Реферати українською » Экономика » Аналіз господарської діяльності ТОВ "ЛІКА"


Реферат Аналіз господарської діяльності ТОВ "ЛІКА"

Страница 1 из 5 | Следующая страница
Запровадження

Щоб забезпечувати виживання підприємства у сучасних умовах глобального економічної кризи, управлінському персоналу необхідно, передусім, вміти реально оцінювати фінансові стану своїм підприємства і існуючих потенційних конкурентів.

Фінансове становище – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні.

Фінансовий аналіз виходить з даних бухгалтерського обліку та ймовірнісних оцінках майбутніх чинників господарському житті. Зв'язок бухгалтерського обліку з міським управлінням очевидна. Управляти – отже приймати рішення. Управляти – отже передбачити, а цього потрібні мати гідної інформацією.

У зв'язку з цим бухгалтерська звітність стає інформаційної основою наступних аналітичних розрахунків, необхідні прийняття управлінські рішення.

Рішення фінансового характеру точні настільки, наскільки годиться і об'єктивна інформаційна база.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз фінансового становища підприємства, як інструмент щодо заходів щодо поліпшення його фінансового становища і стабілізації становища. Аби поставленої мети, у "справжній роботі було розглянуто найважливіші практичні моменти у проведенні фінансового аналізу. основні напрями для поліпшення фінансового становища підприємства аргументовані і підкріплені і практично розрахунками.


1. Вихідні дані до виконання курсового проекту

Бухгалтерський баланс

 

Найменування організації: ТОВ «>ЛИКА»

Поштовий адресу: 455000, Росія,Челябинская область, р.Магнитогорск, вул.Лазника,4

Вигляд діяльності: будівництво дач, котеджів

>Организационно-правовая форма / форма власності:

Суспільство з обмеженою відповідальністю / приватна

 

АКТИВ Код стор. На початок звітного року (>тис.руб.) У найгіршому разі звітного року (>тис.руб.)

 

1 2 3 4

 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематеріальні активи

110 109 36

 

Основні кошти 120 516 225 566 997

 

Незавершене будівництво 130 120 927 126 040

 

зокрема:

устаткування щодо встановлення

131 14 480 4 608

 

вкладення увнеоборотние активи 132 106 447 121 432

 

>Доходние вкладення матеріальних цінностей 135 - -

 

Довгострокові фінансові вкладення 140 19 740 830

 

Відкладене податкові активи 145 42 330 2 688

 

Іншівнеоборотние активи 150 1 964 3 896

 

РАЗОМ у розділі I 190 701 295 700 485

 

II.ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Запаси

210 809 936 982 360

 

зокрема:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

211 474 629 573 282

 

витрати в незавершеному виробництві 213 109 231 108 892

 

готову продукцію і товари для перепродажу 214 197 259 272 828

 

товари відвантажені 215 22 627 12 333

 

витрати майбутніх періодів 216 6 191 15 026

 

інші запаси й витрати 217 - -

 

Податок на додану вартість по придбаним цінностям 220 90 210 45 320

 

Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати) 230 564 491

 

зокрема:

покупці, й замовники

231 - 491

 

заборгованість дочірніх і залежних товариств 233 564 -

 

аванси видані 234 - -

 

Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати) 240 500 524 649 854

 

зокрема

покупці, й замовники

241 343 222 458 097

 

заборгованість дочірніх і залежних товариств 243 8 152 2 380

 

аванси видані 244 103 344 87 917

 

Короткострокові фінансові вкладення 250 4 732 6 655

 

Кошти 260 5 201 100 411

 

Інші оборотні активи 270 - -

 

РАЗОМ у розділі II 290 1 411 166 1 785 088

 

БАЛАНС

300 2 112 462 2 485 576

 

>ПАССИВ Код стор. На початок звітного року У найгіршому разі звітного року 1 2 3 4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410 12 838 12 838 Власні акції, викуплені в акціонерів 411 - - >Добавочний капітал 420 333 868 333 801 Резервний капітал 430 642 642 >Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 470 105 380 302 287 РАЗОМ у розділі III 490 452 728 633 068

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510 - -

зокрема:

кредити банків, підлягають погашення більш як через 12 місяців після звітної дати

511 - - позики, підлягають погашення більш як через 12 місяців після звітної дати 512 - - Відкладене податкові зобов'язання 515 35 355 44 307 Інші довгострокові зобов'язання 520 - - РАЗОМ у розділі IV 590 35 355 44 307

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610 226 466 476 675

зокрема:

кредити банків, підлягають погашення протягом 12 місяців після звітної дати

511 226 466 476 675 позики, підлягають погашення протягом 12 місяців після звітної дати 512 - - Кредиторська заборгованість 620 1 397 695 1 314 845

зокрема:

постачальники і підрядчики

621 78 881 119 447 заборгованість перед персоналом організації 622 88 107 заборгованість перед державними позабюджетними фондами 623 5 048 7 926 заборгованість із податків і зборів 624 27 643 17 615 інші кредитори 625 62 845 72 473 заборгованість перед дочірніми і залежними 626 1 145 901 1 010 781 аванси отримані 627 77 290 86 498 Заборгованість перед учасниками (засновниками) із виплати доходів 630 - - Доходи майбутніх періодів 640 219 180 Резерви майбутніх витрат 650 - - Інші короткострокові зобов'язання 660 - - РАЗОМ у розділі V 690 1 624 379 1 791 700

БАЛАНС

700 2 112 462 2 485 576

Довідка про наявність цінностей, врахованих на забалансових рахунках

>Арендованние кошти

910 230 876 1 730 591 зокрема: кошти, отримані в лізинг 911 142 817 281 925 >Товарно-материальние цінності, усталені відповідальне збереження 920 3 980 44 333 Матеріали, прийняті переробку 921 131 43 Товари, усталені комісію 930 - - Устаткування, прийняте для монтажу 931 - - Бланки суворої звітності 932 - - >Списанная на шкоду заборгованість неплатоспроможних дебіторів 940 43 145 30 852 >Обеспечения зобов'язань та платежів отримані 950 1 500 350 000 >Обеспечения зобов'язань та платежів видані 960 146 766 143 269 Зношеність основних коштів 970 - - Нематеріальні активи, отримані у користування відорганизации-правообладателя 990 - - Незавершене будівництво, не забезпечене фінансуванням 991 - - Інструмент, списаний до витрат виробництва до його фактичного вибуття 993 4 262 8 768 >Сменное устаткування, списане до витрат виробництва до його фактичного вибуття 994 11 055 31 741 >Спецодежда, списана до витрат виробництва до її фактичного вибуття 995 1 680 2 699 >Инвентарь, списаний до витрат виробництва до його фактичного вибуття 996 1 761 2 327

Звіт прибутки і збитках

Найменування організації: ТОВ «>ЛИКА»

Поштовий адресу: 455000, Росія,Челябинская область, р.Магнитогорск, вул.Лазника,4

Вигляд діяльності: будівництво дач, котеджів

>Организационно-правовая форма / форма власності:

Суспільство з обмеженою відповідальністю / приватна

Показник За звітний період За аналогічний період минулого року *

 

найменування код

 

1 2 3 4

 

Доходи й витрати на звичайним видам діяльності Виручка (нетто від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів

010 7 524 759 5 185 821

 

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 020 6 561 718 4 496 912
Валова прибуток 029 963 041 688 909

 

Комерційні витрати 030 130 614 83 552
Управлінські витрати 040 424 337 340 436
Прибуток (втрати від продажів 050 408 090 264 921

Інші доходи і

Відсотки для отримання

060 - 999
Відсотки до сплати 070 29 489 18 435
Доходи від участі у інших організаціях 080 26 19

 

Інші доходи 090 1 501 437 733 730

 

Інші витрати 100 1 560 911 804 223

Прибуток (збиток до оподаткування

140 319 153 177 011
Відкладене податкові активи 141 39 642 23 864
>Отложенное податкові зобов'язання 142 8 952 5 343
Поточний податку з прибутку 150 67 802 23 003
Штрафи, пені із податків 151 1 374 2 818
Податок з прибутку минулих періодів 152 4 543 9 330

Торішній чистий прибуток (збиток звітний період

190 196 841 112 653
>СПРАВОЧНО

 

Відрахування в резервний фонд 200 - -

 

Події після звітної дати 201 - -

 

Умовні факти господарську діяльність 202 - -

 

Чиста (нерозподілена прибуток (збиток до розрахунку дивідендів (>стр.190-стр.200-стр.201-202 203 196 841 112 653
Базова прибуток (збиток на акцію 204 8,78 6,76

 

>Разводненная прибуток (збиток на акцію 205 - -

 

Умовний витрата (дохід з податку прибуток 206 76 597 42 469
Постійні податкові зобов'язання 207 44 898 14 180

 

Постійні податкові активи 208 556 121

 

2. Загальна ж оцінка фінансового становища ТОВ «>ЛИКА»

Підприємство лежить у р.Магнитогорск. Ставиться до будівельної галузі. Нині є суспільством із обмеженою відповідальністю. Основні види діяльності:

оздоблення приміщень;

консультаційні послуги з дизайну і перепланування приміщень.

число зайнятих для підприємства - 18 людина, зокрема:

адміністративний персонал - 3 чол.;

різнороби - 10 чол.;

водії - 2 чол.;

>дизайнери-консультанти - 3 чол.

Тимчасово сезонних робіт або заради виконання окремих видів робіт підприємство укладає договори з тимчасовими працівниками.

Підприємство має власний офісне приміщення площею 50 кв. м, власне складське приміщенню площею 50 кв. метрів за тому самому будинку. Є власний транспорт - автомобіль ">Газель".

основні напрями діяльності:

укладати договори про поставки матеріалів;

укладати договори на роботи й послуги про ремонт і опорядженні приміщень;

укладати договори з робітниками виробництва робіт;

укладати договори на інформаційно-консультаційні послуги;

розміщення реклами.

Ситуація над ринком обробки і дизайну приміщень сприятлива. З'являються тенденції до її зміни убік поліпшення - побудову даної місцевості житлових будинків, шкіл, дитсадків. Запропоновані послуги забезпечені сталий попит з тенденцією до зростання

 


 

2.1 Вертикальне і горизонтальний аналіз балансу

Баланс вагрегированном вигляді представлено табл. 1. Порівняльний аналітичний баланс представлений табл. 2. Через війну, проведене дослідження довело, що вартість всього майна ТОВ «>ЛИКА» за аналізований період зросла на 373 114тис.руб. з 2 112 462тис.руб. до 2 485 576тис.руб., що позитивними моментами, темп приросту становив 17,66%.

Майно ТОВ «>ЛИКА» початку періоду представлено переважно оборотним капіталом – 66,8% від загальної кількості, наприкінці 2007 року оборотний капітал збільшився і становить 71,82% всього майна, тобто. питому вагувнеоборотних активів знизився у спільній величині активів на -5,02% з 33,2% до 28,18%, справа зрушила з допомогою збільшення ваги обігового капіталу.

Таблиця 1

Динаміка статей балансу

Актив нан.г.,т.р. нак.г.,т.р. >Абс.откл.,т.р. >Относ.откл., %
1. Майно підприємства 2 112 462 2 485 576 373 114 117,7
1.1. >Внеоборотний капітал 701 291 700 485 -806 99,9
1.2. >Оборотний капітал 1 411 166 1 785 090 373 924 126,5
1.2.1. Запаси та експлуатаційні витрати 900 146 1 027 679 127 533 114,2
1.2.2. Дебіторська заборгованість 501 088 650 345 149 257 129,8
1.2.3. Кошти і короткострокові цінних паперів 9 933 107 066 97 133
1.2.4. Інші активи 0 0 0 0
>Пассив
2. Майно підприємства 2 112 462 2 485 576 373 114 117,7
2.1. Власний капітал 452 950 649 748 196 798 143,4
2.2. >Заемний капітал 1 659 507 1 835 827 176 320 110,6
2.2.1. Довгострокові кредити і позики 35 353 44 307 8 954 125,3
2.2.2. Короткострокові кредити і позики 226 467 476 675 250 208 210,5
2.2.3. Кредиторська заборгованість 1 397 687 1 314 845 -82 842 94,1

Таблиця 2

Аналіз структури балансу

Актив початку періоду наприкінці періоду Зміни
1. Майно підприємства 100 100 0
1.1. >Внеоборотний капітал 33,2 28,18 -5,02
1.2. >Оборотний капітал 66,8 71,82 5,02
1.2.1. Запаси та експлуатаційні витрати 42,61 41,35 -1,26
1.2.2. Дебіторська заборгованість 23,72 26,16 2,44
1.2.3. Кошти і короткострокові цінних паперів 0,47 4,31 3,84
1.2.4. Інші активи 0,0 0,0 0,0
>Пассив
2. Майно підприємства 100 100 0
2.1. Власний капітал 21,44 26,14 4,7
2.2. >Заемний капітал 78,56 73,86 -4,7
2.2.1. Довгострокові кредити і позики 1,67 1,78 0,11
2.2.2. Короткострокові кредити і позики 10,72 19,18 8,46
2.2.3. Кредиторська заборгованість 66,16 52,9 -13,26

Тоді як абсолютна величина оборотних активів початку періоду становив суму, еквівалентну 1 411 166тис.руб. і кінець періоду становило 373924тис.руб. до суми 1 785 090тис.руб. Вартістьвнеоборотних активів навпаки зменшилася у сумі - 806тис.руб. з 701 291 до 700 485тис.руб., це, що як інтенсивно у протягом аналізованого

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація