Реферати українською » Экономика » Аналіз та планування основних фондів торгівельного підприємства (на прікладі ТОВ "БАРС")


Реферат Аналіз та планування основних фондів торгівельного підприємства (на прікладі ТОВ "БАРС")

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

КиївськийНАЦіональнийторговельно-економічнийуніверситет

Кафедраекономікипідприємництва


>КУРСОВАРОБОТА

іздисципліни “>Економіка підприємства ”

Тема: “Аналіз таплануванняосновнихфондівторгівельного підприємства (наприкладіТОВ “БАРС”)”


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.ТЕОРЕТИЧНЕОБГРУНТУВАННЯУПРАВЛІННЯРУХОМОСНОВНИХФОНДІВТОРГІВЕЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВА

1.1Сутністьосновнихфондівторгівельного підприємства тапоняття їхнього руху

1.2Основні заподіянняуправління рухомосновнихфондівторгівельного підприємства

2.ДОСЛІДЖЕННЯРУХУОСНОВНИХФОНДІВТОРГІВЕЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВАТОВ “БАРС”

2.1Аналізнаявності, складу та стануосновнихфондівторгівельного підприємства

2.2Дослідженняінтенсивностівідновленняосновнихфондівторгівельного підприємства

2.3Оцінкаефективностівикористанняосновнихфондівторгівельного підприємства

3.РОЗРОБКАПОЛІТИКИУПРАВЛІННЯРУХОМОСНОВНИХФОНДІВТОРГІВЕЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВА

3.1Оцінкаплановихпередумов розробки політикиуправління рухомосновнихфондівторгівельного підприємства

3.2Визначенняобсягіввибуття тавведенняосновнихфондівторгівельного підприємства

3.3Обґрунтуваннявибору формзадоволенняпотребиторгівельного підприємства вприростіосновнихфондів

>ВИСНОВКИ ІПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

 

>Інтенсифікаціяпотужностіторговельного підприємства тапідвищення наційосновіефективності йогодіяльності,життєздатності таконкурентоспроможності наринкує одним ізголовнихнапрямківрозвитку підприємства всучаснихекономічнихумовах.Необхідноюумовоюрозвиткуєпідвищенняефективностівикористанняосновнихфондів, так як смердотієосновоювиробничогопотенціалу підприємства.Основніфонди –це база, наякійстаєможливимфункціонування йдієздатністьбудь-якого підприємства,зокрематорговельного.Особливоскладними втеперішній годинустають запитання,пов'язані із Управліннямформуванням тавикористаннямосновнихфондів.

>Підвищенняякостіуправлінняпідприємствомпов'язане іззастосуваннямсучаснихметодівоцінки стануосновнихфондів,аналізу тапланування їхньогорозвитку, ізформуванням комплексногопідходу дооцінкивзаємовпливупоказниківфінансово-господарськоїдіяльності підприємства тапоказниківвикористанняфондів.Пошукшляхівпідвищенняефективностівикористанняосновнихфондівє одним ізнайактуальнішихпитань вполітиціуправлінняпідприємством вцілому.

Метакурсової роботи –викластитеоретичнеобґрунтуванняуправління рухомосновнихфондів,проведеннядослідження рухуосновнихфондів наматеріалахдіючоготорговельного підприємства.

Завданнямикурсової роботи, котрівипливають ізїїосновної мети,є:

-розкриттясутностіосновнихфондів та їхнікласифікація;

-визначенняосновнихзавданьуправління рухомосновнихфондівторговельного підприємства;

-аналіз рухуосновнихфондів напідприємстві;

-оцінкаефективності рухуосновнихфондів;

-розробкаефективної політикиуправління рухом наторговельномупідприємстві наосновіоцінкиплановихпередумовдіяльностіданого підприємства на 2006рік.

Предметомдослідженнявиступаютьосновніфондиторговельного підприємства, щознаходяться впроцесіпроходженняетапів циклувідтворення.

>Об'єктомдослідженняєбагатофілійнеТОВ “БАРС”,головнийофісякогознаходиться заюридичноюадресою в м.БровариКиївськоїобласті,вул. Каменяра 20/5.Підприємствопочалофункціонувати уквітні 1991 року.Загальнакількістьзасновників вТОВ “БАРС”становить 4юричичні особини.

>Основним виглядомдіяльностіданого підприємстваєроздрібна тадрібнооптоваторгівлязапчастинами дляавтомобільної тасільськогосподарськоїтехніки. Заознакою складуасортиментутоварів, щопропонується до продаж,ТОВ “БАРС”відноситься доспеціалізованихторговельнихпідприємств.

 


>РОЗДІЛ 1

>ТЕОРЕТИЧНЕОБҐРУНТУВАННЯУПРАВЛІННЯРУХОМОСНОВНИХФОНДІВТОРГІВЕЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВА

 

1.1Сутністьосновнихфондівторгівельного підприємства тапоняття їхні руху

 

>Торгова діяльність -ініціативна,самостійна діяльністьюридичнихосіб йгромадян поздійсненнюкупівлі й продажспоживчихтоварів ізметоюодержанняприбутку.

>Внутрішня (>зовнішня)торгівля - сферапідприємницькоїдіяльності пореалізаціїтоварноїпродукції навнутрішньомуринку країни (>зовнішніх ринкахіншихкраїн)суб'єктамигосподарювання всіх формвласності, щоохоплюєобертаннязасобіввиробництва йспоживчихтоварів тарозподіляється наоптовуторгівлю,посередництво вторгівлі,роздрібнуторгівлю(тільки ввнутрішнійторгівлі).

>Торговельна діяльністьможездійснюватися [1]:

-громадянами України,громадянамиінших держав, котрі необмежені вправоздатності чидієздатності взаконодавчому порядку;

-юридичними особами всіх формвласності.

>Торговельна діяльність в Українірегулюється законами України "Пропідприємництво", "Про захист правспоживачів", "Про підприємства в Україні", "Проспоживчукооперацію", "Прозовнішньоекономічну діяльність", "Про забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення", "Пролікарськізасоби", "Проякість та безпечухарчовихпродуктів йпродовольчоїсировини",іншими актамизаконодавства, атакож порядками й правилами.

 >Торговельна діяльністьможездійснюватися у сферахроздрібної таоптовоїторгівлі, а й уторговельно-виробничій (>громадськехарчування) сфері, таобмежується лишеумовами законів України “Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності” [6] та “Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності” [5] .

>Оптоваторгівля - сферапідприємницькоїдіяльності попридбанню йвідповідномуперетвореннютоварів длянаступноїїхньоїреалізаціїпідприємствамроздрібноїторгівлі,іншимсуб'єктампідприємницькоїдіяльності.Включає якбезпосереднікомерційнізв'язки вумовахдоговорівзакупівлі-продажу йпостачанняміжпідприємствами-виробниками йспоживачами, то й зв'язкуміж ними черезторговихпосередників [15].

>Господарюючісуб'єкти длязаняттяторговельноюдіяльністюможуть матір у сферіоптовоїторгівлі [15].:

а) >оптовібази -основнігосподарські підприємстваоптовоїторгівлі, щоздійснюютьоптовізакупівлі та поставки (продажів)товарів йнадаютьторговельніпослугипідприємствам йорганізаціямроздрібноїторгівлі,громадськогохарчування таіншимсуб'єктампідприємницькоїдіяльності;

б) >товарнісклади,склади-холодильники -відокремлені чиспеціальнопристосованіприміщення длязберігання тапереробкитоварнихзапасів;

в) >склади-магазини, щомаютьфункціональніплощі, до яківходятьторговельні таскладськіплощізакритих танапіввідкритихприміщень длязберігання й продажвеликогабаритнихтоварів (>меблі,будівельніматеріали тощо).

 >Роздрібнаторгівля - сферапідприємницькоїдіяльності із продаж читоварівпослуг напідставіусний чиписьмовий домовзакупівлі-продажубезпосередньокінцевимспоживачам для їхньоговласногонекомерційноговикористання [15].

>Господарюючісуб'єкти длязаняттяторговельноюдіяльністюможуть матір у сферіроздрібноїторгівлі - р>оздрібнуторговумережу -сукупністьстаціонарних,тимчасових йпересувнихпунктівроздрібного продажтоварів (>включаючи аптеки),торговихавтоматів,торгових місць на ринках,пунктів продажпоштою й зазамовленням, атакожпунктів ремонтупредметівособистогокористування йдомашньогопобуту, незв'язаного ізвиробництвомцихвиробів. Поступеніпостійностімісцезнаходженнярозрізняютьстаціонарну йпересувнумережу, а, похарактерікапітальностіспоруджень -магазини,павільйони,кіоски, лотки.

>Здійснюючигосподарську діяльністьторговельнепідприємствоформуєматеріально-технічну базу, щоявляє собоюсукупністьречовихелементівзасобів роботи, необходимихйому длядоведеннятоварів відвиробників доспоживачів й їхнізберігання.

>Засоби роботи, як чинниквиробництва таскладовачастинавиробничихресурсів підприємства,вливаючись в процесвиробництва,стаютьчастиноювиробничихфондів підприємства взалежності від характеруфункціонування впроцесівиробництва таучасті встворенніновоївартості,окреміелементивиробничихфондівможуть бутивіднесені доосновних таоборотнихфондів.


>Рис. 1.1.Взаємозв'язокзасобіввиробництва тавиробничихфондів у

>розтині їхньогоелементів.

Навідміну відоборотнихфондів, щоберуть доля лише в одномувиробничомупроцесі,основніфондифункціонуютьтривалийперіод;зберігаютьспоживаєму форму,часткововикористовуються укожномувиробничомупроцесі йпереносять своювартість навартістьпродукціїчастково, в мірузношування.Цимосновніфондивідрізняються відоборотних, котрізмінюють своюспоживану форму, чиповністюїївтрачають йповністювикористовуються укожномувиробничомупроцесі.Вартістьоборотнихфондівторговельного підприємства вповніймірівідноситься навитратиобігу.

>Основнізасоби –цематеріальніактиви, котріпідприємствоутримує ізметоювикористання їхнього упроцесівиробництва чипостачаннятоварів,наданняпослуг,здавання ворендуіншим особам чи дляздійсненняадміністративних йсоціально-культурнихфункцій,очікуваний рядківкорисноговикористання (>експлуатації) які понад одного року (чиопераційного циклу,якщовіндовший зарік).

>Об'єктосновнихзасобів - >це: >закінченийпристрій ізусімапристосуваннями йприладдям донього; конструктивновідокремлений предмет,призначений длявиконанняпевнихсамостійнихфункцій;відокремлений комплекс конструктивноз'єднанихпредметіводнакового чирізногопризначення, щомають для їхніобслуговуваннязагальніпристосування,приладдя,керування та Єдиний фундамент,унаслідок чогокожен предметможевиконувати своїфунк-ції, а комплекс -певну роботу лише вскладі комплексу, а чи несамостійно;інший актив, щовідповідаєвизначеннюосновнихзасобів, чичастина такого активу, щоконтролюєтьсяпідприємством.

>Якщо одиноб'єктосновнихзасобівскладається ізчастин, котрімаютьрізний рядківкорисноговикористання (>експлуатації), токожна ізцихчастинможевизнаватися вбухгалтерськомуобліку якокремийоб'єктосновнихзасобів.

Дляцілейбухгалтерськогооблікуосновнізасобикласифікуються за такими групами [14]:

1.Основнізасоби

1.1.Земельні ділянки.

1.2.Капітальнівитрати наполіпшення земель.

1.3.Будинки,споруди тапередавальніпристрої.

1.4.Машини таобладнання.

1.5.Транспортнізасоби.

1.6.Інструменти,прилади,інвентар (>меблі).

1.7.Робоча й продуктивна худорба.

1.8.Багаторічнінасадження.

1.9.Іншіосновнізасоби.

2.Іншінеоборотніматеріальніактиви

2.1.Бібліотечніфонди.

2.2.Малоціннінеоборотніматеріальніактиви.

2.3.Тимчасові (>нетитульні)споруди.

2.4.Природніресурси.

2.5.Інвентарна тара.

2.6.Предмети прокату.

2.7.Іншінеоборотніматеріальніактиви.

3.Незавершенікапітальніінвестиції

>Придбані (>створені)основнізасобизараховуються на баланс підприємства запервісноювартістю.Одиницеюоблікуосновнихзасобівєоб'єктосновнихзасобів.Первіснавартістьоб'єктаосновнихзасобівскладається із такихвитрат:

-суми, щосплачуютьпостачальникамактивів тапідрядникам завиконаннябудівельно-монтажнихробіт (безнепрямихподатків);

-реєстраційнізбори,державнемито тааналогічніплатежі, щоздійснюються в зв'язку ізпридбанням (>отриманням) прав наоб'єктосновнихзасобів;

-сумиввізногомита;

-суминепрямихподатків у зв'язку ізпридбанням (>створенням)основнихзасобів (>якщо смердоті невідшкодовуютьсяпідприємству);

-витратизістрахуванняризиків доставкиосновнихзасобів;

-витрати натранспортування, установку, монтаж,налагодженняосновнихзасобів;

-іншівитрати,безпосередньопов'язані іздоведеннямосновнихзасобів до стану, уякому смердотіпридатні длявикористання ззапланованоюметою.

>Витрати насплатувідсотків закористування кредитом невключаються допервісноївартостіосновнихзасобів,придбаних (>створених)повністю чичастково зарахунокпозиковогокапіталу.

>Первісноювартістюосновнихзасобів, щовнесені достатутногокапіталу підприємства,визнаєтьсяпогодженазасновниками (>учасниками) підприємства їхні справедливавартість ізурахуваннямвитрат,передбачених пунктом 8Положення (стандарту) 7 [12].Первіснавартістьоб'єктів,переведених доосновнихзасобів ізоборотнихактивів,товарів,готовоїпродукції тощодорівнюєїїсобівартості, котравизначається згідно ізположеннями (стандартами)бухгалтерськогообліку 9 ">Запаси" [10] та 16 ">Витрати" [11].

Рухосновнихкоштів підприємствавключаєнаступніпроцеси:

А)Придбанняосновнихзасобів тавведення їхні вексплуатацію

Б)Поліпшенняосновнихзасобів входіексплуатації:

-модернізація;

-модифікація;

-добудова;

-дообладнання;

-реконструкція;

У)Знос таамортизаціяосновнихзасобів –частковевикористанняфізичних таморальнихресурсівосновнихзасобів при їхньогоучасті впроцесіексплуатації, що приводити до:

-фізичногозношенняосновнихфондів;

- моральногозношення(застаріння)основнихфондів;

-накопленняамортизаційного фонду (>відрахувань із прибутку підприємства) длявідновленняресурсівосновнихфондів приіхполіпшенні чионовленномупридбанні;

Р)Тимчасова передачаосновнихзасобів воренду

Д) Продажівосновнихфондів

Є)Ліквідаціяосновнихзасобів

 >Підприємствоможепереоцінюватиоб'єктосновнихзасобів,якщозалишковавартість цогооб'єктасуттєвовідрізняється від йогосправедливоївартості на дату балансу. Уразіпереоцінкиоб'єктаосновнихзасобів на саму датуздійснюєтьсяпереоцінка всіхоб'єктівгрупиосновнихзасобів, доякоїналежитьцейоб'єкт [12].

>Основніфонди, якекономічнакатегорія,характеризуються такимиознаками: смердоті,неодноразововступаючи увиробничий процесзберігають своюнатуральну форму йлишечастковоспоживаються вкожномуциклівиробництва. яксукупністьзасобів роботиосновніфондиєвирішальним чинникомвиробництва, аїхнійнатурально-речовинний складвизначає характерматеріально-технічноїбази підприємства.Поступовеперенесеннявартостіосновнихфондівторговельного підприємства натовари, котріреалізуються ним,пов'язане ззносомосновнихфондів впроцесітривалогофункціонування.Зносбуваєфізичним йморальним.

>Підфізичнимзношеннямосновнихфондіврозуміють втрачу нимипершопочатковихтехніко-економічнихякостей (>споживчоївартості) подвпливомпроцесів роботи,природних сил таіншихфакторів. Узалежності від причинвиникненнярозрізняютьдвіформифізичногозносу:

І.Внаслідоквикористанняосновнихфондів уторговельномупроцесі;

ІІ. Урезультаті їхнібездіяльності тавпливу силприроди.

>Фізичнийзнос Першого рядуумовно можнарозділити надвічастини:

1)знос,якийперіодичноусувається шляхомпроведеннявідповіднихремонтів –усувний;

2)неусувнийзнос (>знос, що непідлягаєусуненню)поступовонакопичується таобумовлює завитоком годиниповнефізичнезношенняосновнихфондів,внаслідок чого смердотіповинні бутиповністюзамінені.

>Окрімфізичногоосновніфондизазнаютьще і моральногозносу.

>Моральнийзнос (>техніко-економічнестарінняосновнихфондів) –цезменшення їхньоговартості подвпливомнауково-технічногопрогресу в міруздешевленнявідтворення окремихзасобів роботи тавпровадження увиробництвінової, болеедосконалої та болеепродуктивноїтехніки.Моральнийзностакожможе бутиповним тачастковим [19].Частковийморальнийзносможе бутиусунений шляхомпроведеннямодернізаціїосновнихфондів, подякоюрозуміютьвнесенняпевнихконструктивнихзмін воб'єктиосновнихфондів ізметоюпокращання їхнітехнікоекономічних характеристик.Настанняповного моральногозносуобумовлює потребу взамініоб'єктівосновнихфондів підприємства.

>Основніфондиторговельного підприємствакласифікуються [19]:

І. За характеромучасті вторговельно-виробничомупроцесі:

1.Виробничіосновніфонди –фонди, щобезпосередньоберуть доля вторговельно-виробничомупроцесі.

2.Невиробничіосновніфонди – непов'язані зздійсненнямвиробничогопроцесу (>житловібудинки,спортивніспоруди,об'єктиохорониздоров'я).

ІІ. Заналежністю довласникамайна:

1.Власніосновніфонди – належатипідприємству на правахвласності ймістяться в йогобалансі.

2.Орендовані табезкоштовнопереданіосновніфонди –фонди, що устроковому чибезстроковому порядкупереданіторговельномупідприємству воренду чи абсолютнобезкоштовно.

ІІІ. Заланкамиторговельноговиробничогопроцесу:

1.Основніфондироздрібноїторгівлі.

2.Основніфондиоптовоїторгівлі.

>ІV. Зароллю вздійсненніторговельно-виробничогопроцесу:

1.Активначастинаосновнихфондів.

2.Пасивначастинаосновнихфондів.

Доактивноїчастинивідносять тихелементиосновнихфондів, котрібезпосередньовпливають напредмети роботи й взначніймірівизначаютьрівеньпродуктивності роботи (>машини,устаткування,транспортнізасоби йвиробничийінвентар).

Допасивноїчастинивідносяться приміщення,споруди,господарськийінвентар, тихелементи, котрістворюютьумови дляздійсненняторговельно-виробничихпроцесів.

>Співвідношенняміжактивною йпасивноючастинамиосновнихфондіввідображаєрівеньпрогресивностіосновнихфондів. Алі вторгівлірівеньпрогресивностівизначаєтьсяспецифічно, це уторгівліактивнучастинуосновнихфондів можнавіднести допасивної, бо вон незбільшуєрівеньмеханізації роботи й непідвищуєїїпродуктивність йнавпаки,пасивнучастину (>торговельніплощі) можнарозглядати якумовно-активнучастинуосновнихфондів, бо вонзабезпечуєінтенсифікацію продажтоварів,сприяєзростаннюпродуктивності роботиробітниківторгівлі. Отже,оптимальнийрівеньпрогресивності роботи дляпідприємствторгівлі векономічнійтеоріїще невизначений.

>Основніфондикласифікуютьсятакож за видами:>Рис. 1.2.Видова структураосновнихфондів [19].

>Співвідношення окремихвидівосновнихфондівназиваютьвидовоюструктуроюосновнихфондів. Структураосновнихфондівторговельного підприємствавизначається тім, що внійпереважаєчасткавиробничихфондів надневиробничими. Увиробничихосновних фондахнайбільшупитому вагимає їхньогопасивначастина.

>Проміжок години,протягомякоговідбувається процесформування,використання тавідновленняспоживчоївартостіосновнихфондів,характеризуєтьсяпоняттям “циклвідтворенняосновнихфондів”.Основністадії (>етапи) циклувідтворенняосновнихфондів наведено на рис. 1.3

>Якщо циклвідтворенняосновнихфондів болеетривалий, ніжобігосновнихфондів, топідприємствоотримуєдодатковийдохід зарахунокнакопиченоїамортизації.


І.Створенняосновнихфондів ІІ.Підготовка доексплуатації

1.Планування тарозподілкапітальнихвкладень

2.Проектування 3.Здійсненнякапітальнихвкладень 4.Введення доексплуатації 5.Освоєнняосновнихфондів

7.Формуванняджерелвідновленняосновнихфондів (>амортизаціявартості)

12.Виведенняосновнихфондів ізексплуатації

11.Повнавтратаспоживчоївартості 9.Протиріччявтрати (>відновлення)споживчоївартості 8.Частковавтратаспоживчоївартості 6.Використання зацільовимпризначенням

10.Капітальний ремонт,модернізація
І/.Завершенняексплуатаціїосновнихфондів ІІІ.Експлуатаціяосновнихфондів

>Рис. 1.3.Стадії таетапи циклувідтворенняосновнихфондівторговельного підприємства [ 25 ]

>Якщо ж вразінеефективноговикористання циклвідтвореннякоротший заобігфондів, топідприємство немаєфінансовихджерел длявідновленняосновнихфондів (в зв'язку ізнезавершеннямамортизаційногоперіоду) йнесезбитки черезсписаннязалишковоївартостіосновнихфондів нафінансовірезультатидіяльності.

>Процеспроходженняосновними фондамивказанихетапів циклувідтворенняявляє собою рухосновнихфондів,управліннюяким наторговельномупідприємствіприсвячена дана робота.

Рухосновнихфондів якщо матірособливості увипадку простого тарозширеноговідтворення:

-Простевідтворення, приякомудосягаєтьсязбереженняспоживчоївартостіосновнихфондів.

-Розширеневідтворення, приздійсненніякогоспоживчавартість такількістьосновнихфондів підприємствазростає.

>Простевідтвореннявідбувається шляхомпроведеннякапітального ремонту тазамінизастарілихоб'єктівосновнихфондів,розширене – шляхомпроведення новогобудівництва,реконструкції татехнічногопереозброєння,модернізаціїосновнихфондів.Вибірформивідтворенняздійснюється впроцесіуправлінняінвестиційноюдіяльністюторговельного підприємства.

>Визначеннясутностіосновнихфондівторговельного підприємства тапоняття їхнього рухуєтеоретичною базою, котрадозволяєпоставитиосновнізадачіуправління рухомосновнихфондівторговельного підприємства.

>Підтерміном ">амортизація"основнихфондів йнематеріальнихактивівслідрозумітипоступовевіднесеннявитрат на їхніпридбання,виготовлення чиполіпшення, назменшенняскоригованогоприбуткуплатникаподатку умежах нормамортизаційнихвідрахувань,установленихцієюстаттею.

>Амортизаціїпідлягаютьвитрати на:

>придбанняосновнихфондів танематеріальнихактивів длявласноговиробничоговикористання,включаючивитрати напридбанняплемінноїхудоби тапридбання,закладення йвирощуваннябагаторічнихнасаджень до початкуплодоношення;

>самостійневиготовленняосновнихфондів длявласнихвиробничих потреб,включаючивитрати навиплатузаробітної плати працівникам, котрі булизайняті навиготовленні такихосновнихфондів;

>проведення всіхвидів ремонту,реконструкції,модернізації таіншихвидівполіпшенняосновнихфондів;

>Підтерміном ">основніфонди"слідрозумітиматеріальні ціності, щопризначаютьсяплатникомподатку длявикористання угосподарськійдіяльностіплатникаподаткупротягомперіоду,якийперевищує 365календарнихднів іздативведення вексплуатацію такихматеріальнихцінностей, тавартість якіперевищує 1000 гривень йпоступовозменшується у зв'язку ізфізичним чиморальнимзносом.

>Витрати напридбаннябудьякихматеріальнихцінностей,вартість які неперевищує 1000 гривень, щопризначені длявикористання угосподарськійдіяльностіплатникаподатку,включаються у складваловихвитратплатникаподатку взагальному порядку.

>Об'єктомамортизаціїєвартістьосновнихзасобів (>окрімвартостіземлі йнезавершенихкапітальнихінвестицій).

>Нарахуванняамортизаціїздійснюєтьсяпротягом рядоккорисноговикористання (>експлуатації)об'єкта,якийвстановлюєтьсяпідприємством привизнанні цогооб'єкта активом (призарахуванні на баланс), йпризупиняється наперіод йогореконструкції,модернізації,добудови,дообладнання таконсервації.

>Амортизаціяосновнихзасобів (>кріміншихнеоборотнихматеріальнихактивів)нараховується ззастосуванням такихметодів:

1)прямолінійного, заякимрічна сумаамортизаціївизначаєтьсяділеннямвартості, Якаамортизується, на рядківкорисноговикористанняоб'єктаосновнихзасобів;

2)зменшеннязалишковоївартості, заякимрічна сумаамортизаціївизначається якдобутокзалишковоївартостіоб'єкта на вушкозвітного року чипервісноївартості на дату початкунарахуванняамортизації тарічноїнормиамортизації.Річна нормаамортизації (увідсотках)обчислюється якрізницяміжодиницею та результатомкореняступенякількості роківкорисноговикористанняоб'єкта із результату відділенняліквідаційноївартостіоб'єкта на йогопервіснувартість;

3)прискореногозменшеннязалишковоївартості, заякимрічна сумаамортизаціївизначається якдобутокзалишковоївартостіоб'єкта на вухозвітного року чипервісноївартості на дату початкунарахуванняамортизації тарічноїнормиамортизації, котраобчислюється,виходячи з рядоккорисноговикористанняоб'єкта, йподвоюється;

4) кумулятивного, заякимрічна сумаамортизаціївизначається якдобутоквартості, Якаамортизується, та кумулятивногокоефіцієнта.Кумулятивнийкоефіцієнтрозраховуєтьсяділеннямкількості років, щозалишаються докінця рядоккорисноговикористанняоб'єктаосновнихзасобів, на суму числа років йогокорисноговикористання;

5)виробничого, заякиммісячна сумаамортизаціївизначається якдобутокфактичногомісячногообсягупродукції (>робіт,послуг) тавиробничої ставкиамортизації.Виробнича ставкаамортизаціїобчислюєтьсяділеннямвартості, Якаамортизується, назагальнийобсягпродукції (>робіт,послуг),якийпідприємствоочікуєвиробити (>виконати) ізвикористаннямоб'єктаосновнихзасобів.

>Підприємствоможезастосовуватинорми йметодинарахуванняамортизаціїосновнихзасобів,передбаченіподатковимзаконодавством.

>Сумунарахованоїамортизації усі підприємствавідображаютьзбільшеннямсумивитрат підприємства йзносуосновнихзасобів.

>Об'єктосновнихзасобіввилучається ізактивів (>списується із балансу) уразі йоговибуттявнаслідок продаж,безоплатноїпередачі чиневідповідностікритеріямвизнання активом.

 

1.2Основні заподіянняуправління рухомосновнихфондівторгівельного підприємства

 

Прирозробці політикиуправління рухомосновнихфондівнеобхідноформувативідтворювальніпроцеси напідприємстві так,щобдосягти при цьомуекономічногоефекту.

>Розвитокосновнихфондів виненплануватися ізорієнтацією навирішенняосновнихзавдань, щопостають передпідприємством упроцесі йогофункціонування.Основними такимизавданнямиєпідвищеннярівняобслуговуванняпокупців,скороченнявитратїхнього години напридбаннятоварів, забезпеченнязростання товарообігу підприємства, атакожрівнярентабельності йогодіяльності, покращання умівзберіганнятоварів та забезпеченняраціональноготовароруху, збільшенняприбутковостівласногокапіталу підприємства.

Упершучергу для розробки політикиуправління рухомосновнихфондівнеобхідно забезпечитиорганізаціюобліку йстворенняінформаційноїбази дляприйняттярішеньщодоуправління фондами.Інформація виннамістититочнідані,щодовеличини тавартостіосновнихфондів, їхнідинаміки таструктури, їхнівпливу нарівеньвитратобігу.необхіднаінформація дляаналізуміститься у:

-балансі підприємства (форма №1);

-звіті профінансовірезультати та їхнівикористання (форма №2);

-звіті профінансово-майновий стан підприємства (форма №3);

-спеціальних книга,інвентарних списках;

-звіті прозатрати навиробництвопродукції,робіт тапослуг (форма №5);

-звіті пронаявність холодильного, торгового,механічного,підйомно-транспортного йіншогообладнання (форма №>2торг).

Наосновіінформаційноїбази проводитисяглибокийаналізосновнихфондів,розраховуютьсяпоказники їхнівідтворення йефективностівикористання. Цедужеважливий момент,адже наосновізробленогоаналізуформується системастратегічнихцілей підприємства.

Узалежності відстадіїжиттєвого циклу підприємства йособливостейекономічногосередовища, вякому воно тафункціонує,стратегічнимицілямиможуть бутитакі [25]:

-створення умів длярозвитку товарообігу,підвищеннявиробничогопотенціалу підприємства;

-підвищеннядоходності;

-підвищеннярівняінфляційноїзахищеностімайна;

-підвищенняступеняматеріалізаціїкапіталу;

-підвищеннярівня торговогообслуговування;

-заміназношенихосновнихфондів й т.д.

>Управління рухомосновнихфондівявляє собоючастинузагальноїекономічноїстратегії підприємства йпереслідуєосновну мітку: забезпечитивідтворенняосновнихфондів та їхні ефективноговикористання напідприємстві.

>Основнимизавданнямиуправління рухомосновнихфондівє [24]:

1.Аналіз стану таефективностівикористанняосновнихфондів наторговельномупідприємстві.

2.Визначеннярозмірупотреби вприростіосновнихзасобів.

3.Обґрунтуванняремонтної політики підприємства.

4.Вибірформизадоволенняпотреби вприростіосновнихфондів.

5.Раціоналізаціяексплуатаціїосновнихфондів підприємства.

>Аналіз стану таефективностівикористання проводитися вціляхвивченнядинамікизагального їхніобсягу й стану,ступені їхніпридатності,інтенсивностіоновлення таефективностівикористання йподіляється наетапи:

Іетап –аналізобсягів тадинамікиосновнихфондів.

На цьомуетапіаналізувизначаєтьсязагальнийобсягосновнихфондівторговельного підприємства увартісномувимірі тавивчаєтьсядинамікаобсягуосновнихфондів порівняно ізпопереднімиперіодами.

ІІетап –аналіз стану та складуосновнихфондів.

>Цейетапаналізухарактеризуєтьсяпитомоювагоюрізних групосновнихфондів взагальномуобсязіосновнихфондів, щодозволяєоцінитиспіввідношеннярізнихвидівосновнихфондів,надати характеристикузмінам в їхньогоскладі.

ІІІетап –аналіз ступенязносуосновнихфондів.

Упроцесіоцінки ступенязносувикористовуютьсятакізагальніпоказники [23]:

1.  >Коефіцієнтзносу >основнихфондів,якийвизначається як ставленнясумизносуосновнихфондів допервинної чивідтворювальноївартості.Цейкоефіцієнтхарактеризуєступіньзносуосновнихфондів тавідшкодуваннявитрат наформуванняосновнихфондів.

2. 


>Коефіцієнтпридатності >характеризуєможливістьподальшоговикористання,ступіньневідшкодуваннявитрат наформуванняосновнихфондів йобчислюється поформулі:

(1.1)

 


де ОФ зал. –залишковавартістьосновнихфондів;

ОФ >перв. –первиннавартістьосновнихфондів.

>ІVетап –аналізінтенсивностівідновленняосновнихфондів.

Упроцесіпроведенняданогоаналізу мивикористовуємотакіпоказники [23]:


3.Коефіцієнтоновленняосновнихфондів:

(1.2)

 


де Ф >введ. –вартістьвведенихосновнихфондів заперіод;

ОФ >кін. –вартістьосновнихфондів накінецьаналітичногоперіоду.

>Цейкоефіцієнтпоказуєпитому вагивведенихосновнихфондів в їхнізагальномунаявномуобсязі.

(1.3)

 
4. >Коефіцієнтвибуттяосновнихфондів:де Ф >виб. –вартістьосновнихфондів, щовибули ізексплуатаціїпротягоманалітичногоперіоду;

ОФ >поч. –вартістьосновнихфондів на вухоаналітичногоперіоду.

>Коефіцієнтвибуттяхарактеризуєпитому вагивибуттяосновнихфондів в їхньогозагальномуобсязі.

5. >Швидкістьоновленняхарактеризуєсереднійперіодповногооновлення всіхосновнихфондів підприємства йдорівнюєвідношеннюодиниці докоефіцієнтуоновленняосновнихфондів.

(1.4)

 
6. >Коефіцієнт приросту >основнихфондів:


де Ф >введ. –вартістьзновувведенихосновнихфондів;

Ф >виб. –вартістьосновнихфондів, котрівибули;

ОФ >поч. –вартістьосновнихфондів на вушкоперіоду.

Vетап –аналізефективностівикористанняосновнихфондів.

>Аналізефективностівикористанняосновнихфондівнеобхідноробити набазіцілоїсистемипоказників,щобможливо було бсудити проважливістьосновнихфондів векономіці підприємства,оцінити станосновнихфондів та їхнівплив наторговельновиробничіпроцеси підприємства.Цимипоказникамиє [19]:

1. 

(1.7)

 
>Фондовіддача –характеризуєобсяг товарообігу наодиницюосновнихфондів


(1.5)

 
де ТЕ – товарообіг підприємства за данийперіод;


2. 


(1.6)

 
>Індексфондовіддачі:

де ТЕ1, ТЕ2 – товарообіг підприємствавідповідно в базовому тазвітномуперіодах;

ОФ1, ОФ2 –середнявартістьосновнихфондів в базовому тазвітномуперіодах

3.  >Доходовіддача >дорівнює:де Д –доходи від всіхвидівдіяльності;

>Доходовіддачапоказуєобсяг прибутку,якийотримуєпідприємство наодиницюнаявнихосновнихфондів, як тихий, щоє вкористуванні, то йпереданих воренду.

4. 

(1.8)

 
>Фондоємкість товарообігу >характеризуєсередню сумуосновнихфондів, щовикористовується дляреалізаціїодиниціТоварообороту підприємства


деФВ –фондовіддача

5.  >Фондоємкістьдоходівдаєзмогуоцінити стількиосновнихфондів (увартіснійоцінці)необхідновикористати дляодержанняоднієїгрошовоїодиницідоходів.


(1.9)

деФВ –фондовіддача

6.Прибутковістьосновнихфондів:

>ПОФ=КП/ОФ *100% (1.10)


де КП –комерційнийприбуток;

Уякостіузагальнюючогопоказникавикористанняосновнихфондів уторгівлізастосовуютьінтегральнийпоказникефективнодіючихосновнихфондів:


(1.11)

 


де Ізв –інтегральнийпоказникефективностіосновнихфондів;

ІФ –індексзмінифондовіддачі;

Ікс –коефіцієнтефективноговикористанняосновнихфондів (>рентабельністьосновнихфондів), щообчислюється як ставленняприбутку досередньоївартостіосновнихфондів підприємства.

>Крімрозглянутихвищезагальнихпоказників дляоцінкиефективностівикористання окремихвидів та групосновнихфондівторговельного підприємствавикористовуютьсяспеціальніпоказники:

1.  >Товаровіддачаторговельноїплощідорівнюєвідношеннюобсягу товарообігу дообсягуторговельноїплощі.

2. 


>Доходовіддачаторговельноїплощі:

 

(1.12)

 


де:VД –обсяг прибутку;

>VSторг. –обсягторговельноїплощі

>Існуютьтакожпоказники, щодаютьзмогуокремооцінитивикористанняобладнання:

1.Коефіцієнтефективноговикористання (Доївши)обладнаннядорівнюєспіввідношеннюкількості часів роботиобладнання щодня донормативноїтривалості роботиобладнання.

2.Коефіцієнтінтенсивноговикористання (До>ів)обладнаннядорівнюєвідношеннюфактичноїпродуктивності роботиобладнання донормативноїпродуктивності роботиобладнання.

3.Коефіцієнтінтегральноговикористанняобладнання:

(1.13)

 

(1.14)

 

(1.15)

 Коліпроведемообчислювання всіхпоказниківаналізу стану, руху таефективностівикористанняосновнихфондівторговельного підприємства мизможемовизначитиосновнінедолікидіючої напідприємствістратегіїформування тавикористанняосновнихфондів. Алі мищеповиннівраховуватиіншізадачіуправлінняосновними фондами.

Друга завдання –визначеннярозмірупотреби вприростіосновнихзасобів.

>Потреба вприростіосновнихзасобів в плановомуперіодірозраховується заформулою:


(1.14)

де ПОЗ –загальна потреба восновнихзасобахвідповідно дорозробленого плану товарообігу;

МОФ –наявністьосновнихфондів на вухо плановогоперіоду;

УДо , УМ –очікуваннявибуттяосновнихзасобів в плановомуперіоді в зв'язку із їхніфізичним таморальнимзносом.

>Загальна потреба восновнихзасобах наплановийперіод якщовизначатися:


(1.15)

де ТЕпл. –плановийобсяг товарообігу;

>ФЄТЕ –фондомісткість товарообігу, щофактичносклалася;

Р>ПОТ –невикористаний резервпотужності (>продуктивності)основнихфондів, %

>Третя завдання –обґрунтуванняремонтної політики підприємства.

>Ефективністьремонтної політики підприємства –цезбереженняспоживчоївартостіосновнихфондів таподовженняможливоготерміну їхнікорисноїексплуатації.Щобвибрати болееправильнуремонтнуполітику напідприємстві,необхідно знатіпідходи допроведенняремонтівосновнихзасобів,видиремонтів.

Дляпроведенняремонтівосновнихфондівпідприємствоможевикористовуватирізніпідходи [12]:

а)запобіжнаремонтна політика, щопередбачаєпроведенняпланово-попереджувальнихремонтів;

б)аварійнаремонтна політика, приякійремонтні роботипроводятьсялише под годинувиходуосновнихфондів ізексплуатації (>аварійний ремонт);

в)комбінований ремонт.

>Більшістьпідприємстввибираютьзапобіжнуремонтнуполітику, бо воназабезпечуєритмічність роботи підприємства тастабільність йоговиробничихможливостейзавдякипланомірномуутримуваннюосновнихфондів узадовільномустані. Длязапобіжноїремонтної політикихарактерні болеенизьківитрати напрофілактичніремонтні заходь порівняно ізаварійними роботами.

>Залежно від мети тазавданьвиділяютьпоточний такапітальнийремонтиосновнихфондів.

>Поточний ремонт >зберігаєзасоби роботи устані,придатному дляподальшого продуктивноговикористання шляхомпроведеннярегулярнихремонтно-профілактичнихоперацій,спрямованих наусуненнядрібних несправності тапопередженняпрогресуючогофізичногоспрацювання.

>Капітальний ремонт >основнихфондіввідшкодовуєфізичнеспрацюванняконструктивнихелементівзасобів роботи та максимальноговідновлення їхньогопервіснихтехніко-експлуатаційнихпараметрів.Він проводитися один чи два рази нарік йпотребуєзначниходночаснихвитрат.

Припроведеннікапітального ремонтувитрати підприємстваскладаються з:

-Витрат накапітальний ремонт (У>кр);

-Підвищенняексплуатаційнихвитрат накапітальновідремонтованіосновніфонди порівняно ізаналогічниминовими (>DЕВ).

>Під годинупридбання новихосновнихфондів у складвитрат тазбитків підприємствавключають:

-Витрати напридбання новихосновнихфондів (У>нф);

-Збитки віднедоамортизованихдіючихосновнихфондів.

>Витрати напридбанняосновнихфондіввключають дорозрахунку ізпоправкою навідмінності упродуктивності йтривалості ремонтного циклу нових та старихосновнихфондів шляхомзастосуваннякоригуючихкоефіцієнтів:

aкоефіцієнт, щохарактеризуєспіввідношенняпродуктивностідіючих та новихосновнихфондів;

bкоефіцієнт, щовідображаєспіввідношеннятривалості ремонтного циклу.

Узагальномувиглядіумоваефективностівитрат накапітальний ремонтосновнихфондівописуєтьсянерівністю:

(1.16)

 

(1.17)

 


Рівеньефективностівитрат накапітальний ремонтвизначається шляхомрозрахункукоефіцієнтуефективностівитрат (Єкв):


>Якщо Єкв понад нуля,капітальний ремонтосновнихфондівєекономічновиправданим.

>Четверта завдання –вибірформизадоволенняпотреби вприростіосновнихфондів.

>Потреба вприростіосновнихзасобів підприємстваможе бутизадоволенарізнимишляхами:

1)Придбання необходимихосновнихзасобів увласність (нових чи таких, щобіли увикористанні);

2)Будівництвоосновнихфондів;

3) Оренди (>лізингу)необхідногообладнання таплощі.

>Кожен ізцихспособівзадовольняєпотреби підприємства впоповненні йогоосновнихфондів, але йрозмірвитрат підприємства накожен із нихрізний. Великийвплив наобсягвитратмає й структура їхньогофінансування: зарахуноквласних чизалученихфінансовихресурсів.

>Операціїспрямовані назадоволенняпотреби вприростіосновнихфондів підприємствамаютьрізноманітний табагатоплановийвплив нафінансовий стан йрезультати йогодіяльності. Характерданоговпливу вистав об табл. 1.1.

>Таблиця 1.1

>Впливопераційщодозадоволення потреб вприростіосновнихфондів нафінансовий стан йрезультатидіяльності підприємства

>Змістоперації >Вплив нафінансовий стан йрезультатидіяльності
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація