Реферати українською » Экономика » Аналіз структури доходів соціальніх груп населення


Реферат Аналіз структури доходів соціальніх груп населення

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МіжрегіональнаАкадеміяУправління Персоналу

(МАУП)

>ІнститутМіжнародноїЕкономіки таФінансів

(>ІМЕФ)

>Індексгрупи: Є 10 02БМЕБ (>4,6з)

>Прізвищеім’я по-батькові

студента:

>Курсова робота

Здисципліни: Політичнаекономія

Затемою:Аналізструктуридоходівсоціальних груп населення (Тема № 11)

>Прізвище таініціаливикладача: Руденко Н.В.

>Київ - 2003

>ЗМІСТ

1.Вступ ....................................................................................................... 3

2.Теоріяспоживання ................................................................................. 6

3.Доходи тавитратидомогосподарств

·Доходи йресурси населення тадомогосподарства ................... 9

·Витрати населення тадомогосподарства ................................ 20

4.Показникидиференціації населення зарівнемматеріальногодобробуту танерівностірозподілудоходів (>витрат) ........................ 22

5.Становленнясереднього класу в Україні ...........................................

6.Становищеекономіки України за 2000 – 2002 ..................................

7.Доходи населення йдомогосподарств засічень –червень 2003 р. .. 32

8.Висновки ................................................................................................

9.Перелікзвертань ....................................................................................


>ВСТУП

Добробут населенняформується подвпливомрізнихфакторів.Чим понад вдомогосподарствіпрацездатнихосіб,чимвищоює їхньогоосвіта,кваліфікація, тімкраще смердотіпрацюють чизаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю, тімбільшими якщосукупнийдохід сім'ї. Інавпаки,переважання всім’їнепрацездатнихосіб,утриманців,пенсіонерів ізмалоюпенсієюзменшуєсукупний йсередньодушовийдохід. як правило,додатковіджереладобробуту нашимсімей —маліпенсії,стипендіїдопомогирізногопризначення тасубсидії — неєвирішальними.

Несприяєзростаннюдобробуту ймасовавтрата роботипрацездатними членами сім'ї,тобтобезробіття, яку в Україні заостанні роктабезперервнозбільшується.Знижуєтьсядобробут українськихсімей йзростаютьподатки надоходи,нерухомість, атакожзбільшуютьсярізнізбори,платежі, особливоперманентнепідвищення плати закомунально-побутовіпослуги. Останнідужеістотнозросли у 90-ті років та до цого години.

>Країнаніколи не якщобагатою,якщо внійосновнамаса населеннязубожіла.Навпаки,зростаннядоходівдомогосподарствсприятиме йзростаннюспоживчогопопиту,пожвавленнюекономічноїкон'юнктури,поступальномурозвиткусуспільства.

>Домогосподарства із Державоюмаютьорганічнівзаємозв’язки. З одного боці, смердотіоб'єктивнозаінтересовані віснуванні сильного державногоапарату,якийзабезпечуєохоронукордонів країни,підтримує правопорядок,створює йвдосконалюєзаконодавство,регулюєфункціонуваннярізних сфер йгалузейекономіки тауправляєадміністративно-територіальнимиутвореннями,забезпечуєзначноюміроюбезкоштовніосвіти тамедичніпослуги тощо. Весьцейгроміздкийдержавнийапаратутримується зарахунокподатків, в т. год. йгромадян (>домогосподарств).

Зіншого боці, держава зарахунокподатків тарізнихплатежівюридичних йфізичнихосібформуєспеціальніфонди:пенсійний;соціального,медичногострахування;сприяннязайнятості тощо. Цедаєзмогуїйсплачуватипенсіїнепрацездатним особам,матеріально підгримуватидітей-сиріт,інвалідів,безробітнихвідшкодовувати втрачузаробітної плати черезтравми йхвороби. З державного бюджету,якийтакожформується в основному зарахунокподатків, державафінансуєсистемиосвіти,охорониздоров'я,утримуєсиловіструктури (>армію,міліцію тощо).

Образнокажучи,економікадомогосподарствапов'язана ізекономікою держави за принципомсполучених посудин. Уперіодиекономічноїактивностізростаєобсягвиробництва (>національнийдохід країни) й сус-пільствомаєможливістьпідвищуватидобробутсімей шляхом збільшення яктрудовихдоходів, то йпенсій,стипендій,іншихсоціальнихвиплат. Іхочаможливості сім'їщодоманевруваннясвоїми ресурсаминебезмежнінавіть уперіодисприятливоїекономічноїкон'юнктури, вонаможе понадвитрачатикоштів напоточніпотреби,освіту,зміцненняздоров'ясвоїхчленів таробитизаощадження.

Уперіодипогіршеннязагальноїекономічноїкон'юнктури (>кризи) в странедоходи сім'їскорочуються й вонамуситьзменшувати своївидатки чишукатиновіможливостіпоновленнядоходів.

Таким чином,формування йвикористаннясімейнихдоходів,завершуючи фазурозподілу,єважливим таактивнимважелемекономічногостимулюваннясуспільноговиробництва тастабільногосоціальногорозвиткусуспільства.


