Реферати українською » Экономика » Визначення доцільністі інвестіцій


Реферат Визначення доцільністі інвестіцій

>Зміст

1частина. завдання.. 3

2частина.практичне заподіяння.. 31

>Перелікпосилань. 35


1частина. завдання

>Вихіднідані (27варіант).

>Визначитидоцільністьінвестицій вдодатковеобладнання, яку дозволитипідприємствудодаткововиконатитерміновеодноразовезамовлення. Заразотриманнядодатковогозамовлення:

–повнасобівартістьпродукції підприємства – 157 грн./т.;

–часткаумовно-постійнихвитрат всобівартостіпродукції – 37%;

–цінапродукції підприємства – 187 грн./т.;

–потужністьобладнання,встановленого напідприємстві – 252т/місяць;

–ступіньзавантаженостінаявногообладнання – 82%;

–обсягидодатковихтерміновиходноразовихзамовлень:

а) 13 т;

б) 73 т;

–відсоткизміницінипродукції задодатковимизамовленням надзвичайноюціною:

а) 18%;

б) 8%;

–потужністьдодатковогообладнання, якуможе бутивстановлене напідприємстві – 190т/місяць;

–вартістьдодатковогообладнання – 570 000 грн.

>Умовисплативстановленнядодатковогообладнання -рівнимичасткамищомісячнопротягом 5 років.

Привирішеннязадачі ізуправлінняприбутком підприємства длявизначення таобґрунтуванняуправлінськогорішеннящододоцільності чинедоцільності одноразовогододатковоговиробництва йреалізаціїпевнихобсягівпродукції підприємстванеобхідно:

1)розрахувати дохід,витратизмінні,постійні тасумарні,маржинальний дохід таприбуток (як наодиницюпродукції, то й всеобсягвиробництва);

2)побудуватиграфікбеззбитковості (всеобсягвиробництва та наодиницюпродукції, ззастосуваннямзасобів Microsoft Excel),відзначивши наньомуіснуючийобсягвиробництва тавиробничупотужністьобладнання;показатилінії прибутку,витратзмінних,постійних тасумарних,маржинального прибутку таприбутку;

3)визначити точкубеззбитковості (у натуральномувиразі,грошовомувиразі,відсотках довиробничоїпотужностіобладнання таіснуючогообсягувиробництва),розрахувати запасбезпечності;

4)розрахувати дохід,витратизмінні,постійні тасумарні,маржинальний дохід таприбуток (як наодиницюпродукції, то й всеобсягвиробництва) вразіприйняттяпершоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковогообсягупродукції, котрі непотребуютьвстановленнядодатковогообладнання;

5)порівнятипоточніфінансовірезультати тафінансовірезультати, котрімають бутиотримані вразіприйняттяпершоїпропозиції,зробитивисновок продоцільність чинедоцільністьвиробництва йреалізаціївказаногододатковогообсягупродукції віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльності підприємства;

6)розрахувати дохід,витратизмінні,постійні тасумарні,маржинальний дохід таприбуток (як наодиницюпродукції, то й всеобсягвиробництва) вразіприйняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковихобсягівпродукції, котріпотребуютьвстановленнядодатковогообладнання;

7)побудуватиновийграфікбеззбитковості (всеобсягвиробництва та наодиницюпродукції, ззастосуваннямзасобів Microsoft Excel),відзначивши наньомуіснуючийобсягвиробництва тавиробничупотужністьобладнання;показатилінії прибутку,витратзмінних,постійних тасумарних,маржинального прибутку таприбутку,продовжитилінії прибутку,витратзмінних,постійних тасумарних,маржинального прибутку таприбутку ізурахуваннямвстановленнядодатковогообладнання;

8)порівнятипоточніфінансовірезультати тафінансовірезультати, котрімають бутиотримані вразіприйняттяпершоїпропозиції,зробитивисновок продоцільність чинедоцільністьвиробництва йреалізаціївказаногододатковогообсягупродукції віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльності підприємства;особливуувагузвернути надовгостроковіфінансовірезультати.

>Хідвирішеннязадачі.

1.Розраховуємофінансовірезультатидіяльності підприємства безвстановленнядодатковогообладнання.

>Розраховуємообсягвиробництвапродукції напідприємстві:

>т/місяць.

>Розраховуємозагальнівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Визначаємочасткузміннихвитрат всобівартостіпродукції підприємства:

>Розраховуємо величинупитомихзміннихвитрат:

грн./т.

>Розраховуємозміннівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємоумовно-постійнівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка:

%>fc.

>Розраховуємоумовно-постійнівитрати, котріприходяться на 1 твиготовленоїпродукції:

грн./т.

>Перевірка:

грн./т.

>Розраховуємо дохід відреалізаціїусьогообсягувиготовленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємомаржинальний дохід всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємопитомиймаржинальний дохід:

грн./т.

>Перевірка:

грн./т.

>Розраховуємоприбуток відреалізаціївсьогообсягувиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка

>грн./місяць.

>Розраховуємопитомийприбуток відреалізації 1 твиготовленоїпродукції:

грн./т.

>Перевірка:

грн./т.

чи

грн./т.

>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 1.1.

>Таблиця 1.1 –Фінансовірезультатидіяльності підприємства без

>встановленнядодатковогообладнання

>Показники >Питомі (на 1 тпродукції), грн./т. >Загальні (всеобсягвиробництва),грн./місяць
Доход,TR 187,00 38 641,68
>Собівартістьпродукції,TC 157,00 32 442,48
>Зміннівитрати, VC 98,91 20 438,76
>Умовно-постійнівитрати,FC 58,09 12 003,72
>Маржинальний дохід,CM 88,09 18 202,92
>Прибуток,NI 30,00 6 199,20

2.Будуємографікбеззбитковості длячинних умівдіяльності підприємства,розраховуємо точкубеззбитковості та запасбезпечності.

>Графікбеззбитковості для умів, щорозглядаються впоказниках,розрахованих всеобсягвиробництва йреалізаціїпродукції, наведень на малюнку 1.1.Аналогічнийграфік дляпитомихпоказників на 1 твиготовленої тареалізованоїпродукції наведень на малюнку 1.2.

>Розраховуємообсягвиробництв,якийвідповідаєточцібеззбитковості:

>т/місяць.

>Розраховуємозначення прибутку підприємства,якийвідповідаєточцібеззбитковості:

>грн./місяць.

>Перевірка:

>грн./місяць.

.


Малюнок 1.1 –Графікбеззбитковості длячинних умівдіяльності підприємства


Малюнок 1.2 –Графікбеззбитковості длячинних умівдіяльності підприємства (>питоміпоказники)


>Розрахуємообсягвиробництва,якийвідповідаєточцібеззбитковості, увідсотках дофактичногообсягувиробництва:

.

>Розрахуємообсягвиробництва,якийвідповідаєточцібеззбитковості, увідсотках довиробничоїпотужності підприємства:

.

Запасбезпечності підприємства віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльностістановить:

.

>Перевірка:

.

3.Розрахуємофінансовірезультатидіяльності підприємства вразіприйняттяпершоїпропозиціїщодовиконання тареалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 13 т та заціною що на 18%нижча зазвичайну:

>Розрахуємообсягвиробництванаступногомісяця:

>т/місяць.


Ос-кількивиробничіпотужності підприємства

>т/місяцьт/місяць

>задовольняютьвиробничимпотребам,встановленнядодатковогообладнання непотребується, аотже,додатковіумовно-постійнівитрати підприємства будутьвідсутні

.

>Плановіумовно-постійнівитрати всеобсягвиробництвапродукції приприйняттіпершоїпропозиціїщодододатковоговиробництва тареалізації 18 тпродукціїстановитимуть

>грн./місяць.

>Розраховуємоплановізміннівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємододатковізміннівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка:

грн./т.

>Розраховуємоплановізагальнівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємоплановусереднюсобівартість 1 тпродукції:

грн./т.

>Розраховуємододатковізагальнівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємоцінупродукції задодатковимзамовленням:

грн./т.

>Розраховуємододатковий дохід віддодатковогозамовлення:

>грн./місяць.

>Розраховуємо дохід відреалізаціїусьогообсягувиготовленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємопитомиймаржинальний дохід на1тдодатковоїпродукції:

грн./т.

>Розраховуємомаржинальний дохід відреалізаціїусьогообсягудодаткововиготовленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка

грн./т.

