Реферати українською » Экономика » Аналіз стейкхолдерів


Реферат Аналіз стейкхолдерів

>Міністерствоаграрної політики

>Харківськийнаціональнийаграрнийуніверситет ім. В.В.Докучаєва

>Домашнє заподіяння

НА ТЕМУ :Аналізстейкхолдерів

>Виконала:

студентка 3 курсу 2групи

ф-туМенеджмента таекономікинапрямупідготовки:Економіка

підприємства

>ІвановаІнна

>Перевірила: КазаковаІ.В.


>Харків, 2010


 

>ЗМІСТ

>Вступ

>Значенняінтересівстейкхолдерів упроцесіуправліннядіяльністю підприємства

>Класифікаціястейкхолдерів

>Учасники проекту

>Аналізстейкхолдерів

Списоквикористаноїлітератури


>ВСТУП

 

>Стейкхолдер (від анг.Stakeholder -власникчастки (>одержувачвідсотка);власникзастави,розпорядник (>довірчийвласник)спірного,закладеного чипідопічногомайна,пайовик) - увузькомузмісті слова: ті ж, що іshareholder (>акціонер,учасник),тобто особу, щомаєчастку встатутному (>складовому)капіталі підприємства; у широкомузмісті:одне ізфізичних чиюридичнихосіб,зацікавлених уфінансовому ііншому результатахдіяльностікомпанії:акціонерів,кредиторів,власниківоблігацій,членіворганівкерування,співробітниківкомпанії,клієнтів (>контрагентів),суспільства вцілому, уряду.

>Найчастіше подтерміном ">стейкхолдери"мають наувазігрупивпливу, щоіснуютьусередині чи позакомпанією, котрітребавраховувати приздійсненнідіяльності.Інтересистейкхолдерівможутьвступати до одного із одним.Стейкхолдерів можнарозглядати якєдинесуперечливеціле,рівнодіючаінтересівчастинякого якщовизначатитраєкторіюеволюціїорганізації.

>Стейкхолдеріврозділяють начотириголовнікатегорії:

·групивпливу, щофінансуютьпідприємство (>наприклад,акціонери);

·менеджери, котрікерують ним;

·службовці, щопрацюють напідприємстві;

·економічніпартнери. Данакатегоріявключає якпокупців йпостачальників, то йіншіекономічнісуб'єкти.

Кожна зцих групмаєрізніінтереси івладніможливості, що якщовпливати нарівеньпоставлених нимизавдань.[2]


>ЗНАЧЕННЯІНТЕРЕСІВСТЕЙКХОЛДЕРІВ УПРОЦЕСІУПРАВЛІННЯДІЯЛЬНІСТЮПІДПРИЄМСТВА

 

>Стейкхолдери (>Stakeholders) -доситьшироке колоосіб, щомають ставлення до підприємства.Основнимистейкхолдерами підприємстває: >інвестори, щовкладають укомпаніюсвійкапітал ізпевноючасткоюризику ізметоюодержання прибутку нанього; >кредитори, щотимчасовонадаютьпідприємствупозика вобмін надеякийзаздалегідь установлень дохід, йзацікавлені вінформації, щодозволяютьїмвизначити, чи будутьвчасноздійсненівиплати за кредитами; >менеджери підприємства,оскількифінансоваінформаціядозволяєзробитинайбільшдостовірнуоцінкуефективностікеруванняпідприємством; >працівники підприємства,зацікавлені водержанніінформації проздатності підприємствавчасновиплачувати зарплату,провадитипенсійні таіншівиплати; >постачальники,зацікавлені вінформації, щодозволяєїмвизначити, чи будутьвчасновиплаченіналежніїмсуми; >споживачі (>клієнти підприємства),зацікавлені встабільності поставок, якслідствофінансовоїреспектабельності підприємства; >суспільні ідержавніорганізації,оскільки відуспішногофункціонування підприємствазалежитьдобробутекономічноїінфраструктурирегіону [3].

>Стейкхолдер –ринковийсуб’єкт,якиймаєінтерес додіяльності підприємства чи додеякихнапрямів йогодіяльності, але йцейінтерес небазується набажанніотриматичистийдохід.

>Прийнятоподіляти всіхстейкхолдерів на >внутрішніх (>керівництво,працівники,власники,спонсори) та >зовнішніх (>державнірегулятивні,законодавчіоргани,правові,судові таполітичніустанови, атакожконкуренти,місцеве населення,ЗМІ).Крім того,єгрупи, щознаходятьсяміжвнутрішніми тазовнішніми сторонами, до якіперш наслідвіднестиклієнтів йпостачальників.

>Інтересистейкхолдерівможутьвступати всуперечність один із одним,отже, ">зовнішніх йвнутрішніхпартнерів"господарюючогосуб’єкта можнарозглядати якєдинесуперечливеціле,рівнодіючаінтересівчастинякої якщовизначатитраєкторіюеволюціїорганізації.

>Ефективнеуправліннявідносинамизістейкхолдерамиєоднією ізголовнихцілейуправлінняпідприємством йоднією ізнайважливіших завданьстратегічного менеджменту.Аналізстейкхолдерівсуб’єктагосподарюваннявключаєтакіосновніетапи:ідентифікація,систематизація,оцінкацілей йзавданьстейхолдерів,збірінформації про них.

Одним зінструментів,якийдаєможливістьвиявити тапроаналізувативідносини підприємства й йогостейкхолдерівєтеоріязацікавленихсторін (>stakeholdertheory).

>Основним предметомдослідженнятеоріїзацікавленихсторінєвзаємодіярізнихстейкхолдерів, щопереслідують своїінтереси, котріпов'язані іздіяльністюдеякого підприємства.

>Розглянемоключовіположенняцієїтеорії:

1)підприємствомає ставлення із великоюкількістюстейкхолдерів, щоскладають йогооточення, котрівпливають чи на якіможутьвплинутирішення підприємства, щоприймаютьсякерівництвом;

2)теоріязаймаєтьсяприродоюцихвідносин:процесами й результатами, котрі їхнісупроводжують;

3)інтереси всіхстейкхолдерівпотенційномають право бутивзяті доуваги й приможливості –задоволені.

>Аналізстейкхолдерів вмежахідентифікаціїстратегічногопростору підприємстваспрямований навиявлення таких їхні характеристик, як:інтереси окремих груп та їхнівідносна влада,вплив напідприємство тазначущістькожноїгрупи для йогомайбутнього;впливстейкхолдерів наресурси підприємства, на йогостратегічніактиви; партнерства такоаліції, в котрівступаютьстейкхолдери таможливінаслідкитакої їхньоговзаємодії для підприємства. Результатомподібногодослідженнямає статісвоєріднасегментаціястейкхолдерів погрупах, щостворюють для підприємствановіможливості, чизагрози.

>Завершившианалізстейкхолдерів,планувальна групаможепереходити доформулюваннямісії підприємства, котравиникає іздовгихдискусій просутністьорганізації,їїнезмінну мітку,зв’язок ізголовнимистейкхолдерами,їїфілософію таголовні ціності іетичнінорми [5].

 

>КЛАСИФІКАЦІЯСТЕЙКХОЛДЕРІВ

>Основнимистейкхолдерами підприємстває:

–інвестори, щовкладають укомпаніюсвійкапітал ізпевноючасткоюризику ізметоюотримання прибутку;

–кредитори, якітимчасовонадаютьпідприємствупозику вобмін надеякий напередвстановленийдохід йзацікавлені вінформації, щодозволяєїмвизначити, чи будутьсвоєчасноздійсненівиплати за кредитами;

–менеджери підприємства,оскількифінансоваінформаціядозволяєзробитинайбільшдостовірнуоцінкуефективностіуправлінняпідприємством;

–працівники підприємства,зацікавлені вотриманніінформації проздатність підприємствасвоєчасновиплачувати зарплату,проводитипенсійні таіншівиплати;

–постачальники,зацікавлені вінформації, щодозволяєїмвизначити, чисвоєчасновиплатятьналежніїмсуми;

–споживачі (>клієнти підприємства),зацікавлені встабільності поставок, якнаслідокфінансовоїреспектабельності підприємства;

–суспільні йдержавніорганізації,оскільки відуспішногофункціонування підприємствазалежитьдобробутекономічноїінфраструктурирегіону [5].

>Всіхзацікавленихосіб (>стейкхолдерів) можнакласифікувати на:

>залежно від >їхніхінтересів таїхньої влади:

1) Владастейкхолдеравизначає йогоздатністьвпливати наорганізацію.

2)Інтересстейкхолдеравизначається йогобажаннямвпливати наорганізацію.

Отже, схемастейкхолдера:Впливстейкхолдера = Влада xІнтерес.

>Внутрішніх тазовнішніх;[2]

>Зовнішніпартнери (>стейкхолдери) -цефізичні йюридичні особини, котрізацікавлені урозвиткуданого підприємства йздатнівпливати нацейрозвиток.

До числазовнішніхпартнерів (>стейкхолдерів)зараховують:компаньйонів,власниківспіввласників підприємства,акціонерів, атакожзасобимасовоїінформації,органимісцевої влади,профспілковіоргани тощо, котрізацікавлені вуспішномурозвитку підприємства.Сюдивідносять йпостачальників.

>Внутрішністейкхолдеривключаютьменеджерів,службовців,власників й радудиректорів чиправління, уякомупредставленіменеджери івласники. Один з самихзначнихвнутрішніхстейкхолдерів -одноособовийвиконавчий орган.

Дляотриманнясуттєвоїпідтримкипідприємство винненамагатися максимальнозадовольнятиінтересипартнерів, Незважаючи тих, щоданіінтереси незавждиспівпадають,мотиваціястейкхолдерівможе бутирізною.

>Наприклад,власникицукрозаводузацікавлені умаксимальнійкапіталізаціїприбутку,місцевіоргани влади - успрямуванні його насоціальніпотребимістечка, депроживаютьцукровиробники, авнутрішніпартнери (>робітники)воліють,щоб весьприбуток бувспрямований надивіденди.

Такихситуацій, коливажкоузгодитиінтересичисленнихстейкхолдерів,виникаєбезліч; а томупостає запитання проградаціюінтересів,встановленняпріоритетів. Зцієюметоюстейкхолдерівподіляють нагрупи,залежно відрівня їхньогозацікавленості урозвитку підприємства таможливостейвпливу нанього. І длякожної із таких групвизначаютьнайприйнятніший стильвзаємовідносин [4].

>Взаємодіязістейкхолдерами

>Організаціївикористають дваосновнихметодипобудовивідносин ззовнішнімистейкхолдерами:

перший методукладається увстановленніпартнерськихзв'язківзістейкхолдерами.Важливоюметою цого методуєпобудова такихвідносин,щоб длястейкхолдера було б болеевигіднодіяти вінтересахкомпанії,оскільки в цьомувипадкувіндосягає івласнихінтересів.

Інший методявляє собоюспробузахистуорганізації відневизначеності задопомогоювикористанняприйомів,призначених длястабілізації іпрогнозуваннявпливів. Цетакіметодикеруваннястейкхолдерами, якмаркетинговідослідження,створенняспеціальнихвідділень, щоконтролюютьсфериінтересівважливих стейкхолдерів (>наприклад:дотримання законів, контролю надекологічноюбезпекою),зусилля позабезпеченнюєднальних процедур, реклама ізв'язкифірми згромадськістю і т.д.

>Загальним привзаємодії звнутрішнімистейкхолдерамиє ті, щоїхніінтересинайчастіше системносуперечатьодне-одному (>бажання менеджментубільшоїавтономії - потреба вакціонерів убільшомуконтролі;бажання персоналубільших зарплат - потреба менеджменту вскороченнівитрат; й т.д.).Даніпротиріччя можнаефективновирішити зарахунокпогоджуваннявоєдиноінтересіврізних груп (>наприкладпобудовасистемимотиваціїзав'язаної на результатдіяльностікомпанії вцілому) [2].

>УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

>Стейкхолдери проекту –це особини чиорганізації, що активноберуть доля впроекті, чичиїінтересиможутьвпливати нарезультативиконання чизавершення проекту.Учасникитакожможутьвпливати націлі йрезультати проекту. Командауправління проектом виннаідентифікуватиучасників проекту,визначати їхньоговимоги йочікування й,наскількицеможливе,управляти їхнівпливом навимоги у тому, що забезпечитиуспішнезавершення проекту. На малюнкузображеновідносиниміжучасниками проекту йкомандою проекту.

>Учасники проектумаютьрізнірівнівідповідальності йповноваженьщодоучасті впроекті.Крім того, відповідальність йповноваженняможутьзмінюватися нарізнихетапахжиттєвого циклу проекту.Їх відповідальність йповноваженнязмінюються вдіапазоні відвипадковоїучасті вопитуваннях й фокус –групах доповного забезпечення потреб проекту, до тогочисліфінансової йполітичноїпідтримки.Учасники проекту, щоігноруються своїобов’язки,можутьвикликатиневиправнінаслідки дляцілей проекту.Подібним чином, менеджерам проекту, щоігноруютьучасників проекту,слідочікуватируйнівнихнаслідків длярезультатів проекту.

>Інодівизначитиучасника проектудоволі складно.Наприклад,працівникскладальноголанцюга,чийпрофесійнийріст напідприємствізалежіть відрезультатів проекту розробки нового продукту,такожєучасником проекту.Невдача відентифікаціїучасників проектуможепризвести дозначнихскладнощів привиконання проекту.Наприклад, довимог проекту пооновленнюпрограмного забезпечення взв’язку зпроблемою 2000 року довелосядобавити багатододатковихзавдань подокументуванню внаслідок того, щонадтопізно було бвиявлено, щоюридичнийвідділєважливимучасником проекту.

>Учасникиможутьчинити якпозитивний, то йнегативнийвплив на проект.Учасники, що позитивновпливають –це,зазвичай, тих, комувигідноуспішнезавершення проекту, тоді як негативновпливають тихчасники,якимуспішнезавершеннянебажане.Наприклад,ділові коласуспільства, щоотримаютьзиск від проектуіндустріальногорозвитку,можуть бути позитивновпливати якучасники.Навпаки, група позахистунавколишньогосередовища, котравважає, що проектзавдаєшкодиприроді, будутьчинитинегативнийвплив якучасники. Уінтересахучасників, що позитивновпливають на проект, якщодопомогаздійсненню проекту,наприклад,допомога вотриманнідозвільнихпогоджень.Діїучасників, що негативновпливають, будутьзводитися доперешкоді вздійсненні проекту,наприклад,висуваннівимог более широкихекологічнихінспекцій. Команда проекту часто вже незвертаєуваги научасників, котрі негативновпливають на проект, щозначнозбільшуєризикуспішногозавершення проекту.

Доключовихучасниківбудь-якого проектувідносяться:

>Замовник –майбутнійвласник йкористувачрезультатів проекту. Цеможе бутифізична чиюридична особа, одна чидекількаорганізацій.

>Замовникамиможуть бутиінвестори, атакожіншіфізичні таюридичні особини,уповноваженіінвесторамиздійснюватиреалізаціюінвестиційнихпроектів.

>Можеіснувати багаторівнівзамовників.Наприклад, до числазамовників новогофармацевтичного препаратуможутьвідноситисялікарі, котріназначаютьцей препарат,пацієнти, котрі йогоприймають й страхувальники, котрі йогосплачують. Удеякихгалузяхзастосуваннязамовник йкористувачспівпадають, у тому годину як вінших якзамовникрозумієтьсяюридична особа, щоотримаєпродукти проекту, а яккористувач – тих,хто якщобезпосередньовикористовувати продукт проекту.

>Інвестор – особа, щовкладаєгроші у проект.Інодівін йзамовник –це одна і та сама особа.Якщо ані, тоінвесторукладаєдоговір ззамовником,контролюєвиконанняконтрактів йздійснюєрозрахунки ізіншимиучасниками проекту.

>Проектувальник –проектнігрупи чиорганізації, щорозробляютьпроектно-кошториснудокументацію.

>Постачальник – особа, щовідповідає заматеріально-технічне забезпечення проекту.

>Підрядчик – особа, котранесе відповідальність йвиконує роботи за проектомвідповідно до контракту.

>Керівник проекту – особа,якійделегованоповноваженнящодоуправління роботами за проектом:планування, контроль,координацію роботиучасників проекту.

Команда проекту –організаційна структура,очолювана менеджером проекту йстворювана наперіодздійснення проекту ізметоюефективногодосягнення йогоцілей.

>Виконуюча організація.Підприємство,чиїпрацівникибезпосередньоберуть доля ввиконанні проекту.

>Членикоманди проекту.Група, котравиконує роботи у проекті.

Командауправління проектом.Членикоманди проекту, щобезпосередньозадіяні вуправлінні йогоопераціями.

>Джерелавпливу.Особи чигрупи, котрінапряму незв’язані зотриманням чивикористанням продукту проекту, але й котрі взв’язку із їхніположенням ворганізації –замовнику чивиконуючоїорганізації,можуть позитивно чи негативновпливати нахідвиконання проекту.

>Офісуправління проектом (PMO ).Якщо ввиконуючійорганізаціїєнаявнимцейофіс, товінможе бутиучасником проекту,якщовіннесепряму чинепряму відповідальність зарезультати проекту.

>Окрімвищеназванихучасників проектуіснуєтакож багаторізнихназв йкатегорійучасників проекту, до тогочислівнутрішні йзовнішні,власники йінвестори,продавці йпідрядники, члени команд й їхні батьківщин,державніустанови йзасобимасовоїінформації,окремігромадяни,тимчасові чипостійнілобістськіорганізації, сус-пільствозагалом.Перерахування чикласифікаціяучасників –це,головним чином,спосібвиявити тих особини чиорганізації, щорозглядають собі уякостіучасників проекту.Ролі йвідповідальностіучасниківможутьперетинатися,наприклад, до тогоразі, колипроектна організаціязабезпечуєфінансування заводу, що сама іпроектує.

>Керівник проекту виненуправлятиочікуваннямиучасників проекту, щоможе бутидосить складно боучасники проектуможуть матіррізні йпротилежніцілі.

>Наприклад:

>Керівник відділення,якийвимагаєвстановитиновуінформаційну системууправління,може бутизаінтересований вїїнизькійвартості,фахівець поствореннюсистемиможезробити акцент натехнічнівдосконаленостісистеми, апідрядник, щоотримавзамовлення напрограмування,може бутизаінтересований вотриманні максимальногоприбутку

>Віце – президент порозробкам вкомпаніїелектронногообладнанняможевизначитиуспіх продукту якдосконалістьтехнології,віце – президент повиробництву – взастосуванніпередовихвиробничихтехнологій, авіце – президент по маркетингу – покількостіреалізованих новихможливостей продукту.

>Власник проекту поспорудженнюнерухомостіможе бути, впершучергу,заінтересованим всвоєчасномузавершеннібудівництва,органи місцевоговрядування – вмінімізації негативноговпливу нанавколишнєсередовище, анавколишнімешканціможутьсподіватися наперенесеннябудівництва віншемісце [1].

>АНАЛІЗСТЕЙКХОЛДЕРІВ

>Важливезначення длясуспільної політикимаєаналізстейкхолдерів (>Stakeholders –О.КілієвичАнгло-українськийґлосарійтермінів й зрозуміти ізаналізу державної політики таекономіки. – До.:Вид-воСоломіїПавличко "Основи", 2003. – З 17-го) –дослівноцепайовики – усі,хтомають ставлення довирішенняпитаньвироблення політики – й всередині влади, й позавладою,тобто усі,чиїпозиції вартобрати доуваги прианалізіполітичноїситуації, бо смердотіможутьвплинути напроцесиухвалення йвпровадженнярішень.Тобто смердотімаютьсвоєрідний пай у процесіввирішення запитання,отжетермінможерозглядатись як метафора ванглійськіймові.

>Протедосвідсвідчить, щотермінпайовики злесприймається вукраїнськомусуспільстві, особливо коливінзастосовується доорганів влади (>мабуть,виникаютьнездоровіасоціації зкорумпованістю влади, про якоїдуже багаторозмов).Перекладтерміну,якийінколипропонується –зацікавленігрупи – ізурахуванняміснування болееусталеногоіншогопоняття із такою жназвою –єнеприйнятним).Фактично безналежногоаналізустейкхолдерівнеможливозробитиякіснийаналіз політики,оскільки змінунапряму політики (>якщо необрано альтернативуstatus-quo)є змінустейкхолдерів (>альтернативністейкхолдери).

>Аналізстейкхолдерівпередбачаєз’ясування:

>поглядів йставленнязацікавлених груп,лідерів,ЗМІ тощо допроблеми (когостосуються,зачіпає проблема йхтомаєважелівпливу наможливіваріантивирішення/поглибленняпроблеми);

>Зацікавленігрупи.Якііснуютьзацікавленігрупи,тобто тих, когозачіпає проблема чизасобиїїрозв’язання, йхтомаєможливістьвпливати наситуацію, як позитивно, то й негативно.

Тутнаголошуєтьсялише нанедержавних структурах, й таких, наінтереси якіслідзважати. Тутвказуютьсялишеінституйованігрупи (напр.,громадськіоб’єднанняпідприємців,якщо проблемастосуєтьсянесприятливогоінвестиційногоклімату);окремінеінституйованігрупи населення (напр.,підприємці),повиннізгадуватися упопередньомупункті приописімасштабівпроблеми (напр., стільки такихпідприємців,який відсоток населення смердотістановлять, яку ставленнямають допроблеми)організації:установи, щопідтримують/заперечуютьрішення.

>Зацікавленіоргани влади. Чивикликаєстурбованість органів влади (якісаме), учомуцемаєпрояв, якої рольвідіграютьціоргани впоточнійполітиці, котрі запитаннявимагаютьузгодження зпредставникамиданихорганів.

>Вказуємо лише тихоргани влади, ізпозицією які варторахуватися. Вочевидь, що орган влади –замовниканалізу, в цьомупереліку незгадується.

>Аналіз політикимає бутиспрямований наідентифікаціюстейкхолдерів – всіх тихийосіб (групосіб), котрімають ставлення допроцесу політики (як увладі, то й поза органами влади).Тобто всіх, когозачіпаєіснуванняпроблеми іможливихшляхівїївирішення (>пов’язані зцимзатрати,випуск йнаслідкиреалізації політики).Ці особиниє упевномусенсі ">пайовиками"процесу політики, бо смердотімають "пай" – із нимипотрібнорахуватися впроцесі політики.

>Стейкхолдериєучасникамипроцесу політики,центральніфігури вякому –виробники політики,зокрема, особини, щоприймаютьрішення, атакожаналітики політики.

>Виробники політики –це тих,хто ">робить"політику,тобто особини,відповідальні заїїрозробку іприйняттярішень органів влади.

>Аналітики політики –цеексперти, котрівласне іздійснюютьпопереднійаналіз,готуютьрекомендації длязамовниківаналізу політики.

Приздійсненніаналізу політики вартопроводитиконсультації здвомагрупамистейкхолдерів – зпредставниками групінтересів йзацікавленихорганів влади.

>Групиінтересів –інституйованігрупиучасників (>можутьураховуватисяформальні і неформальнізв’язки, щопоєднуютьучасників угрупи), котрімаютьспільнийінтерес упроцесі політики.Прикладомєгрупибізнесів-інтересів,лобістськігрупипідприємців;політичні партії ірухи (напр., ">зелені", ізякими варторахуватися приреалізаціїбільшостіінвестиційнихпроектів, щовпливають наприроднесередовище). Зпредставниками групінтересівнеобхіднопроводитивідповідніконсультації впроцесі політики, особливо, передприйняттямяких-небудьрішень.

Друговігрупустейкхолдерів, зпредставникамиякої вартопроводитипопередніконсультації,складаютьзацікавленіоргани влади –органи, ізякимиповинніузгоджуватися тих чиінші запитання, щостосуютьсяданогопроцесу політики.Коло такихорганів владивизначаєтьсянормативними документами чиекспертним шляхом, ізурахуваннямдоцільності.

>Політичнийаналізмає бутиспрямований наідентифікаціюстейкхолдерів – всіх тихийосіб (групосіб), котрімають ставлення допроцесу політики (як увладі, то й поза органами влади).Тобто всіх, когозачіпаєіснуванняпроблеми іможливихшляхівїївирішення (>пов’язані зцимзатрати,випуск йнаслідкиреалізації політики).Ці особиниє упевномусенсі ">пайовиками"процесу політики, бо смердотімають "пай" – із нимипотрібнорахуватися впроцесі політики.

>Особливостіполітичногоаналізу політики. Політична система,політичніінститутидинамікаполітичногопроцесу тасуспільна політика: їхньоговзаємовплив.Особливості таметодиполітичногоаналізу політики. Роль йзначенняполітичнихпартій,громадськихорганізацій йрухів,профспілок,мозковихцентрів ваналізі політики.Виборчіпроцеси,референдуми якструктурні лещата наполітику.Групиінтересів,впливу,тиску талобізм утворенні політики. Політична культурасуспільства йаналізсуспільної політики.

>Політичнесередовище (>роliticalenvironment):політична система,політичніінститути,владніструктури,чиннезаконодавство,політичні партії,громадськіорганізації,груписпеціальнихінтересів,лобізм,переважаючаідеологія,політична культура,нагальніполітичніпроблемиданого моменту.

>Організаційнийплюралізм йпов’язана із нимгрупова політикаважливі задлястійких, але й і дляновоутворенихдемократій, їхніформування українах, щоздійснюютьперехід додемократії й немаютьміцнихдемократичнихтрадицій тарозвиненогогромадянськогосуспільства, -цедоситьскладний йсуперечливий процес,якому,однак, немаєальтернативи. Томуважливимєвивченнятеоретичних основ та практикистановлення йфункціонуваннямеханізмівгрупової політики врозвиненихдемократіяхзадляпорівняння ізпроцесами, щовідбуваються вперехіднихсуспільствах.

Усучасномуплюралістичномусуспільствііндивіди, щомаютьспільніінтереси, формально чи неформальнооб’єднуються івисувають своївимоги уряду, узв’язку ізчимгрупиєсвоєріднимимісткамиміжіндивідами таурядом,оскільки політика —цеборотьбаміжгрупами завплив насуспільнуполітику.

>Завданнямполітичноїсистеми, згідно ізгруповоюмоделлю,є:

-встановлення правив уборотьбі груп;

-влаштуваннякомпромісів йбалансуванняінтересів;

-узаконеннякомпромісів уформісуспільної політики;

-нав’язуванняцихкомпромісів.

>Лобізм,використаннясили групінтересів,вплив черезгрошовийчинник,стимулювання престижу,інформаційнийтиск,задіянняЗМІ,зв’язки ізурядовцями,бюрократичніперешкоди тощо – всецебезкінечний процесвироблення йвпровадження політики,який,можливо, недужерепрезентований (>видимий), болеелатентний, але ймогутній завпливом.Постійнийдуалізм (яклобізм)взаємостосунківміжлідерами групінтересів йофіційнимирозробниками політики (>передусімзаконодавцями) таїхняротація,між членами групінтересів йтими,хто нимиофіційнокерує, й,нарешті, результат політики —впровадження,доопрацювання,відторгнення (Повернення, згіднозісхемою, тому).

Уполітологічнійлітературі процесвироблення йвпровадженнясуспільної політикимаєдекількаспецифічних рис:суспільна політика — результатдіяльностігруп-інтересів,вироблення політики — аренаборотьби (>змагання) групінтересів, групвпливу йтиску, арозробники політики –посередники увиборіміжконфліктуючимигрупамиінтересів

>Політичнесередовищемає двааспекти -зовнішній фонвідносноданоїполітичноїсистеми тавнутрішній -внутрішня структураполітичноїсистеми,організаційна [6].


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

 

1.forbiz.com.ua/print.php?type=N&item_id=41

2.ru.wikipedia.org/wiki/Стейкхолдер

3.job4you.com.ua/professions/inform_tehnologii_statistika_sotziologiya/39729/#

4.buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,95/id,1264/

5.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/69677.doc.htm

6.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=22&c=547


Схожі реферати:

Навігація