Реферати українською » Экономика » Фінансова стійкість підприємства


Реферат Фінансова стійкість підприємства

Завдання

По наведених даним з балансу підприємства розрахувати:

сумусобств.оборотн. коштів (SOS);

коефіцієнт автономії

>коеф-тсобств. позикових коштів

>коеф-т ліквідності

Дати оцінку фінансової стійкості

Показник, тис. грн >Усл.обозн. На поч. періоду У найгіршому разі періоду
1. Усього майна СБ
а)Внеоборотние активи ВА
б) Оборотні активи: >ОА
 - матеріальні його оборотні кошти >МОС
 - дебіторська заборгованість >Д/з
 - грошові активи ТАК.
2. Власний капітал СК
3. Довгострокові позикові кошти ДО
4. Короткострокові зобов'язання КЗ

Рішення

Власні його оборотні кошти:

>СОС=СК-ВА, в такий спосіб,

початку рокуСОСн=… тис. грн

наприкінці рокуСОСк=… тис. грн

За звітний рік SOS зросла (знизилася) на (>СОСк-СОСн) тис. грн

Для характеристики фінансової стійкості підприємства розраховується частка СОС в СК, чикоеф-т маневреності (якщо < 10%, то підприємство хитливо):

На початку рокуКМн=СОСн:СКн=….%

У найгіршому разі рокуКМк=СОСк:СКк=….%

За звітний період частка СОС зросла (знизилася) на (>КМк -КМн)%

Це означає про посилення (ослабленні) фінансової стійкості.

Для оцінки зміни фінансової стійкості протягом року розраховують:

коефіцієнт автономії:Ка= (СК: СБ) *100%

На початку рокуКаМ=…, наприкінці рокуКаДо =….

>Коеф - т став (нижче, вище). Залишився досить високою (знизився до критичного <60%) /

Це свідчить про формуванні прибутку підприємства рахунок власних (позикових) коштів.

Подальшу оцінку ведемо за співвідношенням позикових і власні кошти:

>Кз/с= (>заемн.капитал/собств.ср-ва) = (>ДО+КО) /СК) *100%

На початку рокуКз/сМ=…; наприкінці рокуКз/сДо=… За коефіцієнтом підприємство можна вважати (не) стійкимт.кКз/с<50% (>50%).

Висновок: підприємство з всіма показниками (перестав бути фінансово стійким

Завдання

Виконати факторний аналіз валовий прибутку.

На суму валовий прибутку впливають:

зміна фізичного обсягу реалізованої продукції;

зміна собівартості реалізованої продукції

зміну ціни реалізації

на зміну структури валової продукції

Показники План Факт >Откл-е
Обсяг реалізованої продукції, тис. прим 10 8 -2
Ціна, грн. 85 100 +15
>С/ст-ть вироби, грн. 70 75 +5
Прибуток від 1 изд-і, грн 15 25 +10
Валова прибуток, тис. грн. 150 200 +50

Рішення.

Вплив змінифизич. обсягу реалізації

>DК=Прплна 1 ін=-2*15=-30 тис. грн.

Змінас/ст-ти

>Dс*Q факт реал. =->5*8=-40000грн.

>Изм-е ціни

>DЦ*Q факт реал=15*8=120000 грн.

Баланс впливу чинників:

+120-30-40=+50

+50=+50

Позитивне впливом геть зміна прибутку справила підвищення. Зростання прибутку обумовлений сприятливою кон'юнктурою ринку.

Скорочення обсягу реалізації і зростанняс/ст-ти продукції призводить до необхідність ухвалення заходів зі стимулювання від попиту й зниження витрат виробництва.


Завдання

Виконати факторний аналіз валовий прибутку у системі ">директ-костинг".

Показники План Факт >Откл-е
Обсяг реалізованої продукції, тис. прим 10 8 -2
Ціна, грн. 85 100 +15
>С/ст-ть вироби, грн. 70 75 +5
в т. год. перемінні удільні витрати 51 54 +3
Загальні постійні витрати, тис. грн 190 168 -22
Валова прибуток, тис. грн. 150 200 +50

Рішення.

Ппл= (>Ц-Сзадовільно.перем) *>Q-Спост=150000

Прибуток за умовифактич. обсягу реалізації

П1=>Qф- (Ц>ПЛ-Суд>ПЛ) -Спост>ПЛ=82000

Прибуток за умови фактичного обсягу й фактичну ціну

П2=>QфФ-Суд>ПЛ) -Спост>ПЛ=202000 грн.

П3=>QфФ-СудФ) -Спост>ПЛ=178000 грн.

Прибуток за умови фактичнихQФ, ЦФ, СудФ.

Прибуток фактична ПФ=QфФ-СудФ) -СпостФ=200000

Впливизм-яфизич. обсягу реалізації: П1 - Ппл=>82000-150000=-68000грн.

Вплив зміни ціни: П2 - П1=202-82=120000 грн.

Вплив зміни питомих змінних витрат: П3 - П2=178-202=-24000 грн.

Вплив зміни постійних витрат: ПФ - П3=200-178=22000 грн.

68+120-24+22=+50

Завдання

Виконати факторний аналіз сукупного капіталу.

Показники План Факт
1. Прибуток до оподаткування 8401 8962
2. Виручка від 79361 72255
3. Совок. капітал (валюта балансу) 76435 75868
4.Рентаб-ть совок. капіталуROA (1: 3) 0,11=11% 0,118=11,8%
5.Рентаб-ть продажівROS (1: 2) 10% 12,4%
6.Коеф-тоборачив-ти совок. кап.Коб. (2: 3) 1,038 0,95

Рішення.

>Факторная модель

>ROA=П/А= (>В/А) * (>П/В)

>Определим вплив чинників:

Вплив коефіцієнта оборотності активів

(>Коб. Ф -Коб. >ПЛ) *ROS>ПЛ= (0,95-1,038) *10%; =-0,9328%

>Коб. Ф* (>ROSФ->ROS>ПЛ) 0,95* (12,4-10) =0,71%

Темпи зростання кількості активів перевищили темпи зростання виручки


Завдання

Виконати факторний аналіз власного капіталу.

Показники План Факт
1. Прибуток до оподаткування 45610 52286
2. Податок з прибутку 12507 12270
3. Торішній чистий прибуток 33103 30016
4. Частка чистий прибуток (>Дчп) 0,73 0,71
5. Виручка від 266892 242001
6. Совок. капітал (валюта балансу) 490431 500113
7.Собств. капітал 383067 381749
8.Рентаб-ть продажівROS (1: 5) 17% 17,4%
9.Коеф-тоборачив-ти совок. кап.Коб. (5: 6) 1,038 0,95
10.Мультипликатор капіталуМк (6: 7) 1,28 1,31
11.Рентаб-тьсобств. капіталуROE (3: 7) 8,6% 7,8%

Рішення.

>Факторная модель має вигляд:

>ROE=Дчп*Мк*Коб. *ROS

Завдання

Дані з балансуф.2 наведені у таблиці:

Показники
1. Виручка від ВР 120000

2. Змінні витрати Зперекл

85000

3. Постійні витрати Зпосаду

15000
4.Собств. капітал 90000
5. Довгострокові кредити 10000
6. Короткострокові кредити 10000
7. Середня розрахункова ставка,% 28%
8. Коефіцієнт оподатковування прибутку 0,3

Визначити:

Силу впливу фінансового важеля

% зміни прибутку при 20% зміни виручку

% зниження виручки, у якомупредп-е втратить прибутку

Рівень ефектуфинанс. важеля і сила впливуфинанс. важеля. Дати оцінку фінансового ризику.

>Сопряж. ефектфинанс. і опер. важелів. Дати оцінку фінансового ризику.

Рішення.

>СВОР=ВМ: П -пок-льизм-я прибутку приизм-и виручки на 1%

Сутність СР - темпиизм-я прибутку вище темпівизм-я виручки (внаслідок існування постійних витрат)

Що часткаосн. засобів у активах, тим більшаСВОР.

>СВОР залежить від частки постійних витрат у валовий маржі. Що частка, то вищеСВОР.

>ВМ=ВР - Зперекл =П+ Зпосаду

1)ВМ=120-85=35 тис. грн.

>Коеф-т ВМ ДоВМ =35: 120=0,29 (частка ВМ у Раді)

Критичний реалізацію

ВРкритпосаду: ДоВМ =15000: 0,29=51724 грн.

Запас фінансової міцності

120000-51724=68276 грн.

>П=ВМ - Зпосаду=35-15=20 тис. грн.

>СВОР=35: 20=1,75

2) 1,75*20%=35%

3) 100%: 1,75=57,17%

4)ЭФР= (>1-l>налогообл. ін) * (>ЭР-СРСП) *

ЕР -екон. рентабельність;СРСП - середнярасч. ставка%

ЕР= (Прибуток довипл.%: Активи) = (20+% за кредит): (90+10+10) =23,27%

Прибуток довипл.% =НРЭИ

>ЭФР= (1-0,3) * (23,27-28) * =-,74%

Підприємство несе підвищений фінансовий ризик,т.к (>ЭР-СРСП) <0 - зниження рентабельності власногоакпитала на 0,74%

Сила впливу фінансового важеля

>СВФР=1+ (% за кредит:НРЭИ) =1+ (5600/25600) =1,22

ЩоСВФР, то вище ризик.

5)Сопряженний ефектоперац. іфинанс. важелів

>Сопр.ефф. =>СВОР*СВФР=1,75*1,22=2,135

>Сопряженний ефект характеризує зміна чистий прибуток на акцію за зміни виручки на 1%.

Висновок: за зміни виручки на 1% чистий прибуток на акцію змінилася на 2,135%


Завдання

>Рейтинговая оцінка підприємства. Рейтинг показує, наскільки близькі показники окремих підприємств до еталона. Показники фінансового становища наведені у таблиці

>Пок-ль №предп-я Еталон
1 2 3
>Коеф-т поточної ліквідності 0,1 0,2 0,15 0,2
Коефіцієнт автономії 0,7 ,8 0,75 0,8
Коефіцієнт маневреності 0,3 0,15 0,2 0,3

>Рейтинговую оцінку цих підприємств проводитимемо з їхньої віддаленості від еталонного підприємства. Під таким підприємством усвідомимо гіпотетичне підприємство, чиї показники найкращі підприємствами, що беруть участьвоценке. Таблиця даних має матричну форму, по рядку значення показників підприємств-учасників - aі, по стовпцю значення показань конкретної підприємства - aj. Тоді підприємство за кожним показником має вигляд - a>ij.>Стандартизированное значення щодо показникапредприятия-еталона:

a>ijст. =

Рейтинг підприємств вираховується за формулою:


Завдання

Виконатививерку і дійти висновків русі коштів

Баланс >Пршлий рік >Отчетн. рік Джерела Використання

Активи:

>ВНА, в т. год.

Основні кошти

Нематеріальні активи

Довгостроковіфин.влож.

>ОА, в т. год.

>ТМЗ

>Д/з

Д порівн

25000

40

9200

6700

1250

24500

500

1800

8750

7300

1425

500

0

0

450

0

0

0

100

1800

0

600

175

Сукупні активи

42550

44275

 

 

>Пассиви:
Статутний капітал 18000 28000 0 0
Резерви 5500 6370 870 0
>ДЗ 2000 2500 500 0
Короткостроковіобяз-ва, в т. год.:
Банківські кредити 1000 0 1000
Кредиторська заборгованість 4150 5300 1150 0
Податки до оплати 1900 2105 205 0

Сукупні пасиви

42550

44275

3675

3675

Рішення

Звіт про вивірці

Сальдо початкова 1250
Відтік ДВ
Довгострокові фінансові вкладення 1800
Нематеріальні активи 100
Дебіторська заборгованість 600
Короткострокові банківські кредити

Разом відтік

3500

Притік ДВ
Основні кошти 500
>ТМЗ 450
Резерви 870
Довгострокові позикові кошти 500
Кредитори 1150
Податки до оплати 205

Разом приплив

3675

>Нетто потік

 

175

Сальдо кінцеве

 

1425


Схожі реферати:

Навігація