>Розраховуємомаржинальний дохід всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка

>грн./місяць.

>Розраховуємоприбуток відреалізаціївсьогообсягудодаткововиробленоїпродукції

>грн./місяць.

>Перевірка:

>грн./місяць.

>Розраховуємоприбуток відреалізаціївсьогообсягувиробленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка

>грн./місяць.

чи

>грн./місяць.

>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 1.2.

>Таблиця 1.2 –Фінансовірезультатидіяльності підприємства всеобсягвиробництва вразіприйняттяпершоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 13 т, заціноюнижчою зазвичайну на 18%

>Показники >Фактичні,грн./місяць >Додаткові,грн./місяць >Загальні,грн./місяць
Доход,TR 38 642 1 993 40 635
>Собівартістьпродукції,TC 32 442 1 286 33 728
>Зміннівитрати, VC 20 439 6 907 27 346
>Умовно-постійнівитрати,FC 12 004 0 12 004
>Маржинальний дохід,CM 18 203 708 18 911
>Прибуток,NI 6 199 708 6 907

>Висновок: як видно ізтаблиці 1.2,прийняттяпершоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 13 т заціною,нижчою зазвичайнуціну на 18%,призведуть до збільшенняприбутку на 708 грн. Отже, віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльності підприємствадоцільнеприйняттяцієїпропозиції.

4.Розраховуємофінансовірезультатидіяльності підприємства вразіприйняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 73 т заціною,вищою зазвичайнуціну на 8%.

>Розраховуємообсягвиробництванаступногомісяця

>т/місяць.

Ос-кількиіснуючівиробничіпотужності підприємстваменші занеобхідні

 >т/місяцьт/місяць

>необхідневстановленнядодатковогообладнання, яку заумовамизадачімаєпродуктивність 190т/місяць.

>Виробничіпотужності підприємства вразівстановленнядодатковогообладнаннястановитимуть:

>т/місяць.

>Перевірка:

>т/місяцьт/місяць.

>Розраховуємовпливвстановленнядодатковогообладнання нащомісячнівитрати підприємства.

>Якщовартістьпридбання тавстановленнядодатковогообладнаннястановить 570 000 грн., котрімають бутисплаченірівнимичасткамищомісячнопротягом 5 років,додатковіумовно-постійнівитрати підприємства нацейперіодстановитимуть:

>грн./місяць.


>Розраховуємоплановіумовно-постійнівитрати всеобсягвиробництвапродукції

>грн./місяць.

>Розраховуємоплановізміннівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємододатковізміннівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка:

грн./т.

>Розраховуємоплановізагальнівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємоплановусереднюсобівартість 1 тпродукції:

грн./т.

>Розраховуємододатковізагальнівитрати всеобсягвиробництвапродукції

>грн./місяць.

>Розраховуємоцінупродукції задодатковимзамовленням

грн./т.

>Розраховуємододатковий дохід віддодатковогозамовлення:

>грн./місяць.

>Розраховуємо дохід відреалізаціїусьогообсягувиготовленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Розраховуємопитомиймаржинальний дохід на1тдодатковоїпродукції:

грн./т.

>Розраховуємомаржинальний дохід відреалізаціїусьогообсягудодаткововиготовленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка:

грн./т.

>Розраховуємомаржинальний дохід всеобсягвиробництвапродукції

>грн./місяць.

>Перевірка:

>грн./місяць.

>Розраховуємоприбуток відреалізаціївсьогообсягудодаткововиробленоїпродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка

>грн./місяць.

>Розраховуємоприбуток відреалізаціївсьогообсягувиробленоїпродукції

>грн./місяць.

>Перевірка:

>грн./місяць.

чи

>грн./місяць.

>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 1.3.

>Таблиця 1.3 –Фінансовірезультатидіяльності підприємства всеобсягвиробництва вразіприйняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 73 т заціною,вищою зазвичайнуціну на 8% (ізурахуваннямвстановленнядодатковогообладнання)

>Показники >Фактичні,грн./місяць >Додаткові,грн./місяць >Загальні,грн./місяць
Доход,TR 38 641,68 14 743,08 53 384,76
>Собівартістьпродукції,TC 32 442,48 16 720,43 49 162,91
>Зміннівитрати, VC 20 438,76 7 220,43 27 659,19
>Умовно-постійнівитрати,FC 12 003,72 9 500,00 21 503,72
>Маржинальний дохід,CM 18 202,92 7 522,65 25 725,57
>Прибуток,NI 6 199,20 -1 977,35 4 221,85

>Відображаємо награфікубеззбитковостізміни, котрімаютьвідбутися вразівстановленнядодатковогообладнання тавиконаннядодатковогозамовлення, якце показано на малюнку 1.3 дляусьогообсягувиробництва йреалізаціїпродукції.Змінипитомихпоказниківнаведені на малюнку 1.4.

5.Розраховуємофінансовірезультатидіяльності підприємства вподальшихперіодах годині наразівстановленнядодатковогообладнання длявиконаннядодатковоготермінового одноразовогозамовлення.

>Післявиконання одноразовогозамовленняобсягвиробництва тареалізаціїпродукціїмаєповернутися довихідногозначення

>т/місяць.

>Цінапродукції підприємства незмінюється

грн./т.


Малюнок 1.3 –Графікбеззбитковості для ізурахуваннямвстановленнядодатковогообладнання длявиконання

>додатковогозамовлення

Малюнок 1.4 –Графікбеззбитковості для ізурахуваннямвстановленнядодатковогообладнання длявиконання

>додатковогозамовлення (>питоміпоказники)


Доход відреалізаціїпродукції підприємства

>грн./місяць.

Ос-кількидодатковезамовлення було бодноразовим, дохід відреалізаціїпродукції внаступнихперіодах години невідрізняється відпочатковогозначення:

>Питомізміннівитрати навиробництвопродукції

грн./т.

>Зміннівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Слідзвернутиувагу, що внаступнихперіодах години якпитомі, то йзагальнізміннівитрати невідрізняються від їхнівихіднихзначень:

.

Ос-кількидодатковеобладнання ужевстановлено,умовно-постійнівитрати всеобсягвиробництвапродукціїстановитимуть:

>грн./місяць.


>Питоміумовно-постійнівитрати навиробництвопродукції:

грн./т.

>Загальнівитрати всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Питомізагальнівитрати на 1 твиготовленоїпродукції:

грн./т.

>Перевірка:

грн./т.

>Маржинальний дохід всеобсягвиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Питомиймаржинальний дохід:

грн./т.

>Перевірка:

грн./т.

>Значеннямаржинального прибуткутакожповертається довихідногозначення.

>Прибуток відреалізаціївсьогообсягувиробництвапродукції:

>грн./місяць.

>Перевірка:

>грн./місяць.

>Питомийприбуток відреалізації1твиготовленоїпродукції:

грн./т.

>Перевірка:

грн./т.

>Додатковаперевірка

грн./т.

>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 1.4.

>Таблиця 1.4 –Фінансовірезультатидіяльності підприємства всеобсягвиробництва вподальшихперіодах годині наразіприйняттядругоїпропозиції (ізурахуваннямвстановленнядодатковогообладнання)

>Показники >Питомі (на 1 тпродукції),грн./місяць >Загальні (всеобсягвиробництва),грн./місяць
Доход,TR 187,00 38 641,68
>Собівартістьпродукції,TC 202,97 41 942,48
>Зміннівитрати, VC 98,91 20 438,76
>Умовно-постійнівитрати,FC 104,06 21 503,72
>Маржинальний дохід,CM 88,09 18 202,92
>Прибуток,NI -15,97 -3 300,80

>Змінаприбутку впорівнянні ізіснуючим станомвиробничо-господарськоїдіяльності підприємствастановить

>грн./місяць.

6.Будуємографікбеззбитковості,розраховуємо точкубеззбитковості та запасбезпечності послевстановленнядодатковогообладнання.

>Графікбеззбитковості для умів, щорозглядаються длявсьогообсягувиробництва йреалізаціїпродукції наведень на малюнку 1.5,питоміпоказники на малюнку – 1.6

>Розраховуємообсягвиробництва,якийвідповідаєточцібеззбитковості:

>т/місяць.

>Розраховуємозначення прибутку підприємства,якийвідповідаєточцібеззбитковості:

>грн./місяць.

>Перевірка:

>грн./місяць;

.

>Розрахуємообсягвиробництва,якийвідповідаєточцібеззбитковості, увідсотках дофактичногообсягувиробництва:

.


Малюнок 1.5 –Графікбеззбитковості послевстановленнядодатковогообладнання

Малюнок 1.6 –Графікбеззбитковості послевстановленнядодатковогообладнання (>питоміпоказники)


>Розрахуємообсягвиробництва,якийвідповідаєточцібеззбитковості, увідсотках довиробничоїпотужності підприємства:

.

Запасбезпечності підприємства віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльностістановить:

.

>Перевірка:

.

Таким чином, віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльності підприємстваприйняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 73 т заціною,вищою зазвичайнуціну на 8%, ізурахуваннямвстановленнянеобхідногододатковогообладнанняпризведе досуттєвогопогіршанняфінансовихрезультатів підприємства вподальшихперіодах.

>Доходи тавитрати підприємства протягом двохмісяці (>місяць, вякомумаєвиконуватисядодатковезамовлення, тамісяць,наступний його), вразівідмови та вразіприйняттявказаноїпропозиції,наведені втаблиці 1.5.

>Висновок: як видно ізтаблиці 1.5,прийняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 73 т заціною,вищою зазвичайнуціну на 8%, ізурахуваннямвстановленнянеобхідногододатковогообладнанняпризведе дозменшенняприбутку протягом двохмісяці на 11 447 грн., йкоженподальшиймісяць якщозбільшувати величинувтраченогоприбутку на 9 500 грн. Отже, віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльності підприємстванедоцільнеприйняттяцієїпропозиції.

>Таблиця 1.5 –Підсумковіфінансовірезультатидіяльності підприємства всеобсягвиробництва вподальшихперіодах годині наразіприйняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 73 т заціною,вищою зазвичайнуціну на 8% (ізурахуваннямвстановленнядодатковогообладнання)

>Показники (всеобсягвиробництвапродукції) Бездодатковогообладнання, грн. 3додатковимобладнанням, грн. >Різниця протягом двохмісяці, грн.
1-їмісяць

2-ї

>місяць

За двамісяці 1-їмісяць

2-ї

>місяць

За два

>місяці

Доход,TR 38 642 38 642 77 283 53 385 38 642 92 026 14 743
>Собівартістьпродукції,TC 32 442 32 442 64 885 49 163 41 942 91 105 26 220
>Зміннівитрати, VC 20 439 20 439 40 878 27 659 20 439 48 098 7 220
>Умовно-постійнівитрати,FC 12 004 12 004 24 007 21 504 21 504 43 007 19 000
>Маржинальний дохід,CM 18 203 18 203 36 406 25 726 18 203 43 928 7 523
>Прибуток,NI 6 199 6 199 12 398 4 222 -3 301 921

-11 477

>Загальнийвисновок зазадачею: віснуючихумовахвиробничо-господарськоїдіяльності підприємства недоцільнеприйняттяпершоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 13 т заціною,нижчою зазвичайнуціну на 18%;прийняттядругоїпропозиціїщодовиробництва йреалізаціїдодатковоготермінового одноразовогозамовленняобсягом 73 т заціною,вищою зазвичайнуціну на 8%, ізурахуваннямнеобхідностівстановленнядодатковогообладнанняєнедоцільним.

 

2частина.практичне заподіяння

>Cистемаконтролінгу –являє собою синтезелементівобліку,аналізу, контролю,плануванняреалізація якізабезпечуєвиробіткуальтернативнихпідходів приздійсненні оперативного тастратегічногоуправлінняпроцесомдосягненнякінцевихцілей тарезультатівдіяльності підприємства.

>Контролінг неслідототожнюватизі словами контроль йревізія.Незважаючи напевнеспівзвуччя,ці слова - несиноніми імають один із одним малозагального.Уводить туп наоману,можливо, незанадтовдалий переклад на форумі нашумову. Алі не можназабувати і ті, що контроль -це одна ізфункційконтролінгу,причомуостанній далеко ще необмежується контрольнимизавданнями.

>Існуєбезлічвизначеньконтролінгу: відтотожності ">контролінг = (>німецький (>європейський)варіант)управлінськогообліку" довизнанняконтролінгуфілософією менеджменту.

Церізноманіттявизначень йпоглядівсвідчить про ті, щоконтролінгєнапрямком,якийінтенсивнорозвивається вобластітеорії і практикиуправлінняфінансово-господарськоюдіяльністюпідприємств.

>Спочаткуконтролінгасоціювався ізоперативнимоблікомвитрат,калькулюванням йрозрахункомсобівартості. якустановитивідпускніціни напродукцію, не знаючифактичноїсобівартостіпродукції іпослуг?Який ми запасміцності у тому,щобвигратиціновувійну із конкурентами? якуникнутиштрафів зареалізаціюпродукціїнижчесобівартості (добро, щоце уже вминулому)?Рішенняцихтиповихзавданьціноутворенняраніше було б ідотеперєсильнимспонукальним мотивом для початку проекту поконтролінгу.

>Поступововиявлялося, щоконтролінгпризначено задляпланування,обліку іаналізувитрат, але й і дляобліку іаналізурезультатівдіяльності,аналізурентабельності іуправлінняприбутком.

>Підйом українськоїекономіки после дефолту 1998 року, збільшенняприбутковості іполіпшенняфінансового станукомпаній таможливість, щоз'явилася у зв'язку зцим, збільшеннякапітальнихвкладень, атакожрістпрямихзахіднихінвестиційвикликавхвилюінтересу доконтролінгуінвестицій йконтролінгупроектів.

>Іншимнаслідком дефолту сталопосиленняінтересу допитаньстратегічногопланування іуправління.

>Останнім годиною багатохтовиявляє, щоконтролінгєосновнимпостачальникомінформації дляуправлінняпідприємством.Створюєтьсявідчуття, щоконтролінг -це все.Немаєтакоїобласті вуправліннідіяльністюкомпанії, що не був бпов'язана ізконтролінгом.

Уданійроботірозглядавсяконтролінг наприкладіТОВ „>Приват-Трейд”. яквисновок, можназазначити, щоособливістюконтролінгу наданомупідприємствіє йогоспрямованість з перспективи,пошукшляхівподальшогорозвитку підприємства, набазіаналізуфакторів, щообумовилиодержання тихий чиіншихрезультатів.

>Призначенням йзавданнямиконтролінгу уТОВ „>Приват-Трейд”є:

–констатація іоцінкадосягнутихрезультатівдіяльності підприємства,формулюванняосновних з висновками;

–оцінка конкретноговнеску окремихфункціональнихпідрозділів йпрацівників урозвиток підприємства;

–структурнаоцінкаефективності окремихзаходів увиробничій,комерційній йфінансовійдіяльності;

–всебічнаоцінкаефективностістратегічного і тактовногопланування;

–формуваннязворотногозв'язка, ізметоюінформуваннякерівництва іспівробітників підприємства прорезультати контролю іодержаннявідповідноїреакції.

>Початкомконтролінгуєоцінкарезультатів, азакінченням -аналізфакторів, щообумовилиїхнєодержання, йрозкриття причинвідхиленьфактичнихпоказників відзапланованих (у ту чиіншу бік). Для забезпеченняпошукуперспективнихнапрямківдіяльності підприємства (щовластивоконтролінгу),зіставляютьсяотриманірезультатизісформованими. Дляцієї мети, у межахконтролінгупередбачаєтьсяпроведенняситуаційногоаналізу.

>Контролінг –ценабір методик,спрямованих навдосконалюванняоблікової політики іуправлінської практикипідприємств,виходячи ізфінансовихкритеріївуспішностіфункціонування підприємства. Задопомогою його уТОВ „>Приват-Трейд”вирішуютьсянаступніпроблемиобліку іуправління:

–Низькаплатіжнадисциплінаструктурнихпідрозділів;

–Неконтрольованадебіторськазаборгованість;

–Слабкеуправліннявитратами:відсутністьчіткогорозумінняструктуривитрат йїхньоїдоцільності;

–Невірневизначенняприбутковостіфілій йвидівбізнесу;

–Недостачаоборотнихкоштів;

–Сплатанеобґрунтовановисокихподатків умісцевий йдержавнийбюджети.

>Контролінг не лишедозволяєобраховувативитрати по-новому, более природно, але й істимулюєвищекерівництвоТОВ „>Приват-Трейд”думати уфінансовихкатегоріях,переміщуючитехнологічнеуправліннябезпосередньо довиробничогопроцесу.

>Основними причинамирозвиткуконтролінгу уТОВ „>Приват-Трейд”є:нестабільність, якзовнішніх (>інтернаціоналізаціяекономічного життя,загостренняконкуренції навнутрішніх тасвітових ринках) то йвнутрішніх (>обсягивиробництва,пошукнадійнихпартнерів)факторів,висуваютьдодатковівимоги досистемиуправлінняпідприємством;необхідністьпошуку более нових таудосконалення ужеіснуючих системуправління, щозабезпечуютьгнучкість танадійністьфункціонування підприємства;істотнізміни ворганізації таметодологіїсистемиінформаційного забезпечення;відсутністькоментаріврізнихваріантівуправлінськихрішень

>Успіх проектузалежить упершучергу від того,наскільки до проектузалучений топ-менеджменткомпанії.

>Зараз в Українісклалисяідеальніумови длярозвиткуконтролінгу.По-перше, великакількістьпідприємств здобулаефективнихвласників (вумовах Українице, як правило,власники контрольного пакетаакцій), котрітеперстурбовані непитаннямипридбаннявласності, аїїефективнимвикористанням.Новівласникиставлять заподіянняпідвищенняприбутковостіпідприємств йїхньоїінвестиційноїпривабливості (>ринковоївартості).

>По-друге,новівласники і топ-менеджмент часто вже немаютьнеобхідногодосвідууправлінняпридбаним чивирослимбізнесом. Відомо, що тепербагатьмапромисловимипідприємствамиволодіютьі/абоуправляютьбізнесмени, щопочиналисвій шлях уторговельній чифінансовій сфері. Однакїхнійуспіх узазначених областях йпридбанийдосвідуправління ажніяк негарантуєуспіху вобластівиробництва. Сутофінансовихінструментів дляефективногоуправлінняпромисловимпідприємством невистачає.Моднеостаннім годиноюбюджетування дляпромислового підприємстваніяк неможеслужитипанацеєю від всіх лихий.

>По-третє,соціально-економічнаситуація іумовигосподарювання в стране так чиінакшестабілізуються, щодаєможливістьвиявитисяповноюміроюсилі регулярного менеджменту,основоюякогоєконтролінг. Українськікомпаніїодержують годину йможливість дляпобудовитехнологіїуправління.

>По-четверте,зміни взаконодавстві, асаме,наближення українськихстандартівбухгалтерськогообліку доміжнароднихвиводятьвнутрішній,управлінськийоблікзісферитвердихзаконодавчихобмежень.

>По-п'яте, менеджмент українськихкомпанійінтенсивнопоповнюєтьсяновимимолодими кадрами –отримавшимигарнузахідну чивітчизнянуосвіту ізагартованими в українськихумовах,готовими доприйняття новихідей йзастосуваннюсучаснихтехнологійуправління.Цей фактдозволяєоптимістичнодивитися не так намайбутнєукраїнськогобізнесу, але й і намайбутнєконтролінгу.


>Перелікпосилань

1.Беренс У.ХавранекП.М. Посібник із оцінці ефективності інвестицій. – М.: АТЗТ «>Интерексперт», «>Инфра-М», 1995. –528с.

2. Бланк І.А. Управління інвестиційними підприємствами. – До.:Ника-Центр,Эльга, 2003. –480с.

3. КнишМ.И.,ПерекатовБ.А.,ТютиковЮ.П. Стратегічне планування інвестиційної діяльності: Навчальний посібник – Видавничий будинок «>Бизнес-пресса», 1998. –315с.

4.Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності. – До.: «Видавництво Лібра» ТОВ, 1996. –344с.

5.Пересада А.А. таін.Інвестування:навчально-методичнийпосібник. – До.:КНЕУ, 2001. –251с.

6. Федоренко В. Г.Інвестознавство:Підручник. – До.: МАУП, 2000. –408с.

7. ЯнковськийК.П.,Мухарь І.Ф. Організація інвестиційної й інноваційної діяльності. – СПб Пітер, 2001. –488с.


Схожі реферати:

Навігація