Реферати українською » Экономика » Організація забезпечення ТОВ "Дружба" Борщівського району


Реферат Організація забезпечення ТОВ "Дружба" Борщівського району

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

Насьогоднісільськегосподарствоє одним зосновнихспоживачівнафтопродуктів.Аджевисокопродуктивневикористаннясільськогосподарськоїтехнікинеможливе безпаливо-мастильнихматеріалів.Щорокус/гпідприємтвавитрачаютьмільйони тоннафтопродуктів,вартість якіістотнопозначається на витратах навиробництвос/гпродукції.

>Нафтогосподарствас/гпідприємствпризначені длябезперебійного забезпеченняМТПпаливо-мастильнимиматеріалами. Тампокладаютьтакіосновніфункції:планування йзавезеннянафтопродуктів із базпостачальнихорганізацій;зберіганнянафтопродуктів й контролю над їхніякістю;видача таоблікматеріалів;збірвідпрацьованих масел йздавання їхнього нарегенерацію й т.д.Проте черезвеликуфінансову кризові, як в стране, то й вс/г;зокрема, забезпеченняс/гтоваровиробниківпаливо-мастильнимиматеріаламистаєпроблематичним. Цепояснюєтьсянеконтрольованою (із боці держави)лібералізацієюцін нанафтопродукти таскрутнимфінансовимстановищем самихс/гпідприємств, котрі черезвисокіпроцентні ставки неможутьотриматибанківськікредити. Тому уряду йдержаві вціломупотрібноактивізуватипошукишляхіввиходу ізекономічноїкризи тарозвиткупідприємницькоїдіяльності.

>Метоюнаписанняданоїкурсової роботиє:

-охарактеризуватигосподарську діяльністьТОВ „Дружба” таз'ясувати стан забезпечення йогонафтопродуктами;

-розрахувати потребугосподарства впаливо-мастильнихматеріалах длясамохіднихкомбайнів тас/г машин;

-описати заходь, що будутьсприятипокращенні забезпеченнягосподарстванафтопродуктами.


1. Коротка характеристикагосподарства

1.1Основнівідомості прогосподарство

>Теперішнєтовариство ізобмеженоювідповідальністю “Дружба”утворилосьвнаслідокреструктуризаціїколишньоїселянськоїспілки “Дружба”. На територїколишнього КСПутворилося три новихгосподарства:

·Приватно-аграрнепідприємство “>Сокіл”;

·Приватно-аграрнепідприємство “Маяк”;

·ТОВ “Дружба”.

До одногогосподарствавходять тринаселеніпункти: з. Тулін, з.Козаччина й з.Ланівці, дезнаходитьсяцентральнасадибагосподарства.Господарствозаймаєдоситьвигіднегеографічнеположення,оскількирозміщенепоблизушосеБорщів-Тернопіль.Відстань до районного центру м. Борщоваскладає 6 км., а до обласного – м. Тернополі 105 км.

>Основнимивиробничимипідрозділами товаристваєдвірільничі,тракторна табудівельнібригади, триферми, автопарк. На територїгосподарствазбудованікапітальніприміщенняремонтноїмайстерні та пунктутехнічногообслуговуваннятехніки, зернового току,складів.Зв’язокміжвиробничимипідрозділамиздійснюєтьсяшосейноюдорогою то шляхами із повторюємопокриттям.

>ТОВ “Дружба”спеціалізується повирощуваннюзернових культур йцукровогобуряка, а, повиробництву молока там’яса.Вигіднерозташуваннязабезпечуєгосподарствушвидку доставкувиробленоїпродукції допереробнихпідприємств, котрі в основномузнаходяться в м.Борщові. Саме там йрозташовані підприємствапостачальникиматеріальнотехнічнихресурсів. Цефірма “Прометей ЛТД”, котрапостачаєнафтопродукти,Борщівське ВАТ “>Украгрохім”,Райгосппостач та рядінших.

1.2 Структура земельніугідь йпосівнихплощ

Земля –найважливішебагатствонашогосуспільства. Насільськогосподарськихпідприємствах земляє не лишетериторіальною базоювиробництва, але й і йогоосновнимзасобом,який не можназмінитиіншим. Тому землюнеобхідновикористовуватираціонально ізнайвищоювіддачею. Усяземельнатериторіяс/г підприємстварозподіляється наугіддя. З нихвиділяютьсільськогосподарськіугіддя, котрівиступаютьосновнимзасобом длявиробництвас/гпродукції.Найважливішими танайціннішимис/гугіддямиєрілля,оскільки ізодиниціїїплощівиробляють понадс/гпродукції ніж ізінших.Співвідношенняплощ окремихугідь (увідсотках дозаданоїплощі земельного фонду), ацевпливає наспеціалізацію іорганізаціювиробництва.Розглянемо структуру земельніугідьТОВ “Дружба”, що подано втаблиці 1.

>Таблиця 1. Структура земельніугідьгосподарства

>Видиугідь >Площа, га Структура%
>Загальназемельнаплоща 1119,2 100
У т. год.сільськогосподарські 1034,8 92,5
З них
>Ріллі 987,7 88,3
>Сіножаті 1,6 0,14
>Пасовища 42,4 3,8
>Багаторічніс/гнасадження - -
>Зарибнені ставки йводоймища 5,8 0,5

як видно ізданихтаблиціс/гугідьстановитьосновнучастину (92,5%) земельгосподарства. У тому годину великакількістьріллі (88,3%)свідчить провисокийступіньрозораних земель, а своючергудозволяєефективнорозвиватисятакійважливійгалузіс/гвиробництва, якрослинництво.

Наостаннямісце враціональномувикористанніземлі,одержаннявисокихврожаївс/г культурналежить йструктуріпосівнихплощ.Підструктуроюпосівнихплощрозуміютьпроцентнеспіввідношенняпосівнихплощріллі.

>Розглянемо структурупосівнихплощгосподарства, котра наведена в табл. 2

>Таблиця 2. Структурапосівнихплощгосподарства

>Назва культур >Площа, га Структура,%
>Рілля 987,7 100
>Озимапшениця 300 30,4
>Ячмінь 142 14,4
>Жито 40 4,0
>Овес 15 1,5
Гречка 24 2,4
>Цукровібуряки 106 10,8
>Картопля 1 0,1
>Овочі 2 0,2
>Кукурудза на силос 90 9,1
>Однорічні труй 267,7 27,1

як видно зданихтаблиці вструктуріпосівнихплощважливізначеннянаданотрьомосновнимгрупамс/г культур,це –зерновим,частка які вструктурістановить 52,7%,кормовим –36,5%,тацукровомубуряку – 10,8%.Ці культуривизначаютьспеціалізаціюгосподарства вгалузірослинництва.

1.3Машинно-тракторний паркгосподарства

Дляздійсненнякомплексноїмеханізаціїсільськогосподарськоговиробництваважливезначеннямаєраціональна структура машинно-тракторного паркугосподарства.Аджевиконання шкірноготехнічногопроцесупередбачає йогобезпосередність, котразабезпечуєтьсяправильнимспіввідношеннямміжкількістю тапродуктивністютракторів йсільськогосподарських машин.

>Крім того структура машинно-тракторного парку виннавідповідати природно –економічнимумовамгосподарства та йогоспеціалізації.

Одним знайважливішихенергетичнихзасобівМТПгосподарстваєкомбайни.Розглянемонаявністькомбайнів уТОВ “Дружба”, Яка наведена утаблиці 3.

>Таблиця 3.Наявність угосподарствісамохіднихкомбайнів

Марка комбайна >Наявність угосподарстві, прим. >Ріквипуску

>Запланованоремонтів

прим.

План завезення новихкомбайнів,шт.
>Поточних >Капітальних
>ДОН-1500
>СК-6 “Колос” 1 1989 1 - -
>СК-5М “Нивка” 2 1988, 1991 1 1 1
КС-6Б 1 1989 - 1 1
>РКС-6 - - - -
>КСКУ-6 - - - -
>КСК-100 1 1990 1 - -
>КСК-4-1 - - - -
таін.

як видно зданихтаблицісамохіднихкомбайнів вгосподарствінебагато – 5 штук й усі смердоті ужедосить багато років (понад 10)працюють. Дляпідтримання їхні вробочомустанінеобхіднопроводитищорокучисленніпоточні такапітальніремонти.Проте,щобзамінити їхніновимигосподарство немаєдостатньокоштів,хоча іпланує в цьомуроцізакупити одинзерновий та одинбурякозбиральнийкомбайни.

>Основначастина всіхробіт врільництвівиконуєтьсясільськогосподарськими машинами. І від того стільки доброгосподарствозабезпеченес/гтехнікоюзалежитьякість татермінивиконанняробіт,завантаження машин, а означати йефективність їхньоговикористання.Розглянемонаявністьс/г машин угосподарстві, котра подано втаблиці 4


>Таблиця 4.Наявність угосподарствісільськогосподарських машин

>Назва та маркас/гмашини >Наявність угосподарстві, прим. >Обємвиконуванихробіт >Навантажування однією машину, га
Плуги:
>ПЛН-5-35 2 987,7 197,5
>ПН-3-35 3
>Культиватори:
>КПС-4 3 845,7 281,9
>УСМК-5,4Б 1 51 51
>КРН-4,2 1 91 91
>Оприскувач:
>СП-2000 1 987,7 987,7
>Стогоклад:
>ПФ-0,5 1 517 517
>Граблі:
>ГВК-6 1 517 517
>Сівалки:
>СЗ-3,6 4 517 129,3
>СЗТ-3,6 4 517 129,3
>ССТ-126 1 51 51
>Картоплесаджалки:
>КСМ-4 1 1 1
>Жатки:
>ЖВН-6А 1 487 487
>ЖРБ-4,2 1 30 30
>Сінокосарки:
>КС-2,1 2 322,7 161,4
>Силосозбиральний комбайн:
>КСС-2,6 1 90 90
>Гичкозбиральна машина:
>БМ-6А 1 51 51
І т.д.

як видно ізтаблиці паркс/г машингосподарстватакож невеликий як вцілому то й по окремихназвах та маркахтехніки й як результатобсягиробіт котрі доводитисяїмвиконувати,такожзначні. Це особливо видно із колонки “>навантаження однією машину, га”


1.4Нафтогосподарствос/г підприємства

>Нафтогосподарство –важливийпідрозділматеріально-технічногопостачанняс/гвиробництва, відчіткої роботиякогозалежить ефективноговикористання машинно-тракторного парку.Воно виннезабезпечувати потребугосподарства у всіх видахнафтопродуктів.

>НафтогосподарствоТОВ “Дружба”об’єднує всобінафтосклад, пункт заправки,засобитранспортуванняпаливо-мастильнихматеріалів ізнафтобаз йпересувнізасоби заправки. До штабуробітниківнафтогосподарствавходятьдвілюдини. Цезавідуючий ташофер-заправник.Саменафтогосподарстворозміщенепоблизутракторноїбригади йзбудоване здотриманням правилпожежної безпеки.

як видно із малюнканафтогосподарствоогороджене ймаєокремів`їзд тавиїзд.Службовеприміщенняскладається з двохчастин. Уоднійзнаходиться складмастильнихматеріалів,допоміжногообладнання,обладнання дляперевіркиякостінафтопродуктів та їхнікількості в резервуарах (1), віншійробочакімнатазавідуючогонафтогосподарством (2).Заправкатехнікивідбувається черезпаливо-роздавальні колонки пункту заправки, щодозволяєуникативтратПММ та веститочнийобліквиданихнафтопродуктів.Нафтоскладзнаходитьсязбоку, від рухутехніки йогозахищає посадкадерев.Вінскладається з шестирезервуарів, котрізнаходяться подземлею.Вонипризначені длязберіганняпаливо-мастильнихматеріалів.

Доставканафтопродуктів вгосподарствоздійснюється як автотранспортомгосподарства то й транспортомпідприємствпостачальників наосновіподанихзаявок-замовлень таукладенихдоговорів.Слідкує зацимзавідуючимнафтогосподарством.Відпускпаливо-матеріалівздійснюється полімітно-забірнихкартках ташляхових аркушах.Нажальсьогодні черезважкефінансове становищегосподарстватрапляютьсяперерви впостачанніпаливо-мастильнихматеріалів йякість їхньогобажає бутизначнокращою.


2.Розрахунокпотребигосподарства впаливо-мастильнихматеріалах дляс/г машин

 

2.1Розрахунокпотребипаливо-мастильнихматеріалів для роботисамохіднихкомбайнів

>Раціональневикористанняпалива ймастильнихматеріалів ус/гпідприємствахпочинається із правильноговизначенняпотреби у яких назапланованийперіод.РозрахунокпотребиПММ для роботисамохіднихкомбайнів можнавиконати принаявностіданих прообсягробіт та нормувитратипалива наодиницювиконаної роботи.Обсягробітвизначаємо зтехнологічних карт навирощуванняс/г культур, анормивитратПММ здовідників (>Типовінормивиробітку тавитратипалива намеханізованіпольовіроботи).Розрахунокпотребипалива для роботисамохіднихкомбайнівТОВ “Дружба”проводимо втаблиці 5

>Розрахунокпотребипалива для роботисамохіднихкомбайнівгосподарства:

>Назва роботи >Обсяг роботи, га Марка комбайна Нормавитратипалива, кг >Загальнавитратапалива,кг
>Збиранняозимоїпшениці 300 >СК-5М «Нивка» 7,5 2250
>Збирання ячменю 142 >СК-6 «Колос» 8,7 1235
>Збирання жита 10 >СК-5М «Нивка» 7,5 75
>Збираннявівса 15 >СК-5М «Нивка» 7,5 112
>Збирання гороху 30 >СК-5М «Нивка» 7,5 225
>Збирання гречки 20 >СК-5М «Нивка» 7,5 150
>Збиранняцукровихбуряків 51 КС-6Б 15,7 801
>Збираннякукурудзи на силос 90 >КСК-100 10,7 963
>Всього 5811

Дорозрахованоїзагальноїпотребипаливадодаємододатковівитрати (напереїзд,підготовку поля до роботи й т.п.), котрістановлять 7,7% відзагальноїпотреби.

>Розрахунокпроводимо заформулою:

деЗв –загальнівитратипалива,Зв= 5811 кг

>Дв –додатковівитратипалива,

>Тоді потребапалива для роботисамохіднихкомбайнівгосподарства якщостановити:

>Пп =>Зв+Дв=5811+447=6258 кг

Отже, для роботисамохіднихкомбайнівТОВ “Дружба”потрібно 6258 кгпалива.

>Потребумастильнихматеріалів для роботикомбайніввизначаємо в процентномувідношенні відвитраченого основногопалива.Розрахункипроводимо втаблиці 6.

Марка комбайна >Потребипалива, кг >Потребамастильнихматеріалів, кг
>Дизельного >Бензину >Автол >Дизельне олію >Солідол >Трансмісійне олію
Норматив >Потреба% Норматив кг >Потреба% Норматив кг >Потре ба% Норматив кг >Потре ба% Норматив кг >Потре ба%
>СК-6”Колос” 1235 12 3,1 38,2 3,6 44,5 0,5 6,2 0,8 9,9
>СК-5М”Нива” 2812 28 3,1 87,2 3,6 101,2 0,5 14,1 0,8 22,4
>Кс-6Б 801 8 3,1 24,8 3,6 28,8 0,5 4 0,8 6,4
>КСК-100 963 10 3,1 29,6 3,6 34,7 0,5 4,8 0,8 7,7
>Всього 58 179,8 209,9 29,1 46,6

2.2розрахунокпотребипалива ймастильнихматеріалів дляпроведенняремонтівкомбайнів

>Самохіднікомбайни –дужескладнас/гтехніка,оскількипоєднують всобісилові таробочімашини.Під годинупроведення їхнього ремонтунеобхіднозамінитимастильніматеріали,додатковозмастититертьовіповерхні та іперевірити роботувузлів ймеханізмів после ремонту. Нацетакожнеобхідно матірпевнукількістьпаливо-мастильнихматеріалів.Розрахунок їхніпроводимовикористовуючидані прозапланованукількістьремонтів, щоподані втаблиці 3 пункту 1.3. йнорматививитратПММ однієї ремонту, котріберемо здовідників.

 

2.3Розрахунокпотребипаливо-мастильнихматеріалів дляпроведення обкатування новихсамохіднихкомбайнів

>Всісамохіднікомбайни, якнові, то й тих щовийшли ізкапітального ремонту, передексплуатацієюповинні пройти обкатку, у тому,щобприпрацювалисятертьовіповерхні деталей. Приобкатціслідзабезпечуватидостатнєзмащення деталей тавузлів йчастузміну олії вбираються удвигуні, а томупотрібнорозраховувати потребуПММ й наце.Розрахуноквиконуємо втаблиці 8 наосновіданих про план завезення нових машин,який наведено втаблиці 3 пункту 1.3. танормативіввитратПММ на обкатку одного комбайна, котріберемо здовідників.Розрахуноквиконуємо втаблиці 8.

 

>Таблиця 8. >Розрахунокпотребинафтопродуктів дляпроведення обкатування новихсамохіднихкомбайнів

>Назва й марка комбайна План завезення, прим Нормавитратдизпалива, кг >Потреба, кг >Дизельне олію
>Дизпалива >Бензину Норматив, кг >Потреба, кг
>Зернозбиральнікомбайни 1 36,1 36,1 0,4 18,4 18,4
>Спеціальнікомбайни 1 36,1 36,1 0,4 24,0 24,0
>Всього 2 72,2 0,8 42,2

>Потребу бензинурозраховують як 1% відпотреби дизельногопалива.

2.4Розрахунокпотребимастильнихматеріалів дляобслуговуваннясільськогосподарських машин

сучасний парксільськогосподарських машингосподарствскладний йрізнотипний.Умілезастосування йогодаєзмогуповністюмеханізуватибільшістьтехнологічнихопераційс/гмашини й немаютьдвигуніввнутрішньогозгорання йїм непотрібнепаливо, якумастильніматеріалиїмвкрайнеобхідні – длязмащеннятертьовихповерхонь, дляконсерваціїробочихорганів.

Длярозрахункупотребигосподарства вмастильнихматеріалах дляс/г машинвикористовуємодані прообсягивиконуваних нимиробіт, котріберемо зтаблиці 4, танормативи пункту 1.3.витратмастильнихматеріалів наодиницювиконаної роботи, котріберемо здовідників.

>Розрахунокпроводимо втаблиці 9.

>Таблиця 9.Розрахунокпотребимастильнихматеріалів длязмащуванняс/г машин

>Назвамашини >Об’ємробіт >Автол >Солідол >Машинне “З” >Трансмісійне
Норма, га >Всього, кг Норма, га >Всього, кг Норма, га >Всього, кг Норма, га >Всього, кг
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Плуги 988 - - 70 69,2 - - - -
>Культиватори:
>КПС-4 846 - - 25 21,2 - - - -
>УСМК-5,4Б 51 - - 25 1,3 - - - -
>КРН-4,2 91 - - 25 2,3 - - - -
>Сівалки:
>СЗ-3,6 517 20 10,3 40 20,7 - - - -
>ССт-12Б 51 20 1,0 40 2,0 - - - -
>Картоплесаджалки 1 20 0,02 20 0,02 - - - -
>Жатки:
>ЖВН-6 487 5 2,4 38 18,5 - - 10 4,9
>ЖРБ-4,2 30 5 0,15 38 1,1 - - 10 0,3
>Сінокосарки 323 10 3,2 30 9,7 - - 5 1,6
>Граблі 517 -
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація