Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансово-економічної діяльності підпріємста


Реферат Аналіз фінансово-економічної діяльності підпріємста

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

1.Загальнаорганізаційно-економічна характеристика підприємства ВАТБМФ «>Стрийбуд»Львівськоїобласті

>2.Фінансова діяльність

2.1.Структурно-динамічнийаналіз

2.2.Аналізприбутковості

2.3.Аналізрентабельності

2.4.Аналізфінансового стану

2.5.Аналізфінансовоїстабільності

2.6.Аналізліквідності таплатоспроможності балансу

2.7.Аналіз обіговогокапіталу

2.8.Оцінкавикористаннямайна тавкладеногокапіталу

2.9.Аналіздебіторськоїзаборгованості

2.10.Оподаткування ВАТБМФ «>Стрийбуд»

2.10.1Податок наприбуток

2.10.2Прибутковийподаток

>Висновок

>Використаналітература


>ВСТУП

Усучаснихекономічнихумовах діяльність шкірногогосподарюючогосуб’єктаявляється предметомуваги широкого колаучасниківринковихвідносин (>організацій йосіб) ,котрізацікавленні в результатах йогофункціонування. Наосновідоступноїїмзвітно-обліковоїінформаціївказанні особининамагаютьсяоцінитифінансовеположення підприємства.Основнимінстру ментом дляцьогослугуєекономічнийаналіз,задопомогоюякого можнаоб’єк-тивнооцінитивнутрішні йзовнішнівідносиниоб’єкта, щоаналізують :охарактеризувати йогоплатоспроможність,ефективність йприбутковістьдія-льності,перспективирозвитку, а, по його результатамприйнятиобгрунтованірішення.

>Економічнийаналізявляє собою процес,побудований навивченніданих профінансовий стан підприємства й результатах йогодіяльності вминулому ізметоюоцінкимайбутніх умів йрезультатівдіяльності. Таким чином ,>головноюметоюекономічногоаналізуєзниженянеминучоїневі-домості,пов’язаної ізприйняттямекономічнихрішень,орієнтованих намайбутнє.

>Економічнийаналіздаєможливістьоцінити:

>майновий стан підприємства;

>степіньпідприємницькогоризику,наприклад,можливістьпогашеннязобов’язань передтрейтіми особами;

>достатністькапіталу дляпоточноїдіяльності йдогостороковихінвестицій;

> потребу вдодатковихджерелахфінансування;

>здатність донарощуваннякапіталу;

>раціональністьзалученнязайманихкоштів;

>обгрунтованість політикирозподілу йвикористанняприбутку;

>обгрунтованістьвиборуінвестицій таін.

сучаснийекономічнийаналізмаєпевнівідмінності відтрадиційногоаналізуфінансово-господарськоїдіяльності.Насампередцепов’язана ззростаючимвпливомзовнішньогосередовища на роботу підприємства.Посилилась залежністьфінансового станугосподарськогооб’єкту відзовнішніхекономічнихпроцесів,надійностіконтрагентів (>постачальників йпокіпців),ускладненняорганізаційно-правових формфункціонування. Урезультатіінструментарійсучасногоекономічногоаналізурозширюється зарахунок новихприйомів йзособів, котрідозволяютьвраховуватиціявища.

>Намагаючисьвирішитиконкретні запитання йотриматикваліфіковануоцінкуфінансовогоположення,керівникипідприємств всечастішепри-бігають додопомогиекономічногоаналізу. При цьому, як правило, уже неза-довільняютьсяконстатуваннямвиличинипоказниківзвітності, арозраховуютьотриматиконкретнезаключення продотатністьплатіжнихзасобів,нормальнихспіввідношеньвласного йзалученогокапіталу,швидкостіобігукапіталу й причинахїїзміни, типахфінансування тихий чиіншихвидівдія-льності.

>Аналізфінансового стану підприємстваєважливимрозділомекономічногоаналізу.

Насучасномуетапіаналізфінансового стану підприємствазнаходиться впоступовомурозвитку йвдосконаленню, але йаналізфінансового станусучаснийще невідповідаєповністюновимвимогампроведенняфінансової роботи підприємства.

Уринковихумовах слово діяльність підприємстванабуває нових форм йнаправлень.Внаслідок цого йфінансовий стан підприємствааналізуєтьсязвимогамицихзмін.

>Існуютьскладностіпроведенняаналізуфінансового стану, що обумовлене:

1.нестабільністюекономіки

2.кризовим станом

Уумовахпостійноїзміниінформації багатофінансово-економічнихпоказниківрозрахованих одну годину ,можутьнадалізагубити своюцінність дляаналузу узв’язку ізнестабільністю національноївалюти, поякійрозраховувавсяцейпоказник.Повнуперешкодуаналізуфінансового стану підприємствадають :

>різніформивласності,наприклад,чималопоказників ,щохарактеризуютьфінансовий станакціонернихпідприємств запричинівідсутності числабкогорозвитку удержавіринкуціннихпаперів, де боберталисяакціїцихпідприємств й пояким можна б було бсудити проположенняемітентів.

>нестабільністьзаконодавчоїбази (>фінансовогоіподаткового права),цетакожускладнюєпроведенняаналізуфінансового стану підприємства.

>Основнимзавданнямпроведенняекономічногоаналізуєоцінкарезультатівгосподарськоїдіяльності запопередній тапоточні рокта,виявленняфакторів , котрі позитивно чи негативновплинули накінцеівпоказник роботи підприємства,прийнятирішення провизнанняструктури балансузадавільною (>незадовільною), апідприємствоплатоспроможним (>неплатоспроможним) таподанняпропозиційКабінету міністрів Українищододоцільнлстівнесення цого підприємства доРеєструнеплатоспроможнихпідприємств таорганізацій.

Принаписаннізвіту мною буливикористанізвітнідані ВАТБМФ «>Стрийбуд».Підприємствостворено у порядкуреорганізації державного підприємства «>БМФ «>Стрийбуд»».Воноявляєтьсяюридичноюособою йдіє напідставіСтатуту йзаконодавства України.

>Містцезнаходження підприємства: 293500, Львівска обл.;Стрийський р-н,с.Миртюки.

>Метою підприємстваєпідвищенняефективностівиробництва,одержанняприбутку,повноцінненасиченнярегіональногоринку товарами народногоспоживання тапослугами,реалізація програмекономічного йсоціальногорозвитку шляхомвикористанняматеріальних,виробничих таприроднихресурсів для болееповногозадоволення потреб населення,підвищенняестетичного та культурногорозвитку населення,повне забезпечення товарами йпослугамипільговихкатегорійгромадян.


1.  >Загальнаорганізаційно-економічна характеристика підприємства ВАТБМФ «>Стрийбуд»Львівськоїобласті

ВАТБМФ ">Стрийбуд"заснована в 1959році. На початкусвоєїдіяльностіфірмазаймаласьпрокладаннямгазопроводіввисокого йсередньоготиску Дашава -Мінськ.

>Поступовофірматрансформувалась вгенпідряднуорганізацію, Якавиконує усівидибудівелько -монтажнихробіт якцивільного то йпромисловогобудівництва, атакожзаймаєтьсяпрокладаннямінженернихмереж.

>Керівництво ВАТБМФ ">Стрийбуд":

· Лобойком Петро Михайлович - головаправління -директор.Освіта - вищий.Трудову діяльністьрозпочав у 1957 р.муляром, бригадиром,майстром, начальникомдільниці,головнимінженером.Керівництвофірмоюочолює із 1971 р. Убудівництві працює 50 років.

· Лобойком Ярослав Михайлович -перший заступник директора ВАТБМФ ">Стрийбуд". Усятрудова діяльністьпов'язана збудівництвом (із 1961 р.). З 2002 р. -перший заступник директора ВАТБМФ «>Стрийбуд».

· ЛобойкомОлексій Петрович - заступник директора ізправовихпитань та маркетингу ВАТБМФ ">Стрийбуд".Одинадцять роківпоспіль, із 1991 р. по 2002 р.,обіймавкерівні посади уприватнихтовариствах. З января 2005 р. - заступник директора ізправовихпитань та маркетингу ВАТБМФ «>Стрийбуд».

Заперіод свогоіснуванняфірмаспорудила понад 90%об'єктів:житла, фабрик,заводів,дитячихсадків у м.Стрию, атакож - практично всебудівництво в м. Сколе таСколівськомурайоні.Збудовано рядоб'єктів у м.Моршині -житловібудинки,середня школа,санаторії,центральнакотельня йрозгалуженнятепломереж,центральнапошта,музична школа,кінотеатр.

Заостаннєшістнадцятиріччяфірмоюзбудовано рядоб'єктівпромислового тасоціально-культурногопризначення до тогочисліоб'єкти:

·ощадний банк та центрзайнятості вм.Стрию;

· школа мистецтв в м.Моршині;

·автозаправочністанції у м.Івано-Франківську й м.Калуші;

·житловібудинки у м.Львові;

·санаторний корпусГенпрокуратури України в м. Моршин;

·загальноосвітня школа в з.МиртюкиСтрийського району.

Останні дваоб'єктивідзначені дипломом 1-гоступеняДержбуду України.

>Нарощуютьсятемпибудівництважитла таіншихоб'єктів наСтрийщині йСколівщиніЛьвівськоїобласті.

Уфірмі ">Стрийбуд"набувалипрофесію тапідвищувалирівенькваліфікаціїцілий рядробітників,інженерно-технічнихпрацівників, котріпрацювали йпрацюють урізнихорганізаціяхм.Стрия.

>Фірмамає своювиробничу базу, наякійзнаходитьсяадміністративний корпус,складські тавиробничіприміщення,гаражі,бетонний тарозчиннийвузли,майстерні повиготовленнюметалоконструкцій татрубозаготовок,відкриту майданчиквиробництвазбірнихбетоннихконструкцій.

>Крім цогофірмазабезпеченатранспортноюінфраструктурою, асаме: автотранспортом, кранами,екскаваторами, бульдозерами таіншоюбудівельноютехнікою тазасобамималоїмеханізації.

Довиробничоїструктурифірмивходятьчотирипідрозділи, асаме:

- Двапідрозділизагальнобудівельнихробіт;

- Одинпідрозділсантехмонтажнихробіт таінженернихмереж;

- Одинпідрозділелектромонтажнихробіт,КВП й автоматики йелектровимірювальналабораторія ;

- Цехдопоміжнихвиробництв.

>Середньосписковачисельністьпрацюючихскладає 200осіб (уключаючиштатних тапозаштатнихпрацівників).

>Виконаннятрудовихфункцій натій чиіншійпосадівимагає відпрацівникавідповідноїпрофесії йкваліфікації.

Умежахкожноїпрофесії врезультатіподілу роботивиділяютьсяспеціальності -різновидитрудовоїдіяльності.Наприклад,професіяекономістаохоплюєспеціальностіфінансиста, бухгалтера, маркетолога таін.

>Професійнізнання тапрактичнийдосвід разомформуютькваліфікацію,тобторівеньпрофесійноїпідготовки,необхідний длявиконаннятрудовихфункційпевноїскладності.Слідрозрізнятикваліфікаціюробіт йкваліфікаціюпрацівників.Кваліфікація роботихарактеризуєїїскладність йвизначаєвимоги довиконавцяцієї роботи.Кваліфікаціяпрацівникахарактеризуєсукупність йогопрофесійнихякостей йвизначає, роботиякоїскладностівінможевиконувати. Уідеалірівенькваліфікаціїпрацівників виненвідповідатирівнюкваліфікаціїробіт,оскількице, із одного боці,забезпечуєякісневиконання роботи, а ізіншого -повневикористанняпрофесійногопотенціалупрацівників.

>Кваліфікаціяпрацівникавизначається такимичинниками, якрівеньзагальноосвітньої йспеціальноїпідготовки,досвід роботи нааналогічних посадах,необхідний дляосвоєнняпрофесії.Передумовоювисокоїкваліфікаціїєпрофесійнапридатність, Якавключаєсукупністьособистихякостей, характеристик йнахилів,потрібних дляуспішноговиконанняпевнихпрофесійних обовязків.Стосовнокерівниківрізногорівнянеобхідноюскладовоюкваліфікаціїєтакожорганізаційніздібності танавички.

>Рівенькваліфікаціївизначається таприсвоюєтьсяпрацівникуспеціальноюкваліфікаційноюкомісією наосновіпорівняння його знань тадосвіду ізвимогами,викладеними утарифно-кваліфікаційнихдовідниках (характеристиках), йюридичнезакріплюється в документах: дипломах,посвідченнях (>дод.1)

ВАТБМФ «>Стрийбуд»здійснює свою діяльністьвідповідно в Україну таСтатуту. Статут підприємства (>дод.2) –це один ізосновнихдокументів, котрірегламентують діяльність підприємства.


2.  >Фінансова діяльність підприємства

Уорганізаційній тауправлінськійроботі підприємствафінансова діяльністьзаймаєособливемісце.Віднеї багато вчомузалежитьсвоєчасність таповнотафінансового забезпеченнявиробничо-господарськоїдіяльності тарозвитку підприємства,виконанняфінансовихзобов'язань перед Державою таіншимисуб'єктамигосподарювання.Фінансову діяльність підприємстваспрямовано навирішення такихосновнихзавдань:

·фінансове забезпеченняпоточноївиробничо-господарськоїдіяльності;

·пошукрезервів збільшеннядоходів,прибутку,підвищеннярентабельності таплатоспроможності;

·виконанняфінансовихзобов'язань передсуб'єктамигосподарювання, бюджетом, банками;

·мобілізаціяфінансовихресурсів вобсязі,необхідному дляфінансуваннявиробничого ісоціальногорозвитку, збільшення власеногокапіталу;

· контролю надефективним,цільовимрозподілом тавикористаннямфінансовихресурсів.

>Фінансова робота підприємстваздійснюється за такимосновнимнапрямком:

vаналіз та контрольвиробничо-господарськоїдіяльності (>дод.3).

Дляаналізу та контролюфінансовоїдіяльностіпідприємствомаєопрацюватитаку системупоказників, задопомогоюякої воно та здостатньоюточністюоцінюєпоточні тастратегічніможливості підприємства:

2.1.  Структурно-динамічнийаналізмайна підприємства

Прианалізімайна підприємствазастосовуютьструктурний тадинамічнийаналізи.Динамічнийаналіз балансуполягає впорівняннікожної з статтею балансу йрозрахункузмінабсолютних йвідносних величин, атакожякіснійхарактеристицівиявленихвідхилень.

>Структурнийаналіз балансупередбачаєрозрахуноквідноснихпоказників.Завдання вертикальногоаналізу -розрахунокпитомої ваги окремих статей узагальнійсумівалюти балансу іоцінказмінпитомої ваги. Задопомогою вертикальногоаналізу можназдійснюватиміжгосподарськіпорівняння.Крім того,відносніпоказникипом'якшуютьнегативнийвпливінфляційнихпроцесів.

>Динамічнийаналізцихпоказниківдаєможливістьустановитиабсолютнівідхилення ітемпизростання закожноюстаттею балансу, аструктурнийаналіз балансу -зробитивисновки проспіввідношеннявласного іпозичковогокапіталу, щосвідчить прорівеньавтономності підприємства за умівринковихвідносин, про йогофінансовустабільність.

>Стабільністьфінансового стану підприємствазалежить відправильності йдоцільностівкладанняфінансовихресурсів уактиви,

Томунайпершеслідвивчити структурумайна йвияснити заподійзмін йогоскладових.

>Використовуючидані підприємства ВАТБМФ «>Стрийбуд»визначити таоцінитидинаміку й структурумайна таоцінити йоговплив нафінансовий стан за 2008рік.

>Таблиця 1

>Статті балансу На вухо року Накінецьроку >Відхилення (+;-)
>Тис. грн.. % >Тис. грн % Посумі Попитомійвазі
>Необоротніактиви 20152 80 35895 89,3 15743 9,3
У томучислі:
>Основнізасоби 20117 79,9 35859 89,2 15742 9,3
>Оборотніактиви 5031 20 4301 10,7 -730 -9,3
З них:
>Виробничізапаси 1919 7,6 2906 7,2 987 -0,4
>Незавершеневиробництво 1455 5,8 129 0,3 -1326 -5,5
>Дебіторськазаборгованість затовари роботи тапослуги 180 0,7 94 0,2 -86 -0,5
>Грошовікошти нарозрахунковомурозрахунку 408 1,6 449 1,1 41 -0,5
>Витратимайбутніхперіодів - - - - - -

Баланс

25183 100 40196 100 15013 100

яксвідчатьрозрахункимайна підприємства задосліджуванийперіодзбільшилось на 15013 тис. грн.. й накінець рокускладало 40196 тис. грн.проти 25183 тис. грн.. на вухо року.Таке збільшеннямайнапояснюєтьсярозширенимвідтворенням.

Упідтвердженняцієї думисвідчитьзменшенняоборотнихкоштів на 730 тис. грн., яксамоїмобільноїчастинимайна, збільшеннянеоборотнихактивів на тавідсутністьвитратмайбутніхперіодів.

>Збільшеннянеоборотнихактивіввідбулося зарахунокзменшеннянематеріальнихактивів танезавершеноговиробництва.

У тому годину якосновнізасоби підприємствазбільшились на 15742 тис. грн.

>Відсутністьвитратмайбутніхперіодівтакожсвідчить прозменшеннявкладеннякоштів унезавершеневиробництво.

>Відбулося збільшеннявиробничихзапасів на 987 тис. грн. тазменшеннядебіторськоїзаборгованості на 86 тис. грн.

>Якщорозглядати структуру, то вонвідрізняється відоптимальної , асаме:необоротніактиви уструктурімайназбільшилися на 9,3 й накінець рокустановили 89,3, аоборотніактививідповіднозменшилися на 9,3 й накінець рокустановили 10,7. Притакійструктурімайнапідприємство неєконкурентоспроможним йплатоспроможним.

 

>2.2.Аналізприбутковості

>Прибутковість -відноснийпоказникекономічноїефективності.Прибутковість комплексновідображаєступіньефективностівикористанняматеріальних,трудових йгрошовихресурсів, атакожприроднихбагатств.Коефіцієнтприбутковостірозраховується як ставленняприбутку доактивів чипотоків, котрі йогоформують.Можевідображатися як й вприбутку наодиницю вложеннихзасобів, то й вприбутку,якийнесе всобікожнаотриманагрошоваодиниця.

>Використовуючи метод «>затратикоштів врозрахунку гривнюреалізованоїпродукції»дослідимовпливфакторів наваловийприбуток підприємства.

>Таблиця 2

>Показники М. р. >Реаліз.Зв.р. зацінамиструкт. йсобіварт. М. р. >Реаліз.Зв. р. зацінами й структур.М.р. >Зв. Р.
УРП 13942 3954 17896 17896
>Повнасобівартістьреаліз.Продукції 11580 3288,7 14853,7 15019
>Валовийприбуток 2362 665,4 3042,3 2877
>Затрати врозрахунку на 1 грн.реаліз.продукції 0,83 0,83 0,83 0,83

>Застосувавшивищевказаний методвпливуфакторів наваловийприбутокслідвідмітити, щопозитивнийвплив узвітномуроці на збільшення валовогоприбутку, тому усі трифактори –кількістьвиробництва й продаж,цінареалізації йвартістьреалізованоїпродукції.

Нема за ті що узвітномуроцівиручка відреалізаціїпродукціїзбільшилася на 28,4%підприємствонедоотрималосвійприбуток урозмірі 1696,6 тис. грн. ; врезультаті збільшенняціниреалізаціїпідприємство здобуло 2376,9 тис. грн. валовогоприбутку; врезультаті збільшення витрат за 1 грн.реалізованоїпродукції на 1копійкупідприємствонедоодержало 165,3 тис. грн.. валовогоприбутку.

 

>2.3.Аналізрентабельності

>Прибутокпоказуєабсолютнийефектдіяльності підприємства безурахуваннявикористаних при цьомуресурсів, тому йогосліддоповнюватипоказникомрентабельності.Ступеньприбутковості підприємства йхарактеризуєрентабельність.

>Рентабельність –цеякісний,вартіснийпоказник, щохарактеризуєрівеньвіддачівитрат чи щабельвикористанняресурсів, щоє внаявності, впроцесівиробництва йреалізаціїпродукції.

>Підприємстворентабельне,якщосумивиторгудостатньо задлясплативитрат навиробництво, але й й дляутворенняприбутку. Таким чином,рентабельністьхарактеризуєефективність роботи підприємства,даєуявлення проспроможність підприємствазбільшуватисвійкапітал.

Длядослідженнявпливуфакторів нарентабельністьнайчастішевикористовуютьтакіметодианалізу:

v Методланцюгових перестановок. Суть методуланцюговихпідстановокполягає упослідовній,почерговійзаміні уфункціональніймоделі, Якаописуєбазиснийрівеньекономічногопоказника,базиснихпараметрів назвітні, вобчисленніумовнихрезультатнихпоказників та їхньогопорівнянні длявизначеннявпливуфакторів.

>Застосовуючи методланцюгових перестановокдослідимовпливфакторів нарентабельністьреалізаціїпродукції.


>Таблиця 3

>Валовийприбуток >Повнасобівартість >Рентабельність >Відхилення (+;-)
М. р. З. р. М. р. З. р. М. р. >Розра-хунок З. р. >Зага-льне У томучислі
>При-буток >Собі-вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2362 2877 11580 15019 20,4 24,8 19,2 -1,2 4,4 -5,6

>Розрахункинаведені втаблицісвідчать, щозменшенняприбутковостіреалізації узвітномуроці порівняно ізминулим на 1,2%вплинув одного чинника –рентабельність. Нема за ті щособівартість узвітномуроці бувбільшою на 3439 тис. грн.протиминулого року. Інший чинникваловийприбуток позитивновплинув.Враховуючи ті що узвітномуроціваловийприбуток був порівнянобільшим ізминулим фатальністю на 515 тис. грн.,прибутокзбільшився на 4,4 %.

v Методобчисленнярізниць.Його сутьполягає увизначенніпереваг танедоліків підприємства заокремимипоказниками, щопорівнюються (>об'єктамиоцінки).

Длядослідженнявпливуфакторів нарентабельністьвикористовуємо методобчисленнявідноснихрізниць.

>Таблиця 4

>Показники >Умовнепозначення М. р. З. р. >Відхилення
(+;-) %
>Прибуток

Х0

2362 2877 515 121,8
>Собівартість

Y0

11580 15019 3439 129,7
>Рентабельність

Z0

20,4 19,2 -1,2 94,1

Отже, не так на збільшенняприбутку на 515 тис. грн. узвітномуроцірентабельністьзменшилась на 1,2 %цевідбулося зарахунок збільшеннясобівартості на 3439 тис. грн.Загальнийвпливфакторів – 1,2%.

>2.4.Аналізфінансового стану

>Фінансовий стан підприємства –цездатність,спроможність підприємствафінансувати свою діяльність.Вінхарактеризуєтьсязабезпеченнямфінансовими ресурсами, котрінеобхідні для нормальногофункціонування підприємства,доцільністю їхньогорозміщення таефективністьвикористання,фінансовимивзаємовідносинами ізіншимиюридичними тафізичними особами,платоспроможністю тафінансовоюстійкістю.

>Застосовуючи метод сумабалів понайважливішихпоказникахфінансового стану підприємства протягом двох рокта миможемозробитивисновок прополіпшення чипогіршенняфінансового стану підприємства.

>Таблиця 5

>Показники М. р. >Зв. Р.
>Коефіцієнтзносу ОФ 0,1 0,7
>Коефіцієнтфін.стійкості 0,8 0,9
>Коефіцієнтфін.Ризику 0,2 0,1
>Рентабельність:
>Загальногокапіталу 0,7 1,4
>Власногокапіталу 0,8 1,5
>Позиковогокапіталу 4,3 20,3
Основногокапіталу 0,8 1,6
>Оборотногокапіталу 3,3 13,3
>Коефіцієнтліквідності:
>Коефіцієнтабсолютноїліквідності 0,1 0,1
>Коефіцієнтшвидкоїліквідності 0,4 0,4
>Коефіцієнтпокриття 1,1 1,3
>Коефіцієнт забезпеченняОАНВОК 0,7 0,4
разом 12,3 38,1

Отже, призастосуванні методу «сумабалів» дляоцінкифінансового стану видно, що узвітномуроціфінансовий станнабагатокращий порівняно ізминулим фатальністю. Ос-кільки сумабалівстановить 38,1пунктипроти 12,3пункти уминуломуроці.

 

>2.5.Аналізфінансовоїстабільності

>Фінансовастійкість —цетакий стан підприємства, колиобсяг йогомайна (>активів)достатній дляпогашеннязобов'язань,тобтопідприємствоплатоспроможне.Іншими словами,фінансовастійкість підприємства —цетаке його становище, коливкладені впідприємницьку діяльністьресурсиокупаються зарахунокгрошовихнадходжень відгосподарювання, аотриманийприбутокзабезпечуєсамофінансування танезалежність підприємства відзовнішніхзалученихджерелформуванняактивів.Визначаєтьсяфінансовастійкістьвідношеннямвартостіматеріальнихоборотнихактивів (>запасів тавитрат) довеличинивласних тапозиковихджерелкоштів для їхніформування.

Для характеристикифінансовоїстійкості підприємствавикористовується системаабсолютних тавідноснихпоказників.Найбільшузагальнюючимиабсолютнимипоказникамифінансовоїстійкостієвідповідність чиневідповідність (>надлишок чинестача)джерелкоштів дляформуваннязапасів йвитрат,тобторізницяміжсумоюджерелкоштів йсумоюзапасів тавитрат.

>Визначимо йоцінимопоказникифінансовоїстійкості підприємства

>Таблиця 6

>Показники М. р. >Зв. Р. >Оцінка
>НВОК 1166 1472 +
>Коефіцієнт забезпечення АТНВОК 0,2 0,3 +
>Коефіцієнт забезпечення ВКНВОК 0,05 0,04 -
>КоефіцієнтвласнихкоштівНВОК 0,3 0,3 +
>Коефіцієнтнезалежності 0,8 0,9 +
>Коефіцієнтзалежності 0,2 0,1 +
>Коефіцієнтризику 0,2 0,1 +

>Визначивши йоцінившипоказникифінансовоїстійкості підприємства вдинаміці можнавідмітити, що й вминулому й взвітномуроціфінансовий станнапруженийоскількипідприємствомайже немаєвласногокапіталу,проте узвітномуроціспостерігається покращання всіхпоказників.

 

>2.6.Аналізліквідності таплатоспроможності балансу

>Ліквідність балансу –цеступіньпокриттяборговихзабов’язань підприємства його активами, рядківперетворення які угрошівідповідає рядокпогашенняплатіжнихзобов’язань.

>Складаємоліквідний баланс тавизначаємопоказникиліквідності

>Таблиця 7

Актив М. р. >Зв. р. >Пасив М. р. >Зв. р. М. р. >Зв. р.
>Найбільшліквідніактиви 408 449 >Найбільшстроковізобов’язання 553 484 -145 -35
>Швидкоїреалізації 1214 793 >Поточнізобов’язання 3865 2829 -2651 -2036
>Повільнореалізовані 3374 3035 >Довгостроковізобов’язання - - 3374 3035
>Швидкореалізовані 20152 35895 >Постійнізобов’язання 21318 37367 -1166 -1472

А1П1 – невиконується;

А2П2 – невиконується;

А3П3 –виконується;

А4П4 – невиконується

>Склавшиліквідність балансу шляхомгрупування активу йпасиву балансувідрізняється від абсолютноліквідного, невиконується А1, А2, А4 >умовинерівності.

Отже,фінансовий станєдуженапружений томукерівництву йфінансовійслужбі підприємстванеобхідновжити необходимихзаходівщодо забезпеченняліквідності активу.

Длявизначення йоцінкипоказниківліквідностівикористовуєморозрахункипопередньоїтаблиці.

>Таблиця 8

>Показники М. р. >Зв. р. >Нормативнезначення >Відхилення
до М. р. до
>Коефіцієнтабсолютноїліквідності 0,1 0,1 0,2-0,35 0 0,1
>Коефіцієнтшвидкоїліквідності 0,4 0,4 1-2 0 0,6
>Коефіцієнтпокриття 1,1 1,3 1,5-2,5 0,2 0,2
>Коефіцієнтпокриттяпроміжний 0,7 0,4 0,7-0,8 -0,3 0,3

>Розрахувавшипоказникиліквідності вартовідмітити, що й вминулому й взвітномуроці смердотіменші ніжнормативнезначення, ацесвідчить проважкийфінансовий стан підприємства. Уминулому йзвітномуроцісвоїмигрішмиборговізобов’язанняпідприємство моглопогасити своїборговізобов’язаннялише на 0,1% при нормативномузначені 0,2-0,35%,залучившикошти іздебіторськоїзаборгованостіборговізобов’язання могли бутипогашенілише на 0,4%, як уминулому то й узвітномуроці принормі 1-2%.

>Реалізувавшивиробничізапасиборговізобов’язання могли бутипокритілише на 1,1% уминуломуроці й 1,3% узвітномуроці, принормі 1,5-2,5%.

>Тобто приумовіреалізації всіхоборотнихактивів завиняткомвиробничихзапасівборгиможуть бутипогашенілише на 70% уминуломуроці й на 40% узвітномуроці принормі 70-80%.

>Враховуючитакуситуацію кредиторам й банкамслідпостійнослідкувати заплатоспроможністю свого партнераоскільки даний стан йогодоситьнапружений.

Уумовахринковихвідносинплатоспроможністьвважаєтьсянайголовнішоюумовоюгосподарськоїдіяльності.Підплатоспроможністюрозуміютьможливість підприємстванаявнимигрошовимикоштамисвоєчаснопогаситиборговізобов’язання.

>Складаючиплатіжний баланс наосновірічноїфінансовоїзвітності миможемозробитивисновокщодоплатоспроможності підприємства.

>Таблиця 9

Актив М. р. >Зв. р. >Пасив М. р. >Зв. р.
>Грошовікошти 408 449 >Поверненнякредитів 1000 300
>Поточніфінансовіінвестиції - - >Кредиторськазаборгованість затовари роботи тапослуги 824 835
>Дебіторськазаборгованість затовари 180 94 >Розрахунки із бюджетом 319 285
>Розрахунки іззаробітноюплатою 234 199
>Всього 588 543 >Вього 2377
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація