Реферати українською » Экономика » Основи економічного аналізу


Реферат Основи економічного аналізу

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Контрольна робота

з дисципліни

Економічний аналіз

Липецьк 2009


Завдання 1

За даними бухгалтерського балансу проаналізувати і оцінити динаміку складу і структури активів і пасивів організації. Відомості про майновому становищі й джерела фінансування активів організації відбити в табл.1.

Рішення:

За підсумками даних форми №1 заповнюємо залишки за балансом початку і поклала край року у кожному показнику. Зміна залишків розраховується як відмінність між залишками наприкінці року й залишками початку року:гр.4 =гр.3 –гр.2. Темп зростання (зниження) визначаємо за такою формулою 1:

, (1)

де - темпи зростання (зниження) показника;

 - значення показника початку року;

 - значення показника наприкінці року.

Структура активів і пасивів розраховується як ставлення значення кожного показника до спільної величині активів і пасивів відповідно, помножена на 100%. Отже, табл. 1 матиме такий вигляд.

Таблиця 1Структурно-динамический аналіз активів і пасивів організації (за даними форми №1)

Показник Залишки за балансом, тис. крб. Темп зростання (зниження), % Структура активів і пасивів, %
початку року наприкінці року зміна (+;-) початку року наприкінці року зміна (+,-)
>АКТИВЫ
1.Внеоборотние активи - всього, зокрема: 70369 64745 -5624 92,01 15,05 11,68 -3,37
1.1. Нематеріальні активи - - - - - - -
1.2. Основні кошти 70274 64215 -6059 91,38 15,03 11,59 -3,44
1.3. Незавершене будівництво - - - - - - -
1.4. Довгострокові вкладення матеріальних цінностей - - - - - - -
1.5. Довгострокові фінансові вкладення - - - - - - -
1.6. Відкладене податкові активи 95 530 435 557,89 0,02 0,10 0,08
1.7. Іншівнеоборотние активи - - - - - - -
2. Оборотні активи - всього, зокрема: 397231 489455 92224 123,22 84,95 88,32 3,37
2.1. Запаси 190660 326370 135710 171,18 40,77 58,89 18,12
2.2. Податок на додану вартість по придбаним цінностям 58 89 31 153,45 0,01 0,02 0,004
2.3. Дебіторська заборгованість (більш як через 12 місяців) - - - - - - -
2.4. Дебіторська заборгованість (протягом 12 місяців) 90887 83694 -7193 92,09 19,44 15,10 -4,34
2.5. Короткострокові фінансові вкладення 6540 8412 1872 128,62 1,40 1,52 0,12
2.6. Кошти 109086 70890 -38196 64,99 23,33 12,79 -10,54
2.7. Інші оборотні активи - - - - - - -
Разом активів 467600 554200 86600 118,52 100,00 100,00 -
ПАСИВИ
1. Капітал і резерви - всього, зокрема: 270257 301378 31121 111,52 57,80 54,38 -3,42
1.1. Статутний капітал 100000 100000 0 100,00 21,39 18,04 -3,34
1.2. Власні акції, викуплені в акціонерів - - - - - - -
1.3.Добавочний капітал 150051 155064 5013 103,34 32,09 27,98 -4,11
1.4. Резервний капітал 15 35 20 233,33 0,003 0,01 0,003
1.5.Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 20191 46279 26088 229,21 4,32 8,35 4,03
2. Зобов'язання - всього, зокрема: 197343 252822 55479 128,11 42,20 45,62 3,42
2.1. Довгострокові зобов'язання 11000 7000 -4000 63,64 2,35 1,26 -1,09
2.1.1. Позики і кредити 10890 6220 -4670 57,12 2,33 1,12 -1,21
2.1.2. Відкладене податкові зобов'язання 110 780 670 709,09 0,02 0,14 0,12
2.1.3. Інші довгострокові зобов'язання - - - - - - -
2.2. Короткострокові зобов'язання 186343 245822 59479 131,92 39,85 44,36 4,51
2.2.1. Позики і кредити 66800 58272 -8528 87,23 14,29 10,51 -3,77
2.2.2. Кредиторська заборгованість 119543 187550 68007 156,89 25,57 33,84 8,28
2.2.3. Заборгованість перед учасниками (засновниками) із виплати доходів - - - - - - -
2.2.4. Доходи майбутніх періодів - - - - - - -
2.2.5. Резерви майбутніх витрат - - - - - - -
2.2.6. Інші короткострокові зобов'язання - - - - - - -
Разом пасивів 467600 554200 86600 118,52 100,00 100,00 -

Дані табл. 1 показують, що "загальний оборот господарських коштів, тобто. активів, проти початку цього року збільшився на 86600 тис. крб., становитиме під кінець року 118,52% , що позитивний результат фінансового стану організації.

Наприкінці рокувнеоборотние активи у спільній вартості активів переключилися на 11,68%, тобто. зменшилися проти початком року в 5624 тис. крб. Це - зменшення сталося рахунок зниження вартості основних засобів на 6059 тис. крб., розмір яких вартості активів під кінець року зменшилися на 3,44%. У складівнеоборотних активів значно зросли відкладені податкові активи, темп його зростання становив 557,89%.

Оборотні активи збільшилися на 92224 тис. крб., темп його зростання становив 123,22% і під кінець року у спільній вартості активів вони почали займати 88,32%, що у 3,37% більше, порівняно з початком року.

Різке збільшення оборотних активів б'є по виробничо-фінансову діяльність і потім зміцнює фінансову стабільність організації.

Здебільшого зростання оборотних активів здійснюється рахунок зростання запасів на 135710 тис. крб., розмір яких у спільній вартості активів збільшилася на 18,12%. Слід зазначити, що протягом року обсяг коштів скоротився на 38196 тис. крб. і 10,54% у спільній вартості активів організації.

Джерела формування майна істотно збільшились протягом рахунок власного капіталу - на 31121 тис. крб., частка що його пасиві організації під кінець року зменшилася на 3,42% і став складати 54,38%. Здебільшого зростання абсолютної величини власні кошти здійснюється рахунок збільшеннянераспределенной прибутку на 26088 тис. крб. і зростання її частки пасиві організації на 4,03%.

Такий зростання розмірунераспределенной прибутку пов'язаний із тим, що поточного року організація збільшила обсяг коштів, вкладених у оборотні активи, і почала одержувати більше від поточної діяльності, що позитивної динамікою.

Проте, під кінець року частка власного капіталу пасиві організації зменшилася через більшого збільшення зобов'язань. Їх величина збільшився на 55479 тис. крб. і кінця року частка зобов'язань в пасиві збільшилася на 3,42%. Отже, співвідношення власні кошти до запозиченим стало складати: 54,38% до 45,62%.

Таке співвідношення свідчить, що поточного року організація стала залучати менше власні кошти і ставляться більш мері почала працювати рахунокзаемних коштів, що свідчить про негативною динаміці у розвитку організації.

Слід зазначити, що у загальної величинізаемного капіталу значно скоротився розмір позик і кредитів. Так довгострокові позики й кредити скоротилися на 4670 тис. крб., а короткострокові на 8528 тис. крб.

У цьому зростаннязаемних коштів відбувається переважно рахунок зростання кредиторську заборгованість, що збільшилось на 68007 тис. крб., а її частка у пасиві організації наприкінці року стала складати 33,84%, що у 8,28% більше, ніж початку року.

Важливо, що більша частина частка кредиторську заборгованість зрештою може призвести до зниженням довіри до організації з боку партнерів, клієнтів, покупців або призвести до банкрутства.

Завдання 2

За даними бухгалтерського балансу згрупувати пасиви по терміновості оплати. Провестиструктурно-динамический аналіз пасивів балансу.Рассчитать за даними балансу коефіцієнт поточної ліквідності (табл. 2).

Рішення:

За підсумками даних форми №1 (Додаток 1) заповнюємо залишки за балансом початку і поклала край року у кожної групі пасивів (табл.1).

До групиП-1 – найбільш термінові зобов'язання входить: кредиторської заборгованості (стор. 620 балансу).

До групиП-2 – короткострокові зобов'язання входять: короткострокові кредити і позики (стор. 610); резерви майбутніх витрат (стор. 630); інші короткострокові зобов'язання (>стр.660).

До групиП-3 – довгострокові зобов'язання входять все довгострокові зобов'язання (стор. 590 балансу).

До групиП-4 – кошти входять: власний капітал (>стр.490); доходи майбутніх періодів (>стр.640); резерви майбутніх витрат (стор. 650).

Темп приросту (зниження) визначаємо за такою формулою 2:

, (2)

де - темп приросту (зниження) показника;

 - значення показника початку року;

 - значення показника наприкінці року.

Питома вага у складі пасивів розраховується як ставлення значення кожної групи пасивів до спільної величині пасивів, помножена на 100%.

Зміна у повній величині розраховується як відмінність між залишками наприкінці року й залишками початку року:гр.8 =гр.4 –гр.3. А зміна у відсотках розраховуємо: грн. 9 = грн. 7 – грн. 6.

Отже, табл. 2 матиме такий вигляд.


Таблиця 2 Динаміка стану пасивів та його угруповання по терміновості оплати

>Пассиви Рядки балансу Залишки за балансом, тис. крб. Темпи приросту (зниження), % Питома вага у складі пасивів, % Зміна (+,-)
початку року наприкінці року початку року наприкінці року тис. крб. %
>П-1 Найбільш термінові зобов'язання 620 119543 187550 56,89 25,57 33,84 68007 8,28
>П-2 Короткострокові зобов'язання 610 66800 58272 -12,77 14,29 10,51 -8528 -3,77
630 - - - - - - -
660 - - - - - - -
>П-3 Довгострокові зобов'язання 590 11000 7000 -36,36 2,35 1,26 -4000 -1,09
>П-4 Власні кошти 490 270257 301378 11,52 57,80 54,38 31121 -3,42
640 - - - - - - -
650 - - - - - - -
Баланс 700 467600 554200 18,52 100,00 100,00 86600 0,00

Дані табл. 2 видно, що велику питому вагу у складі пасивів займають найбільш термінові зобов'язання, частка яких у загальної величині пасивів наприкінці року становив 33,84%, що у 8,28% більше, ніж початку року. У абсолютному вираженні найбільш термінові зобов'язання зросли на 68007 тис. крб.

Що ж до короткострокових і частка довгострокових зобов'язань, ті значення цих груп пасивів зменшилась у абсолютному вираженні на 8528 тис. крб. і 4000 тис. крб. відповідно. Там їх питому вагу у складі пасивів зменшився на 3,77% і 1,09% відповідно.

Питома вага власні кошти початку року становив 57,8%, але в кінець – 54,38%. Це свідчить про зниженні їх частки складі пасивів на 3,42%, що негативною динамікою розвитку підприємства. Однак у абсолютному вираженні сума власного капіталу під кінець року навіть збільшилася на 31121 тис. крб.

У цьому кошти залишилися пріоритетною частиною у складі пасивів організації (54,38%), а сумазаемного капіталу та іншихпривлеченних коштів (>П-1,П-2,П-3) становить складі пасивів трохи меншу частку: 45,62%.

Для оцінки фінансову спроможність організації, достатності наявних проблем неї коштів, які за необхідності можна використовувати на погашення її короткострокових зобов'язань, за даними форми №1 розрахуємо коефіцієнт поточної ліквідності за такою формулою 3:

, (3)

де - коефіцієнт поточної ліквідності;

 - оборотні активи;

 - короткострокові зобов'язання.

Отримуємо значення коефіцієнта початку року:

У найгіршому разі року:

Зміна:


Значення коефіцієнта початку року трохи вищі рекомендованого, рівного 2 і одно 2,1317. У найгіршому разі звітного року значення коефіцієнта трохи нижче рекомендованого і одно 1,9911. У цілому нині спостерігається тенденція

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація