Реферати українською » Экономика » Економічний аналіз господарської діяльності організації


Реферат Економічний аналіз господарської діяльності організації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

«>ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

>ФИЛИАЛ м. НОВИЙУРЕНГОЙ

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По предмета

«Комплексний економічний аналіз господарську діяльність організації»

На тему: «Економічний аналіз господарську діяльність організації»

Виконала

Студентка 4 курсуОЗО

Спеціальність: «>БУА й О»

СтавнійчукТ.Н.

Перевірила

МолодихТ.Э

НовийУренгой 2010 р.


Зміст

1. Аналіз платоспроможності підприємства

2. Аналіз майна підприємства міста і джерела його освіти

3. Аналіз фінансової стійкості (розрахувати коефіцієнти фінансової стійкості підприємства міста і оцінку їх змін у протягом року)

4. Аналіз ліквідності балансу (оцінку ліквідності балансу за групами засобів і з допомогою коефіцієнтів ліквідності)

5. Аналіз оборотності оборотних засобів (обчислити показники оборотності оборотних засобів, зокрема нормувальних, встановити суму додатково залучених чи вивільнених коштів, зміною оборотності)

6. Аналіз фінансової та розрахункової дисципліни (оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості, розрахувати оборотність заборгованості)

7. Оцінка ймовірності банкрутства

8. Дати загальну оцінку фінансового становища підприємства

9. Список використаної літератури


1. Аналіз платоспроможності підприємства

Загальна платоспроможність організації визначається, як здатність покрити всіх зобов'язань організації (короткострокові і довгострокові) всіма її активами. Коефіцієнт загальної платоспроможності (>к0П) вираховується за формулою

Природним є що нормальне обмеження для коефіцієнта: Доо.п. 2 .

Коефіцієнт платоспроможності по поточним зобов'язанням окреслюється ставлення поточних позикових коштів організації (короткострокових зобов'язань — стор. 690 ф. 1) до середньомісячної виручці. Остання обчислюється по валовий виручці, що включає виручку від продажу за звітний період (за оплатою), ПДВ, акцизи та інші обов'язкових платежів, діленої кількості місяців звітному періоді.

Коефіцієнт заборгованостями за кредитами банків та позикам обчислюється як приватне відділення суми довгострокових пасивів та проведення короткострокових кредитів банків та позик на середньомісячну валову виручку, тобто.

Коефіцієнт заборгованості інших організацій обчислюється як приватне від розподілу суми зобов'язань по рядкам «постачальники і підрядчики» і «інші кредитори» на середньомісячну валову виручку. Всі ці дані функціонально ставляться до зобов'язанням організації перед прямими кредиторами чи його контрагентами.

Коефіцієнт заборгованості фіскальної системі обчислюється як приватне від розподілу суми зобов'язань по рядкам «заборгованість перед державними позабюджетними фондами» і «заборгованість до бюджету» на середньомісячну валову виручку.

Коефіцієнт внутрішнього боргу обчислюється як приватне від розподілу суми зобов'язань по рядкам «заборгованість перед персоналом організації», «заборгованість учасникам (засновникам) із виплати доходів», «доходи майбутніх періодів», «резерви майбутніх витрат», «інші короткострокові зобов'язання» на середньомісячну валову виручку.

2. Аналіз майна підприємства міста і джерела його освіти

Наявність власних оборотних засобів окреслюється різниця величини джерел власні кошти і величини основних засобів і вкладень (>внеоборотних активів):

>Еc =Иc - F,

ДеЕc – наявність власних оборотних засобів;

>Иc – джерела власні кошти (підсумок розділу “Капітал і резерви”)

F – кошти та й (підсумок розділу “>Внеоборотние активи”.)

>Ес>нг=1853767-1460124=393643

>Ескг=1995630-1567984=427646

Коефіцієнт забезпеченості підприємства власними обіговими коштами (>Косс) окреслюється ставлення власних оборотних засобів до величині оборотних активів підприємства (стор. 490 – стор. 190) : стор. 290. Власний капітал в обороті обчислюється як різницю між власним капіталом організації та їївнеоборотними активами.


Таблиця 2.1.

Аналіз складу, структури та динаміки майна підприємства

Показники На початку року У найгіршому разі року Зміна Зміна структури
Сума >Уд. вагу. Сума >Уд. вагу >абс. відносить
1. Усього коштів 1853767 100% 1995630 100% 141863 107,65% 0%
1.1.Внеоборотние активи 1460124 78,77% 1567984 78,57% 107860 107,39% -0,19%
1.2. Оборотні активи 393643 21,23% 427646 21,43% 34003 108,64% 0,19%
1.2.1. Матеріальні оборотні активи 102879 26,14% 167567 39,18% 64688 162,88% 13,05%
1.2.2. Кошти 17521 4,45% 19334 4,52% 1813 110,35% 0,07%
1.2.3. Дебіторська заборгованість 262054 66,57% 229140 53,58% -32914 87,44% -12,99%

Дані таблиці 2.1. показують, що це загальна сума коштів підприємства збільшилася на 141863 крб., чи 7,65%. Найбільшу питому вагу у структурі майна займаютьвнеоборотние активи (78,77% проти 21,23% оборотних активів початку року й 78,57% проти 21,43% оборотних активів наприкінці року). Це свідчить про фондоємності підприємства.

У структурі оборотних активів найбільша питома вага займає дебіторська заборгованість 66,57%.

У найгіршому разі року відбулися істотних змін у цих групах коштів як і абсолютної сумі, і у структурі. Збільшення величинивнеоборотних активів становило 107860. крб., чи 7,39%, збільшення оборотних активів — 34003 крб., чи 8,64%.

У структурі оборотних активів сталося зменшення дебіторську заборгованість на 32914 крб. з одночасним зниженням їх частки на 12,99% у структурі оборотних засобів. Матеріальні оборотні активи і кошти збільшилися на 64688 і 1813 крб. відповідно, питома вага у структурі оборотних активів зріс на 13,05 і 0,07% відповідно.

Темп приросту оборотних активів (8,64%) вище темпу приростувнеоборотних (7,39%), що свідчить про наявності тенденції до підвищення оборотності мобільних активів. Це створює сприятливі умови для фінансової складової діяльності підприємства.

Таблиця 2.2 Аналіз станувнеоборотних активів

Статтівнеоборотних активів На початку року У найгіршому разі року Зміна Зміна структури
Сума >Уд.вес. Сума >Уд.вес >абс. відносить
Основні кошти
Початкова вартість 1613145 1720486 107341 106,65% 0,00%
Знос 393643 427646 34003 108,64% 0,00%
Рівень зношеності 24,40% 24,86% 0,45% 101,86% 0,00%
Залишкова вартість 1219502 83,52% 1292840 82,45% 73338 106,01% -1,07%
Незавершене будівництво 228873 58,14% 257538 60,22% 28665 112,52% 2,08%
Довгострокові фінансові вкладення 6459 0,44% 7534 0,48% 1075 116,64% 0,04%
Нематеріальні активи
Початкова вартість 5672 10643 4971 187,64% 0,00%
Знос 6,73% 5,37% -1,37% 79,66% 0,00%
Рівень зношеності 382 571 189 149,48% 0,00%
Залишкова вартість 5290 0,36% 10072 0,64% 4782 190,40% 0,28%
Разомвнеоборотних активів 1460124 100% 1567984 100% 107860 107,39% 0,00%

Дані таблиці 2.2. показують, що обсяг основних засобів по залишкової вартості збільшилася на 73338 крб., чи 6,01%, тобто. спостерігається тенденція збільшення основних засобів. Коефіцієнт зношеності основних засобів збільшив ся незначно (на 1,86%).

У структурівнеоборотних активів сталися такі зміни: величина незавершеного будівництва збільшилася на 28665 крб. чи 12,52% за збільшення частки у структурі на 2,08%; величина довгострокових фінансових вливань збільшилася на 1075 крб. чи 16,64%; питому вагу нематеріальних активів збільшився на 0,28%.

Рівень зношеності нематеріальних активів зменшилася на 1,37% з допомогою здобути нові об'єктів.

 

3. Аналіз фінансової стійкості (розрахувати коефіцієнти фінансової стійкості підприємства міста і оцінку їх змін у протягом року)

Одне з найважливіших показників, характеризуючих фінансову стабільність підприємства, його незалежність від позикових коштів, є коефіцієнт автономії.

Він показує частку власні кошти у сумі всіх коштів підприємства, авансованих їм реалізації проведення статутної діяльності. Вважається, що вищий частка власні кошти (капіталу), тим більше в підприємства справитися з непередбачуваними обставинами, виникаючими трапилося в ринковій економіці.

Мінімальна граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється лише на рівні 0,5. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності, гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань та великих можливостях залучення коштів зі сторони. Однак за умов російської дійсності, яка характеризується підвищеним ризиком і на високі темпи інфляції, коефіцієнт автономії прагне 0,7. Коефіцієнт автономії доповнюється коефіцієнтом співвідношення позикових і власні кошти, рівним відношенню величини зобов'язань підприємства з притягнутим і запозиченим засобам від суми власні кошти. Цей коефіцієнт вказує, скільки позикових коштів залучило підприємство однією карбованець вкладених у активи власні кошти. Нормальним співвідношення 1:2, у якому одна третину загального фінансування сформована з допомогою позикових коштів.

Задля збереження мінімальній фінансовій стабільності підприємства коефіцієнт співвідношення позикових і власні кошти має бути обмежений значенням відносини суми мобільних засобів і вартості іммобілізованих. Це називається коефіцієнтом співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів.

Важливою характеристикою стійкості фінансового становища є й коефіцієнт маневреності. Він показує, яка частина власні кошти підприємства перебуває у мобільного формі, що дозволяє більш-менш вільно маневрувати цими засобами. З кожної фінансової погляду підвищення коефіцієнта маневреності та її високий рівень завжди позитивно характеризують підприємство: кошти у своїй мобільні, більша частина вкладена над кошти й іншівнеоборотние активи, а його оборотні кошти.

Як оптимальної величини коефіцієнт маневреності може бути прийнятий у вигляді До > 0,5. Це означає, що менеджер підприємства його власники повинні дотримуватися паритетний принцип вкладення власні кошти в активи мобільного іиммобильного характеру, що забезпечить достатню ліквідність балансу. Проте треба враховувати характер діяльності досліджуваного підприємства. Наприклад, вфондоемких виробництвах нормальну міру цього коефіцієнта буде вже ніколи, ніж у матеріаломістких,т.к. значної частини власні кошти є джерелом покриття основних виробничих фондів та іншихвнеоборотних активів.

Коефіцієнт маневреності має, у своїй темпи зростання власних джерел повинні випереджати темпи зростання основних засобів івнеоборотних активів. Це диктує необхідність виконання такого порівняння.

Коефіцієнт майна виробничого призначення дорівнює відношенню суми основних засобів, капітальних вкладень, устаткування, виробничих запасів і незавершеного виробництва до вартості всього майна підприємства. Нормальним вважається таке обмеження цей показник: До > 0,5.

Коефіцієнт кредиторську заборгованість характеризує частку кредиторську заборгованість у сумі зовнішніх зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами показує частку власних обігових коштів у загальній сумі основні джерела коштів на формування запасів і витрат.

Значення перелічених вище коефіцієнтів розраховані й приведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Показники фінансової стійкості

Показник Формула розрахунку Значення
нан.г. нак.г.
Коефіцієнт автономії (>Ка) >Ка.=С/И, З - кошти,И-общая сума джерел (валюта балансу) 0,92 0,90
Коефіцієнт фінансової стійкості (>Кф.у.) >Кф.у.=З+П/С,З-Заемние кошти, П - залученісредствав 0,09 0,11
Коефіцієнт мобільних і іммобілізованих коштів (>Км.и.) >Км.и.=Аоб/Авнеоб.,Аоб -оборотні активи,Авнеоб. -внеоборотние активи 0,27 0,27
Коефіцієнт майна виробничого призначення (>Ки.п.н.) >Ки.п.н.=(А120+А130+А213+А214)А399 0,79 0,80
Коефіцієнт кредиторську заборгованість (>Кк.з.) >Кк.л.=П620/П690 1,00 0,87
Коефіцієнт маневреності (>Км.) >Км=(П490-А190)/П490 0,15 0,13
Коефіцієнтобеспеч-сти запасів і витратсобств.источн. (Ко.) >Ко.=(П490-А190)/(А210+А220) 2,18 1,26

З таблиці видно, що:

1) коефіцієнт автономії початку року становить 0,92, наприкінці— 0,9, тобто. знизився на 0,02. Частка власні кошти у сумі всіх коштів підприємства, авансованих їм реалізації проведення статутної діяльності, перевищує мінімальне граничне значення коефіцієнта (0,5), але спостерігається тенденція до зниження;

2) коефіцієнт фінансової стійкості, або - співвідношення позикових і власні кошти початку року, становив 0,09, наприкінці — 0,11, тобто. знизився на 0,03. Отже, на 1 крб. вкладених у активи власні кошти підприємство під кінець року приваблювало 11 коп. позикових коштів. Коефіцієнт фінансової стійкості теж не виходить далеко за межі обмеження;

3) коефіцієнт мобільних і іммобілізованих коштів у початок і наприкінці року становив 0,27.Числовое значення коефіцієнта нижче, ніж коефіцієнт фінансової стійкості, — таке становище говорить про фінансової нестабільності підприємства;

4) коефіцієнт майна виробничого призначення початку року становив 0,79, наприкінці — 0,8, тобто.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація