Реферати українською » Экономика » Оцінка можливости Залучення інвестіцій на підприємство та визначення їх ефектівності на прікладі ВАТ "Стахановський вагонобудівній завод"


Реферат Оцінка можливости Залучення інвестіцій на підприємство та визначення їх ефектівності на прікладі ВАТ "Стахановський вагонобудівній завод"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Оцінкаможливостейзалученняінвестицій напідприємство тавизначення їхніефективності наприкладі ВАТ «>Стахановськийвагонобудівний завод»


>Зміст

1Використання методучистоїприведеноївартості

2Визначеннявідноснихкритеріївефективностіінвестиційнихпроектів

3Впливінфляції наоцінкукритеріївефективностіінвестиційнихпроектів

>Література


1Використання методучистоїприведеноївартості

>Оцінюючиінвестиційніпроекти,необхідно матірзначниймасивінформації:рівеньзапланованихінвестиційнихвитрат,прогнозовані частоту ірозмірдодатнихпотоків,прибутковістькапіталу,платність, рядків таіншіумовизалученнякапіталу дляреалізації проекту. Дляобробкицієїінформації врозпорядженнікерівників підприємстваєінструменти, щодаютьможливість провестиповноціннийаналіз йзробитиправильнийвибір.

>Поширеннянабулитакіметоди, яквизначення чистогоприведеного прибутку,внутрішньоїнормидохідності,періодуокупності,використаннярівняобліковоїдоходності таіндексурентабельності. Аліперелікметодів необмежуєтьсярозглянутими: уконкретнихумовахвизначенікритерії можнамодернізувати,адаптувати,систематизуватиінструменти таметодианалізуефективностіінвестиційнихпроектів.

Наприкладі ВАТ «>Стахановськийвагонобудівний завод» ВАТ «>СВЗ»проаналізуємоефективністьінвестиційнихпроектів восновнізасоби.

>Керівникмеханічного цеху ВАТ «>СВЗ», узв’язкузізносом токарського верстатаСТ037,якийвикористовується дляобробкициліндрів, втулок,болтів,гайок длямінераловозів,думпкарів,цементовозів,ринковавартістьякогостановить 11600 грн., суманарахованогозносу 12500 грн., винензробитивибір із двохваріантів повідношенню до цогооб’єкту:

1)Інвестуватикошти умодернізацію токарського верстатаСТ037 шляхом:замінизношеногодвигуна (ізтехнічними характеристиками: модель –Д434,потужність – 8 кВт,напруга – 220 У) нановийдвигун (модель –Д47,потужність – 15 кВт,напруга – 380 У)вартістю 30400 грн.;замінизношенихрухомихзубців на суму 2500 грн.Витрати ізналагодження та оплати роботипідрядниківстановлять 1163 грн.Загальнавартістьвитрат намодернізацію токарського верстатастановить 34063 грн.Ліквідаційнавартість верстатастановитиме 1800 грн.Цей проектмаєназву – Проект А.

2)Інвестуватикошти упридбанняавтоматичного токарського верстатаСТА023 із характеристикамидвигуна: модель –АТ045,потужність – 18 кВт,напруга 380 У.Функціональні характеристики токарського верстата:двигун ізпрямим приводом (автомат),автоматичнезакріпленнявузлів натримачі,чотирирежимиенергозбереження,лазернаобробка деталей задопомогоювбудованоїлазерної установкиЛ040.Загальнавартість токарського верстатаСТА023становить 48800 грн.Ліквідаційнавартість верстата после 5 років 6500 грн.Цей проектназивається – Проект У. Увипадку йогореалізації,передбачається продажівзношеного токарського верстатаСТ037 заринковоювартістю йнаправленняцихкоштів у складзагальногообсягуінвестицій напридбання токарського верстатаСТА023.

Привиборі проектукерівникоммеханічного цеху ВАТ «>СВЗ»передбачаєтьсявикористання токарського верстатапротягомп’ятьох років прирівніприбутковостікапіталу 22%.

Увипадкумодернізації,головноюметоює забезпеченнястабільногообсягувипускупродукції,витрат наїївиробництво ізметоюотриманняприбутку. Приреалізації проекту ізпридбанням нового токарського верстата,метоює збільшенняобсягувиробництвависокоякісноїпродукції ізвикористаннямресурсозберігаючихтехнологій, щозабезпечитьзменшеннявитрат навиробництво йзбільшитьрозміри чистогоприбутку підприємства.

Привиборіінвестиційного проектупередбачаєтьсявикористаннявласнихкоштів,отриманих відпогашеннядебіторськоїзаборгованості.

>Грошові потоки покожному ізпроектів, котріодержить ВАТ «>СВЗ»внаслідокреалізаціїпродукціївиготовленої привикористаннівідповідного верстата,наведені втаблиці 1.1 й 1.2.

>Чистийгрошовийпотік покожному ізінвестиційнихпроектіврозраховується наосновізапланованихобсягіввиробництва,реалізаціїпродукції, тазапланованихвитрат ізвикористаннямвідповідного токарського верстата.


>Таблиця 1.1

Пландоходів йвитрат заінвестиційним проектом А

>Показники >Рокиреалізації проекту
2006 2007 2008 2009 2010
1.Виручка відреалізаціїпродукції, грн. 74896 76648 72358 78234 75398
2.Собівартістьреалізованоїпродукції, грн.: 67399 69048 64886 68882 66723
–матеріальнівитрати, грн. 29544 30208 26808 27589 27771
–витрати на оплату роботи, грн. 13060 15593 12291 16785 15828
–відрахування насоціальні заходь, грн. 6820 6979 6356 7071 6614
–амортизаціяосновнихзасобів, грн. 6452 6452 6452 6452 6452
–іншівитрати, грн. 11523 9816 12979 10985 10058
3.Прибуток відреалізаціїпродукції, грн. 7497 7600 7472 9352 8675
4.Обов’язковівідрахування до бюджету, грн.. 0 0 972 1365 1569
5.Чистийприбуток, грн. 7497 7600 6500 7987 7106

>Таблиця 1.2

Пландоходів йвитрат заінвестиційним проектом У

>Показники >Рокиреалізації проекту
2006 2007 2008 2009 2010
1.Виручка відреалізаціїпродукції, грн. 100762 96785 94253 91044 87058
2.Собівартістьреалізованоїпродукції, грн.: 86456 86159 83156 80621 78053
–матеріальнівитрати, грн. 37837 38270 33850 31866 30102
–витрати на оплату роботи, грн. 17973 19271 15978 21821 20576
–відрахування насоціальні заходь, грн. 8866 9773 8263 9192 8598
–амортизаціяосновнихзасобів, грн. 8460 8460 8460 8460 8460
–іншівитрати, грн. 13320 10385 16605 9282 10317
3.Прибуток відреалізаціїпродукції, грн. 14306 10626 11097 10423 9005
4.Обов’язковівідрахування до бюджету, грн. 0 0 2052 1893 1723
5.Чистийприбуток, грн. 14306 10626 9045 8530 7282

Наосновіінформації проплановийобсягдоходів йвитрат задвомаінвестиційними проектамирозраховуємочисті потоки заінвестиційними проектами, котріявляють собою суму чистогоприбутку йамортизації наповневідновленняоб’єктуосновнихзасобів – токарського верстата втаблиці 1.3.

>Чисті потоки заінвестиційними проектами востаннійріквикористання токарського верстатадорівнюютьсумі чистогоприбутку йамортизаційнихвідрахувань в цьомуроці таліквідаційноївартостіоб’єктуосновнихзасобів.

>Таблиця 1.3

>Чисті потоки заінвестиційними проектами

>Назва

проекту

>Показники >Інвестиції >Рокиреалізації проекту
2006 2007 2008 2009 2010
Проект А >Чистийпотік, до тогочислі: -34063 13949 14052 12952 14439 15358
>чистийприбуток 7497 7600 6500 7987 7106
>амортизація 6452 6452 6452 6452 6452
Проект У >Чистийпотік, до тогочислі: -37200 22766 19086 17505 16990 22242
>чистийприбуток 14306 10626 9045 8530 7282
>амортизація 8460 8460 8460 8460 8460

>Чистігрошові потоки ВАТ «>СВЗ» за проектом Апередбачаютьотриманнявідносносталого їхньогообсягупротягомперіодуреалізації проекту, а потоки за проектом Упередбачаютьмаксимальнезавантаженнявиробничихпотужностей нового токарського верстата в Перші роктареалізації проекту, ізметою забезпеченняпопиту нависокоякіснупродукції, азі спадомпопиту –грошові потокизменшуються.

>Відповідно до умівінвестиційнихпроектів А й У,розрахуємо для шкірного із нихчистий приведеньдохід (>NPV) приставці 22 %використовуючи формулу:

де:P1,P2,P>k, . . .,Pn –річнігрошовінадходженняпротягомn-років;

>ІС –стартовіінвестиції;

й – ставка дисконту;

n –порядковий номер року.

Увипадку, колиNPV > 0 – проект вартоприймати дореалізації;якщоNPV < 0 – проект вартовідхилити,бовінзбитковий;NPV = 0 – проект неприбутковий й незбитковий.

>Чистий приведень приведеньдохід для проекту Астановитиме:

>Чистий приведень приведеньдохід для проекту Установитиме:

Урезультатіреалізації проекту Авартістькапіталу ВАТ «>СВЗ» якщо на 6144,6 грн.більша, ніж приочікуваномурівнідохідності. Цетакожможе бутидосягнуто привиборі проекту У, причомувартість підприємствазростає на 19822,7 грн. приреалізації цого проекту. Томукращимваріантом для ВАТ «>СВЗ»єреалізація проекту У.

Привиборінайбільшефективного проекту за ставку дисконтуберетьсягалузева нормадохідності урозмірі 22 %, але йїїрозмірможезмінюватися взалежності відекономічноїситуації в стране, томурозрахуємодинаміку чистогоприведеного прибутку (>NPV) прирізних ставках дисконту втаблиці 1.5.

>Таблиця 1.5Аналізпроектів за чистимоприведеним доходом
прирізних ставкахвідсотка

Ставкавідсотка >Чистий приведеньдохід (>NPV), грн.
Проект А Проект У
0% 36 687,0 61 389,0
10% 19 360,3 37 836,6
14% 14 253,2 30 882,8
22% 6 144,5 19 822,7
27% 2 154,6 14 368,2
32% -1 211,1 9 758,2
47% -8 664,0 -490,9

>Аналізуючиданітаблиці 1.5 можназробитивисновок, що проект Ує болееефективним, ніж проект А, бо, із одного боці,значенняNPV прикожній з ставоквідсотка за проектом У більше, ніж за проектом А, а ізіншого – із зростанням ставки дисконту,загальна сумачистоїприведеноївартості за проектамизменшується, але йвід’ємнезначенняNPV приставці 32% за проектом Авідповідає позитивномузначенню цогопоказника за проектом У, щосвідчить про ті, що приставці дисконту в 32% проект Уєщевигідним, але й проект Авигідний, тому прицієї ставкивінмає бутивідхилений.

>Зробленівисновкипідтверджуєграфіканалізуефективностіінвестиційнихпроектів за чистимоприведеним доходом, щоєабсолютнимкритерієм, прирізних ставках дисконту на малюнку 1.1

>Рис. 1.1Аналізефективностіінвестиційнихпроектів за чистимоприведеним доходом


2Визначеннявідноснихкритеріївефективностіінвестиційнихпроектів

>Крім методу чистогоприведеного прибутку, ваналізікритеріївефективностіінвестиційнихпроектіввикористовуютьсяметоди:внутрішньоїнормидохідності,індексурентабельності,обліковоїдохідності таперіодуокупності таіншіметоди.

>Використання методуоцінкипроектів завнутрішньоюдохідністю (>IRR)пов’язане іздисконтуваннямгрошовихпотоків.

>Оцінкавнутрішньоїдохідностіінвестиційнихпроектідозволяєвизначити максимальнодопустимийрівеньвитрат, котріможуть бутиасоційовані ізвідповіднимінвестиційним проектом заформулою:

, чи

де:r – ставкавнутрішньоїдохідності;

n –тривалість плановогоперіоду вроках.

>Внутрішня нормадохідності для проекту Астановить:

>Внутрішня нормадохідності для проекту Астановить:

Заданимирозрахунками втаблиці 1.6внутрішнядохідність для проекту Астановитиме 30,1%, а проекту У – 46,1%.

Здохідністю 46,1%найкращимваріантомінвестуванняє проект У, для проекту Ацейпоказникдорівнює 30,1%. Приставцідохідностівласногокапіталу нарівні 22%проекти А й Уможуть бутиреалізовані, але йбільшуефективність ВАТ «>СВЗ»отримає відздійсненняінвестиційного проекту У.

Методвизначення рядококупностіінвестицій (>РР).Якщо невраховувати чинник години, топоказник рядококупностіінвестицій можнавизначити за такоюформулою:

де: Ny –спрощенийпоказник рядококупності;

>Рс –щорічнийсереднійчистийприбуток.

Уобліковомупроцесі длярозрахунку рядококупностіінвестиційвикористовують формулу:

де:t –кількістьповнихгрошовихпотоків, щовраховуються;

Х –частина потоку, приякійвідбуваєтьсявирівнюваннявід’ємних йдодатнихпотоків.

>Ця формуламоже бутивикористана,навіть,якщоперіодокупності незбігається ззакінченням плановогоперіоду,тобтовиконуєтьсянаступнаумова:

Формулапередбачаєпідсумуваннягрошовихпотоківдоти,поки не якщодорівнювати «0».

>Використовуючи формулунаведену длярозрахункуперіодуокупності,розрахуємоперіодобліковоїокупностіпроектів А й У:

Проект А:

Проект У:

Таким чиномперіодокупності для проекту Астановить 2 рокта 171днів, а проекту У – 1рік й 276днів, щопідтверджуєбільшуінвестиційнупривабливість проекту У.

Методоцінкиінвестиційнихпроектів заперіодомокупностімає ряднедоліків,головні із якіє ті щовінвраховує лише Першігрошові потоки, котрівходять у складперіодуокупності, атакожможеконфліктувати ізіншими методамиоцінки.

Длярозрахункуперіодуокупностіінвестиційнихпроектів ізурахуваннямзмінивартості грошей учасівикористовується методдисконтованогоперіодуокупності.

>Визначимодисконтованийперіодокупностіпроектів А й У присередньозваженійвартостікапіталу 22 %.

– Проект А:                                                           

– Проект У:

>Проведенийаналіздисконтованогоперіодуокупності показавши, що приреалізації проекту У, ВАТ «>СВЗ»швидшеповерневкладенікошти у йоговтілення ніж припроекті А. За проектом Удисконтованийперіодокупностістановив 2 рокта 216днів, на свійчергу для проекту Ацейпоказникдорівнює 3 рокта 339днів.

>Результатирозрахунківперіодівокупностіінвестиційнихпроектів А та Упідтвердилиотриманівисновки прианалізіцихпроектів зачистоюприведеноївартістю – проект У , не так набільшу сумуінвестованихресурсівнаправлених у йоговтілення,є болеепривабливим упорівнянні із проектом А, дезагальна сумаінвестиційменша.

Методвизначеннясередньоїнормиприбутку наінвестиції (>АRR)зводиться дорозрахункупоказника,якийбазується навикористаннібухгалтерськогопоказника –прибутку.Визначаєтьсявін як ставленнясередньоївеличиниприбутку,одержаного ізбухгалтерськоїзвітності, досередньоївеличиниінвестицій. При цьомурозрахунокможездійснюватися наосновіприбутку (прибутку) безурахуваннявиплатиподатків тавідсотків за кредит.Останній методвикористовуєтьсячастіше,бокращехарактеризує тувигоду, якої здобутивласники підприємства таінвестори.Цей метод непередбачаєвикористання копійчаного потоку та невраховуєвартості грошей учасі, щозначнознижуєцінність результативногопоказника,якийрозраховується заформулою:

де:Арm–прибуток заm-ийперіод (>рік) послесплатиподатків;

N –тривалість проекту.