>ТЕОРІЯСПОЖИВАННЯ

>Проблемиформування йвикористаннясімейнихдоходіврозглядає >теоріяспоживання, Якадосліджуєвподобанняіндивідів наоснові їхнівласних потреб,аналізує, якдомогосподарствовибирає тієї чиінший товар, вякійкількості воно таможе йогокупити,враховуючиобмежений бюджетспоживача йпрагненнямаксимізувативласнувигоду.

Ащобспоживачмігрозподілити своїкошти длязадоволення потребміжрізнимипотребами,йомупотрібнапевназагальна основа для їхньогоспівставлення. Зцієюметоюекономісти запровадилипоняття >корисності. У XVIII ст.цепоняттяпочаливикористовуватидослідникиматематичноїймовірності. У 1738 р.швейцарський математик Д.Бернуллізазначив, що людиповодяться так, щогроші, котрі смердотіможутьвиграти учесномупарі,коштують їм менше, ніжінші, котрі смердотіможутьпрограти. Цеозначає, що смердоті несхильні доризику йкоженнаступнийдолармайна приноситиїмменшийприрістреальноїкорисності.

Угуманітарні наукипоняттякорисності було б введеноанглійськимфілософом,соціологом, юристомЄ.Бентамом,якийзаснувавутилітаризм –напрям усоціальнійфілософії (від латів. >Utilitasкористь,вигода). „>Під принципомкористі, — писавши навчань, —розуміють тієї принцип, щосхвалює чи несхвалюєбудь-якудію,залежно від того, чипрагне вона (як намздається)збільшити чизменшитищастятієї особини, проінтересякоїйде мова, чи,кажучи ті жсамеіншими словами,сприяти чиперешкоджати цьомущастю”.Згідно ізтеорієюЄ. Бентама,максимізаціякорисності йєпсихологічним принципомповедінки людей,яким смердотікеруються,намагаючисьуникнутистраждань йзбільшитизадоволення чищастя.Вінвважав, що сус-пільство, до тогочислі йзаконодавство, виннеґрунтуватися на цьомупринципіщобзабезпечувати „>найбільшещастя длянайбільшоїкількостііндивідів”. Тією годину подивисяЄ. Бентама булидоситьпрогресивними.Вченийвважав, щосоціальну іекономічнуполітикупотрібноспрямовувати надосягненняпевнихпрактичнихрезультатів, тоді якпопередніпідходиґрунтувалися натрадиційній чирелігійній доктринах. Іниніці ідеїактуальні, бо багатополітиківзахищають своїзаконодавчіпропозиції задопомогоюутилітарнихуявлень про ті, щоможе бутинайкращим длянайбільшоїкількості людей.

>Прийнявшиутилітарну доктринукорисності,економісти малінагодустворититеоріюповедінкиспоживача,засновану нагіпотезі проможливістьспівставленнякорисностейрізноманітних благ.Вважали, що призаданихцінахспоживачпрагне такрозподілити своїкошти накупівлютоварів,щобмаксимізуватиочікуванезадоволення чизадоволення від їхньогоспоживання. При цьомувінкеруєтьсяособистимисмаками іуявленнями.

>Представникнеокласичногонапрямуполітичноїекономії У.ДжевонсрозвинувконцепціюкорисностіЄ. Бентама.Вінрозглядавекономічнутеорію як „>обчисленнязадоволення йболю” й показавши, якраціональнііндивідиможутьобґрунтувати своїспоживчірішеннядодатковою чиграничноюкорисністю шкірного товару.Більшістьутилітаристів XIX ст.вважали, щокорисністьєпсихічноюреальністю, якої можна прямо йкількісновиміряти.

>Визначена утакийспосібкорисністьмаєсутоособистий,суб’єктивний характер.Французькийфілософ Є. деКондильякзазначав: „Отже, ізміркувань прокорисність промовскладається їхніцінність, йзалежно від тихийміркувань вонпідвищується чизнижується... Аліякбипочаливважатицінністьознакою невідносною,невіддільною від промов йнезалежною відміркувань, тоцепоняття стало бджереломпоганихроздумів”.

>Економістинеодноразовонамагалисявідмовитися відтерміна „>корисність”,якиймаєоцінний характер,знайтийомукращийвідповідник.Російськийекономіст М. Бунгепропонуваввикористовуватипоняття „>придатність”. „>Потреба унаркотичнихзасобах, — писавшивін, —незаперечна, але й чи можнасказати, щоопіум й гашишкорисні для тихий,хто стріляти, — смердоті лишепридатні якречовина длясп'яніння”.Італійськийекономіст йсоціолог У. Паретозапропонувавзамінититермін „>корисність”неологізмом >ophelimite, щоозначаєвідповідністьміж промовами табажаннями.Французькийекономіст Ш. Жидпропонуваввикористовуватитермін „>бажаність”,вважаючи, щоцякатегорія „непередбачаєіснування убажаньморальних чиаморальнихознак,розумних чинерозсудливих”. Напідтримкутерміна „>бажаність”висловлювався йвідомийамериканськийекономіст й статистик І.Фішер,зазначаючиперевагуантоніма „>небажаність” порівняно із „>некорисністю”. Алітермін „>корисність” пережившисвоїхкритиків йвживається ідосі.

>Завданнякожної ізнаціональнихекономік —сприятипостійномузбільшеннюобсягуспоживаннятоварів йпослугдомогосподарством,оскількинедоспоживанняпризводить доутвореннянадлишківвиробленоїтоварноїмаси, щоспричиняєкризи векономіці. Уперіодипогіршеннязагальноїекономічноїкон'юнктури (>кризи) в странедоходи сім'їскорочуються й вонамуситьзменшувати своївидатки чишукатиновіможливостіпоновленнядоходів.

Таким чином,формування йвикористаннясімейнихдоходів,завершуючи фазурозподілу,єважливим таактивнимважелемекономічногостимулюваннясуспільноговиробництва тастабільногосоціальногорозвиткусуспільства.

>ДОХОДИ ІВИТРАТИНАСЕЛЕННЯ ТАДОМОГОСПОДАРСТВ

>Доходи йресурси населення тадомогосподарства

>Ресурсидомогосподарства –це усівидигрошових,натуральнихдоходів, атакож – усівидисоціальноїдопомоги,включаючисубсидії навідшкодуваннявитрат на оплатужитлово-комунальнихпослуг,подарунки,доходи від продажособистого танерухомогомайна,використанізаощадження тощо. Невключаються вдоходи таресурсидомогосподарствакошти,отримані одним членомдомогосподарства відіншого (>наприклад,дітям накишеньковівитрати),безготівковідотації держави навихованнядітей вдошкільних заставах танавчання взагальноосвітніх школах,професійно-технічних тавищихучбових заставах, налікування, набезкоштовнийпроїзд вгромадськомутранспорті окремихкатегорійгромадян.

>Грошовідоходидомогосподарства >складаються ізсумигрошових танатуральних (вгрошовійоцінці)надходжень,одержаних членамидомогосподарства увигляді оплати роботи (завиключеннямприбутковогоподатку таобов'язковихвідрахувань),доходів відпідприємницькоїдіяльності тасамозайнятості,доходів відвласності увиглядіпроцентів, дивідентів, продажакцій таіншихціннихпаперів,надходжень від продажнерухомості,особистого тадомашньогомайна,худоби,продукціїособистогопідсобногогосподарства тапродуктів,отриманих в порядкусамозаготівель,соціальнихдопомог,пенсій,стипендій,грошовихдопомог відродичів йіншихосіб таіншихгрошовихдоходів.

>Загальнідоходидомогосподарства >включаютьгрошовідоходи,вартістьспожитоїпродукції,отриманої ізособистогопідсобногогосподарства (завиняткомматеріальних витрат заїївиробництво), в порядкусамозаготівель,вартістьгрошовоїдопомоги таподарованих родичами таіншими особамипродуктівхарчування,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів, сумупільг тасубсидій навідшкодуваннявитрат на оплатужитлово-комунальнихпослуг, напридбанняскрапленого газу, твердого,рідкогопалива, атакож - сумупільг на оплатусанаторно-курортнихпутівок,послугміжміського транспорту та зв'язку.

>Сукупніресурсидомогосподарства >складаються ззагальнихдоходів,використанихзаощаджень, приросту вобстежуваномуперіодіпозик,кредитів,боргів,взятихдомогосподарством, атакож –поверненихдомогосподарствуборгів.Цейпоказниквідображаєпотенційніресурсидомогосподарства,отримані вобстежуваномуперіоді,незалежно відджерел їхнінадходження.Складовісукупнихресурсівпоказані схематично:

Малий. 1 Структурасукупнихресурсівдомогосподарства

>Сукупніресурсидомогосподарстврозпадаються надвічастини:загальнідоходи тавикористаніготівковізаощадження, сальдоборгів,позик йкредитів.Загальнідоходискладаються ізгрошових танатуральнихнадходжень (увартіснійоцінці).

>Грошовідоходиєосновноюскладовоюзагальнихдоходів йвключають:

Оплата роботи –заробітна плата,премії,іншівинагороди,виплати йдопомоги,отримані заосновним йдодатковимимісцями роботи як угрошовій, то й внатуральній формах оплати завиключеннямприбутковогоподатку таіншихутриманьвідповідночинногозаконодавства.

>Доходи відпідприємницькоїдіяльності тасамозайнятості - >особистідоходи відпідприємницької,фермерської тасамостійноїгосподарськоїдіяльностігромадян (>тобто безурахуваннявидатків,пов'язаних ізцієюдіяльністю).

>Доходи відвласності -отриманідивіденди по акціях таіншихціннихпаперах,відсотки по вклади вбанківськіустанови,доходи відздачі в найминерухомості (>житла,гаражів, дач, земельніділянок тощо).

>Доходи від продажнерухомості -грошовідоходи,отримані від продаж квартир, дач,гаражів,будинків,частинибудинку, земельніділянок.

>Доходи від продажособистого йдомашньогомайна - >грошовідоходи,отримані від продажособистого йдомашньогомайна (>автомобіля,ювелірних прикрас,одягу,меблів тощо)незалежно відвартості їхньогопочатковоїкупівлі.

>Доходи відособистогопідсобногогосподарства >включаютьдвіскладові:

1)  >грошовідоходи від продажсільськогосподарськоїпродукції, >виробленої вособистомупідсобномугосподарстві таотриманоїдомогосподарством в порядкусамозаготівель;

2)  >вартістьспожитоїпродукції,отриманої ізособистогопідсобногогосподарства та відсамозаготівель. Прирозрахункуцієї з статтею прибуткувиключаютьсяматеріальнівитрати навиробництвопродукції (>транспортнівитрати,витрати накупівлюкормів,сільськогосподарськоїтехніки таобладнання,насіння,добрива,засобівзахистурослин,ліків дляхудоби тощо). Уцейпоказниктакожвключаєтьсявартістьотриманих ізособистогопідсобногогосподарствапродуктівхарчування,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів,подарованих родичам таіншим особам, атакож -вартістьспожитихпродуктів,отриманих в порядкусамозаготівель.Оцінкаспожитихнатуральнихнадходженьздійснюється засереднімицінамикупівлівідповіднихтоварів узвітномуперіоді.

>Пенсії – усі >видитрудових йсоціальнихпенсій: завіком, заінвалідністю, у зв'язку ізвтратоюгодувальника,соціальні,військовослужбовцям таінші.

>Стипендії — усівидистипендій, котрівиплачуютьсяучнямпрофесійно-технічнихучбовихзакладів, студентам, котрінавчаються ізвідривом відвиробництва увищих тасередніхспеціальнихнавчальних заставах,включаючистипендії, котрівиплачуютьсяпідприємствами таорганізаціями,стипендії таіншівиплатиаспірантам, ординаторам.

>Допомоги - усівидиодноразових тащомісячнихдопомог,отриманихнаселенням із державного та місцевогобюджетів,фондівсоціальногозахисту, відпрофспілковихорганізацій, зарахуноккоштівпідприємств та ізіншихджерел. Ззагальногообсягудопомогвиділяються:

1) >допомога побезробіттю –допомога , якоїотримуютьнепрацюючігромадянипрацездатноговіку, котрімають статусбезробітних (>зареєстровані вдержавнійслужбізайнятості);

2) >допомогамалозабезпеченимсім'ям –адреснасоціальнадопомогамалозабезпеченимсім'ям,запроваджена ізметоюнаданняматеріальноїпідтримкинайменшсоціальнезахищенимверствам населення;

3) >допомоги надітей –одноразовадопомога у зв'язку ізнародженнямдитини,допомога по догляду задитиною увіці до 3 років,допомогасім'ям, котрівиховуютьдітей увіці від 3 до 6 років,грошовівиплати матерям (>батькам), котрідоглядаютьтрьох й понаддітейвіком до 16 років тощо;

4) >іншідопомоги –допомогасім'ямосіб, котрізагинули привиконанніслужбових обовязків,допомога на погребение, усівидидопомог відмісцевої влади,допомога по догляду заінвалідами, особамипохилоговіку тощо.

>Допомога відродичів таіншихосіб – >включаєдвіскладові:

1) >допомогугрошима –гроші,отримані вподарунок відродичів,знайомих,іншихосіб;

2) >допомогу відродичів таіншихосіб >продовольчими товарами увартіснійоцінці, Яказдійснюється засереднімицінамикупівлівідповіднихтоварів узвітномуперіоді.

>Аліменти – наутриманнянеповнолітніхдітей,батьківпохилоговіку тощо.Також поцій з статтеювраховуютьсядопомоги, котрівиплачуються органамисоціального забезпечення под годинурозшукубатьків, котріухиляються відсплатиаліментів.

>Натуральнінадходження увартіснійоцінцімістять:

>Пільги тасубсидії на оплатужитлово-комунальнихпослуг, напридбанняскрапленого газу, твердого,рідкогопалива – сумагрошовихнарахуваньвідповідновідсоткампільг на оплату окремихжитлово-комунальнихпослугрізнимкатегоріям населення (>інвалідам,учасникамВеликоїВітчизняноївійни,учасникамбойовихдій,багатодітнимсім'ям,учасникамліквідаціїнаслідківаварії наЧорнобильській АЕС тощо) та суманарахованихсубсидій на оплатужитлово-комунальнихпослуг,придбанняскрапленого газу, твердого,рідкого (>побутового)палива.

>Пільги на оплатусанаторно-курортнихпутівок,послугміжміського транспорту, зв'язку -частинавартостіпутівки наоздоровлення тавідпочинок, оплаченапідприємством,організацією, органомсоціальногозахисту тощо, сумапільг на оплату телефону та напроїзд вміжміськомутранспорті окремихкатегорій населення.

>Іншігрошовідоходи –грошовінадходження, котрі незгадувалисяраніше.

>Використаннязаощаджень,позики таповерненідомогосподарствуборги – сумавикористаних вобстежуваномуперіодіготівковихзаощаджень,зменшеннявкладів вбанківськихустановах тощо.Також поцій з статтеювраховуютьсяпозиченігроші тагроші,поверненідомогосподарству.

Напідставіданихвибірковихобстежень табалансівгрошовихдоходів йвитратздійснюєтьсястатистичнийаналізматеріальноїзабезпеченості населення вцілому, окремихсоціальних груп (>верств) населення тадомогосподарств.

>Обчислюється >середнійрозміргрошовихдоходів урозрахунку наоднедомогосподарство та на свою душу населення.

>Середньомісячнийгрошовийдохід на свою душу населення >розраховуєтьсяділеннямзагальногорозміругрошовихдоходів замісяць насереднючисельність населення.Визначаютьсятакож:

· >середньомісячнаномінальназаробітна платаробітників йслужбовців угалузяхекономіки (>незалежно відформивласності тагосподарювання)діленнямнарахованогомісячного фонду оплати роботи насередньомісячнучисельністьробітників таслужбовців;

· >середньомісячна реальназаробітна платарозраховуєтьсяділеннямвідповідноїномінальноїзаробітної плати на >індексспоживчихцін чимноженням наіндекскупівельноїспроможностігрошовоїодиниці.

Дляпевнихсоціальних групвизначаютьсясуми та >середнійрозмірпризначенихмісячнихпенсій завіком - ставленнязагальноїсумипризначенихпенсійпенсіонерам, котрізнаходяться наобліку органівсоціальногозахисту дозагальноїчисельностіпенсіонерів.

>Окрімсередніхпоказників,використовуютьсявідносніпоказникипорівняннязі стандартом.Наприклад, >співвідношеннясередньогорозмірупризначенихмісячнихпенсій завіком тасередньомісячноїзаробітної плати чипорівняння >середньогорозмірупризначенихмісячнихпенсій завіком ізмінімальнимрозміромпенсії.

>Мінімальнимрозміромпенсії завікомвважаєтьсямінімальнагрошова сума ізурахуваннямкомпенсаційнихвиплат у зв'язку ззростаннямспоживчихцін,отримання якігарантованоумовами,передбаченимичиннимпенсійнимзаконодавством.

Утаблиці 1 поданорозміри таспіввідношеннясередньоїпенсії тасередньоїзаробітної платипрацівників,зайнятих векономіці України.

>Табл. 1

>Показник 1999 2000 Темпзміни, %
>Середньомісячназаробітна плата, грн. 219 303 138
Сумапризначенихмісячнихпенсій завіком, грн. 722 877 122
>Чисельністьпенсіонерів, котріодержуютьпенсію завіком, млн.Осіб 10,4 10,3 99
>Середньомісячнапенсія завіком, грн. 69 85 123
>Співвідношеннясередньогорозмірупенсії тазаробітної плати, % 31,5 28,0 89

Отже,середньомісячнапенсія завіком 2000-го рокустановила 85 грн. (877 : 10,3),тобтозросла, порівняно ізпопереднім фатальністю, на 23% = (85 : 69) 100 - 100.Швидшими темпамизросталасереднязаробітна плата,коефіцієнтвипередженнястановив 112% = (1,38 : 1,23) • 100.Самецимпояснюєтьсяпомітнескорочення (-11% = 89% - 100%)співвідношеннясередньогорозмірупенсії тазарплати. 2000-гороцісереднямісячнапенсія завіком упівтора разиперевищувалаїїмінімальнийрозмір (85 : 58 =1,47).

>Середніпоказникидоходівпорівнюються звстановленими в странепоточними стандартамималозабезпеченості табідності. Такими стандартамиє:прожитковиймінімум, межамалозабезпеченості,розмір прибутку,якийдає декларація проотриманнядопомоги.

>Прожитковиймінімум -вартісна межа наборупродуктів (>харчування,достатніх для забезпечення нормальногофункціонуванняорганізмулюдини,збереження йогоздоров'я, атакожмінімального наборунепродовольчихтоварів тапослуг, необходимих длязадоволенняосновнихсоціальних йкультурних потребособистості. У Україні у 2000-муроціпрожитковиймінімумстановив 270,1 грн.

>Частка населення, щомаєсередньодушовідоходинижчі запрожитковиймінімум,єпоказником >рівнябідності.

>Межамалозабезпеченості -нормативна величинасередньодушовогосукупного прибутку, Яказабезпечуєнепрацездатномугромадянинуспоживаннятоварів тапослуг намінімальномурівні,встановленомузаконодавством. У 2000роціця межастановила 118,3 грн. намісяць.

>Розмір прибутку,якийдає декларація проотриманнядопомоги, -цезатверджениймінімумдушовихдоходів,якийєпідставою дляпризначеннядопомоги, й у 2000-му р.становив 46 грн. Утаблиці 2 наведенорезультатипорівняннясередньодушовихгрошовихдоходів населення України замісяць у 2000році ззазначеними стандартамималозабезпеченості табідностізалежно віднаявності вдомогосподарствахдітей.

>Табл. 2

>Категоріядомогоспо-

>дарств

>Середньодушовігрошовідоходи замісяць, грн. >Порівняннягрошовихдоходів з стандартами,разів
>Прожитковиймінімум >межеюмалозабезпече-ності доходами, щодають декларація продопомогу
Здітьми 109,5 0,41 0,93 2,4
Бездітей 137,6 0,51 1,16 3,0
Уцілому 120,7 0,45 1,02 2,6

>Середньомісячнігрошовідоходи врозрахунку на свою душу населення по Україніскладають 45% відвстановленогопрожитковогомінімуму (120,7 : 270,1). Удомогосподарствах, котрі немаютьдітей,середнігрошовідоходидосягайполовинирозмірувстановленогомінімуму.Доходидомогосподарств іздітьмизнаходятьсянавітьнижче за міжмалозабезпеченості. Отже, в всіхобстеженихкатегоріяхдомогосподарствдоходи недозволяютьзадовольнитиосновніжиттєвіпотреби.

Урозрахунку наоднедомогосподарствообчислюються >середньомісячнігрошовідоходи та >середньомісячнісукупніресурси (>діленнямзагальноїсумисукупнихресурсів накількістьдомогосподарств) вцілому та по окремихджерелахнадходжень.Такісередніподаються по Україні вцілому, врозрізівидівпоселень (>міські тасільські), а, поміськіймісцевості ізподілом навеликі тамаліміста, арозрізі областей.

Утаблиці 3 наведено складсередньомісячнихдоходівдомогосподарств України врозрізівидівпоселення за 2000рік.


>Табл. 3

>Ресурсидомогосподарств Виглядпоселення Структураресурсів, %
>Великіміста >Маліміста >Сільськамісцевість >Великіміста >Маліміста >Сільськамісцевість
>Сукупніресурси –всього, млн. грн., у т. год.: 2453 2055 2292 100,0 100,0 100,0
>Грошовідоходи 1841 1188 937 75,1 57,8 40,9
>Натуральнінадходження увартіснійоцінці 390 676 1184 15,9 32,9 51,7
>Використанізаощадження 222 191 171 9,0 9,3 7,4

>Кількістьдомогоспо-

>дарств, тис

6720 5450 5510 Х Х Х

Структурасукупнихресурсівістотновідрізняється, особливо вдомогосподарствахсільськоїмісцевості та великих міст, делевовучасткупосідаютьгрошовідоходи йстановлять 75,1% = (1841 : 2453) 100%.Натомість у селах более як половину всіхресурсів (51,7%)складаютьнатуральнінадходження увартіснійоцінці й, впершучергу,вартістьспожитоїпродукції відособистогопідсобногогосподарства тасамозаготівель.Цястаттядоходівєвагомою й вмалихмістах (32,9%), де врозрахунку наоднедомогосподарствосередньомісячнавартістьнатуральнихнадходженьстановить 124 грн. =676000 : 5450, щомайжевдвічі понадвідповідногопоказника великімістах (390000 : 6720 = 58 грн.).

Усільськихдомогосподарствахсереднійрозміргрошовихдоходівнайменший йскладаєлише 170 гривень намісяць,середньомісячнісукупніресурси тутнайбільші (2292000 : 5510 = 416 грн.) зарахунокнатуральнихнадходжень.

>Аналізується структурасукупнихресурсів йгрошовихдоходівдомогосподарств заокремимиджереламинадходжень. Складсукупнихресурсів тагрошовихдоходівпорівнюється впросторі (по окремихгрупахдомогосподарств) й вчасі.Інтенсивністьзміниструктуридоходів заджереламинадходжень,оцінюєтьсялінійнимкоефіцієнтомструктурнихзрушень l>d:

                                                       >m

                                                     |dj1->dj0|

                                                l>d=_1__________

                                                             >m

деdj1, >dj0 –часткиокремого видудоходів упорівнянихсукупностях ; т - числоскладовихдоходів.

Так, заданими табл. 3середнєлінійневідхиленнячастокдомогосподарств великих тамалих містстановить l>d = (|75 1 – 57,8| + |15,9 – 32,9| + |9,0 – 9,3|): 3 = 11.5 в.п.,тобто структурасукупнихресурсівдомогосподарств великих тамалих міствідрізняється всередньому на 11,5 в.п.

>Вивчаєтьсятакождинамікасередніхреальних (>грошових тасукупнихдоходів,призначенихпенсій)побудовоюіндексів.

>Індексисередньомісячноїреальноїзаробітної платирозраховуються за формулами:

I>рз = І>нз : Ір      чи     І>рз = І>нз • І>1/р,

де І>нз -індексномінальноїзаробітної плати.

>Такожобчислюється >індекс реальногосередньогорозмірупризначенихмісячнихпенсій засхемою,аналогічною до I>рз .


>Витрати населення тадомогосподарства

>Головноюскладовоюгрошовихвитратє >споживчівитрати>витратидомогосподарств (населення) напридбання продовольчих йнепродовольчихтоварів та оплатупослуг,незалежно відмісцяздійсненнявитрат (>організований чинеорганізованийринок, уприватнихосіб).Сюди жвключаютьсявитрати напродукти татовари длядомашніхулюбленців (собак,котів,пташок тощо).

Урозгорнутомувиглядіспоживчівитратимістятьтакі з статтею:

>Продовольчі >товари

>харчовіпродукти,алкогольнінапої,тютюновівироби,харчування поза домом

>Непродовольчітовари

>одяг,тканини,взуття,меблі,килими,товарикультурно-побутовогопризначення,предметигігієни тамедикаменти,транспортнізасоби,запчастини тапальне

Оплатапослуг

>житлово-комунальні,побутові, транспорту та зв'язку, культури,відпочинку та спорту,медичні тасанаторно-курортні,навчання тадошкільноговиховання

Статистикавивчаєрозмірспоживчихвитрат й їхні склад уцілому та врозрахунку наоднедомогосподарство. Структура таспіввідношення окремихскладовихспоживчихвитратєпоказникомматеріальногодобробуту населення тадомогосподарств.

>Переважаннячасткивитрат нанепродовольчітовари та оплатупослугєсвідченнямматеріальногоблагополуччя.Розмірвитратєвизначальнимкритеріємматеріальногодобробуту населення йдомогосподарств,оскількидаєоб'єктивнішуоцінкуреальнихдоходів, у томучислі недекларованих.

>Інформаційною базоюєданівибірковихобстежень умів життя, котрівраховують усівидивитратдомогосподарств, завинятком тихий, щопов'язані ізпідприємницькою тафермерськоюдіяльністю, атакожсамозайнятістю.

>Розмірсукупнихвитратдомогосподарств та їхніскладових:грошовихвитрат тавартостіспожитихнатуральнихнадходжень,пільг йсубсидій (малий. 2).

Малий. 2 Структурасукупнихвитратдомогосподарств (населення)

Програмувибірковогообстеження умів життядомогосподарствпередбачаєспостереження за всіма видамивитратдомогосподарств,крімпов'язаних зздійсненням нимипідприємницької,фермерської тасамостійноїтрудовоїдіяльності.

>Витрати -це сумаплатежівдомогосподарств затовари тапослуги,отримані узвітномуперіоді, сумакоштів,направлених лицарями укупівлюакцій,сертифікатів,валюти,нерухомості, набудівництво,допомогу родичам йзнайомим, навклади добанківськихустанов, наподатки (>крімприбуткового) таіншівнески. Длявсебічногоаналізувикористанняресурсівдомогосподарстввивчаютьсягрошовівитрати, котрівідповідаютьвищенаведеномувизначенню, їхніосновнаскладова –споживчівитрати, атакожобраховуєтьсязведенийпоказниксукупнихвитрат.

>Споживчівитрати –цегрошовівитратидомогосподарства накупівлюпродуктівхарчування,алкогольних татютюновихвиробів,непродовольчихтоварів, атакож — на оплатуособистихпослуг.Включаються усівитратидомогосподарств наці.цілінезалежно відмісця їхньогоздійснення (уторговельніймережі,зі складу підприємства,організації, наринку чи у окремихгромадян).

>Грошовівитрати >включаютьспоживчівитрати,витрати,пов'язані ізведеннямособистогопідсобногогосподарства (>купівлянасіння,добрива,сільськогосподарськогореманенту тощо ),грошовудопомогу родичам таіншим особам,витрати накупівлюнерухомості, набудівництвожитла тагосподарськихбудівель, напридбанняакцій,сертифікатів,валюти,вклади добанківськихустанов,аліменти,обов'язковіподатки (>крімприбуткового),збори тавнески, атакож —іншігрошовівитрати, котрі незгадувалисяраніше.Грошовівитративключаютьсуми,фактичносплаченідомогосподарством повідповіднихстаттях, й невраховуютьвартістьнатуральнихнадходжень,пільг тасубсидій.

>Сукупнівитрати >складаються ізгрошовихвитрат, атакож -вартостіспожитихдомогосподарством йподарованих ним родичам таіншим особам продовольчихтоварів,отриманих ізособистогопідсобногогосподарства, в порядкусамозаготівель чиподарованих,сумипільг тасубсидій на оплатужитлово-комунальнихпослуг,сумипільг на оплату телефону тапроїзду уміжміськомутранспорті.Сукупнівитратихарактеризують структурувикористаннядомогосподарствомсукупнихресурсів йвідображаютьреальнийпоточний станматеріальногодобробутудомогосподарства.


>ПОКАЗНИКИДИФЕРЕНЦІАЦІЇНАСЕЛЕННЯ ЗАРІВНЕММАТЕРІАЛЬНОГОДОБРОБУТУ ТАНЕРІВНОСТІРОСПОДІЛУДОХОДІВ (>ВИТРАТ)

У основудослідженнядиференціаціїрівня життядомогосподарствпокладеніпоказникивитрат, як болеенадійні порівняно ізданимищододоходів, котріреспондентисхильнізанижати.

Длявивченнянерівномірностірозподілудомогосподарств зарівнемматеріальногодобробутувикористовується методгрупувань, заякимдомогосподарства (населення)розподіляються в порядкузростаннясередньодушовихпоказниківдоходів (>витрат) наквантилі та поінтервалахдоходів (>витрат).

>Квантилірозподілу >ділятьвпорядковану (>ранжовану зазростаннямрозміруознаки –наприклад, зарозміромсередньодушовихгрошовихвитрат)генеральнусукупність (>домогосподарств чи населення) наоднакові зачисельністюгрупи. Дляаналізуданих у цьомузбірникузастосовуєтьсяподілгенеральноїсукупності на >децилі (десятьоднакових груп). Приформуванніквантилівнульовізначенняпоказників невідкидаються.

>ДецильнийкоефіцієнтДиференціаціїдоходів (>витрат) населення >співвідношеннямінімальногорівнядоходів (>витрат)серед 10%найбільшзабезпеченого населення до максимальногорівнядоходів (>витрат)серед 10 %найменшзабезпеченого населення.

Для характеристикидиференціації населення (>домогосподарств) зарівнем їхньогогрошовихвитратвикористовуютьсяперший тадев'ятийдециль йрозраховуються за формулами:

                               т

                        0,1 >d j – P.S D1 – 1                           0,1 • 100 – 2

D1 = x0 + h ——1——————— = 30 + 30 ———————— =54 грн.,

                                       >d D1                                             10

де x0 та h -відповіднонижня межа та ширинадецильногоінтервалу, P.S D1 – 1 –кумулятивначастка (частота), щопередуєпершомудецильномуінтервалу, >d D1 –частка (частота) Першогодецильногоінтервалу.

                              т

                      0,9 >d j – P.S D9 – 1                         0,9 • 100 – 89

D9 = x0 + h ——1—————— = 270 + 30 ———————— = 277,5 грн.

                                       >d D9                                          94

Таким чином,серед 10 %найменшзабезпеченихверств населеннямаксимальнігрошовівитратистановилилише 54 грн. замісяць, асеред 10%найбільшзабезпеченихмінімальнівитратиперевищували 277,5 грн. намісяць.

>Значення D1 та D9використовуються длярозрахунку >коефіцієнтадецильноїдиференціації.

                                 D9

                  VD  = ––– = 277,5 : 54 = 5,1,

                          D1

>тобтомінімальнігрошовівитратинайбільшзабезпеченихверств населення у 5,1 разуперевищуютьмаксимальнівитратинайменшзабезпеченихосіб.

>Медіаннийрівеньдоходів (>витрат) врозрахунку однією особу >рівеньдоходів (>витрат),якийзнаходиться всерединіваріаційного ряду населення,ранжованого зазростаннямсередньодушовихпоказниківдоходів (>витрат).Медіанним якщоінтервал,кумулятивначасткаякогоперевищує половинуобсягусукупності,тобто

                                                                        >m

P.S >d  > 0,5 >d j.

Заданими табл. 6медіанагрошовихвитрат населеннястановила:

                           >m

                     0,5 >d jP.S >me-1                                               0,5 • 100 – 45

М e = x0 + h ——1——————— = 120 + 30 ———————— = 130 грн,

                                    >dті                                                 15

де x0 та h -відповіднонижня межа та ширинамедіанногоінтервалу, P.S >me-1 –кумулятивначасткапередмедіанногоінтервалу, >dті –часткамедіанногоінтервалу.

Таким чином, половина населеннявитрачала грошей усередньому до 130 грн. намісяць, що на 10%перевищувало міжмалозабезпеченості (130 : 118,3) • 100- 100 = 10%.

>КриваЛоренца -кумулятивнийрозподілчисельності населення тавідповіднихцієїчисельностідоходів (>витрат). Таким чином, вонвідображаєспіввідношеннячасток всіхдоходів (>витрат) тачасток всіх їхньогоотримувачів (всіх тихий,хторобиввитрати).Наприклад (повитратах): заумовоюрівномірногорозподілувитрат,тобто 10% населенняроблять 10% всіхвитрат, 20% -п'ятучастинувитрат, 50% - половину й т.д.,цейрозподілмаєвиглядлінії -діагоналі квадратузі сторонами від 0% до 100%.НерівномірнийрозподілхарактеризуєтьсякривоюЛоренца (>лінієюфактичногорозподілу), котразнаходиться тім далі віддіагоналі квадрату,чим понаддиференціація.

>Коефіцієнтнерівностірозподілудоходів (>витрат)серед населення чиконцентраціїдоходів (>витрат),індексДжині >відображаєступіньвідхиленняфактичногорозподілудоходів (>витрат) зачисельнорівнимигрупами населення відлінії їхнірівномірногорозподілу.

Уразі ДоG = 0розподілвитратміжусімагрупами населеннярівний, а при ДоG =1навпаки,тобто, коли усівитратиздійснюєлише одна особа.

>Розрахуємо ДоG заданими табл. 4децильногорозподілу населення зарозміромсередньодушовихгрошовихвитрат заформулою:

                               т т

ДоG  = 1 – 2 x j >cum y j + x j y j,

                                          1                           1

де x j,частка

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація