Реферати українською » Экономика » Статистика ЦІН и таріфів


Реферат Статистика ЦІН и таріфів

Статистикацін йтарифів

>Ціна яквиразвартостіодиниці товару чипослуги законкретних умівмісця та годинимаєпевнівідхилення відреальноїспоживноївартості.Саме томувіддавнарівень йдинамікацін булиоб’єктомстатистичногоспостереження.

>Нинідержавна статистикавідстежує тадосліджуєроздрібніціни,тарифи напослуги,оптовіцінипідприємств,кошторисніціни набудівельніоб’єкти,цінизовнішньоїторгівлі.Окрім того,органи державної статистикиздійснюютьвнутрішньорегіональні таміждержавніпорівнянняцін йтарифів,аналізуючи їхнідинаміку, атакожобчислюютьіндекси-дефлятори,щобоцінитидинамікумакроекономічнихпоказниківсистеминаціональнихрахунків,змінифізичногообсягувиробництва в окремихгалузях народногогосподарства,динамікуспоживаннярізнихпрошарків населення такупівельнуспроможність грошей.

Заринковихвідносин длявирішенняцихзавданьпотрібніособливі методикистатистичногоспостереження тадослідження, щовраховуютьспецифікуоб’єкта тазначущістьотримуванихрезультатів наміждержавному,загальнодержавному,регіональному,галузевому,місцевому таіншихадміністративно-господарськихрівнях.

>Здобутаінформація проціни ітарифи широковикористовується вмаркетинговійдіяльності длядослідженнязагального стану товарного тафінансовогоринків й окремих їхнісегментів,вивченняінвестиційної тастраховоїдіяльності,виробничого,невиробничого йособистогоспоживання,загальногооцінюваннярівня життя, ааналізуінших, неменшважливихаспектівекономічної практики.

Системанаціональнихрахунківпередбачаєоцінюванняпотоківпродукції тапослуг зацінами, котріфактичнозастосовуються вопераціях.Неринковітовари іпослугиоцінюються засобівартістю.Розрізняютьцінивиробників тацінипокупців.Ціна виробникавідбиваєринковувартістьвипуску, щосклалася напідприємстві, якувиробляєпродукцію чинадаєпослуги.Цінапокупця —церинковавартістьтоварів йпослуг разом зторговельними ітранспортниминацінками.Вивчаючи тему,слідчіткоз’ясуватисферивикористання таскладовіоптових йроздрібнихцін,взаємозв’язокміж ними, атакожособливостіцін, щодіють в окремихгалузях (>промисловості,будівництві,транспорті ізв’язку,сільськомугосподарстві,міжнароднійторгівлі таіншихгалузях).Водночаспотрібнооволодітиметодикоюспостереження зарівнемцін напідприємствах —виробникахтоварів йпослуг,підприємствахторгівлі тамісцевих ринках.

>Зміницін йтарифівдосліджуютьіндексним методом, а й задопомогоюрізнихприйоміваналізурядівдинаміки.

Уразііндексногодослідженнязалежно відвиборубазових чипоточнихрівнівкількіснихпоказників длязважуваннязастосовують формулуЛаспейреса (1871) чиПааше (1874):

 (>індексЛаспейреса);

 (>індексПааше),

де —цінаодиниці конкретного товару (>послуги)відповідно в базовому тазвітномуперіоді; —кількістьреалізованого конкретного товару (>послуги)відповідно в базовому тазвітномуперіоді; —індивідуальнийіндексцін товару (>послугу).

>ІндексЛаспейреса, як правило,дещобільший, ніжіндексПааше.Такусистемну залежністьназиваютьефектомГершенкрона.Вивчаючи тему,слідз’ясувати,чому намакрорівнідоцільнішезастосовувати формулуЛаспейреса, атакож причину, ізякоїзапропонований І.Фішером «>ідеальний»індексцін, щопоєднуєарифметичноіндексиЛаспейреса таПааше, ненабув широкогозастосування устатистичнійпрактиці.

>Статистичнеспостереження зарівнемцінздійснюєтьсящомісячно.Загальнііндекси зарікобчислюють задармазваноюрекурсивноюсхемою якдобутокпомісячнихланцюговихіндексів.Опрацьовуючиматеріалпідручника,слідз’ясувати,якій ізнаведених схемзагальнихіндексівцін заріквідповідаєзнайденийузагальнюючийіндекс; яквизначаєтьсясередньомісячний темпзмінирівняцін; якдосліджуєтьсядинамікасередніхцін наокремівидитоварів тапослуг задопомогоюіндексного методу.

Методиказастосуванняіндексного методу длядослідженнядинамікицін заокремимигалузями народногогосподарствамаєпевніособливості.

>Зведенііндексицін напродукціюпромисловостіщомісячнообчислюють заформулоюЛаспейреса напідставііндивідуальнихіндексівцін наокреміпродукти —представникиосновних группромисловоїпродукції тазагальноївартостівипуску поцихгрупах впопередньомумісяці.Індексцін зарікобчислюють зарекурсивноюсхемою.

>Індексцін укапітальномубудівництвіобчислюють напідставідинамікицін наокреміелементитехнічноїструктурикапітальнихвкладень ізурахуваннямчастки їхньоговартості взагальномуобсязіцихвкладень. При цьомузміницін заокремимиелементамикапітальнихвкладеньзважуються начасткуцихелементів узагальномуобсязікапітальнихвкладень.Вивчаючипідручник,слідз’ясувати, на котрісамеелементи вразі такогорозрахункуподіляютьсякапітальнівкладення, атакож котрідодатковідослідженняцінздійснюються вкапітальномубудівництві.

>Індекситарифів навантажніперевезенняобчислюють закожним виглядом транспорту та вцілому,виходячи ізіндивідуальнихіндексівтарифів йзагальноївиручки заокремівидиперевезеньзвітногоперіоду.Зведенийіндексрозраховується заформулоюсередньогармонічногоіндексуПааше.Індивідуальнііндекситарифівобчислюють за станом на 22 число шкірногомісяця.Річнийіндексобчислюють якдобутокпомісячнихіндивідуальнихіндексівпослуг-представників.

>Динамікуімпортних таекспортнихціндосліджують задопомогоюзведенихіндексівПааше,оскільки структураекспорту таімпортущорічноістотнозмінюється.

>Споживчіціниєкінцевимицінами, заякимидомашнігосподарства-споживачікупуютьтовари тасплачуютьпослуги длявласних потреб.Державна статистикадосліджуєдинамікуспоживчихцін уцілому, атакожокремо напродовольчітовари таплатніпослугинаселенню.Крімзагальнодержавнихіндексівспоживчихцінтакііндексирозробляють для окремихадміністративно-територіальниходиниць й груп населення.

>Щодо колаофіційнозареєстрованихторговельнихпідприємствдинамікуцінщомісячноаналізують засередньозваженоюформулоюЛаспейреса.Динамікуцін при цьомуфіксують загрупамитоварів йпослуг напідставііндивідуальнихіндексів, щостосуютьсятоварів —представників окремих груп.Зведенийіндекс зарікобчислюють згідно ізрекурсивноюсистемою.Помісячнііндексисередніхцін наміських ринкахвизначають напідставіданих прямоговибірковогоспостереження (>опитування)працівникамиорганів статистики, под годинуякогофіксуютьсямодальніціни наконкретнітовари такількістьреалізованоїпродукції затоварами-представниками.Індексицінреалізаціїплатнихпослугтакожобчислюютьщомісячно напідставіданих продинамікуцін йтарифів заокремими видамипослуг-представників тазагальнийобсягвиручки загрупамивідповіднихпослуг.

>Узагальнюючимпоказникомдинамікиспоживчихцінєіндексспоживчихцін натовари тапослуги,якийобчислюютьокремо запродовольчими,непродовольчими товарами тапослугаминаселенню. При цьомуберутьінформацію напідставіщомісячноїреєстрації зафіксованим наборомтоварів йпослуг, котрівходять доумовного «>споживчогокошика».Зважуванняздійснюють ізогляду нарозрахункову структурувитратсімей (>домогосподарств) накожний товар чипослугу, але впитому вагиспоживчихвитрат населення окремихрегіонів узагальнихвитратах секторудомашніхгосподарств удержаві вцілому.Загальнийіндексспоживчихцін йтарифіврозраховують заідеологієюіндексуЛаспейреса,беручи доувагибазовупитому вагивитратдомогосподарств наокремітовари чипослуги, котрівходять доумовногоспоживчогокошика.Такапитома вагивизначається заматеріалами бюджетнихобстежень населення згідно ізформулою

,

де —індексисередніхцін наокремітовари тапослуги, котрі включено у складспоживчогокошика; —часткавитрат накупівлю окремих груптоварів йпослуг у базовомуперіоді.

>Дослідженняспоживчихціндоповнюєтьсяаналізомвитрат населення та його окремих груп настандартнінаборинайважливішихтоварів йпослуг (>наприклад,вартості набору із 22найважливішихпродуктівхарчування).Кількість шкірного товару внаборі на свою душу населенняєстандартною (>зорієнтованою нанормативиспоживання).Аналогічнірозрахункивиконують за набораминепродовольчихтоварів, атакожпослуг.

>Міждержавні тавнутрішніміжрегіональнііндексицін йтарифівпризначені дляпорівняння їхнірівня упросторі.Територіальнііндексизалежно відструктуризважуванняможуть матіррізнірівні. як правило, напрактицітакезважуванняздійснюють заструктуроюреалізаціїрегіону чи країни, дерівеньцінпорівнюється ізіншими. Приміжнароднихпорівнянняхрівеньцінперераховують увільноконвертовану валюту.

>ОсновнімакроекономічніпоказникиСНРнасампередоцінюються впоточнихцінах конкретногоперіоду.Водночасдослідженнязмінирівня,співвідношень таструктурицихпоказників учасіпотребуєпереоцінювання впорівнянніціни.Принциповотакепереоцінювання можнавиконатитрьома методами: методомбезпосередньогопереоцінювання, методомдефляції та методоміндексівфізичногообсягу.Вивчаючипідручник,слідзвернутиувагу наінформаційне забезпечення татехнологіюперерахунку зацими методами.

>Найчастішеперерахунокосновнихмакроекономічнихпоказниківсистеминаціональнихрахунків (ВВП, ВНП, НП) ізпоточних упорівнянніздійснюють задопомогоюспеціальнихіндексів-дефляторів, котріявляють собоюкоефіцієнтиперерахункуфактичногозвітногорівняузагальнюючогопоказника увартіснівимірники (>ціни) базовогоперіоду.Наприклад,індекс-дефлятор ВВПявляє собоюіндексцін, щовикористовується длякорегуванняфактичногономінальногообсягу ВВП ізурахуваннямінфляції тарозрахунку наційоснові реального йогообсягу :

,

де —індекс-дефлятор; —кількістьпродукції (>послуг) узвітномуперіоді; —фактичнодіючіціни поточногоперіоду; —ціни базовогоперіоду, взятого в основі под годинудослідженнядинаміки ВВП.

як правило,ціни базовогоперіодувстановлюютьсянезміннимипротягомпевноїкількості років. Томуіндекси-дефляториєсамостійнимипоказниками, щохарактеризуютьспіввідношеннявартостіпродукціїзвітногоперіоду ізвартістютієїсамоїпродукції зацінами базового року.

>Річнііндекси-дефлятори немаютьміж собоюарифметичногозв’язку йвикористовуютьсялише дляпереоцінюваннявартіснихпоказниківзвітногоперіоду вбазовіціни.

>Крімдефлятора ВВПзміницін намакрорівніхарактеризуютьіндекси-дефляторинаціонального прибутку та валовогонаціонального продукту, атакожіндекскупівельноїспроможності грошей.Останнійобчислюється як величина,обернена доіндексів-дефляторів ВВП, ВНП та НВ.Додатковоюхарактеристикоюзміникупівельноїспроможності грошейєдинамікакупівельноїспроможності грошей успоживчомусекторі (заматеріалами бюджетнихобстежень) та величина,обернена доіндексу-дефляторазагальногообсягуспоживаннянаселеннямматеріальних благ йпослуг.


Схожі реферати:

Навігація