>Використовуючидані проприведенувартістьчистихпотоків покожному ізінвестиційнихпроектівобчислимообліковудохідність дляінвестиційнихпроектів заформулою:


Проект А:

Проект У:

>Відповідно доодержанихрезультатів,обліковадохідність проекту Астановить 21,54%, а проекту У – 26,77%, що на свійчергупідтверджуєбільшуефективність проекту У впорівнянні із проектом А.

Методоцінки заобліковоюдохідністюзначнознижуєцінністьодержаного результативногопоказника,внаслідоквикористання при йогорозрахункунедисконтованихпотоків –суми чистогоприбутку ВАТ «>Стахановськийвагонобудівний завод» зарокамиреалізаціїінвестиційнихпроектів.

Одним зспособіввикористанняконцепціїприведеноївартості доаналізуінвестиційнихпроектівєвизначенняіндексуприбутковості.Цей методпоказуєприведенувартість прибутку ізрозрахунку наодиницюприведенихвитрат, чи:

Зогляду тих, щоінвестиційний проектвартийуваги,якщоіндексприбутковості понад 1,розрахуємоцейпоказник дляпроектів А й У,використовуючидані проприведенувартість чистого копійчаного потоку покожному ізпроектів тазагальнийобсягінвестицій:

- Проект А:

- Проект У:

>Згідно ізодержанихрезультатівіндексприбутковості за проектом Астановить 118,04%, а й за проектом У 146,82%.Значенняобохрезультатів понад 1 (100%), щосвідчить проефективність як проекту Однак й проекту У, але й понадзначенняіндексуприбутковості за проектом Упідтверджує йогоприорітетність запідсумкамиоцінкидосліджуванихпроектів зачистоюприведеноювартістю.

Таким чином, провадженьаналізефективностіінвестиційнихпроектів ізвикористаннямінформаційнихтехнологійдозволяєзробитивисновок, щокерівникмеханічного цеху ВАТ «>Стахановськийвагонобудівний завод» виненвіддатиперевагу проекту У,тобтоздійснитионовленнятехнічного паркумеханічного цеху шляхомпридбання нового, болеепотужнішого, токарського верстата СТА- 023,замістьмодернізаціїзношеного верстатаСТ-037.

3Впливінфляції наоцінкукритеріївефективностіінвестиційнихпроектів

Упроцесіреалізаціївибраногоінвестиційного проекту, передпідприємствомможутьпостати ряд проблем,пов’язані ізневизначеністю на шляху доотриманнязапланованихрезультатів.

>Основними причинамивірогідноїневизначеності впроцесіоцінкиінвестиційнихпроектівє:інфляція,зміни втехнології,хибнаодиницяпроектноїпотужності,порушеннястроківреалізації тощо. На ВАТ «>СВЗ»необхідно впроцесіінвестуваннякоштів ввідібраний проектвизначитивпливінфляції наоцінкуінвестицій.

>Інфляціясупроводжуєтьсязнеціненнямгрошовоїмаси йпроявляється впідвищенніцін. Уумовахінфляції реальнавартістьсподіванихгрошовихпотоківпадає, й увипадкунехтування нею, величина чистогоприведеного прибутку тавнутрішня нормарентабельностіможуть бути по однійзавищені.

Уумовахінфляціїнеобхідно дляефективногоаналізуінвестиційнихпроектівнеобхіднокоригувати ставку дисконту навідповіднийсередньорічнийіндексінфляції.

Длявизначенняоцінкиефективності проекту ізурахуваннямінфляціїнеобхідновизначити ставку дисконту, Яка бвраховувалаіндексінфляції йпотімскорегувалагрошові потоки зановоюставкою, котрарозраховується заформулою:

де: Rі – ставка дисконту ізурахуваннямінфляції;

R – ставка дисконту безурахуванняінфляції;

й –середньорічнийіндексінфляції

Ставка дисконту ізурахуваннямінфляціїдорівнює в нашомувипадку:

>Використовуючи формулурозрахунку ставки дисконту ізурахуваннямінфляціїрозрахуємовпливінфляції наефективністьінвестиційнихпроектів,використовуючисередньорічнийіндексінфляції урозмірі 15% втаблиці 1.7.


>Таблиця 1.7

>Впливінфляції наоцінкуінвестиційнихпроектів

>Показники >Інвестиційний проект
Проект А Проект У
>Дисконтна ставка 22%
>Середньорічнийіндексінфляції 15%

Ставка дисконту ізурахуванням
>індексуінфляції

40%
>Чиста приведеновартість -5740,3 3537,8

>Аналізуючиотриманірезультативідносновпливуінфляції накритеріїефективностіінвестиційнихпроектів,робимовисновок: на ВАТ «>СВЗ»,враховуючиінфляцію, увипадкуреалізації проекту Авартістькапіталу підприємствазменшиться на 5740,3 грн., щосвідчить пронеефективністьінвестуваннякоштів вмодернізацію токарського верстата при такомузначеннііндексуінфляції. Під час перебуваннячергу,вартістькапіталу ВАТ «>СВЗ» увипадкуреалізації проекту Узбільшиться на 3537,8 грн., й тому вумовахінфляції (присередньорічномуіндексу в 15%),єдинимефективним для ВАТ «>СВЗ»рішеннямєреалізація проекту У –придбання нового токарського верстата.


>Література

1.Методичнірекомендації ізпідготовкиінвестиційнихпроектів, дореалізації якізалучатимутьсяіноземніінвестори.ЗатвердженокомісієюМінекономіки України, протокол від 19грудня 2004 року, – № 7/16.

2. Україна. Президент. Прорішення Зарадинац. безпеки й оборони України від 29червня 2005 року «Про заходьщодополіпшенняінвестиційногоклімату в Україні»: указ президента України від 24 листопаду 2005 року №1648/2005.Правовийвісник длягалузіхлібопродуктів йсільськогосподарськихтоваровиробників: журнал. – 2009. – №6 –с.2-8.

3.Белякова М. Розробка комплексної методики оцінки інвестиційній привабливості об'єкта інвестування // Управління ризиком.: журнал. – 2006. – №3. – з. 34-42.

4. БорисоваІ.С.Розробкаефективностівикористанняресурсівгосподарських товариств //Агросвіт: журнал. – 2008. - №19. –с.14-17.

5. Кащеєва В.Ю. Аналіз інвестиційній привабливості України в етапі вступу до СОТ //Економіка.Фінанси. Право.: журнал. – 2007 – №4. з 16-19.

6. Кондратьєв О.Н.Бизнес-моделирование і бізнес-планування як шлях вдосконалення системи управління // Аграрна наука: журнал. – 2007. – №2.– з. 8-9.

7. Лукашев Н.І. Проблеми відновлення основних виробничих фондів Економіка сільського господарства і переробні підприємства: журнал. 2005. – №12. – з. 11-13.

8. МакаренкаЮ.П.Математичнемоделюванняефективностіінвестиційнихоперацій //Агросвіт: журнал. – 2008. – №9. – з. 36-39.

9. МакаревичЛ.М. Оцінка ефективності планованих вкладень // Менеджмент у Росії там: журнал: М., 2009. – № 2.– з. 21-26.

10.Мортіков В.В.Інвестиції йзовнішніефекти //Фінанси України: журнал.– 2007. – №2. – з. 120-126.

11. Петров У. Управління активами: перспективи розвитку галузі // Ринок цінних паперів: М., 2007. – № спеціальний номер. – з. 22-25.

12. Попова У. Результати та напрями інвестиційної політики у Україні // Економіка України: журнал. – 2007.– № 5. – з. 35-42.

13.Рожков А. Доступні інвестиції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація