та їхнівласником йпередбачають, як правило,виплату прибутку увигляді дивідентів чивідсотків, атакожможливістьпередачігрошових таінших прав, щовипливають ізцихдокументів,іншим особам.

Угосподарськомуобігуцінніпаперимаютьпевнувартість й разом ізгрошимаєзасобомобігу та платежу,виконують роль кредитногоінструменту тазабезпечуютьспрощену передачу прав нарізноманітні блага.

>Цінніпапериподіляють натакігрупи:

>пайовіцінніпапери (>акції);

>борговіцінніпапери (>облігації,векселі,ощаднісертифікати тощо);

>похідніцінніпапери (>фондовідеривативи);

>приватизаційніпапери (>приватизаційнімайновісертифікати,житлові чеки,земельнібони).

Широкийвипускціннихпаперів,створення тарозвиток їхніринкумають великезначення длярозвитку приватного сектору. Разом ізіншимиджерелами (>бюдже тому,власнимикоштамипідприємств, кредитом)ринокціннихпаперівдозволяє забезпечитиальтернативнефінансуваннярізнихгалузейекономіки.


3.1.2 >Акціїакціонерного товариства, їхнітипи такатегорії

>Акція >цінний папір, щозасвідчуєдольову доля встатутномуфондіТовариства йнадаєїївласникупевнікорпоративні права.

>Встановленечиннимзаконодавствомпоняттяакціїчітковизначаєособливімайнові праваїївласника начастинуприбутку Товариство, але вчастинумайна вразі йоголіквідації. Урештівипадків Товариства незобов'язанеповертативласникуакцій йоговнесок достатутного фонду Товариство тавикуповуватиакції, щойому належати.Повернутивкладенікоштивласникакціїможе через продажакцій, котрійому належати, навторинному (>біржовому,позабіржовому)ринкуціннихпаперів заринковоюціною.

>Чиннезаконодавствообмежує відповідальністьвласниківакцій зазобов'язаннями Товариство умежахналежнихїмакцій.Наприклад, уразібанкрутства подприємстваакціонерризикуєвтратитилише тихкошти, що буливнесені ним саме вобмін наакції Товариство.Володінняакцією непередбачаєнаявностітрудовихвідносинїївласника із Товариство.

Право навипускакцій в Українімаютьлишеакціонерні товариства.Акції, щовипускаються Товариство,поділяються:

1. за типами на:

>іменні                 Пайовіцінніпапери ззазначеннямвласника,якому належати права,засвідчені уцінномупапері.

напред'явника  Пайовіцінніпапери беззазначеннявласника. Права,засвідчені уцінномупапері, належатипред'явникуакції.

2. за >категоріями на;

>прості                Пайовіцінніпапери, щонадають їхнівласнику право:

на доля вуправлінні Товариство;

на доля врозподілі чистогоприбутку послевиплати дивідентів попривілейованих акціях;

уразіліквідації Товариство наотримання частини ні йогоактивів, але й лише послевиконанняТовариствомзобов'язань до бюджету, кредитора ми, атакожвласникамипривілейованихакцій.

>Привілейован    >Пайовіцінніпапери, щонадають їхнівласнику:

>переважне декларація проотримання дивідентів;

>пріоритетне, порівняно ізвласникамипростихакцій, декларація про доля врозподілімайна Товариство вразі йоголіквідації.

>Власникипривілейованихакцій помиляюсябрати доля вуправлінні Товариство (помиляюся голосу),якщоінше не >передбачене йогоСтатутом.

3. за формамивипуску на:

>випущені удокуметарній форм   Для >випуску >акцій вдокументарнійформі Товариствавиготовляєсертифікатиакцій"відповідно довимог,визначенихДержавноюкомісією ізціннихпаперів т фондовогоринку.

>випущені убездокументарній >формі Уразівипускуакцій вбездокументарнійформі, Товаристваоформлюєглобальнийсертифікат,якийвідповідаєзагальномуобсягузареєстрованоговипуску, йпередає його назберіганняобраному нимдепозитарію.

>Требазазначити, щонайбільшпоширеними на фондовогоринку Україниє >простііменні >акції.

Длявизначення типу такатегоріїакцій, щовипускаються,необхіднобрати доувагивстановленічиннимзаконодавствомобмеження, асаме:

> упроцесіприватизаціїмайнадержавнихпідприємств шляхом їхнього

>перетворення увідкритіакціонерні товариства можнавипускати лише >простііменніакції;

>привілейованіакції можнавипускатилише натаку суму, котра неперевищує 10%статутного фондуакціонерного товариства.

>Випускпевноїкатегоріїакційтакожзалежить від того,хто якщо їхньогопотенцій нимпокупцем.Під годинуемісіїціннихпаперівТовариствунеобхідновраховуватиінтересипотенційнихінвесторів.Аджетакіінвесторикупуватимуть ту чиіншу катігоріюакцій Товариство,виходячи ізпоставленихцілей.Потенційніінвесторимо жахпрагнутиотримати доступ доуправліннясправами Товариство (тому їхнього якщоцікавитипридбанняпростихакцій) чизнизитиризиксвоїхкапіталовкладень, відримуючигарантовану нормуприбутку тамаючиможливість уразіліквідаціїТоваристваповернутивкладенікоштипозачергово (томукупуватимутьпривілейованіакції).

Оплатуакцій Товариство можназдійснюватигрошовимикоштами (у томучислііноземноювалютою),ціннимипаперами,матеріальнимицінностями,майновими правами. Форма оплатиакційвизначаєтьсяСтатутом Товариство.Незалежно відформивнескувартістьакційвиражається у гривні.

 

3.1.3 >Іншіцінніпапериакціонерного товариства

>Облігація >цінний папір, щозасвідчуєвкладенняїївласникомгрошових кіштів, атакожпідтверджуєзобов'язання Товариствовідшкодуватийомуномінальнувартість такогоцінногопаперу впередбачений уньому рядків ізвиплатоюфіксованоговідсотка (>якщоінше непередбаченеумовамивипуску).

>Випускоблігаційздійснюють уразівиникнення таких потреб:

>залучитидодатковийкапітал, незменшуючи ужеіснуючихчастокакціонерів;

>отриматикапітал принижчих відсотках, ніжнадають банки таіншіфінансовіджерела;

> забезпечитидовгостроковенаданняфіксованихпроцентів;

>ефективно та вдоступнійформіотримати кредитбезпосередньо употенційнихкредиторів;

>розширити таурізноманітнитикредитніресурси Товариство;

>встановитикредитний рейтинг Товариство, щосвідчить прорівень йогокредитоспроможності (>платоспроможності).

>Облігаціїможуть бутиіменні та напред'явника,процентні табезпроцентні (>цільові),такі, щовільнообертаються, йтакі, щомаютьобмежене колообігу.Відповідно дочинногозаконодавстваакціонерні товаристваможутьвипускатиоблігаціїлише послеповної оплати всіхранішевипущенихакцій. При цьому су маловипущенихоблігацій неможеперевищувати 25% відрозмірустатутного фонду.Усім безвинятку видампідприємствзабороненовипускатиоблігацій ізметою формування тапоповненнястатутного фондуемітента, апокриттязбитків,пов'язаних із їхнігосподарськоюдіяльністю.

Вексель >безумовнегрошовезобов'язанняоднієїсторонисплатитиіншійсторонівизначену суму грошей упевномумісці й впевний рядків.

Вексельєуніверсальнимфінансовимінструментом,якийвикористовують якзручнийзасібоформленнякредитно-розрахунковихвідносин.Вексельнийобігприскорюєрозрахунки йрозширюєможливостікредитування.

 

3.2Вимоги, щоставляться допередачіакцій

 

3.2.1 >Вільна передачаакцій

>Простііменніакціївідкритихакціонерних товариств,випущені впроцесі приватизації,обертаютьсявільно:акціонериможутьрозпоряджатисясвоїмиакціями безобмежень.Вониможутьпродавати чиіншим способомвідчужувати їхнього на дористьбудь-якихюридичних тафізичнихосіб,якщоінше непередбаченечиннимзаконодавством.Емітентамзабороняєтьсявстановлювати непередбаченізаконодавствомобмеженнястосовновідчуженняакціонерамивідкритихакціонерних товариствакцій,набутих впроцесіприватизації.


3.2.2 >Перехід тареалізація прававласності наіменніакції

Правовласності наіменніакції,випущені вбездокументарнійформі,переходить до новоговласника із моментузарахуванняакцій нарахуноквласника узберігачаціннихпаперів йзасвідчуєтьсявипискою ізрахунку вціннихпаперах, якоїзберігачзобов'язанийнадативласникуакцій.Іменніакції,випущені вдокументарнійформі,передаються новомувласнику шляхомповногоіндосаменту (>передавальногозапису).Підтвердженням прававласнос тих наіменніакції вдокументарнійформіє бланкцінногопаперу —сертифікатакцій.

>Свої права, котрівипливають ізіменноїакції, але в доля вуправлінні, відримання дивідентів тощо,власникакціїможереалізувати із моментувнесеннязмін дореєструакціонерів Товариство.

 

3.2.3Реєстракціонерів

>Реєстракціонерів >цескладений напевну датуперелікакціонерів (>власниківіменнихціннихпаперів) таномінальнихутримувачів,якийє одним ізосновних корівпоративнихдокументів Товариство.Віндаєможливістьідентифікуватиакціонерів, атакожкількість,номінальнувартість такатегоріюакцій, щоїм належати.Власникиакційотримують статусакціонера й усіпов'язані ізцим статусом правалише после того, яквідповіднівідомості про них якщо внесено дореєструакціонерів.

>Реєстракціонерівведеться ізметоювсебічного таповного забезпечення правакціонерів тавідстеженняобігувипущенихакцій Товариство.

Зпоглядуемітента, правильна танезалежнареєстрація праввласності наакціїє способомзалученнявнутрішнього і, особливо,іноземногокапіталу.Існуванняефективноїсистемиреєстраціївласниківіменнихціннихпаперів, із точкизору потенційногоінвестора,є гарантом йогокорпоративних прав.

>Здійснювати діяльністьщодоведенняреєструакціонерівможе:

>Емітент - >Має право вестивласнийреєстр,якщокількістьакціонерів —власниківіменнихціннихпаперів неперевищує 500 й заумовинаявностідозволу наведенняреєс трувласниківіменнихціннихпаперів.

>Реєстратор - >Суб'єктпідприємницькоїдіяльності, щомаєдозвілнаведенняреєструвласниківіменнихціннихпаперів,якийвидаєтьсяДержавноюкомісією ізціннихпаперів й фондовогоринку.Веденняреєстріввласниківіменнихціннихпаперівє дляреєстраторавиключним виглядом йогодіяльності,який неможепоєднуватися ізіншими видамидіяльності,крімдепозитарної.

>Основніфункціїреєстратораполягають уздійсненні ним такихвидівдіяльності:

>формуваннясистемиреєструакціонерів (>власниківіменнихцінних паперів) —поетапневнесення до системиінформації проемітента тавипущені нимакції, атакожвласників таакції, щоїм належати;

>внесеннязмін досистемиреєструакціонерів такорегуваннявідомостей прозареєстрованих всистеміреєструосіб;

>наданняемітентупослуг,пов'язаних ізреєстраторськоюдіяльністю:

>допомога впідготовці тапроведенніЗагальнихзборівакціонерів;

>нарахування тасплата дивідентів;

>наданняконсультаційнихпослуг ізпитаньобігуціннихпаперів та проліку праввласності ними.

Доступ досистемиреєструобмежується коломосіб, котрімають правоотримуватицюінформацію. Такими особамиє:

>емітент;

>зареєстрованіфізичні таюридичні особини;

>державніоргани таустанови вмежахнаданихїмповноважень, передбаченихчиннимзаконодавством.

>Емітентмає правоотримувати всюінформацію, щоміститься всистеміреєс тру, але й помиляюсяїїрозголошувати.

>Зареєстровані особинимають правоотриматиінформаціющодо свогоособово горахунку, але й неможутьотримати такихвідомостей проіншихвласників таакції, щоїм належати.

Доступдержавнихорганів таустанов досистемиреєструздійснюється згідно ізчиннимзаконодавством напідставіписьмовогозапиту,підписаногокерівником тазасвідченогопечаткою цого органу.Уповноважені особинидержавнихорганів та вустановмають правоотриматиінформацію ізсистемиреєстру вмежах їхніповноважень,визначенихчиннимзаконодавством України.

>Усіміншим особам доступ доінформаціїсистемиреєструзабороняється.


4Управлінськийоблік

Упроцесіздійсненнядіяльності Товариствамає вестидокументацію таоблік, щовідповідаютьвимогамчинногозаконодавства таконтрактів,укладенихТовариством. Книги тадокументацію Товариство,зазвичай,поділяють натакікатегорії:

•корпоративні;

•фінансові;

•кадрові;

•юридичні;

•інші.

 

4.1Корпоративні книжки

Докорпоративних книжок Товариствовходятьусідокументи, котріпідтверджують, щопідприємствозареєстроване якакціонернетовариство й із моментуреєстраціїздійснює свою діяльність згідно ізустановчими документами Товариство та закону ми, щорегулюють діяльністьакціонерних товариств.Належневеденнякорпоратив них книжокєнеобхідноюумовою забезпеченняпрозоростідіяльності Товариство дляконтролюючихорганів,органів державної влади тауправління,акціонерів йтретіхосіб (>громадськості тапотенційнихінвесторів).Наявністьперелічених далі доціментів уконсолідованому тасистематизованомувиглядіістотнополегшить роботупосадовим особам Товариство.Відповідальність заведеннякорпоративних книжок, як правило, несутьсекретарПравління таголовний юрист Товариство. Доцих книжоквходятьтакідокументи:

>свідоцтво продержавнуреєстрацію Товариство;

>зареєстровані увстановленому порядкуустановчідокументи Товариство (Статут таУстановчийдоговір), атакож усізміни тадодатки перед тим;

>оригінали (>копії) всіхліцензій,патентів тадозволів,виданихТовариству дляздійснення йогодіяльності органами державної влади та місцевого самоврядування;

>документи (>квитанції,повідомлення), щосвідчать просвоєчаснеперсональнеповідомлення шкірногоакціонера прокожніЗагальнізбориакціонерів, атакожвідмови відучасті уЗборах,якщотакінадходили відакціонерів;

>усідовіреності,виданіакціонерами,повідомлення проанулюваннядовіреностей,якщотакінадходили відакціонерів;

>протоколи всіхрічних тапозачерговихЗагальнихзборівакціонерів Тевариства;

>документи (>квитанції,повідомлення), щосвідчать просвоєчаснеперсональнеповідомлення шкірного членаСпостережної заради прокожне засідання заради, атакожвідмови відучасті узасіданнях,якщотакінадходили;

>протоколи всіхзасіданьСпостережної заради чидокументів, щосвідчать проприйняттяСпостережною радоюрішень шляхомопитування,селекторнихзасідань тощо;

>внутрішнінормативнідокументи Товариство (>Положення проПравління;Положення проСпостережну раду;Положення про порядокрозподілуприбутку Товариство тощо);

> правилавнутрішнього трудовогорозпорядку Товариство,затвердженіПравлінням;

>протоколи всіхзасіданьПравління таРевізійноїкомісії;

>перелік всіхпосадовихосіб Товариство,включаючи всіхпосадовихосіб тапрацівників, щомаютьдовіреність напредставництвоінтересів Тевариства;

> системареєструвласниківіменнихціннихпаперів (уразінеобхідності).


4.2Фінансовадокументація

>Фінансовадокументаціявключаєдокументи,необхідні дляпідготовкизвітів, щонадаються доподатковоїінспекції, аздійснення контролю зарезуль татамідіяльності Товариство.Відповідальність заведеннятакоїдокументаціїпокладається нафінансового директора,якомудопомагаєголовний бухгалтер Товариство таконтролюєРевізійнакомісія.Зовнішніаудиториперевіряютьцюдокументацію упроцесіпідготовкиперіодичнихзвітів, щонадаютьсяРевізійнійкомісії таЗагаль нимзборамакціонерів. Усюдокументаціюналежить вести згідно із правилами та нормами, щовстановленізаконодавством України.Якщо Товариствамаєнамірздійснюватизовнішньоекономічну діяльність чибудь-якііншівидидіяльності наміжнародномуринку чизбираєтьсязапропонувати своїакціїіноземнимінвесто рам, тофінансовадокументаціятакож виннавідповідатиміжнародним стандартам та нормамведеннябухгалтерськогообліку2.ЗовнішніаудиториможутьнадаватиТовариствуконсультаційнудопомогу ізпитаньведенняфінансовоїдокументації таприведенняїї увідповідність довстановлених норм.

>Фінансовадокументаціявключає:

> записи пробанківськірахунки;

> записи прорахункикредиторськоїзаборгованості (>включаючиотриманікредити);

> записи прорахункидебіторськоїзаборгованості (>включаючи наданіі позики);

>щомісячні,щоквартальні тарічнізвіти,рахункиприбутку тазбитків,звіти продоходи та рухгрошовоїготівки;

>звітищодо стануконтрактів, заякимиздійснюютьсяоперації тарахун кіпроміжнихвиплат;

> записи про усіосновніфонди;

>платіжнівідомостіщодозаробітноїплатні;

>копії всіхбізнес-планів,затвердженихЗагальнимизборамиакціонерів, атакожзвітів, щовикладаютьперспективнуоцінкудіяльності Товариство;

>усівнутрішнізвіти тааналізи станусправ.

 

4.3Обліккадрів

як правило,цей видоблікуздійснюється уТовариствіспеціальностворенимвідділомкадрів подкерівництвом чи задопомогою головного юриста Товариство.Належневеденняоблікукадрівпередбачаєсистематичнезаповнення,обробку танакопичення такихвидівдокументів таінформації:

>трудові книжкипрацівників Товариство;

>перелікипрацівників ізанкетнимиданими (>прізвище,ім'я, по-батькові, адреси, дата прийому на роботу, посаду, оклад,змінипосадового стану,оцінкаякості роботи таоцінкаособистихякостей);

>матеріали тапрограми,пов'язані ізпідвищеннямкваліфікаціїпрацівників;

>документація, щостосуєтесяпретензій, котріпред'являютьсяпрацівника ми до Товариство (>включаючискаргипрацівників Товариство;

> справ, щопередаються до суду,документи, щовідбиваютьобговорення умівтрудовихдоговорів);

>копіїколективних таіндивідуальнихтрудовихдоговорів, якчинних, то й тихий, щовтратили силу заостанні 5 років;

>посадовіінструкції; атакождокументи, щомістятьаналізспецифікиріз них посад тавимог, щопред'являються доробочогомісця тавиконавця;

>листування ізпрацівниками Товариство та

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація