Реферати українською » Экономика » Вплив науково-технічного прогресу на економічний розвиток держави


Реферат Вплив науково-технічного прогресу на економічний розвиток держави

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Академія праці та соціальних відносин

Курганський філія

>Социально-економический факультет

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Соціально-економічні аспекти НТП»

на задану тему: «Вплив науково-технічного прогресу економічний розвиток держави»

Курган – 2008


Зміст

 

Запровадження

1. Вплив інвестицій на структуру виробництва

2. Нова економіка

Укладання


Запровадження

Сучасна економіка Росії, поруч із економічними і соціальними негараздами, переживає період формування нових економічних відносин, визначального чинника яких вплив НТП.

Аналізуючи ринкові відносини економічного платформу науково-технічного прогресу, більшість фахівців сходяться в думці, що став саме Росія сприятливе середовище для нововведень.

Науково-технічний прогрес – це процес взаємозалежного, розвитку науку й техніки, обумовлений потребами матеріального виробництва, зростом і ускладненням потреб суспільства.

Говорити стосовно названого процесу почали із кінцяХIХ – початку ХХ в. У зв'язку з зміцненням взаємозв'язку розвитку великого машинного провадження з наукою і технікою.

>Перспективам економічного зростання, впливу науково-технічного прогресу в розвитку економіки Росії, присвячена дана контрольна робота. У ньому викладено який вплив надають інвестиції на структуру виробництва, а як і викладається інформацію про в новій економіці. У цьому роботі докладно описується процес суспільно- економічного перебудови у Росії як і призвів до хитливому стану всіх системоутворюючих ланок колись налагодженого механізму, орієнтованого на випуск науково-технічної продукції.

Не забарилося позначитися на економічний стан країни загалом, оскільки сьогоднішні пріоритети лідируючих країн визначаються й не так величиною економічного потенціалу,воплощающейся у кількості робочої сили в, природних ресурсів, обсягів видобувної промисловості, тобто. усе те, що вважалося ознаками багатства держави, скільки ступенем використання своїх наукових та технічних нововведень у тому чи галузі, її науково-технічний потенціал.

Відомо, що економічне зростання відбиває характер функціонування економіки нашої країни загалом, звідси показники економічного зростання використовують й у характеристики національних господарств, і як параметрів різних країн між собою. Визначальним ж чинником економічного зростання виступає науково-технічний прогрес.


1. Вплив інвестицій на структуру виробництва

Висока інфляція разом із низькими обсягами виробництва та платоспроможного попиту підприємств та населення роблять вибір на нашій країні економічно невигідними навіть найнезначніші інвестиційні проекти. Стан державного бюджету змусило вдатися до різке скорочення абсолютних і відносних у процентному відношенні до ВНП масштабів фінансування НДДКР. Загальна кількість науковців Росії зменшилася. Під час такої орієнтації не можна прогнозувати виникнення країни середовища, сприятливою для ефективної національної системи нововведень, яка сприяє створенню нової техніки і технології, зростанню реальних доходів населення підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної промисловості на внутрішньому, а зовнішньому ринках.

Досвід розвинених країн Заходу показує, що саме шляху досягається справжній динамізм науково-технічного прогресу. Той самий досвід свідчить, що період початку такий моделі може бути стихійним, він потребує продуманої розробки та послідовної реалізації економічної політики.

Умовою виникнення у Росії ефективну систему нововведень може лише адекватне на зміну структури економіки.

Структурна перебудова - справа тривала. Йому має фінансова стабілізація, що є головною умовою попиту нововведення та інвестиції.

Є й психологічний бар'єр. Країна довгий час лежить у становищі, налаштованому на незмінність зв'язків і стосунків. Тим більше що економічного зростання на інноваційної основі вимагає безперервних змін, адаптацію ним, нерідко пов'язане з переломами, кризовими періодами. Інновації підривають усталені виробничі структури, викликають ланцюгову реакцію нестабільності переважають у всіх пов'язаних сферах.

Вочевидь, у сучасних умовах не можна без вироблення згоди щодо спільної мети науково-технічного розвитку Росії. Цю мету можна сформулювати як перетворення на ринкових засадах національної системи нововведень, здатної забезпечити створення технологій та надаваних послуг, необхідні економічного зростання, заснованого на підвищення рівня якості життя, на конкурентоспроможності вітчизняної в промисловості й ресурсозберігання.

Не намагаючись розвивати всі напрямки науку й технології, тим щонайменше можливо використовувати досягнення як джерело економії власних ресурсів. Так, досвід розвитку США наочно продемонстрував правильність оцінки «>сберегающих» форм використання власних ресурсів. Американський принцип «те що в нас під ногами, то й залишиться»^ зараз визначає перевагу використовувати ресурси інших країнах для максимально тривалого зберігання власних.

Вкрай важливі у своїй інформаційна інфраструктура і зближення вітчизняних і світових рівнів освіти. Особливістю пізнавального праці, що робить його найефективнішим, є його спрямованість на вивчення законів природи й розробку методів їх технологічного використання.

Основним змістом науково-дослідного праці є пізнання законів природи з метою їх практичного застосування. До конструкторського праці є створення конкретних механізмів, машин, споруд із використанням закономірностей, встановлених наукою. Праця конструктора конкретніший, ніж дослідника, кінцевий результат відомий. Крім творчого вкладу слід зважати на витрати учасників створення нової техніки, оскільки обсяг науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших праць зі створення нової техніки відбиває ступінь складності кваліфікованої праці. З економічного погляду витрачання кваліфікованої праці, яким є і праця у сфері науки, проявляється у виконанні нелегкої праці, соціальній та підвищеної інтенсивності праці. Чим більше складний об'єкт перебуває в стадії проведення дослідження, конструювання, то більша необхідність виникає у певному розподілі праці щодо його пізнання, теоретичного описи, проведення значної частини експериментів, створення досвідчених зразків, що втілюватимуть науково-технічну ідею. Що складніший об'єкт нової техніки, тим більше наукових, конструкторських та інших працівників беруть участь у створенні тим більше буде витрат праці в розробку.

Вартість результатів досліджень від використання у виробництві створюється на етапах циклу «прикладне дослідження - виробництво» і належить потім через працю безпосередніх виробників у складі продукції. Використання вартості результатів наукових досліджень про дає можливість зберегти праця викладачів у процесі виробництва й створити додаткову величину нової вартості.

На нинішньому етапі науково-технічного прогресу істотно посилилися, стали глибокими і тривалими соціально-економічні наслідки створення і впровадження нової техніки. Це виводить завдання здійснення науково-технічних пошуків згідно з розробками соціально-економічними.

Ширша реалізація соціально-економічних потреб привела сьогодні до переорієнтації цілей деяких виробничих структур. Ця переорієнтування знаходить свій відбиток у конверсії.

Перші кроки конверсії нашій країні пов'язані зі змінами у сфері техніки в середині ХХ століття. Це насамперед, стосується створення балістичної ракети з урахуванням удосконаленої «ФАУ-2». Отже, першим результатом конверсії військову техніку з'явився крок у бік освоєння космосу. Потім конверсія у сфері оборони породжує розвиток космічної техніки, виникнення космічних технологій відтак космічне виробництво.

Наступний крок - створення нових сфер фундаментальних досліджень. З'являються висококваліфіковані фахівці з унікальним дослідницьким діапазоном.

Подальший розвиток досліджень, що з космосом, тягне у себе, відкриття нових закономірностей в астрономії, геології, хімії. У сфері медицини також виникають потреби вивчення функцій організму в незвичних умовах. Складається нова сфера - космічна медицина. У цей час гармонійно простежується загальне піднесення науково-технічного потенціалу.

Подальший досвід конверсії демонструє протилежні результати. Наприкінці ХХ століття ідея конверсії починає реалізовуватися з методів, які були продемонстрували свою неспроможність: конверсія стала перетворюватися на екстрений захід виведення тій чи іншій галузі з кризової ситуації.

Рішення проблеми конверсії сьогодні приймає інший оборот. Йдеться виборі як основного форми конверсії диверсифікації, тобто розширення асортименту продукції підприємств ракетно-космічного комплексу у бік споживчих товарів, Не тільки використання науково-технічного потенціалу.

Сказане тут дає можливість окреслити значні резерви підвищення ефективності розвиткуконверсируемих нині сфер.

Одне з таких резервів полягає у правильному формуванні концепції конверсії космічної діяльності. Ця концепція повинна враховувати кілька основних принципів.

1. Науково-технічний потенціал космонавтики - надбання національної економіки. Не можна дозволяти зниження рейтингу і неефективного використання.

2. Слід створити банк даних про науково-технічному і виробничому потенціалі космонавтики, забезпечити оптимальнеканализирование передових досягнень космонавтики у найбільш ефективних напрямах використання.

>3.Необходимо сформувати таку організаційну структури управління процесами конверсії, яка забезпечувати їх максимальну ефективність.

>4.Необходимо правильно побудова системи ціноутворення продукції, випущену підприємствамиракетно- космічного комплексу, щоб забезпечувалася рентабельність виробництва.

Такий їхній підхід потребує осмислення проблеми конверсії з урахуванням одночасно багатьох чинників - економічних, організаційних, соціально-політичних, науково-технічних і журналіста міжнародного поділу праці.

Правильний облік всіх таких чинників грунтується на комплекс заходів, орієнтованих інтереси як ракетно-космічної промисловості, і котрі взаємодіють із ній галузей, і з перебудовою господарського механізму країни.

Розмірковування негативного впливу інвестицій на структуру виробництва неминуче призводять до оцінці основний макроекономічної характеристики національного господарства - тенденцій економічного зростання.

Інвестиції по-різному можуть впливати на економіку виробництва. Одні інвестиції ведуть переважно до економії витрат праці та збільшення витрат за капітал. Їх прийнято називати >трудосберегающими. Вони призводить до збільшення прибутку щодо зарплати. Інші інвестиції скорочують додаток капіталу більшою мірою, ніж праці. Їх називають >капиталосберегающими. У результаті їхніх здійснення відбувається підвищення зарплати щодо прибутку. Є що й звані нейтральні інвестиції.

Сучасна економічна наука дає можливість визначити основні тенденції економічного зростання.

>1.Росткапиталовооруженности в умовах швидкого зростання населення і побудову порівняно повільного нагромадження капіталу.

>2.Экономический зростання ввозяться умовах прогресуючій тенденції підвищення зарплати.

>3.Соотношение «вести - загальний дохід на власність» змінюється незначно.

>4.Норма прибутку або рівень доходу із капіталу не перетерплюють істотних відхилень у межах економічних циклів.

>5.Благодаря змін, що з станом НТП середини століття, почали одночасно діяти тенденції підвищеннякапиталоотдачи, продуктивність праці, і навіть зменшення капіталомісткості і матеріаломісткості.

>6.Удельний вагу заощадження обсягом національного виробництва тривалий час не змінюється. У цьому іноземні інвестиції не надають істотного впливом геть економічні процеси.

>7.В результаті використання досягнень науково-технічного прогресу національний продукт збільшується загалом постійними темпами.

 

2. Нова економіка

>Обособленность російської промисловості, науку й економіки довгий час не дозволяла навіть нашій країні проводити загальні міжнародні позиції з області ентеепу та ринку. І як наслідок призвела до відсутності російської участі у яке почалося кінці ХХ століття активному процесі кооперації на стадії НДДКР, які вже призвів до утворення міжнародних технологічних альянсів, зростанню міжнаціональної інтеграції інноваційних процесів.

Не приносить вигоди Росії. Але це збіднює як західні країни. Відпрацьовані у Росії економічні важелі державного впливу сьогодні підходять тільки в стадії апробації у країнах.

Так, адміністрація США, зберігаючи державну підтримку фундаментальних, оборонних і космічних досліджень, має намір із поруч ініціатив, надаючи державну підтримку приватним фірмам у зміцненні їх конкурентоспроможності, розвитку інноваційних процесів. Такий їхній підхід відповідає загальній економічної концепції, що відбиває симпатію до ідей промислової політики та інших методам державного на економічного розвитку.

У запропонована програма форсування НТП, у якій першим пунктом намічається прискорене розвиток цивільних технологій, які забезпечують довгострокові перспективи стабільного економічного зростання, що підвищують продуктивності праці й те водночас які забезпечують створення нових робочих місць, сприяють регіонального розвитку і збереженню довкілля. Підкреслюється, що приватний сектор який завжди зацікавлений у створенні таких технологій, а у тому, що фінансування настільки великомасштабних розробок перевершує можливості окремих фірм.

У конкурсній програмі вказані кошти досягнення цього - бюджетне фінансування відповідних розробок, непряме (тобто, бюджетне і податкове) регулювання і стимулювання НДДКР, інвестиції в освіту й професійну підготовку, в ключові системи інфраструктури - транспорт і зв'язок. Серед конкретних заходів названі: підвищення частки цивільних технологій у федеральному бюджеті НДДКР з 41 до 50%; розширення реалізованої міністерством торгівлі програми передових технологій, розпочатої кінці дев'яностих років ХХ століття і яка передбачає часткове фінансування відібраних на основі проектів, які виконуються силами приватних компаній; збільшення частки НДДКР, організованих створення цивільних технологій подвійного призначення до міністерствах оборони та енергетики; виділення порядку 10-20% бюджету федеральних лабораторій у системі цих міністерств і НАСА реалізації проектів НДДКР що з промисловими фірмами чи асоціаціями.

Розроблено ряд заходів для інформаційних технологій у інтересах обробній промисловості, банків, страхових компаній, закладах освіти і медичних закладів.

Ще однією пріоритетом названо досягнення світового лідерства в фундаментальних науках, математики й технічних дисциплінах. Дослідницькі лабораторії університетів розглядаються у програмі як гарно зарекомендували себе структури, потребують стабільної державної. У такій світі з позицій світового лідерства заплановано розвиток космічних і природоохоронних досліджень. З іншого боку, передбачається використання передових технології підвищення ефективності роботи самого уряду. Головне напрям - інформаційні технології: підвищення якості і зменшення часу обслуговування, забезпечення вільного доступу до державної інформації, проголошеної громадським надбанням, і навіть енергозбереження в будинках міністерств та. Підраховано, що видатки це ще, які близько двох млрд. дол., окупляться за три-чотири роки.

Хочеться вірити, що окупності скоротить в часі та процес зближення науково-технічної інтеграції Заходу та Сходу.

Вже намітились спільні тенденції у розвитку теоретичної концепції науково-технічного прогресу (як, і у країнах вважається, що хорошою теорії НТП досі немає} На думку професора Колумбійського університету Р. Нельсона, створення стрункої, несуперечливої теорії науково-технічного прогресу може бути революцією у економічній теорії загалом, оскільки проблеми НТП охоплюють все без винятку аспекти сучасного економічного зростання.

До однієї з загальноприйнятих концепцій слід віднести поділ науково-технічного прогресу на дві галузі: традиційну, що забезпечує задоволення (який масштабами та розмаїттям) потреб чоловіки й суспільства на нову технологію, товарах і послугах, і >жизнесберегающую, >предотвращающую чи компенсуючу негативні наслідки самого науково-технічного прогресу, пов'язані з руйнацієюекзосистем психофізичними навантаженнями і погіршенням здоров'я людей техногенним катастрофам.

Це розмежування по-новому може тенденції сучасного економічного зростання.

Російська економічна наука з погляду НТП розглядає три чинника економічного зростання. Перший чинник - це використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування ресурсозберігаючих технологій; другий чинник - речовинне наповнення приросту виробництва, у основному продукцією тих галузей, які визначають технологічний прогрес і обслуговують людській потребі (наприкінці XX століття, наприклад, найбільш динамічними були галузі, випускають ринку послуг, вироблені з допомогою передових інформаційних технологій і самі торговці самої

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація