Реферати українською » Экономика » Ціноутворення в інвестіційній сфері БУДІВНИЦТВА


Реферат Ціноутворення в інвестіційній сфері БУДІВНИЦТВА

1.Особливостіціноутворення вінвестиційній сфері

>Інвестиційна сферащодопитаньціноутвореннямаєдеякіособливості.

>По-перше, длявизначеннявартостібудівництвавикористовуєтьсядворівнева системацін, котраохоплюєбазиснукошториснувартістьбудівництва ітаку, Якавизначається настадіїукладанняпідрядного контракту.Базиснакошториснавартістьвизначається настадії розробкапроектно-кошторисноїдокументації закошторисними нормами іцінами.Вартістьбудівництвавизначається впроцесіукладанняпідрядного договору (>договірнаціна),ураховуєдодатковівитратизамовника іпідрядчика узв’язку ізлібералізацієюцін заринкових умів. Отже,ціна набудівельнупродукцію внедержавномусекторі затверджуєтьсязамовником (>інвестором).

>По-друге, убудівництвіможутьвизначатисяціниспоживчоїодиниціпродукції (>вартість 1 м2житлової,виробничої чизагальноїплощі),вартість одноголіжко-місця длялікарень,санаторіїв посадковогомісця для кафе,ресторанів,кінотеатрів тощо.Ціцінимаютьважливезначення под годину продажбудівельноїпродукції.

>По-третє,ціни набудівельнупродукціювизначаютьсяіндивідуальнимкошторисом. Інавітьоб’єкти,споруджені затиповим проектом,маютьрізнукошториснувартість зарахунокмісцевихвідмінностей:вартість земельного майданчика,обсяг земельніробіт танульового циклу,витрат наспорудженняелементіввиробничої тасоціальноїінфраструктури тощо.

>По-четверте,ціни вбудівництвівиконуютьпланово-обліковіфункції, щоєпідставою дляукладаннядоговорів йрозрахунків завиконані роботи і наданііпослуги, аскладаннязвітів.

>По-п’яте,дуже великоюособливістюціноутворення вінвестуванніє методнормуванняпоточнихвитрат таплановихнагромаджень,тобтонакладнівитративизначаються зазатвердженими нормами у відсотках допрямихвитрат, аплановінагромадження — у відсотках докошторисноїсобівартостіробіт (>сумипрямих йнакладнихвитрат).Перерахованіособливостіціноутвореннямаютьсуттєвівади, котрівпливають наякістькошторисів.

>Уряд Українипоступововдосконалює системуціноутворення вінвестиційній сфері. У 2000 р. було бзатверджено йогоновий порядок ускладідержавнихбудівельних норм (>ДБН).Цей порядоквизначеннявартостібудівництва, щоздійснюється на територї України (>ДБНД.1.1-1-2000),ураховуєоптовіціни напромисловупродукцію,тарифи натранспортуваннявантажів,тарифні ставки оплату роботи,постачальницько-збутовінацінки.

Нимустановлюються правилавизначеннявартості новогобудівництва,реконструкції ітехнічногопереоснащенняпідприємств,будівель йспоруд всіхгалузейекономіки України для шкірногоучасникаінвестиційногопроцесу,незалежно від формвласності івідомчоїналежностірозповсюджуєтьсявін напідрядний,господарчий йзмішанийспособибудівництва,маєобов’язковий характер дляінвестицій, котріфінансуються зарахунок державного бюджету, державного кредиту длядержавнихпідприємств йбюджетів всіхрівнів, а й завизначеннябазисноїкошторисноївартості длябудівель, котріфінансуютьсяінвестораминедержавних форм. Уразівизначеннядоговірнихцін порядокмаєрекомендаційний характер.

Системаціноутворення вбудівництвіміститькошториснінормативи, правилавизначеннявартостібудівництва таскладанняінвесторськоїдокументації.

>Кошторисненормування іціноутворення вбудівництвімаютьвирішуватитакі заподіяння:

— забезпеченнявизначеннявартостібудівництва на всіхстадіяхінвестування системоюціноутворення вбудівництві;

—підвищенняефективностікапітальнихвкладень, забезпеченняекономіїфінансових таіншихресурсів,упровадженнядосягнень науки,техніки, передовоговітчизняного і закордонногодосвіду вбудівельномувиробництві,застосування новихматеріалів,виробів йконструкцій,організаційнихзаходів тощо.

>Кошторис —цесукупністьнормативнихрозрахунків, котрівизначаютьвартістьробітзіспорудженняокремогооб’єкта іматеріально-технічні татрудовівитрати для цого.

>Інвесторськакошториснадокументація —цесукупністькошторисів,відомостейкошторисноївартостіпусковихкомплексів,чергбудівництва,зведеньвитрат,пояснювальних записок перед тим тавідомостейресурсів,складених настадії розробкапроектноїдокументації.

>Кошториснінормативи —цеузагальненаназва комплексукошторисних норм, щооб’єднуються вокремізбірники. Разом з правилами іположеннями, щомістятьнеобхіднівимоги, смердотіслугують длявизначеннявартостібудівництва.

>Кошториснінормативиподіляють натаківиди:

—загальнодержавнібудівельні;

—відомчі;

— для окремихвидівбудов;

—індивідуальні.

>Кошторисна норма —цесукупністьресурсів (>трудовитрат, години роботибудівельних машин ймеханізмів,витратматеріалів,виробів йконструкцій), встановлено наприйнятийвимірювачбудівельних чимонтажнихробіт, атакожконструкцій,виражена, як правило, унатуральних величинах чи уформікоефіцієнтів.Головнафункціятакоїнорми —визначеннянормативноїкількостіресурсів, необходимих длявиконаннявідповідного видуробіт, якоснови длянаступного переходу довартіснихпоказників.

>Загальнодержавнібудівельнікошториснінормативиєобов’язковими длязастосування всімаорганізаціями,установами іпідприємствами,незалежно від їхньоговідомчоїналежності і формвласності завизначеннявартостібудов (>об’єктів),будівництво якіздійснюється ззалученням бюджетнихкоштівпідприємств,установ йорганізацій державноївласності.

>Відомчікошториснінормативирозробляються вобґрунтованихвипадках, коли заприйнятою дляспеціалізованогобудівництватехнологією іорганізацієюробітвитратитрудових йматеріально-технічнихресурсівзначновідрізняються відзагальнодержавних.Цінормативизастосовуються втійгалузі, дляякої їхнірозроблено,єобов’язковими дляорганізацій,установ йпідприємствміністерства чиіншого центрального органувиконавчої влади,який їхні затвердивши, й неповиннісуперечитизагальнодержавним нормативам чидублювати їхні.

>Кошториснінормативи для окремихбудоврозробляються для великихбудов вобґрунтованихвипадках, коли заприйнятою дляцихбудовтехнологією іорганізацієюробітвитратитрудових йматеріально-технічнихресурсівзначновідрізняються відзагальнодержавногорівня.Рішення про розробка таких нормприймаєтьсязабудовником запогодженням зДержбудом України.

>Індивідуальнікошториснінормативиохоплюютьресурсніелементнінорми, котрірозробляються ускладіінвесторськоїкошторисноїдокументації наокреміконструкції та роботи,передбачені впроекті, завідсутності їхнього учиннихзбірникахресурснихелементнихкошторисних норм.Цінормизатверджуються ускладі проекту ізастосовуються лише длябудови (>об’єкта) його.

>Згідно ізДБНД.1.1-1-2000,усікошториснінормативи заступенем збільшенняподіляються наелементні тазбільшені.

Доелементнихкошториснихнормативів належати:

—ресурсніелементнікошториснінорми набудівельні роботи (>РЕКН) (>ДБНД.2.2-99);

—ресурсніелементнікошториснінорми на монтажустаткування (>РЕКНМУ) (>ДБНД.2.3-99);

—ресурсніелементнікошториснінорми наремонтно-будівельні роботи (>РЕКНр) (>ДБНД.2.4-2000);

—ресурсніелементнікошториснінорми наремонтно-реставраційні роботи (>РЕКНР) (>ДБНД.2.5-2000);

—ресурсніелементнікошториснінорми напусконалагоджувальні роботи (>РЕКНпн) (>ДБНД.2.6-2000);

—ресурснікошториснінормиексплуатаціїбудівельних машин ймеханізмів (>РКНЕМ) (>ДБНД.2.7-2000).

Дозбільшенихкошториснихнормативів належатизбільшеніресурснікошториснінорми (>УРКН):

— на приміщення таспоруди вцілому;

— начастинибудівель йспоруд,конструкції тавидиробіт.

>Вихіднимиданими для розробкакошториснихнормативівєнайраціональнішітехнічнірішення в проектах;технологіябудівельноговиробництва ібудівельнімашини тамеханізми, щовідповідаютьостаннімдосягненням НТП;чинністандарти наматеріали,вироби іконструкції, атакожустаткування.

>Особливістю розробка ізатвердженняцін набудівельнупродукціює ті, що смердотірозробляються увиглядібазисноїкошторисноївартості наосновікошторисних норм набудівельні роботи, монтажустаткування йпотім ускладі проектузатверджуютьсявідповідними органамизамовників (>інвесторів).

>Згідно ізДБНД.1.1-1-2000,базиснакошториснавартістьбудівництва —цечасткарозрахунковоїкошторисноївартості, щовизначаєтьсякошторисними документами,складенимипроектноюорганізацією вцінах 1997 р. ізурахуваннямринкових умів, котрісклались до 1 января того року, уякомупередбачаєтьсябудівництво, напідставікошториснихнормативів,нормативнихактів йвідповідно дочинногозаконодавства.

>Договірніцінивраховуютьусівитратипідрядноїорганізації тазамовника іформуються заукладаннядоговорів,прогнозуваннявартостіпідряднихробіт,розрахунківміжзамовником йпідрядчиком (>субпідрядником) завиконані роботи.Узгоджуютьсядоговірніціни переговорівміжучасникамиінвестиційногопроцесу чи натендерних торгах.

>Необхідніпрямівитративизначаються нормамивитратматеріалів,конструкцій й деталей, роботи,використаннябудівельних машин ймеханізмів.

>Необхідніпрямівитрати роботи,матеріально-технічнихресурсіввизначаютьсядержавнимибудівельними нормами, до які належатинормивитратматеріалів,конструкцій та деталей, роботи,нормивикористаннябудівельних машин ймеханізмів.Крім цого, под годинувизначеннякошторисноївартостіслідураховувативитрати,пов’язані ізобслуговуваннямпроцесубудівельноговиробництва,забезпеченням йогообіговимикоштами,фінансовими ресурсами. Дляцихцілейвикористовуютьнорми інормативи, щозатверджуютьсяпостановамиКабінету міністрів України:

—амортизаційнихвідрахувань побудівельних машинах йустаткуванню;

—накладнихвитрат;

—заготівельно-складськихвитрат;

—націнокпостачально-збутовихорганізацій;

—плановихнагромаджень.

Запризначенням,використанням й методамирозрахункурозрізняютьбазиснукошториснувартість:

—усьогобудівництвапромислового підприємства, йогочерги чи пускового комплексу,житлового кварталу тощо;

— окремихоб’єктів у йогоскладі —будівель,споруд,інженернихкомунікацій;

— окремихвидів йкомплексівбудівельно-монтажнихробіт.

>Залежно відекономічнихособливостей йвитрат тавідповідно дотехнологічноїструктуриінвестицій, узагальнійкошториснійвартостібудівництвавиокремлюють триосновнігрупи:

—будівельно-монтажні роботизіспорудженнябудівель тавстановлення у якихустаткування;

—витрати напридбаннятехнологічного таіншихвидівустаткування,пристосувань,інструментів йвиробничогоінвентарю, необходимих длямайбутньоїексплуатаціїзбудованогооб’єкта;

—іншівитрати і роботи,пов’язані ізпідготовкою тапроведеннямбудівництва (>вартістьдослідницьких тапроектно-розвідувальнихробіт,утриманнядирекціїзамовника,підготовкиексплуатаційнихкадрівмайбутнього підприємства,витрати ізвідведенняземлі подзабудову таін.).Ця групавитратмайже на всіхспорудахстановить 8 — 10 %загальноїбазисноїкошторисноївартостібудівництва івикористовується дляаналізу,планування,фінансування таоблікуінвестицій.

>Будівельні роботирозподіляються втричігрупи:

—загальнібудівельні (>земляні,кам’яні,бетонні тощо);

—спеціальнібудівельні (>фундаменти подустаткування,технологічніканали,тунелі);

—санітарно-технічні (>водопровід,каналізація,опалення,газопостачання,вентиляція таін.).

Домонтажнихробітвідносятьскладання тавстановлення всіхвидівустаткування ізвиконанням всіхсупутніхробіт, котрі із нимипов’язані, атакожелектромонтажних таіншихенергопостачальнихробіт.

>Договірніцінипризначені дляформуваннявартостібудівництва,визначення увнутрішньобудівельнихтитульних спискахбудов та окремихоб’єктів всіхвитратпідрядчика навиконаннябудівництва імонтажну,прогнозуваннявартостіпідряднихробіт, атакожрозрахунківміжзамовниками іпідрядчиками завиконані роботи.

>Договірніціни набудівництвоформуються нарівноправнійосновізамовниками іпідрядчиками ззалученням, колиєнеобхідність,субпідряднихорганізацій заукладання чиуточненняконтрактів напідрядні роботи.

>Вибіродиницівиміруздійснюється наосновічиннихбудівельних норм й правил ізурахуванням практики, щосклалася вбудівництві.

>Договірнацінавстановлюється вцілому длябудови чи окремихїїчастин.

>Договірнаціна, якоївстановлюють уконтракті,визначається вукраїнськійнаціональнійвалюті. Коліпродукцію длябудівництвапридбано за кордоном,їївартістьвключається вдоговірнуціну вукраїнськійнаціональнійвалюті і,крім того,наказуєтьсяокремим рядком — увалютікраїни-імпортера читретьої держави.

>2.Узгодженнядоговірнихцін

За умів переходу довільнихринковихвідносинузгодженнядоговірноїціниможевідбуватися як переговорівміжзамовниками іпідрядчикам, то й наконкурентних торгах.Узгодженняцінздійснюється, як правило,традиційним способом —замовникпередаєгенеральнійпідряднійорганізації вустановленому порядкупроектно-кошториснудокументацію довиконанняробіт,підрядчикготуєпропозиції задоговірноюціною таузгоджуєїї ззамовником под годинупроведенняпереговорів.Узгодженнядоговірнихцін наконкурентних торгахздійснюєтьсявідповідно з Положенням пропроведенняконкурсів (>тендерів) убудівництві.

>Основою дляформуваннядоговірнихцінєпроектнадокументація, атакожкошториснінорми тарозцінки наконструктивніелементи івидиробіт,ціни напродукцію іпослуги длябудівництва.

>Розрізняютькількавидівдоговірнихцін:

—тверді (>остаточні) всеобсягбудівництва; смердотівраховуютьмайбутнєколиванняцін й некоригуютьсястосовнофактичногорівняінфляції. як правило,такіцінивстановлюються дляоб’єктівзістрокомбудівництва не понад року;

—динамічні (>відкриті), котрімають, як правило,незміннучастинувитрат (>базиснукошториснувартість).Цячасткакоригується впроцесібудівництвавідповідно дофактичногорівняінфляції.

>Ціна, чикошториснавартість (Ц),визначається заформулою:

,

де ДоУ —кошториснасобівартістьбудівельно-монтажнихробіт (сумапрямих йнакладнихвитрат);

МП — нормативплановихнагромаджень (>нормативнийприбуток).

>Необхідніпрямівитративизначаються нормамивитратматеріалів,конструкцій й деталей, роботи, нормамивикористаннябудівельних машин ймеханізмів.

>Крім того, завизначеннякошторисноївартостіслідураховувативитрати,пов’язані ізобслуговуваннямпроцесубудівельноговиробництва,забезпеченням йогообіговимикоштами. Для цоговикористовуютьнорми інормативи, щозатверджуютьсяпостановамиКабінету міністрів України:нормиамортизаційнихвідрахувань побудівельних машинах тамеханізмах;накладних,заготівельно-складськихвитрат;націнокпостачально-збутовихорганізацій; нормативплановихнагромаджень.

>Прямівитрати (ПУ)обчислюються заформулою:

,

де Про>Рі —кількість (>обсяг) окремихвидівробіт чиконструктивнихелементів водиницяхвимірювань, котрівідповідаютьзатвердженимрозцінкам;

Є>Рі —одиничнарозцінкаі-тої роботи;

Про>Кі —обсягконструктивнихелементіввідповіднихвидівробіт,вартістьматеріалів які не включено водиничнурозцінку;

Мй, Цй —відповідно нормавитрат йкошториснацінаматеріалів,конструктивнихелементів, котрі невраховано водиничнихрозцінках.

Ускладікошторисноївартостібудівельно-монтажнихробітпрямівитратистановлять усередньому 75—80 %.Їхнячасткаколиваєтьсязалежно відгалузігосподарства, ажитловомубудівництві —залежно від областей, міст, зонбудівництва тавидівбудинків.Середня структураелементівпрямихвитратуточнюється для шкірногооб’єкта вбазиснихкошториснихцінах 1997 р.

>Граничнібазисніціни наматеріали,вироби таконструкції (>франко-станціявідправлення)визначається згідно іздержавноюкошторисною базою 1997 р. Дограничнихціндодаєтьсявартістьтранспортних йзаготівельно-складськихвитрат.

>Накладнівитрати, навідміну відпрямих, непов’язанібезпосередньо ізтехнологічнимпроцесомбудівельноговиробництва, апризначені для йогообслуговування —організації,управління,інженерноїпідготовки,здачі вексплуатацію та забезпеченняінших умів.

>Накладнівитратирозподіляються начотиригрупи.

1.Адміністративно-господарськівитрати:

— наосновну ідодатковузаробітну плату,включаючибудь-яківидигрошових йматеріальних доплатвідповідно до штатногорозпису тавстановленихбудівельноюорганізацією систем оплати роботи;

—відрахування завстановленимизаконодавством нормами насоціальні заходь;

—витрати натранспортнеобслуговуванняпрацівниківбудівельноїорганізації,пов’язане із Управліннямбудівництвом;

—витрати наматеріально-технічне забезпеченняапаратууправліннябудівельноїорганізації, наслужбовівідрядження;

—відрахуванняструктурнихпідрозділів наутриманняапаратууправліннябудівельноїорганізації.

2.Витрати наобслуговуванняпрацівниківбудівництва:

—пов’язані із наборомробочоїсили,підготовкою (>навчанням) таперепідготовкоюкадрів;

—витрати надотриманнятехніки безпеки роботи,протипожежної тасторожовоїохорони,санітарно-гігієнічних таіншихспеціальнихвимог;

—відрахування насоціальні заходь відвитрат на оплату роботиробітників.

3.Витрати наорганізаціюробіт набудівельнихмайданчиках:

—амортизаційнівідрахування тавитрати напоточний ремонт тапереміщенняпристроїв таобладнання, що належати у складосновнихзаходів й непередбачені впрямихвитратах;

—знос тавитрати на: ремонтмалоцінних йшвидкозношуванихінструментів тавиробничогоінвентарю, щовикористовуються под годинувиконаннябудівельно-монтажнихробіт й не належати доосновнихфондів;

—знос тавитрати,пов’язанізіспорудженням, ремонтом,утриманням,розбиранням тапереміщеннямтимчасових (нетитульних)споруд,пристосувань йпристроїв;

—витрати нагеодезичні роботи;

—витрати,пов’язані ізвинахідництвом тараціоналізацією;

—витратинекапітального характеру,пов’язані ізудосконаленнямтехнології,організаціїбудівельноговиробництва, атакожпов’язані ззабезпеченнямякостібудівництва;

—витрати наупорядкування таутриманнябудівельнихмайданчиків.

4.Іншінакладнівитрати:

—платежі ізобов’язковогострахуваннямайнабудівельноїорганізації тацивільноївідповідальності, атакож окремихкатегорійпрацівників;

—платежі завикидання вдовкіллязабруднюючихречовин;

—витрати насплатупроцентів зафінансовікредити,одержані дляпоповненнявласнихоборотнихкоштів, апридбанняосновнихвиробничихфондів йнематеріальнихактивів дляпоточноївиробничоїдіяльності,незалежно відтермінукредитування;

—витрати насплатупроцентів (>винагороди) закористуванняматеріальнимицінностями,взятими воренду (>лізинг);

—відшкодуваннявитрат на доля ввиставках, ярмарках;

—витрати наздійсненнярекламибудівельноїпродукції.

>Традиційнонакладнівитратинормуютьсядвома способами — набудівельні роботи (у відсотках допрямихвитрат) й намонтажні (у відсотках доосновноїзарплатиробітників).Накладнівитративраховуються вбазиснійкошториснійвартостібудівельно-монтажнихробіт за нормами,установленимипостановоюКабінету міністрів України дляміністерств тавідомств.

>Загаломвартістьбудівництва (>обсягінвестицій)підприємств,будинків йспорудвизначаєтьсязамовником йохоплює:

—договірнуціну, щоскладається ізвартостіробіт, котріпідлягаютьвиконаннюгенеральнимпідрядчиком за контрактом;

—частинубазисноїкошторисноївартостібудівництва, щоналежить додіяльностізамовника;

—базиснукошториснувартістьпусконалагоджувальнихробіт;

—додатковівитратизамовника,викликаніформуваннямринковихвідносин;

—обов’язковівідрахування,збори іплатежі,передбаченічиннимзаконодавством;

—податок надоданувартість;

—премію завведення вдіювиробничихпотужностей таоб’єктівбудівництва;

—додатковівитрати нарозвитокматеріально-технічноїбазибудівельноїорганізації,якщо смердотіпередбаченібудівельним контрактом.

Запідсумкамирозрахункувартостібудівництвапоказуютьсязворотнісуми,тобтокошти, щоповертаютьсязамовнику послевведенняоб’єкта вексплуатацію.

>Викладенавище методикаціноутворення вінвестиційній сферівкрайнедосконала ігроміздка танесе всобірудиментикомандно-адміністративноїсистеми.

>Базиснавартістьбудівництва івизначена наїїпідставідоговірнацінаобґрунтовується нафіктивномурівніцін йдезорієнтуєінвестора, удеякихвипадках ставити вважкефінансове становище іможепризвести добанкрутства.

>Підрядчиктакожмаєвеликітруднощі черезнеобхідністьперіодичнопереглядати іобґрунтовуватиприрістцін наінвестиційнітовари, щовикористовуються вбудівництві (>матеріали,деталі,напівфабрикати),вартістьробочоїсили іексплуатаціїбудівельних машин тамеханізмів, атакожінші з статтеювитрат.

Методикавизначеннябазиснихцінбудується напідставінормування допрямихвитратплановихнагромаджень,поточнихвитрат, щолімітуються, атакожінших, котрі незалежать відпрямихвитрат.

>Вартістьбудівельно-монтажнихробітохоплюєвитрати на монтажтехнологічногообладнання.Тобтовартість монтажуобладнаннявідділена відвартості самогообладнання іураховується ускладівитрат назведеннябудівель,споруд.

>Такий порядокціноутворення незацікавлюєпідрядчика векономіїматеріалів,збереженніконструкцій,зниженнівитрат натранспортування.

Зрозвиткомринковихвідносинтакий порядокціноутворення Веде донеобґрунтованогозростанняцін на усіелементисобівартостібудівельно-монтажнихробіт.

Зурахуваннямсвітовогодосвіду можнарекомендуватидеякіпропозиціїщодовдосконаленняціноутворення вінвестиційній сфері України:

— вже встадіїобґрунтуваннядоцільностіінвестиційзамовникоммаютьрозроблятисьінвесторськікошториси, девизначаєтьсяприйнятна на всіхстадіяхінвестиційногопроцесувартістьбудівництва;

—інвесторськікошториси на тендерахмають бутипідставою для розробкапроектівцін набудівельнупродукціюпідрядчиків, щоберуть доля в торгах;

—державні танедержавніінвесторимаютьзмогувибрати ізпідрядчиків тихий, щопропонуютьціни,нижчізакладених вінвесторськихкошторисах;

—нормуванняпоточнихвитрат,плановихнагромаджень,іншихвитрат, щолімітуються,слідздійснювати до базису (>прямихвитрат,кошторисноїсобівартості), ізякогомаєвилучатисьвартістьматеріалів, деталей йконструкцій;

—прогнозованийрівеньцін,збільшенихрозцінокспоживчоїодиницібудівельноїпродукціїмаєкоригуватисьсистемоюрегіональнихіндексівцін, щосклалися, а чи невстановлюватисьстосовнограничнихнормативів;

—кошторисипідрядноїфірмирозробляються напідставіінвесторськихкошторисів ізурахуваннямможливогозниженнярівнясобівартостіробіт якумови, щозабезпечуєперемогу натендері;

— упідрядних контрактахслідрозділити предметдоговірноїціни: набудівельнучастину (приміщення,споруди ізінженернимобладнанням) й натехнологічну (доставку, установку чи монтажтехнологічногообладнання), щодастьзмогупроводитирозрахункиміжзамовником йпідрядчикомокремо забудівельні роботи та монтажобладнання;

—доцільнотакожнадатиможливістьнезалежнимінжиніринго-консалтинговимфірмамоприлюднюватирегіональніціни наматеріально-технічні талюдськіресурси, щоскладаються вбудівельномувиробництві.


Схожі реферати:

Навігація