Реферати українською » Экономика » Управління спеціальнімі проектами


Реферат Управління спеціальнімі проектами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ДНІПРОПЕТРОВСЬКААКАДЕМІЯУПРАВЛІННЯ,БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

 

>КАФЕДРАЕКОНОМІКИПІДПРИЄМСТВА

>Курсова робота іздисципліни:

«>Проектнийаналіз»

>Спеціальність – “>Економіка підприємства”.

Варіант №11.

Студентки грн.ЕП-06-1з.с.

КосенкаНаталіїМиколаївни

>Викладач:

>КлімовічНаталіяІванівна

>Дніпропетровськ

2010

 


>Вступ

>Метоюкурсової роботи іздисципліни “>Управлінняспеціальними проектами”єпрактичнезасвоєнняметодології практичногоаналізу,послідовностірозрахунку,набуттявідчуття цифр, атакожосновнихтермінологічних зрозумітиметодологіїуправління проектами.

>Необхіднонадатирішення проприйняття чи ані цого проекту.

Цеможливелише наосновіаналізукритеріївефективності проекту.

Томуслідрозрахувати:

1.Чистуліквідаційнувартістьобладнання.

2.Ефект відінвестиційноїдіяльності.

3.Ефект відопераційноїдіяльності.

4.Ефект відфінансовоїдіяльності.

5.Потікреальних грошей.

6. Сальдореальних грошей.

7. Сальдонагромадженихреальних грошей.

8.Визначитипоказникиефективності проекту:

а)ЧДД –чистийдисконтований дохід;

б)ІД –індексдоходності;

в)ВНД –внутрішня нормадоходності;

р) ЗІ – рядківокупності;

буд) До>еі –коефіцієнтефективностіінвестицій.


I.  >Описовачастина заподіяння

Урезультатімаркетинговихдослідженьфірма «Альфа»встановила, щоїїпродукціямаєуспіх йнадалікористуватиметься великимпопитом. Черезцекерівництвофірмивирішилорозглянути проектвипускудодаткової чиновоїпродукції. Дляреалізації такого проектупотрібно:

1.Придбанняустаткування зарахунок кредиту.

2.Збільшення обіговогокапіталу зарахуноквласнихкоштів.

3.Додатковенайманняпрацівників.

4.Збільшенняексплуатаційнихвитрат.

5.Придбаннявихідноїсировини.

>Всівихіднідані наведено втаблиці. 1.


II.  >Таблицявихіднихданих .Варіант №11

 

>Таблиця 1.

1.Додатковіінвестиції.

1.1.Придбанеустаткування зарахунок кредиту п'ять років, 130000 грн.;

1.2.Під 25%річних;

1.3.Ринковавартістьобладнання через 5 роківстановили 12 % відпервісноївартості;

1.4.Витрати наліквідацію через 5 роківстановитимуть 10 % відринковоївартості;

1.5.Поверненняосновноїсуми кредитурівнимичастками із 1 року;

1.6.Збільшення обіговогокапіталу, 25000 грн.

2.Випускпродукції.

2.1.Прогнозованийобсягвипуску напершийрік 40000 грн.;

2.2.Обсягзбільшуватиметься п'ять %щорічно доп’ятого року;

2.3. Нап’ятийрікобсягстановитиме 95 % відобсягу Першого року;

2.4. Упершийрікцінареалізаціїстановила 4,9 грн. йзбільшуватиметься на 2 од.

3.Затрати.

3.1.Витрати на оплату роботи впершийрік, 51000 пан.;

3.2.Витрати на оплату роботизбільшуватимутьсящороку п'ять %;

3.3.Витрати навихіднусировину впершийрік, 63000 грн.;

3.4.Витрати навихіднусировинузбільшуватимуться на 3 %;

3.5.Постійнівитрати запершийрікстановитимуть 3000 грн.;

3.6.Постійнівитратизбільшуватимуться на виборах 4 %щороку.

4. Норма прибутку накапітал, 27 %.

>Додатковіумови:

1.Тривалістьжиттєвого циклу – 5 років (дляпростоти);

2.Амортизаціяздійснюєтьсярівнимичасткамипротягом рядокслужби;

3. Через 5 роківустаткуваннядемонтується йпродається;

4.Виробничаплоща подновеустаткуванняє, аспрощеннярозрахунківамортизація приміщення невраховується;

5.Решту витратфірмисплачуватиме ізвласнихкоштів;

6.Усіплатежіприпадають накінець року;

7. Норму прибутку накапіталприйнято заусталеноютрадицією (табл. 1);

8. Ставкаподатку наприбутокприймається за Законом України (студентможеприйняти свою ставку таобгрунтувати).


III.  >Розрахунки

1.Чисталіквідаційнавартість

>Таблиця 2.

>Чисталіквідаційнавартість

№п/п

>Показник

>Значення

>Обладнання

>Будівля

Земля

>Інше

>Всього

1 >Ринковавартість

15 600

15 600

2 >Витрати (>капітальнівкладення)

130 000

130 000

3 >Нарахованоамортизації

130 000

130 000

4 >Балансовавартість

0

0

5 >Затрати наліквідацію

1 560

1 560

6 Доход приростувартостікапіталу

14 040

14 040

7 >Податки

3 510

3 510

8 >Чисталіквідаційнавартість

 

10 530

 

 

 

 

10 530

Прирозрахункахпотрібновикористовуватизапропонованідані, атакождодатковіумови заякимивідбуваєтьсяпротягомп’яти років. Таким чином,вартістьобладнання, колизакінчиться рядків проекту (12 % відпочатковоївартостіобладнання 130 000 грн.)становитиме 15 600 грн.Капітальнівкладення вданомувипадку –нарахованавартістьобладнання (пункт 1.1вихіднихданих).

>Під годинуреалізації проектупроводятьамортизаціюобладнаннярівнимичастинамипротягом року. Таким чином,щорічнаамортизаціястановитиме 26000 грн., й послезакінченняп’ятого рокудорівнюватимевартостіобладнання – 130 000 грн.

>Капітальнівитрати таамортизаційнінарахування навиробничіприміщення йтериторію, атакожкомунікаціїзагальногокористування вданомурозрахунку невиконуємо.

>Балансовавартість підприємства, щорозглядається,дорівнює 0 (>капітальнівкладення –амортизація).

>Затрати наліквідацію в нашомуприкладіпредставлені як 10 % відринковоївартостіобладнання послезакінчення рядок проекту:

>15600х0,10 = 1560

Доход приросту відопераціїліквідаціїскладатимерізницюміжринковоювартістю 15600 грн йвитратами наліквідацію 1560 грн. й, таким чином,становитиме 14040 грн.

Длявизначеннячистоїліквідаційноївартості від прибутку, відопераціїліквідаціїпотрібновіднятиподатки (25 %):

>14040х0,25 = 3 510 грн.

14040 – 3510 = 10530 грн.

10530 грн. – чисталіквідаційнавартість.

2.Інвестиційна діяльність

Унаведенійтаблицімістятьсяпоказники проекту, в котрі можнавкладатиінвестиціїзалежно від умів. У нашомуприкладі показаноінвестування вобладнання, ізурахуванням того, що земля йвиробничіприміщенняєнашоювласністю підприємства.

>Інвестування внематеріальніактиви нерозглядається.

>Приріст обіговогокапіталузадається пунктом 1.6вихіднихданих (25000 грн.).Цікошти згідно ізумовами заподіяннятакожінвестуються до проекту.

>Результатиінвестиційноїдіяльностінаводяться в табл. № 3.

>Таблиця № 3

>Інвестиційна діяльність

№п/п

>Показники

>Значенняпоказника закрокамирозрахунку

1

2

3

4

5

>Лікв.

1

Земля

2 >Будівля
3 >Обладнання

-130 000

10 530

4 >Нематеріальніактиви

5 Разом:вкладення восновнийкапітал

-130 000

6 >Приріст обіговогокапіталу

-25 000

7 >Всьогоінвестицій

-155 000

10 530

 

3.Операційна діяльність

 

>Таблиця № 4

>Результатиопераційноїдіяльності

№п/п

>Показник

>Значенняпоказників (пороках)

1

2

3

4

5

1 >Обсяг продаж, од.

40000

42 000

44 100

46 305

38 000

2 >Ціна, грн.

4,90

6,90

8,90

10,90

12,90

3 >Виручка, грн.

196000

289800

392490

504724,5

490200

4 >Позареалізаційнівитрати

5

5.1

5.2.

>Зміннізатрати:

Оплата роботи

>Матеріали

 

51000

63000

 

53550

64890

 

56227,5

66836,7

 

59038,9

68841,8

 

61990,8

70907,1

6 >Постійнізатрати

3000

3120

3244,8

3374,6

3509,6

7 >Амортизаціябудівель

8 >Амортизаціяобладнання

26000

26000

26000

26000

26000

9 % по кредитах

32500

26000

19500

13000

6500

10 >Балансовийприбуток

20500

116240

220681

334469,2

321292,5

11

>Податки йзбори 25%

5125

29060

55170,3

83617,3

80323,1

12 >Проектованийчистийприбуток

15375

87180

165510,7

250851,9

240969,4

13 >Чистий дохід відоперацій

41375

113180

191510,7

276851,9

266969,4

>Обсягпродукціїстановить 40 000 штук запершийрік йзбільшується шкірногонаступного року п'ять %.

40 000 x 0,05 + 40 000 = 42 000 штук – задругийрік;

42 000 x 0,05 + 42 000 = 44 100 штук – затретійрік;

>44100х 0,05+ 44100= 46 305 штук – зачетвертийрік;

 

>Відомотакож, щопротягомп’ятого рокувипускстановитиме 95 % від Першого.

40 000 x 0,95 = 38 000 штук – зап’ятийрік

>Цінаодиниціпродукції наведена запершийрік, вонастановить 4,9 грн. за штуку йзбільшується шкірногонаступного року на 2 грн.

4,9 + 2 = 6,9 грн. за 1 штуку – надругийрік,

6,9 + 2 = 8,9 грн. за 1 штуку – натретійрік й т.д.

8,9 +2=10,9

10,9+2=12,9 ,відповідно.

>Щобвизначитивиручку від продажпродукції шкірного рокупотрібно:випускпродукції Першого року (ВП1)помножити націну кожне Першого року.

ВП1 x З1 = ВР1 –отримуємовиручку ВР1 запершийрік й т.д.

>40000х4,9=19 600

>42000х6,9=289 800

>44100х8,9=392 490

>46305х10,9=5040724,5

38000х12,9=490 200 ,відносновихіднихданих покожному року.

>Показникзмінних витрат ввипадкупредставленіоплатою роботи йвитратами наматеріали.

Оплата роботипершийрікстановитиме 51000 грн., шкірногонаступного рокувитрати на оплатузбільшуватимуться на 5 %.Відповідно:

51000 x 0,05 + 51000 = 53550 грн. – надругийрік;

53550 x 0,05 + 53550 = 56227,5 грн. – натретійрік;

>56227,5х0,05 + 56227,5=59038,9грн. –четвертийрік;

>59038,9х0,05 +59038,9= 61990,8 грн-п*ятийрік.

>Затрати наматеріали запершийрікстановитимуть 63000 грн. йзбільшуватимуться шкірногонаступного року 3 %.

63 000 x 0,03 + 63000 = 64890 грн. – надругийрік;

64890 x 0,03 + 64890 = 66 836,7 грн – натретійрік ;

66836,7 x 0,03+ 66836,7= 68841,8 грн-четвертийрік;

>68841,8х 0,03+68841,8=70907,1 грн- п’>ятийрік.

>Показникипостійних витрат запершийрікстановить 3000 грн. йзбільшуватиметься на 4 %щороку.

3000 x 0,04 + 3000 = 3120 грн. – надругийрік;

3120 x 0,04 + 3120 = 3244,8 грн. – натретійрік;

3244,8х0,04+ 3244,8= 3374,6 грн-четвертийрік;

>3374,6х 0,04+3374,6= 3509,6 грн -п’>ятийрік

>Показникамортизаціїбудівель уданійроботі невраховується згідно ізумовами.

Прирозглядітехнологічного циклувиробництвапродукціїзавжди можнавстановитиступіньвпливуданогопроцесу як назнособладнання, то й на станвиробничогоприміщення й згідно ізпроведенимидослідженнями тарозрахункамивизначитись ізамортизаційнимивідрахуваннями.

У нашомуприкладіамортизаціяобладнанняобчислюєтьсярівнимичасткамипротягом рядокслужби.

130000 / 5 = 26000 грн.щороку.

Длязакупівліобладнаннябереться предмет урозмірі 130000 грн. под 25 %річних. Отже,наприкінці Першого року банкувиплачується сума

130000 x 0,25 = 32500 грн.

>Основну суму кредитуповертаєморівнимичастинамищорічно,починаючи із Першого року. Тому сумавиплати із Першого року. Тому сумавиплати по відсотках надругийріквідрізнятиметься відсумивиплат Першого року:

130000 – 26000 = 104 000 грн.

104 000 x 0,25 = 26 000 грн. –виплата по відсотках надругийрік.

>Протягом іншого року якщо повернутимще однучастинуосновноїсуми кредиту.

104000 – 26000 = 78 000 грн.

Сумавиплат по відсотках затретійрікстановитиме:

78 000 x 0,25 = 19 500 грн.

>Протягом іншого року якщо повернутимще однучастину:

78 000-26 000=52 000 грн.

Сумавиплат по відсотках зачетвертийрікстановитиме:

13000 грн (від 52 000 грн)

Сумавиплат по відсотках зап’ятийрікстановитиме:

6500 грн (від 26000 грн)

>Розрахунокпоказників балансовогоприбутку.

першийрік:

>балансовийприбуток : 196000 – (51000 + 63000 + 3000 + 26000 + 32500) = 20500 грн.

>Показникподатків йзборів (25%) : 20500 x 0,25 = 5125 грн.

>Чистий дохід відоперацій, щопроектується : 20500 – 5125 = 15375 грн.

>Показник чистого прибутку : 26000 + 15375 = 41375 грн.

Таким чином, результатопераційноїдіяльності запершийрікстановитиме 41375 грн.

Іншийрік:

>балансовийприбуток : 289800 – (53550 + 64890 + 3120 + 26000 + 26000) = 116240 грн.

>Показникподатків йзборів (25%) : 116240 x 0,25 = 29060 грн.

>Чистий дохід відоперацій, щопроектується : 116240 – 29060 = 87180 грн.

>Показник чистого прибутку : 26000 + 87180 = 113180 грн.

Таким чином, результатопераційноїдіяльності за Іншийрікстановитиме 113 180 грн.

>Третійрік:

>балансовийприбуток : 392490 – (56227,5 + 66836,7 + 3244,8 + 26000 + 19500) = 220681 грн.

>Показникподатків йзборів (25%) : 220681 x 0,25 = 55170,3 грн.

>Чистий дохід відоперацій, щопроектується : 220681 – 55170,3 = 165510,7 грн.

>Показник чистого прибутку : 26000 + 165510,7 = 191510,7 грн.

Таким чином, результатопераційноїдіяльності затретійрікстановитиме 191510,7  грн.

>Четвертийрік:

>балансовийприбуток : 504724,5 – (59038,9 + 68841,8 + 3374,6 + 26000 + 13000) = 334469,2 грн.

>Показникподатків йзборів (25%) : 334469,2 x 0,25 =83617,3 грн.

>Чистий дохід відоперацій, щопроектується : 334469,2 –83617,3 = 250851,9 грн.

>Показник чистого прибутку : 26000 + 250851,9 = 276851,9 грн.

Таким чином, результатопераційноїдіяльності зачетвертийрікстановитиме  276851,9  грн.

П’>ятийрік:

>балансовийприбуток : 490200 – (61990,8 + 70907,1 + 3509,6 + 26000 + 6500) = 321292,5 грн.

>Показникподатків йзборів (25%) : 321292,5 x 0,25 =80323,1 грн.

>Чистий дохід відоперацій, щопроектується : 321292,5 –80323,1 = 240969, 4 грн.

-Показник чистого прибутку : 26000 + 240969, 4 = 266969,4 грн.

Таким чином, результатопераційноїдіяльності зап’ятийрікстановитиме  266969,4  грн.


4.Фінансова діяльність

 

Розмірвласногокапіталу 25000 грн.задаєтьсяумовамип.16.Цікоштиінвестуються до проекту разом ізіншими й непотребуютьпогашення чивідрахуванняпроцентів ізданоїсуми.

>Короткостроковікредити в цьомуприкладі не наведено, але йцілкомреальні вбудь-якомупроекті,залежно від умів йможливостейфінансовогорозвитку підприємства.

>Довгостроковікредити (130000 грн.) вприкладівикористовуються длязакупівліобладнання.Слідзвернутиувагу наумови Поверненняосновноїсуми кредиту вданомуокремомувипадку.Початокпогашенняосновноїсуми кредитуприпадає із Першого року.Основна сума кредитупогашаєтьсярівнимичастинами. Отже,

130000 : 5 = 26000 грн. –щорічна сума дозакінченняреалізації проекту.

>Виплата дивідентів ввипадкупередбачена, але йцейпоказник, як йвищевказаний (>короткостроковікредити),реальний вбудь-якомупроекті,наприклад,якби нашепідприємство було бакціонернимтовариством тощо.

Таким чином:

>Показник
>Значення закрокамирозрахунку

1

2

3

4

5

Сальдофінансовоїдіяльності

+26000

-130000

-25000=

-129 000

26000

26000

26000

26000

Длярозрахункупоказника “>потікреальних грошей”потрібніданітаблиць № 4 й № 2.


№п/п

>Показник
>Значення закрокамирозрахунку

1

2

3

4

5

>

13 >Чистий дохід відоперацій

41375

113180

191510,7

276851,9

266969,4

889887

№п/п

>Показник

>Обладнання

>Будівля

Земля

>Інше

разом

8 >Чисталіквідаційнавартість

10530

10530

>Згідно ізрозрахункомчистий дохідреальних грошей упершийрікстановитиме:

-129 000 + 41375 = ->87625грн.

Унаступнічотири роктаінвестиції неробляться. Томузначенняпоказника п. 13 табл. 4 з іншого,третьому, четвертомурокахідентичнізначеннямпоказника “>потікреальних грошей” табл. 5..П’ятого рокузначенняпоказника “>потікреальних грошей”збільшується на сумучистоїліквідаційноївартості, щоз’являється нап’ятийрікреалізації проекту:

266969,4+10503=277472,4 грн.

>Результатифінансовоїдіяльності наведено в табл. 5.

>Таблиця 5.

>Фінансова діяльність

№п/п

 

>Показник

>Значенняпоказника закрокамирозрахунку

1

2

3

4

5

1 >Власнийкапітал

25 000

2 >Короткостроковікредити

3 >Довгостроковікредити

130 000

4 >Погашеннязаборгованості по кредитах

-26000

-26000

-26000

-26000

-26000

5 >Виплата дивідентів

6 Сальдофінансовоїдіяльності

129 000

-26000

-26000

-26000

-26000

7 >Потікреальних грошей

-87625

113180

191510,7

276851,9

277472,4

8 Сальдореальних грошей

41375

87180

165510,7

250851,9

251472,4

 

9 Сальдонагромаджених грошей

41375

128555

294065,7

544917,6

796390

“Сальдореальних грошей” :

129000 + (-87625) = 41375 грн. – за 1-їрік

-26000 + 113180 = 87180 грн. – за 2-їрік

-26000 + 191510,7= 165510,7- за 3-йрік

-26000 + 276851,9= 250851,9– за 4-йрік

-26 000 + 277472,4= 251472,4– за 5-їрік

“Сальдонагромадженихреальних грошей” >розраховується шляхом >почерговогопідсумовування.

 

5.Показникиефективності проекту

За потокомреальних грошей йприйнятоюнормою прибутку накапітал (п.4вихіднихданих)розраховуєтьсятакіпоказники (табл. 6).

>Таблиця 6.

№п/п

>Показники

>Значення закрокамирозрахунку

1

2

3

4

5

1 >Ефект відінвестиційноїдіяльності

-155000

 

 

 

 

2 >Ефект відопераційноїдіяльності

41375

113180

191510,7

276851,9

266969,4

3 >Потікреальних
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація