Реферати українською » Экономика » Національна економіка: Загальне и Особливе


Реферат Національна економіка: Загальне и Особливе

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

>НАЦІОНАЛЬНАЕКОНОМІКА: >ЗАГАЛЬНЕ ІОСОБЛИВЕ


План

1.Загальніпередумовиформування національноїекономіки

2.Напрямизміндержавнихутворень

3. Якбизагального таособливого в Україні

>Висновки


1.Загальніпередумовиформування національноїекономіки

>Людина -цесвоєрідна, але й все-такичастинаприроди.Природнарізноманітністьвіддзеркалювалася налюдськійспільнотіетнічнимрізномаїттям, якупоширилось повсійземнійкулі.Причини такого поширення, як й все, щостосуєтьсялюдини, докінцяневідомі анінауці, анііншим формампізнання (завиняткомспецифічногорелігійного таутопічногокомуністичногосвітосприйняття).

>Гіпотези, згідно ізякимилюдстворозселилося повсійземнійкулівнаслідоксутоекономічноїдоцільностізадляфізичноговиживання, на думкуісторикарадянської доби Б.Поршньова,виявилисьпомилковими.Вінвисловивгіпотезу, згідно ізякоюосновною причиноюпоширеннялюдствавсієюпланетою сталиантисугестивніперестороги людейзадля того,щобзберегти своюжиттєдайнурізноманітність вмові,культурі,побуті,традиціях тощо. У цьомупроцесі «>розвитокмисленняєосновна,генеральналініяконтрсуггестії»Коженетнос, як йкожна людина,має своюсвоєрідність танеповторність, атакожживе всвоємуіндивідуально-неповторномучасі. У цьомувідношенніетнічнурізноманітністьлюдства іслідрозглядати йрозцінювати якбагатство,аналогічно добіологічногорізноманіттярослинного татваринного світу: «>всередині тихий чиінших груп людей,соціальних таетнічнихспільнот самооборона відсугестіївиливалась вдиференціаціюоточуючих...».

>Ідеологіясучасногонеоліберальногоглобалізму,подібно доіншихкосмополітичнихтечій,започаткованих всивудавнину, всвоїхментальних засадахмаєантиприродну,уніфікуючу й, з цого,-затухаючуспрямованість. Томупануючаскерованість глобалізацію спрямованапротиетнічно-державнихутворень, зарозмиваннякордонів тощо.

>Етнічнийчинникєосновнимінтеграційнимчинником впроцесінаціональногодержавотворення,оскільки, за невеликимвинятком (>наприклад,Швейцарія,Бельгія),більшістькраїн в світіутворились наетнічнійоснові. Так,наприклад, Р. Нельсон в 1981роціподілив усі 164 держави нап'ять груп йз'ясувалося, що 45 державєєдиноюнацією-групою, де однаетнічна групанараховує понад 95% населення (ФРН,Японія,Норвегія,Польща тощо).Держави ізоднієюнацією-групою. Це тих, деетнічнанаціянараховує від 60 до 90% населення. Таких держав 62 (Китай,Фінляндія,Великобританія тощо). Таким чином, впереважнійбільшості - 107зі 164 державутворились наосновіоднієїнації, у якихчасткатитульноїнаціїскладала від 60 до понад 95%. Уіншійсистемі координат,наприклад, прирозпадіімперій,етнічнийчинниквиступає уже якосновнийдезінтеграційнийчинник.Процесдезінтеграціїпродовжується,хоча ймаєнеоднозначніоцінкисучасників. Разом із тім,кількістькраїн в світіпостійнозбільшується йцей процеспродовжується. Так, заданими ЮНЕСКО, в світііснує від 4000 до 6000етносів йлише 800 із нихвважаютьсянаціями танараховуєтьсябіля 240 держав, то й далеко некожнаетнічна групаєнаціональною,хочакожнанаціональна групаєетнічною.

>Протягомвсьогоісторичногорозвиткулюдствавідбуваєтьсябезперервний процеснерівномірногорозвиткукраїн танародів, щосупроводжуєтьсяпостійнимвнутрішньо-національнимпроцесомвертикальноїмобільності людей.Причинитакоїнерівномірності остаточно нез'ясовані, але йціпроцеси таявищабезпосередньовпливають напояву,розвиток, атакож пазміни ветнічно-національно-державнихутвореннях.Узагальненняісторичногодосвідунаціонально-державногорозвитку,дозволяєвиокремити їхньоговнутрішні тазовнішнічинники.

>Внутрішнічинникиформуваннядержавнихутворень:

>етнічнасамобутність танеповторність, як синтез природногобагатоманіття ізлюдськимрізномаїттям, із їхнізмінами вчасі тапросторі;

>природназаданість -необхідність якокремоїлюдини, то й шкірногоетносусамореалізувати та самествердити собі;

>природнесередовище, вякомуз'являєтьсянеповторнеетнічнеутворення, якучастководетермінує, ачастковостимулюєформуванняпевного національно - державногоутворення;

>неповторна мова, культура,міфи,легенди,національнітрадиції,звичаї,ментальність,власнанеповторнаісторія,власний годину життя та йогоетапи;

>генетично - культурно -історичний код танеповторна природа, котрістворюютьсинергетичнийефектвзаємодіїетнічнихутворень й всецесприяєзапочаткуваннюрозвитку тасамореалізації якетносу, то йкожноїокремоїлюдини.

>Зовнішнімичинникамиформуваннядержавнихутворень можнавважати:

>географічнуізольованість (>наприклад,Японія, котраєострівною Державою, Непал, якгірська держава;деякіособливостімає в цьомувідношенніАнглія,Австралія, НоваЗеландія тощо);

>рівеньрозвиткусусідніхкраїн,який якщосприятливим до тоговипадку, коли смердотіще не набралисили таміці длязовнішніхекспансій, та нестворюютьзагроз длянаціонально-державногосуверенітету;

>послабленнядомінуючоїролі країни -метрополії, Якавнаслідокрізнихобставин, до тогочислі й звичерпаннясвоїхекспансіоністськихамбіцій,втратисвоєїпасіонарностівимушенанадатидержавнусамостійністьколоніям тазалежнимкраїнам.Наприклад,утвореннясамостійнихПольщі,Фінляндії,Прибалтійськихкраїн в 1917-1918роках,процесидеколонізації в50-х-60-хроках XX ст.;

>геополітичнийкомпроміскраїн-переможців великівійнах, коликраїнаотримуєнезалежність врезультатіузгодженняінтересівкраїн-переможниць длязбереженняпевноїрівноваги. Так було в 1815 р. посленаполеонівськихвоєн, в 1945 р. згідноЯлтинськихугод тощо.

>Оцінказовнішніхчинниківможезмінюватися чи матіррізну шкалувиміру. М.Маккіавеллівважав, щолегкістьотриманнянезалежності несприяєгартуванню народу,внаслідок чогоцей народзіштовхнеться із великими проблемами вподальшій розбудовісвоєїдержавності.Внутрішні тазовнішнічинники національно -державнихутвореньзнаходяться втісномувзаємозв'язку йвзаємозалежності, аінколи йміняютьсямісцями,переходять якодне. Упрактичнійреалізації частовиникаєсинергетичнийефект,якийпроявляється вперемозі тихий сил, котрі уже могливтратитинадію наперемогу.

>Існуютьтакож йвнутрішні тазовнішнічинникирозпадудержавнихутворень,переважноімперій. Дозовнішніхчинників в цьомуконтексті можнавіднестирізкузміну природногосередовища.Наприклад, державаможерозпастисявнаслідокрізкоїзміниклімату -різкогопохолодання чипотепління. Алі, як правило,державніутвореннядолають,хоча й із великимитруднощами,зовнішнізагрози йрозпадаються, як йутворюються,завдяки діїлюдського чиннику,внутрішніхчинників.

Уісторичномупланіформуванняетнічно - національно -державнихутвореньпостійносупроводжувалосьжорсткоюконкурентноюборотьбою, приякій частовиникалиелементигромадянськоївійни,громадськогопротистояння.Таківнутрішні тазовнішнівипробування лишегартували йзміцнювалинаціональні держави нависхіднихетапах їхнірозвитку, атакож –прискорювализанепад йзникнення ізісторичноїарени нанисхіднихетапах..

>Практично у всіхкраїнах, котрі були йзалишаютьсяконкурентоздатними,зайнялилідируючіпозиції в світі - ВеликаБританія, США,Німеччина,Японія,Росія,-патріотизм,національнасамоповага йгідністьцінувались нанайвищомурівні, булипріоритетними вдержавнійполітиці. У цьомуконтекстісимптоматичнимєвисновок Р. Тагора влекції "ДушаЯпонії" 1916 року: ">Обов'язоккожноїнаціїствердити передсвітом.Якщоїйнічимподілитися ізіншими народами,цепотрібнорозглядати якнаціональнийзлочин. Це гірше смерти й непрощаєтьсялюдськоюісторією.Націязобов’язаназробитизагальнимнадбанням ті, унеї,надсилаючизапрошенняприйняти доля всвятідуховної культури".

>Цярізка, але йвлучнаконстатація р. Тагорастосується не лишеконкретноїнації, а ікожноїлюдини. Тому усіучасникиміжнародногопростору,хтонамагається всвоїхекспансіоністськихціляхзнищити чи простоподолати свогопотенційного конкурента,завждиспрямовуютьруйнівнізусилля наосновне -етнічно-державнускладову:мову, культуру,звичаї,традиції,історичнупам'ять. При цьому,виходячи із реального стану, смердотівикористовуютьрізнітактичнізасоби. Один із нихполягає до того, що напочатковійфазі смердотінамагаютьсяпосіятинереальніілюзії,надії тасподівання, із тим, щоб на переломномуетапіпідкорити народ,поставити його в залежність. Методамитиску на країни дляотриманнягеополітичнихперевагєінформаційнепридушення шляхомінфікування комплексунеповноцінності та несамодостатності,зокрема,нав'язуванняуявнихцілей таневірнихорієнтирів,пропонуванняхибнихшляхіврозвитку,поширенняідей, щосіютьрозпач йбезперспективність.Навпаки, длядосягненнявласнихцілейпровіднігеополітичніучасникиздатні навикористаннянеповної, незавждидостовірноїінформації.

>Націоналізм -целюбов досвоєїрідноїоселі,мови, культури,батьків, села чиміста,своїхобріїв,друзів татоваришів,знайомих йнезнайомих,своєї країни,всього того, щозробило тобі таким, а чи неіншим й ізчимсамобутнім танеповторнимтиможешзбагатити таствердити собі й своюкраїну в світі, а тім самим – й вселюдство.

Національнаідея виннасинтезувати,об'єднуватикритичнумасу людей розбудовінової держави.Комуністичній ідеї свого годинице невдалося, щозіграло неостаннюропі, врозвалі СРСР.

>Переважнабільшістьнаціональнихекономік всучасномуглобалізованому світімаютьринковуспрямованістьрозвитку. Разом із тім, й й» діїринкової промеханізму, й іособливостяхфункціонуванняринковоїекономікиіснуютьзначнівідмінності, щовизначаютьсянаціональнимиособливостями -традиціями,культурою,ментальністю тощо.Ринкова системагосподарюваннямаєтенденцію допостійногоускладнення, що обумовленедієюрізноманітних якекономічних, то й неекономічнихчинників. На тому годину,неможливеповнеуособленняекономічноїдіяльності ізринковоюекономікою, щопритаманне дляринковогофундаменталізму.Ринковаекономікадосягла своговідносного апогею вепохудомінуванняіндустріальноговиробництва,основоюякогоєматеріально-речовевиробництво.Основнимекономічним принципом цогорівнявиробництваєжорсткийраціоналізм,основним мотивом -гроші таприбуток.Домінуючим стереотипомментальностіцих людейєвислів: "Час -цегроші".Людинувідтісняли надругорядний план.Цейментальний стереотиппривівлюдство допрірвиглобальних проблем,вихід із якініхто незнає, атакож додепопуляціїкорінного населення тихийкраїн, котрі абидосягнулинайбільшихуспіхів у такомусценаріюрозвитку.

2.Напрямизміндержавнихутворень

>Історичнідослідженняпостійновіддаляють годинузародженняпершоїлюдини.Існуютьрізні точкизорустосовно того,який стан, ізякогоперіоду, заякими параметрами можнавважати годиноюзапочаткування,власне,людини.Вважається, що на територї Українипервісні людиз'явилися 1-1,5 млн. років тому.

>Непростимєдослідженняутворення держав теренах України і, власнеУкраїнської держави. З огляду нарізнихвнутрішніх йзовнішніх причинпевніколективи -союзи людейутворювалися йрозпадалися,зновуутворювалися, але й уже нановійоснові..Природноінформаційно-соціальнийчинник бувзавждиголовним, асутоприродно-матеріально-речовийчинниквиконувавдопоміжну роль.

У цьому непростогопроцесінеобхідно, яквисловився Українськийнаціолог таетнополітолог Про.Бочковський, «>розвіятиромантичнуімлу ташовіністичнутемряву, щохмароюзатемнюєнаціональнусправу".

>Існуютьрізнікласифікаціїетапіврозвитку української держави, але й досьогоднінедостатньодослідженимєперіодТрипільської культури, котраіснувала вцентрі Сучасної української державипротягом понад 2тисяч років - від 4,5 до 2,5 тис. років дон.е.,тобто відкам'яноговіку до бронзового.Існуютьчисленніінформаційні таматеріальнідоказиіснуванняТрипільської культури.Вжевідкрито чизнайдено 25міськихпоселень, із які 17знаходяться вЧеркаськійобласті.Більшістьєвропейськихкраїнще не так на тієї годинуміськихпоселень, до тогочислі - іздвоповерховимибудівлями.

>Більше того думку окремихдослідників, на територї Сучасної Україниіснували йдавнішіпраукраїнськіетнічноїдержавніутворення. У нашій стране, врайонісучасногоЗапоріжжя,знаходитьсяДержавнийісторико-археологічний музей „>Кам'яна могила", де булизнайденістародавнітексти,накреслені настінахкам'янихсклепів.Розшифрувавцітекстивідомийросійськийнумеролог О.Г.Кифішин.Вважається, щоцітекстиєпершим в світі листом, але в нашій територїз'явиласяписемністьраніше зашумерську.

">Кам'яна Могила" ізїїнаскельнимималюнками -це продукт розвиненоїдуховної культури.Численнівироби звипаленоїглинитрипільської культури -тежпоказник духовногорозвитку,оскільки вцихвиробахвтілювалось не лишебажанняутилітарновикористати, а іцілевсеосяжнесвітосприйняття.Вважається, щовипалена глина-першийштучнийматеріал,створенийлюдиною.Національнепідґрунттярозвиткуукраїнськогоетносу того годинускладалоязичництво, із йогожиттєдайним тарадіснимсприйняттямнавколишнього світу, вякомудомінувалисимволиродючості -жіночістатуетки, атакожзображення нелишеприроди, щооточувалалюдину, а іелементів Космосові -Сонця,Місяця тощо. Уцілому,язичництвоформувалонеобхідністьгармонії ізприродою.

На думку Ю.Липи: ">Трипільський характер -цепідложжяукраїнського характеру. Бонароди-предки -це не лишеархітектура,могили,звичаї,ритуали. Це -характери, щокружляють вкровісучаснихукраїнців, йзавжди їхніділа, їхньогоздобування у якихможутьвідродитися (...).Відтрипільцівпочинаємоісторію української територї якєдності йїїторговельнихвзаємин ізіншимикраїнами,єдностідуховної йматеріальної". Отже, привсійумовностікласифікації,першоосновою українськоїдержавності можнавважатиТрипільську культуру, якоїзапочаткувалипраслов’янські племена, котріпізнішесклали основуПшеворській,Зарубницькій,Черняхівській культур із І ст. до зв.є. до VII ст. зв.є. НадобуЧерняхівської культуриприпадаєщеоднепраукраїнськедержавнеутворення -Антська держава. На територї України мешкалитакожскіфи, котрі, всвоїйбільшості, буливільними людьми, що того годину було б не було бтиповим,згодомз'явилисясармати.

Укласичномутрактуванніісторіястановлення українськоїдержавностіможе матіртакийвигляд. першийперіод - у VI-VII ст. Уцічасизросталачисельність населення,різноманітніконтактиміж людьмиставали все более «>щільними», щопороджувалосинергетичнийефектформуванняетносу.Східнослов'янські племена чипраукраїнці заклали фундаментнової держави -Русі, усучасномуїїрозумінні - із болеерозвинутоюекономікою,удосконаленимизнаряддямивиробництва,поглибленоюспеціалізацією, атакождоситьрозвинутоюторгівлею, яквсередині країни, так зсусіднімикраїнами.Духовноюопороюзапочаткування тастановленнямслов'янської держави того годину було бязичництво. Алі черезвладнуеліту із годиноюпоступово ставшипосилюватисявпливхристиянства, центромякого сталаВізантія.

Удругійполовині IX ст. Київський князь Аскольд уже провівшиполітикухристиянізації. Алі у 882 р.Київ бувзахоплений Олегом,якому, заісторичнимиданими,сприялаязичницькаопозиція. Закнязівством Олега (882-912)Київська Русь із центром уКиєві сталаоднією ізнайпотужнішихкраїнЄвропи.

>Значноюподією було бприйняттяхристиянства княземВолодимиром у 988році.Зрозуміло, щодуховність народу, йоговіруваннянеможливо було бпомінятисвоєрідним «декретом», тім понад «>згори», із боці влади. Про ті, щоцей процес проходити складно,свідчить ті, що практично незалишилисьматеріальніносіїязичництва. Хочавідомо, щоязичництвостародавньоїГреції, Риму тощозалишило после собізначніматеріальніносіївисокогорівня культури,мистецтва тощо.

>Східніслов'яни малі своюписемністьще доприйняттяхристиянства. Абеткаскладалася із 23грецькихлітер й 4слов'янських. Отже,Кирило йМефодійуспішнопродовжилицепочинання.Значноюподією втогочасному культурномужитті ставшитвір "Слово проІгорівпохід" (1187). ТакогорівнятворівЄвропаще не мала. Книжковий фонд України в XII ст. - на початку XIII ст.складав, запідрахункамивчених, 130- 140 тис.томів.Багатоетносів,націй,країн танародівзробилизначнийвнесок вскарбницюсвітової культури, Українатакож гідно представленасвоїмиздобутками.

Уподальшому, духовнаскладоварозвитку національної державипродовжуєтьсярозвитком культури,писемностізакріплювався вхристиянських заставах, асвітськихнавчальнихзакладів.Першим учбовим закладом бувОстрозькаакадемія (1576 р.)заснована князем До.Острозьким, Яка маласвоєпродовження убратських школах, котрівиникли уЛьвові (1586 р.)Кам'янець -Подільському,Галичі,Холмі таіншихмістах..

>Значноюподією в цьому напрямі було бзаснуванняКиєво-Могилянськоїакадемії (1701 р.), -єдиноговищогонавчального заставіСхідноїЄвропи.Києво-Могилянськаакадемія служила базоюпідготовкиінтелектуальнихкадрів для Ро-сійськоїімперії. Так,наприклад, 21 із 23ректорівМосковськоїакадемії та 95 із 125їїпрофесорів булиїївипускниками.Окрімвищих тасередніхнавчальнихзакладівстворювалася системашкілрізногорівня.

Зсередини XII ст. життяКиївськоїРусіхарактеризуєтьсявідцентровимитенденціями,внаслідок якіутворилися 15князівств ізнепростимистосунками, щопризвело, вкінцевомурахунку, довзаємногопослаблення танеспроможностіпротистоятивійськовійекспансії.Київська Русьпотерпілапоразку впротиборстві ізтатаро-монголами у 1240році.

НаЗаході УкраїнидержавницькітрадиціїпродовжилоГалицько-Волинськекнязівство, якуутворилосяблизько 1199 року ймайже сто роківзберігалодержавний статуссхідних слав'ян. З годиною й воно таперейшло увасальну залежність відзолотоординськихханів.Згодом населення територїколишньоїКиївськоїРусірозсіялось повсійсучасній Україні.Спочаткуперебувало узалежностіЛитовської держави, котра в 1377роціпідпорядкувавшисобіприблизно половину земельКиївськоїРусі й сталанайбільшоюкраїною вЄвропізі столицею вмістіВільнюс (чиВільно). Цепідпорядкування проходилосвоєрідно,оскількилитовськікнязідіяли за принципом «>захоплюючи,звільняємо» відзолотоординськихханів.Литовськікнязі напрактицівтілювалисвій принцип: «Мистарини нерушаємо, а новини невводимо».Згодом Українапотрапила в залежність відРечіПосполитої й послеЛюблінськоїунії 1569 р.втратила усіознаки українськоїдержавності таавтономності.

Іншийперіод державногобудівництва в Українірозпочався ззаснуванням у XVI ст.ЗапорізькоїСічі.Специфікаїїутворенняполягала до того, щоорганізаторомїївиступала не простаеліта, абільшістьвкрайрізноманітного люду,основнимпрагненнямякого були воля йнезалежність.

Однак, козаки малі своїспецифічнівади,наприклад,відносно великачастина із них мала «комплексвтікача». Ос-кількиЗапорізька Сичскладаласялише із чоловіків, не можнавважати, щоце було бповноціннедержавнеутворення.СпецифікафункціонуванняСічіполягала вїївідкритості - воніснувала, впереважнійбільшості, не було зарахуноквнутрішніхчинників, азавдякизовнішньомусередовищу. Так,навітьгосподарська діяльність маладопоміжнезначення,оскількиголовну рольекономічному забезпеченнюграливійськові дії,постійним було бзіткненняінтересівкозацькоїстаршиниїй, щозавжди множиланестабільність як привиборісвоїхгетьманів, то й впрагненні донезалежності йсамостійності.

>Згодомкозацькевійсько подкерівництвом гетьмани І.Виговського задопомогоюкримських татар здобулопереконливуперемогу надросіянами в 1659році под Конотопом, Якавідкриламожливість походу на Москву, але йособистіпроблемиВиговськоговиявилися тімнаріжнимкаменем,якийунеможливив вподальшомузакріпитицюперемогу йперетворитиїї увигранувійну. Час буввтрачений, а із ним - йгетьманська булава.

Уподальшомувимушена ">хитрість" нового гетьманиІванаМазепи "заплутала" не лише чужого Петра І, а ісвоїхбагатьохкозаків та, впереважнійбільшості,козацьку старшину, що йунеможливилоодностайність таєдність взахистісвоїхнаціонально-державнихінтересів.Бій подПолтавою у 1809році, вякому набік І.Мазепи стали лише 8тисячкозаків под дротом До.Гордієнка,єяскравимсвідченням того, що ">хитрість талукавість" неє тімнапрямком,якийнесеперемогу.

разом із тім,необхіднозазначити, щосуперечливі дії й Б.Хмельницького, й І.Мазепи, й практично всіхгетьманів,хоча й недосягли головного -самостійності танезалежності, усе ж таки таки перешкоджализгаснутижиттєдайномувогнищунадій тасподівань Українського народу насамостійну танезалежну Україну, що й показалиподії 1991 року.

>Будь-якийпроявсамобутностінесумісний ізпідлеглим станом, тому духовнатворчість народу спрямованоборотьбупротисоціального танаціональногогноблення.Третійперіодстановлення української державипов'язаний іздуховноюскладовоюукраїнськогоетносу.Найкращеце проявилося під часнародній творчости йкристалізувалось такимвидатнихпостатях, як Ф. Прокопович (1681-1736)- письменник, навчань,культурно-освітнійдіяч, щофактичноочоливРосійськуправославнуцеркву; Р. Сковорода (1722-1794)-мислитель, письменник, співає,якийстворив «>філософіюсерця».Значнимивіхаминаціонально-державногорозвитку було бутворенняКирило-Мефодіївського братства,створенняКиївськогоуніверситету в 1834 р.,започаткування Сучасної українськоїлітератури І.Котляревським, Р.Квіткою-Основ'яненком,написання «Кобзаря» Т.Шевченком, атакожпрацями П.Куліша, М. Костомарова, Про. Маркевича.

>Скасуваннякріпацтвасприялоутворенню українськоїгосподарськоїеліти -Терещенків,Симиренків,ін. На другу половину XIX - вухо XX ст. припадатияскраватворчість І. Франка,ЛесіУкраїнки, І.Нечуя-Левицького, П. Мирного, М. Вовчка, М.Коцюбинського. У 1862 р. був поставленапершаукраїнська опера З.Гулака-Артемовського «>Запорожець заДунаєм»,опери М.Лисенка «Мазепа», «БогданХмельницький» тощо.

>Значнізмінивідбулись вписемній тамузичнійкультуріукраїнського народу.Видатнимимузикантами були Д.Бортнянський (1751-1825), М.Березовський (1745-1777), А.Ведель (1767-1808). У сферімузичної культури Українадосяглазначнихздобутків, щосвідчить про духовнийзлет народу,реалізацію йогопотужноговнутрішньогопотенціалу.

>Четвертийетапформування українськоїдержавностіпов'язаний ізвеличезнимизмінамиперіодуПершоїсвітовоївійни йїїнаслідками.Цявійнапризвела дорозвалу двохімперій, вскладі якіперебував Український народ - Ро-сійської таАвстро-Угорської. Уданомувипадкузовнішнійчинник ставшиосновнимчинникомформування українськоїдержавності.Післявимушеноївідмови царя Миколи II від влади передукраїнським народомпосталоосновне запитання -самовизначення, атакож, як й передросійським народом, -пошуки новихшляхів чи їхніторування усвоємусоціально-економічномурозвитку.

>Найбільшмобільними йпідготовленими до такого поворотуподій,який смердоті йформували,виявилися три партії: УкраїнськаПартіясоціал-революціонерів (>М.Ковалевський,П.Христюк, М. Шаповал), Українськасоціал-демократичнаробітничапартія М.Винниченко, З. Петлюра, М. Порш) та Українськапартіясоціалістів-федералістів (Д. Дорошенко, З.Єфремов, А.Нікольський).ГоловоюЦентральної заради було бобрано М.Грушевського.Всіці триосновні партії малі, впершучергу,соціалістичнеспрямування, а запитаннянаціональногосамоусвідомлення їм не булипершочерговими.ПісляпадінняТимчасового уряду вПетроградіЦентральна радапішла на угоду ізбільшовикамипротиприбічниківТимчасового уряду, апотім 7 листопаду 1917 р., вонаухвалила IIIУніверсал йпроголосилаутворенняУкраїнськоїНародноїРеспубліки (УНР),залишившифедеральнийзв'язок зРосією.

>Вибори доВсеукраїнськихустановчихзборівнаприкінці 1917 р. в Україніпродемонструвалиповнуперемогупартійукраїнськогоспрямування.Тільки 10%виборцівпроголосували забільшовиків,майже 75%-проголосували за укра-їнськіПартії. І лише 11 января 1918 р. вухваленомуЦентральноюРадою IVУніверсалі подвпливомзовнішніх сил було бпроголошенонезалежність тасуверенність УНР. Алінавіть вданомудокументірішення було б неостаточним,оскількипередбачалося, що остаточноце запитанняповиннівирішити УкраїнськіУстановчіЗбори. НаВсеукраїнськомуз'їзді Радий,якийрозпочав роботу 4грудня вКиєвіприбічникибільшовиківскладали 127осіб із 2,5тисячделегатів.

>Центральна Радасвоєюнепослідовністю танерішучістюсприяладеморалізації,роззброєнню йрозпуску військовихформувань, в якідомінувалипроукраїнськінастрої,внаслідок чого 16 января 1918 р. у бою под Крутамиспромоглисяпротистоятибільшовикам лише 450гімназистів таюнкерів,більшість якізагинуло внерівному бою.

Так буливтраченіможливостіотриманнянезалежності тасамостійногорозвитку України на початку XX ст. 1гетьманП.Скоропадський, йДиректорія УНР, йЗахідноукраїнськаНароднаРеспубліка -це уженизхіднийетап національно –визвольнихзмагань, дляякоготакож булихарактернінерішучість танепослідовність.

>Непослідовність вдосягненніголовної мети -національно-державної розбудові України був характерна як дляеліти, то й дляпереважноїбільшості населення.Народнахвилястихійнихповстаньпротибільшовиків в 1921 р. моглабільшоюміроюсприятиконсолідаціїдержавотворення. Однак,стратегія й тактикаантинаціональних наснаги в реалізації Україніунеможливиластворенняміцного ядракритичноїмасипатріотів України,відтакчисленніповстання тапротести неперетворювалися в ">ланцюговуреакцію"національнихперемог.Подальшіподії показали, що йтворчо-інтелектуальнаеліта, йселяни, як й весь Український народдужевисокуціну заплатили й упродовж своговідноснувідстороненість відрішучихдій упродовж свого свободу танезалежність, й свої, щочастковопіддалися напримариутопічнихсоціалістичнихідей.

>Наступнийп'ятийетапформування українськоїдержавності послегромадськоївійни йперемоги внійбільшовиківпроходив вумовахтоталітаризму. Наданомуетапі багато із тихий рис українськоїментальності, котріпризвели допоразки в національно -визвольнихзмаганнях 1917-1921 рр., уже в новихумовахзігралипозитивну роль,оскільки дализмогувистояти,зберегтипрагнення донезалежності.Період національно -визвольноїборотьби непройшовмарно.Цяборотьба живила нелишеемоційний стан народних мас, а і усіінтеграційнівластивостілюдини -інтелектуальні,моральні,світоглядні тощо.

У 20-х р. XX ст.відбувалосяпіднесеннятворчоїактивностіукраїнського народу вдуховній сфері.Особливоцестосувалосялітератури, дляякоїхарактерним бувплюралізм думок, стилів,напрямків тощо.Багатовчених,письменниківподілялиліві подивися, що того годинувідображалось вборотьбі ізпроявамиминулогокапіталістичного ладу,приватно-власницькоїпсихології. Тім самим,ця політика буввигіднабільшовикам,хоча й малаукраїнськезабарвлення.

>Бурхливими темпамирозвивались Український театр,українськекіно,музична культура тамистецтво,відроджувалася йрозвивалася наука. І всеце -завдякиглибиннимтворчим початкамукраїнського народу, йогопрагненню бутиосвіченим,культурним, духовнорозвинутим. Активносприялацимпроцесам політикакоренізації -розвиток національної культури тамови.Всіціаспекти малі б ">спрацювати" увигляді ">переваг"національна політики вмайбутнійсвітовійпролетарськійреволюції. З годиноюпроблемисвітовоїреволюціївідійшли назадній план,Й.Сталінрозправивсязі усякими ">націоналістичнимиухилами" вборотьбі за уладові задопомогоюрепресивногоапаратубільшовицького режиму.Освітньо-інтелектуальнийрівень населення,між тім,значнопідвищувався, щонадаваломожливість вподальшомууспішнопроводитиполітикуіндустріалізації.

Уцілому,прискоренийіндустріальнийрозвиток, як показалиподальшіподії,виявився далеко ще неоптимальним,оскільки буврозрахований не так навипереджаючий, але вназдоганяючийсценарій. На початку 30-х рр. XX ст. уже був «>рощеплений» атом,вирішенийцілий рядтехнічних завдань, котрі давалипринциповуможливість вперспективістворенняобчислювальних машин тощо.Тобто,відбулисьякіснізміни, в якінауково-інформаційнаскладова сталавідігравативирішальну роль.

Своюосновнуісторичну рольіндустріалізаціявиконала вкінціІX - на початку XX ст.Зрозуміло, що всерединіпершоїполовни XX ст. вона проходила болеешвидкими темпами, щоспочаткудовівдосвід СРСР, вдругійполовині XX ст.Японія,потім - «>новііндустріальні країни», у наше годину - Китай:Лідеромзалишається США- за своїмінформаційно-науково-технологічним статусом..

>Більшовики, якпереможці, булинеоднорідними всвоїхпоглядах.Хибнацілеспрямована політикабільшовиків назнищення «>зайвихкласів» непередбачилазворотнихнаслідків.Практично вся, так кликана, ">ленінськагвардія" бувзнищенаЙ.Сталінимще вдовоєннийперіод. М. Скрипник 1923-го р. -покінчив життясамогубством; Про.Шумський - в 1933 р.заарештований, в 1946 р.покінчив життясамогубством;застрелився М.Хвильовий;загинувЮрійКоцюбинський;розстріляний в 1937 р. З.Косіор. З 62членівЦК(б)У,обраного XIIIз'їздом (>червень 1937 р.),знищено 55. З 11членівПолітбюро ЦККП(б)У -репресовано 10, із 5кандидатів в члениПолітбюро - 4.

>Непростаситуаціясклалась навітчизняній територїнапередодніДругоїсвітовоївійни,оскільки Україна побувала в центрігеополітичнихінтересівпровіднихкраїнтогочасного світу. ІАнглія таФранція, із одного боці, й СРСР, ізіншого боці,намагалися ">використати"гітлерівськуНімеччину увласнихінтересах. Так, політикаРадянського Союзувизнавалавзаємовигіднуможливістьготуватинімецькувійськовуеліту на територї СРСР,оскільки згідноВерсальської догодиНімеччинізаборонялося матірвелику йсучаснуармію. Під час перебуваннячергу, Український Союззакуповував вНімеччинівисокотехнологічнупродукцію,зокрема,оптичніприлади.

Другасвітовавійнарозпочалася 1вересня 1939 р., колинімецьківійськаперейшли кордонПольщі.Між тім,договір проненападНімеччини та СРСР бувукладенийще 23серпня 1939 р., вякому був йтаємний протокол пророзподілПольщі.Багато вчомутакі діїкерівництва СРСРспровокуваланедалекоглядна політикаурядівФранції таАнглії, що проявилося під часМюнхенськійугоді. Тім самимфактично ДругасвітовавійнапочаласяактивнимидіямиНімеччини йспочаткупасивними, а із 17вересняактивнимидіямирадянськихвійськ.ВійськагітлерівськоїНімеччини йрадянськівійськафактично мирнорозділилиПольщу.Цей процесодночасно ставши йоб'єднавчим для українських земель, що активновикористовувалосьвладою дляпосиленнярадянськогопатріотизму.

Таким чином,позитивнимнаслідкомбагатовіковоїісторії українськоїдержавності сталоздобуттясвободи танезалежності. Однак, Український народ заплативши задовгоочікувану свободучисленнимилюдськимивтратами,духовнимвиснаженням,внаслідок чого знатнозменшивсяпотенціалпатріотизму тадуховності.Значноюміроюцеобумовило всюглибинуруйнації, Якавідбулась в Україні впостперебудовчийперехіднийперіод.

3. Якбизагального таособливого в Україні

>Особливе йзагальневзагалі й внаціональнійекономіці,зокрема,знаходяться втісномувзаємозв'язку йвзаємозалежності. При цьомуслідзауважити, щозагального безособливого небуває.Спочаткуз'являється щосьособливе, чиновоутворення. На тому годинуособливе ізіншими ">особливостями" взагальномунабуваютьсинергетичногоефекту -загальне ">важить", ">граєбільшу роль" ніж проста сумацих окремихособливостей.Такожтреба матір наувазі, що всі у цьому світіієрархічне йплинне.Тобто всесистеміієрархічне, але йцяієрархіязнаходиться увідкритомустані йхочавибірково, але йпостійнозалучає на свій системуновіелементи-особливості.Значеннякожноїособливостізнаходиться впостійнійзміні.Міжсистемою (>загальним) йновоутворенням (>особливим)виникаєборотьба назнищення. Алі вподальшомурозвиткуновоутворення ">розривають"стару систему йстають центромкристалізаціїновоїсистеми, якоїновоутвореннянамагаєтьсястворити завласнимзразком,зістаримиелементами.

Якбизагального таособливого можнапроілюструвати прикладами: впервіснійісторіїлюдства було бпоширенезбиральництво - людиназбирала йспоживала даруйприроди.Потім, якокремийелемент (>особливість),з'являєтьсяновоутворення увиглядіпершоїспробипосадитирослину йвироститиїї. Черездеякий годинуценовоутворенняпереростає до системиорногоземлеробства, азбиральництвостаєдопоміжним.Орнеземлеробствопотребуєособливогоелементу -знарядь роботи. З годиноювиробництвознарядь роботистаєдомінуючим

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація