Реферати українською » Экономика » Вибір плану технологічного процесу виробництва Тканини за типом арт. 4784 на ткацькіх верстато СТБ-2-180 потужністю 264 верстати


Реферат Вибір плану технологічного процесу виробництва Тканини за типом арт. 4784 на ткацькіх верстато СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Розділ 1.Вибір планутехнологічногопроцесу

1.1Вибір таобґрунтуваннясхемитехнологічногопроцесувиробництвасувороїтканини

>Таблиця 1.1Вихіднідані

>Показники >Значення

1.Кількістьзаправленихверстатів ( Міз )

264
2. Типткацькоговерстату >СТБ-2-180

3.Лінійнащільністьпряжі, текс:основи ( Тпро )

>утоку ( Ту )

>крайки ( Т>кр )

29

29

29

4.Ширинатканини, див ( Шт )

167,75

5.Щільність ниток на 10 див: пооснові ( Рпро )

поутоку ( Ру )

226

190

6.Уробітка, %: пооснові ( апро )

поутоку (ау )

8,257

6,803

7. Кількість ниток воснові (mпро )

3780

8.Істиннийприклей, % ( Пй )

2,986

9.Масапряжі на100м безвідходів, кг: пооснові ( Мпро )

поутоку ( Му )

11,772

10,105

10.Відходи, %: пооснові ( Упро )

поутоку ( Уу )

0,492

0,056

11. У томучислі пооснові:перемотування

>снування

>шліхтування

>пробирання

>прив’язування

>ткацтво

0,014

0,005

0,292

0,01

0,06

0,11

12.Кількістькрохмалю,кг/1тоснови -

13.Обривність на 1 мтканини: пооснові ( Чпро )

поутоку ( Чу )

0,27

0,13

14.Довжинаоснови наткацькомунавої, м (Lзв )

1966,52

15.Довжина рулонутканини,м ( Lр )

196,292
16. Нормавиробкипроборщиці,нит/год 1500

>Фарбованаосновна йутокова прядиво набобінахм’якої моткинадходить у складсировини дезберігається у ящиках –піддонах до моментуїївикористання.Пряжа под годинузберігання наскладістабілізується йнабуваєнеобхідноївологості, щопокращуєіівластивості.

>Перемотуванняоснови йутокуздійснюється намотальних машинах

>М-150-2.Метоюперемотуванняявляєтьсяствореннянеобхідногопакування, яку бзабезпечило ефективногопроведеннянаступногопроцесуснування, атакожочищенняпряжі від пушку йдомішок,ліквідаціяпороків.

>Наступниметапомпідготовкипряжі дотканиноформуванняє процесснування.Снуванняздійснюється на машина СП – 180.Метоюснуванняявляєтьсянавивання наоднепакуванняпевного числа нитокоснови установленоїрозрахункомдовжини.

>Вибіршпулярника,Ш-616-2обумовлений виглядомснування –партіоннеприривне, приякомузначновищийшвидкісний режим,оскількирадіусзмотуванихпаковоквідносно-однаковий.

>Наступнийетап – процесшліхтування,якийнеобхідний дляформуванняткацькогонавою танадання ниткам необходимихфізичнихвластивостей для болеевисокоїякості.Шліхтанадає ниткамнеобхідноїміцності тагладкості, щосприяєменшомустиранню впроцесіткацтва.Процесшліхтуваннявиконується намашиніШБ-11/180.

>Пробирання ниток взйомніорганиткацькоговерстатавиконуються призмінізношенихремізок ,галев таберд.Пробирання основ проводитися напроборнихверстатахПСМ-230.Особливостівикористанняверстатує ті, щовінобладнаниймеханічноюподачею й йогоможеобслужити одна людина.

Навузлов’язальних машинах ниткиоснови,допрацьованої наткацькомуверстаті:зв’язують із ниткамизноввстановлюваноїоснови.Механічнізв’язуваннязастосовують,якщо немаєнеобхідності в ручномупробиранні.Процесвузлов`язаннявиконується напересувнійвузлов’язальніймашиніУП-5.Особливістьданоїмашиниє ті, що воназабезпечуєнадійнуякістьвузлів.

>Процесткацтвавиконується набезчовниковомуткацькомуверстаті

>СТБ-2-180.

>Знята ізверстатутканинанадходитьприймально-конструктивного відділенняткацької фабрики. Тутвизначають сорттканини тавиявляють порокизовнішньоговигляду, атакож проводитисяобліккількостівиготовленоїтканини.Процесткацтвавиконується набезчовниковомуткацькомуверстаті.

>СТБ-2-180.

>Знята ізверстатутканинанадходитьприймально-конструктивного відділенняткацької фабрики. Тутвизначають сорттканини тавиявляють порокизовнішньоговигляду, атакож проводитисяобліккількостівиготовленоїтканини. Нарис.1.1зображено схемутехнологічного плануткацтва


>Рис.1.1Технологічний планткацтва


1.1.1Розрахунок нормпродуктивності по переходами

1.Перемотування

>Теоретичнапродуктивністьосновної йутоковоїпряжі:

 кг рік (1.1)

де Vм –лінійнашвидкістьперемотування;

дом.б –кількістьмотальнихбарабанчиків .

Нормапродуктивностімотальноїмашини:

 кг рік (1.2)

2.Снування

>Теоретичнапродуктивність:

  кг/рік (1.3)

>Фактичнапродуктивність :

 кг рік (1.4)

3.Шліхтування

>Теоретичнапродуктивність :

  кг/рік (1.5)


>Фактичнапродуктивність:

 кг/рік (1.6)

4.Пробирання

>Продуктивністьпробиранняоднієїоснови :

 ,хв (1.7)

де - годину напробирання 100 ниток (3,5-5хв. Узалежності відкількостіреміз упристрої).

>Допоміжний годину :

 >хв (1.8)

де - годинувідповідно наотримання приладу (1,2хв.), його установку (1,6хв.), назняття і установкунавоїв (>1,5хв.), наприбирання ниток послепробирання (>зв’язування)(2,5хв.), на установкупасету (>0,5хв.), назмінупроборки та установкупробраноїоснови (>2хв.) .

Нормавиробітки наверстаті взміну :

 кг (1.9)

де Т –тривалість роботи зазміну ,хв. Т = 480хв .

 - годинуобслуговуванняробочогомісця . = 20хв .

Нормавиготовлення за годину :


  кг/рік (1.10)

5.Прив’язування

>Теоретичнапродуктивність :

  кг/рік (1.11)

>Фактичнапродуктивність:

  кг/рік (1.12)

6. Контроль таоблік

>Теоретичнапродуктивністьверстату :

 кг / рік (1.13)

де -швидкість рухутканини (50 м рік)

Нормавиготовлення :

 , м / рік (1.14)

>Розрахунок плануткацтвапредставляється увиглядітаблиці 1.2.


>Таблиця 1.2Розрахунок плануткацтва

>Машини по переходами Тип чи система машин >Назва продукту,якийвиходить >Швидкістьвипускнихорганів >Теоретичнапродуктивність, кг/рік, м/рік КПУ >Плановапродуктивність, кг/рік, м/рік КРО
>м/хв

>Мотальні >М-150-2 >Бобіни 600 104,4 0,9 93,96 0,965
>Снувальні >СП-180,Ш-616-2 >Снувальн. вал 744,8 699,814 0,4 314,916 0,975
>Шліхтувальні >ШБ-11/180 >Ткацькийнавій 74,5 490 0,8 392 0,945
>Проборні >ПСМ-230 >Пробрана основа - 79,445 0,985
>Вузлов’яз. >УП-5 >Прив’язанаоснова 500 1779,3 0,45 800,689 0,985
>Ткацькі >СТБ-2-180 >Суроватканина 240 7,579 0,85 6,579 0,94
>Бракувальні >Б-180 >Рулонтканини 50 3000 1500 0,97

>Розрахунок нормвитрат пряжі

Нормавитратиосновноїпряжі на 100 мтканини, кг:

 >кг/100м (1.15)

де: -витратапряжі на100мвідповідно пооснові таутоку;

 -маса нитоквідповіднооснови таутоку на 100погоннихметрівсуровоїтканини;

 -уробіткавідповідно нитокоснови таутоку.

Нормавитратиутоковоїпряжі на 100 мтканини:


 >кг/100м (1.16)

де: -витратапряжі на100мвідповідно пооснові таутоку;

 -маса нитоквідповіднооснови таутоку на 100погоннихметрівсуровоїтканини;

 -уробіткавідповідно нитокоснови таутоку.

>Визначаємо типтканини:

16 –важкатканина

12,896+10,853=23,749 ≥ 16

1.3Розрахуноккоефіцієнтапрацюючогообладнання

Зметою забезпеченнявисокогорівнянадійності роботитехнологічногообладнанняпередбачені у плановому порядкуперіодичнізупинки машин дляпроведеннякапітального тасереднього ремонту.Зв’язана із ремонтомвтрата години тазупинкавиготовленняпродукціївраховується напідприємствах увигляді відсоткуплановихзупинок.

А,щоброзрахуватикоефіцієнт роботиобладнаннянеобхіднознайтиплановізупинкиверстата прикапітальному,середньому тапоточномуремонті, атакожплановізупинки прискороченомуробочомудніпідлітків тажінок, котрімаютьгруднихдітей, атакожзупинкиверстату черезінші заподій.

>Коефіцієнтпрацюючогообладнаннявизначається занаступноюформулою:


 (1.17)

де а – відсотокплановихпростоївверстата.

, % (1.18)

де - відсотокпростоїв черезкапітальний ремонт; - відсотокпростоїв черезсередній ремонт; - відсотокпростоїв черезпоточний ремонт; 1,5%; - відсотокпростоїв черезскороченийробочий деньпідлітків тажінок, котрімаютьгруднихдітей; 0,375% - відсотокпростоїв черезінші заподій; 0,5%.

>Кількістьднів роботи зарік:

>днів (1.19)

де -кількістьднів уроцівідповіднокалендарних,вихідних,святкових.

>Годинний фонд години:

,год/рік (1.20)

де -кількістьзмін; -тривалістьоднієїзміни.

>Періодичністькапітального тасередньогоремонтівскладає (дляважкоїтканини талегкої ,вибирається іздодатків):


= 36

= 6

Норма години:

=234

=117

>Кількістьробітників:

3

>Тривалість простою черезкапітальний ремонт:

>годин=9днів+6годин (1.21)

де - норма години накапітальний ремонт;

 -кількістьробітників, котріпроводять ремонт.

>Тривалість простою черезкапітальний ремонттакожвизначається:

, рік. (1.22)

де -тривалістькапітального ремонту;

 - годину роботи задвізміни (16 часів)


; часів (1.23)

 часів

>Відсоток простою черезкапітальний ремонт:

, % (1.24)

>Тривалість простою черезсередній ремонт:

,рік. (1.25)

>годин=4дня+7годин

Кількістьсередніхремонтівскладає:

 (1.26)

>Тривалість простою черезсередній ремонтвизначається:

;часів


>Відсоток простою черезсередній ремонт:

, % (1.27)

1.4Розрахунокпропорційностіобладнання

>Спряженістьобладнаннярозраховується у тому,щоб забезпечитибезперервність роботиткацького цеху йвстановитиправильнеспіввідношення употужності всіхпідготовчихвідділів, котріприймають доля впідготовцінапівфабрикатів.Під годинурозрахункуобладнанняпроборного відділеннявраховують відсотокпроборки йприв’язування основ (10% основпробирається, 90% -прив’язується), при цьомукількістьнапівфабрикатів протягом року.відповідно припробиранні йприв’язуваннівизначається:

>Кількість машин узаправцівизначається заформулою:

 (1.28)

 

 

 


>Кількість машин узаправціокруглюємо доцілого числа.

>Данірозрахункуспряженостіобладнаннязаносяться у табл. 1.3.

>Таблиця 1.3Розрахунокспрягомостіустаткування

>Перехід >Годинна потреба внапівфабрикатах, кг/рік Нормапродуктивностімашини, кг/рік >КПО >Кількість машинроботі >Кількість машинзаправці Прийнято доустанов-ки
>Перемотування

Ум=242,646

Мм

0,965

Мр.=2,582

М>з.м=2,676

3
>Снування

Уз=242,452

Мз

0,975

М>р.с=0,77

М>з.с=,7897

2
>Шліхтування

У>шл=241,743

М>шл

0,945

М>р.шл=0,617

М>з.шл=0,653

2
>Пробирання

Уін=241,573

Мін

0,985

М>р.пр=0,608

М>з.пр=0,617

2
>Прив’язування

У>узл=241,573

М>узл

0,985

М>р.уз=0,273

М>з.уз=0,277

1
>ПКД

У>пку=2051,557

М>пку

0,97

М>р.пку=1,368

М>з.пку=1,4

2

1.5Розрахуноквиробничоїпрограми

>Плануванняобсягувиробництваздійснюється наоснові розробкивиробничоїпрограми. Унійвідображаєтьсяасортимент йякістьпродукції, режим роботи підприємства,продуктивністьобладнання за видамипродукції: вуточинах,погонних йквадратних метрах;випусксуровоїтканини зарік,кількістьсировини й т.д.Кількістьверстато-годин узаправці:

, тис.ст-год (1.29)

де -кількістьзаправленихткацькихверстатів.

>Кількістьверстато-годин уроботі:

, тис.ст-год. (1.30)


>Випусктканини зарік (м):

,тис.м (1.31)

де -плановапродуктивністьткацькоговерстату, м/рік

>Випусктканин зарік ():

, тис. (1.32)

>Випусктканини зарік (>уточини):

,млн.ут. (1.33)

>Потреба восновній таутоковійпряжі заріквизначається заформулою:

,кг/рік. (1.34)

де -випусксуровоїтканини зарік,м/рік;

-масавідповідноосновної таутоковоїпряжі ізвідходами, кг.

>Потреба восновній таутоковійпряжі за годинувизначається:

, кг/рік (1.35)

>Розрахункивиробничоїпрограмизведені дотаблиці 1.4.

>Таблиця 1.4Виробничапрограматкацького цеху

>Назватканини >Артикул >Лінійнащільність ниток >Щільністьтканини на 10 див >Кількість машин узаправці Режим роботи
Засн. >Ут. Засн. >Ут.

>Кіл-стьзмін,

>Годин узміну,

Роб.днів уроці,

>Годин роботи зарік
Полотнопістряво-тканне 4784 29 29 226 190 264 2 8 252 4032
>Заправ.верстато-годин (тис.) КРО

>Відпрац.

>верстато-годин (тис.)

>Плановапродуктивністьткацькоговерстату >Випусксуровоїтканини зарік
м/рік >ут.

тис. м млн.ут.

тис.

1064,148 0,94 1000581,12 6,442 12499,2 - 6445,744 12246,914 10812,736
>Витратапряжі на100м >Потребапряжі зарік,т/рік >Потребапряжі, кг/рік
Засн >Ут. >Всього Засн. >Ут. >Всього Засн. >Ут. >Всього
12,896 10,853 23,749 831,243 699,557 1530,8 206,161 173,501 379,662

>Розділ 2.Розрахунок плану по роботи й кадрам

>Розрахунокчисельності персоналу та фондузаробітної платимає наметірозрахунокчисельностіробочих основноговиробництва, тапов’язаного із нею фонду оплати роботи всіхпрацюючих татехніко-економічнихпоказниківвикористанняробочоїсили тазарплати.

План із роботи тазарплатіє одним знайважнішихрозділіврічного плану.Від цогорозділузалежатьвитрати навиробництво та убільшійчастиніобсягивипускупродукції.

>Чисельністьпрацюючихвизначається заформулою:

Чяіз / Мпро (2.1)

для ткача:

Чя  >чол.

де Чя –явочначисельністьпрацюючих;

Міз –кількістьзаправленогообладнання;

Мпро – нормаобслуговуваннямашини, веретен (камер);

>Відпрацьованолюдино-годин завечірвизначається:

 (2.2)

для ткача:


де -кількістьробітників воднійзміні.

>Відпрацьованолюдино-годин заніч:

 (2.3)

>Відпрацьованолюдино-годинвсього:

 (2.4)

>Заробітна платаосновна ідодатковарозраховується занаступними формулами.

>Тс>мін = ЗП>мін*12 / Др *t>зм (2.5)

>Тс>мін

деТс>мін –тарифна ставкамінімальна;

ЗП>мін –заробітна платамінімальна;

Др –дні роботи зарік;

>t>зм -кількістьчасів роботи узміну.

>Тарифна ставкаі-горозряду:

 (2.6)

для ткача:


де -тарифна ставкаі-горозряду;

-коефіцієнттарифної ставки (для 1-горозряду - 1,000; для 2-го – 1,100; для 3-го – 1,220; для 4-го – 1,360; для 5-го – 1,560; для 6-го – 1,820).

Длячитстильщика по прибуткузішкідливимиумовами:

>Розцінкарозраховується заформулою:

 (2.7)

для ткача 5-горозряду:

де - нормавиробки, м/рік.

>Добовийвипуск, м:

 (2.8)

для ткача:


де Уз -випусксуровоїтканини зарік,тис.м; До>зм –тривалістьзмін.

>Заробітна плата (>відрядно-преміальна система оплати)розраховується:

>грн./м (2.7)

для ткача:

де У -добовийвипуск, м.

>Преміярозраховується занаступноюформулою:

 грн. (2.8)

для ткача:

де - відсотокпремії, %.

>Заробітна плата (>почасово-преміальна система)розраховується:

 грн. (2.9)

длячистильщикив по прибутку:

де -відпрацьованолюдино-годинвсього.

Нормаобслуговування чистильникаверстатів:

 >верстатів (2.10)


по прибутку:

де -тривалістьзміни,хв.;

-коефіцієнтзавантаженості чистильника;

- норма години,хв(пографіку:35хв; подоходу:35хв; пообмахуванню:10хв).

>Періодичність чистки по прибутку основ:

 (2.11)

>Кількість машин, котріобслуговуєчистильник :

,верстатів (2.12)

по прибутку:

пографіку:


пообмахуванню:

>Таблиця 2.1


>Таблиця 2.2Місячний фондзаробітної платиткацького цеху

>Видизарплати Структура % І ІІ ІІІ >ІV >Всього
1.Годинний фондзарплати 91,15 6333,324 1681,471 143,891 101,391 8260,077
2. Доплату запростої 0,41 25,967 6,894 - - 32,861
3. Доплатупідліткам 0,32 20,267 5,381 0,46 - 26,108
4.Денний фонд 91,88 6379,558 1693,746 144,351 101,391 8319,046
5. Оплатавідпусток таіншівиплати 8,12 518,02 137,532 11,721 8,233 675,506
6.Місячний фонд 100 6897,578 1831,278 156,072 109,624 8994,552
7.Місячний фонд зарік - 1738189,656 461482,056 39330,144 27625,248 2266627,104

>Таблиця 2.3Місячний фондзаробітної платиткацькоговиробництва

>Видизарплати Структура % І ІІ ІІІ >ІV >Всього
1.Годинний фондзарплати 91,15 9313,718 2472,751 211,604 149,104 12147,172
2. Доплату запростої 0,41 38,187 10,138 - - 48,325
3. Доплатупідліткам 0,32 29,804 7,913 0,677 - 38,394
4.Денний фонд 91,88 9381,703 249,626 212,281 149,104 12233,891
5. Оплатавідпусток таіншівиплати 8,12 761,794 202,253 17,237 12,107 993,391
6.Місячний фонд 100 10143,497 2693,056 229,518 161,212 13227,282
7.Місячний фонд зарік - 2556161,259 678650,082 57838,447 40625,365 3333275,153

>Розділ 3.Розрахунок плану пособівартості,прибутку йрентабельності

У цьомурозділі наведеньрозрахунок балансусировини длявиготовленнятканин на кшталт арт. 4784, атакожрозрахуноквитрат нашліхтувальніматеріали,амортизаційнихвідрахувань,розрахуноквартості наутриманняустаткування,витрат настислеповітря,розрахунокпотреби велектроенергії,витрат надеталі йматеріали посередньому йкапітальному ремонту, атакожрозрахуноквартостіосновнихфондів.Плануваннясобівартості,тобтогрошових витрат,пов’язаних ізвиробництвом йреалізацієюзапланованої длявипускупродукції,є одним ізнайважливішихрозділіврічного плану підприємства.Витрати навиробництворозраховуються наосновітехнічно таекономічнообґрунтованихнормативів.Затратирізного типу усобівартості длязручностіобліку йнаступногоаналізуоб’єднані укілька груп. Так,однорідні заекономічнимзмістомелементи витратоб’єднані укошторисівиробництва.Крім цого,затратигрупуються постаттямкалькуляції узалежності відцільовогопризначення ймісцявикористання. Сума всіх витратутворюєсобівартістьобробки, а разом зсировиною –виробничусобівартість.Додаванняпозавиробничихвитратдаєповнусобівартістьпродукції.


3.1Кількістьнапівфабрикатів по переходами ізурахуваннямвідходів

>Кількістьнапівфабрикатів по переходами ізурахуваннямвідходівпредставлені втаблиці 3.1

>Таблиця 3.1

>Перехід >Всього, % У томучислі за видами >Крім того, пух >Вихіднапівфабрикатів по переходах, %
>Путанка >Кінці >Підметь
>М’які >Клеєні

Основа:

-перемотування

0,014 0,0126 - - 0,0007 0,0007 99,986
-снування 0,005 0,2628 - - 0,00025 0,00025 99,981
-шліхтування 0,292 - 0,196 0,097 - - 99,689
-пробирання таприв’язування

0,01

0,06

- -

0,0033

0,01998

- -

99,679

99,619

-ткацтво 0,11 - - 0,0366 - - 99,509
>Всього: 0,492 0,275 0,196 0,157 0,00095 0,00095 -
>Уток: -перемотуван. 0,014 0,0126 - - 0,0007 0,0007 99,986
-ткацтво 0,042 0,036 - - 0,0021 0,0021 99,944
>Всього: 0,056 0,0486 - - 0,0028 0,0028 -

3.2Розрахунок балансусировини

>Таблиця 3.2 Баланссировини уткацькомувиробництві

>Елементи балансу >Кількість, т >Ціна за1т, грн.. >Вартість, тис. грн.. >Елементи балансу >Кількість, т >Ціна за1т, грн.. >Вартість, тис. грн..
>Надійшло увиробництво >Отримано ізвиробництва
Основа для фонутканини 831,243 11,96 9941,662 >Суроватканина 1550,294 - 18292,377
Основа длякрайкитканини 80,894 - -

>Відходи:

-основи

>путанки

>кінці

-утокупутанка

>підметі й пушку

2,286

3,022

0,34

0,055

2,034

3,533

2,058

-

4,65

10,677

0,67

-

>Уток 699,557 11,96 8366,702
>Залишковийприклей 24,8597 - - >Всьоговідходів 5,703 - 15,987
>Всього 1555,997 - >Всього 1555,997 - 18308,364
>Суворатканина в метрах

6445,744

>Втк

283,79

на100м

18292,377

>Видимийприклей:

, % (3.1)

де -істиннийприклей, %.

>Кількість приклеювизначається:

, т (3.2)

>Кількістьзалишкового приклею:

, т (3.3)

>Кількістьвідходівпутанки пооснові:

 , т (3.4)


де -відходипутанки пооснові, %;

 - потреба восновнійпряжі зарік,т.

>Кількістьвідходівм’якихкінців пооснові:

, т (3.5)

>Кількістьвідходівпутанки поутоку:

, т (3.6)

де -відходипутанки поутоку, %;

 - потреба вутоковійпряжі зарік, т.

>Кількістьпідметі й пушку:

, т (3.7)

де -відходипідметі й пушку пооснові, %;

-відходипідметі й пушку поутоку, %.

>Кількістьсуровоїтканинивизначається:


, т (3.8)

>Собівартістьсуровоїтканини:

, тис. грн. (3.9)

де -цінаоснови, тис. грн.;

-цінаутоку, тис. грн.

>Цінасуровоїтканини на100м:

, тис. грн (3.10)

де -річнийвипусксуровоїтканини, м.

3.3Розрахунок витрат зашліхтувальніматеріали

>Розрахунок витрат зашліхтувальніматеріали приведень утаблиці 3.3.

>Таблиця 3.3Розрахунок витрат зашліхтувальніматеріали

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація