Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Курська підшипникова компанія"


Реферат Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Курська підшипникова компанія"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Аналіз фінансово-господарську діяльність відіграє підприємствам і включає: аналіз активів і пасивів, дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпеченості власними засобами, існують і можливих замовлень, попиту й цін продукції та і т.д. Це дає змоги виявити причини кризового стану, намітити способи подолання.

Аналіз,дополняемий прогнозуванням перспективи, допомагає також визначити структуру, об'єми та джерела ресурсів, необхідні усунення збитковості.


1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ «КУРСЬКАПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНІЯ»

ЗАТ «Курська підшипникова компанія» одна із великих промислових підприємств Курської області для і важливе місце у формуванні економічної та політики регіону.

ЗАТ «Курська підшипникова компанія» було зареєстровано06.02.2002г. Перебуває за адресою: р. Курськ, вул. 3 – яАгрегатная, 23.

Основний вид діяльності: виробництво підшипників.

Статутний капітал компанії становить 256823т.р. склад акціонерів: ТОВ «>ПРОМНИХИМ» р. Москва – 129700т.р. і ВАТ «>АПЗ – 20» - 127123т.р.

У 2006 року ЗАТ «КПК» випустило 11.6 млн. штук підшипників. Обсяг виробництва до рівня минулого року становив 67%.Випущено своєї продукції суму 491150 тис. крб.среднесписочная чисельність підприємством становить 2614 людина, що менша за чисельність на 973 людини. Середня вести 1 працюючого становить 3858 крб., що у 20% вище рівня минулого року.

Чинниками,повлекшими у себе падіння виробництва, є:

- значне зростання ціни сировину (до 50%), енергетичні (до 25%) ресурси, який призвів до зростанню витрат;

- посилення цінової конкуренції на ринку, яка дозволяє встановити адекватні затратам ціни;

- знос основних фондів і потребу модернізації;

- зміцнення курсу рубля, що призвело до зниження виручки від своєї продукції зовнішньому ринку.

Основні елементи облікової політики.

1. Облікова політика з метою бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у компанії здійснюється бухгалтерією як самостійним структурним підрозділом під керуванням головного бухгалтера.

До основних засобів підприємства ставляться предмети з терміном корисного використання понад один рік.

Нарахування амортизації по основних засобів і нематеріальною активам ведеться лінійним способом.

Об'єкти основних засобів, вартістю трохи більше 10000 рублів за одиницю, і навіть придбані книжки, брошури тощо. списуються за відпускання їх у дію.

Списання матеріальних ресурсів (крім металу) у виробництві проводиться у разі собівартості кожної одиниці.

Списання у виробництві металу здійснюється за середньої собівартості.

Компанія не створює резерви по сумнівним боргах і майбутніх витрат і платежів.

2. Облікова політика з метою податкового обліку.

Виручка від і прибуток за проданих товарів з оподаткування визначається в міру їхнього відвантаження покупцям.

>Амортизацию основних засобів, які входять упервую–седьмую амортизаційні групи нараховується лінійним способом.

>Доходами від звичної діяльності визнається прибуток від продажу підшипників власного виробництва, теплоенергії, водовідведення, іншої продукції власного виробництва, покупних товарів та послуг, аптеки медсанчастини.

У перспективних планах підприємство ставить такі:

– збільшення обсягів виробництва на 10%;

– розробка заходів щодо зниження витрат за виробництво і продукції: виявлення внутрішніх резервів, кадрові перестановки, зміцнення дисципліни, впровадження нових технологій;

– технічне переозброєння підприємства,

– розробка нових товарів поліпшеного якості;

– новий, модернізація і реновація наявного устаткування;

– розширення ринку збуту з допомогою проникнення налаштувалася на нові географічні ринки, зокрема. до інших країн.

 

2. АНАЛІЗСТРУКТУРЫБАЛАНСА, АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для визначення ліквідності балансу ЗАТ «Курська підшипникова компанія» слід зіставити підсумки наведених груп (А1, А2, А3, А4 іП1,П2,П3,П4) по активу і пасиву.

На початку року:

>А1=54596+9298=63894,П1=352207;А2=135305,П2=89543;

>А3=158503+28183=186687,П3=1462;А4=279045,П4=221717.

У найгіршому разі року:

>А1=214+732=946,П1=322279;А2=171827,П2=66234;

>А3=178880,П3=59037;А4=313561,П4=217664.

Результати підрахунків за даними аналізованої організації показують, що у цій організації зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має такий вигляд:

На початку року: {А1 <П1; А2 >П2;A3 > ПЗ; А4 >П4}.

У найгіршому разі року: {А1 <П1; А2 >П2;A3 > ПЗ; А4 >П4}.


Таблиця 2

Аналіз ліквідності балансу

АКТИВ На початок періоду У найгіршому разі періоду >ПАССИВ На початокперио так У найгіршому разі періоду

>Платежний надлишок чи недолік

(+;-)

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6
Найбільш ліквідні активи (А1) 63894 946 Найбільш термінові зобов'язання (>П1) 352207 322279 -288313 -321333
>Бистрореализуемие активи (А2) 135305 171827 Короткострокові пасиви (>П2) 89543 66234 +45762 +105593
Повільно реалізовані активи (>A3) 186687 178880 Довгострокові пасиви (ПЗ) 1462 59037 +185225 +119843
>Труднореализуемие активи (А4) 279045 313561 Постійні пасиви (>П4) 221717 217664 +57328 +95897
БАЛАНС 664930 665214 БАЛАНС 664930 665214 - -

Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу протягом року яксреднедостаточную.

На початку року: Поточна ліквідність = 199199-441750=-242551

У найгіршому разі року: Поточна ліквідність = 172773-388371=-215598

Негативні значення поточної ліквідності свідчить про неплатоспроможності підприємства.

На початку року: Перспективна ліквідність = 186626-1=186625

У найгіршому разі року: Перспективна ліквідність = 178880-142=17873

Розрахунок і - оцінка фінансових коефіцієнтів платоспроможності

Загальний показник платоспроможності:

На початку року:


У найгіршому разі року:

Нормальне обмеження: L1≥1

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

На початку року:

У найгіршому разі року:

Нормальне обмеження: L2≥0,1.

>3.Коеффициент «критичної оцінки»:

На початку року:

 

У найгіршому разі року:


4. Коефіцієнт поточної ліквідності:

На початку року:

У найгіршому разі року:

>5.Коеффициент маневреності функціонуючого капіталу:

На початку року:

У найгіршому разі року:

>6.Доля обігових коштів у активах:

На початку року:

У найгіршому разі року:

7. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами:

На початку року:

У найгіршому разі року:

L70,1 (що більше, краще).

Таблиця 3

Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність

Коефіцієнти платоспроможності На початок періоду У найгіршому разі періоду Відхилення

1. Загальний показник ліквідності (L1)

0,47 1,3 -0,83

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (L2)

0,14 0,002 +0,14

3. Коефіцієнт «критичної оцінки» (L3)

0,45 0,44 +0,01

4. Коефіцієнт поточної ліквідності (L4)

0,87 0,91 -0,04

5. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу (L5)

-3,34 -4,87 +1,53

6. Частка обігових коштів у активах (L6)

0,58 0,53 +0,05

7. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (L7)

-0,15 -0,27 +0,12

Загальний показник ліквідності зросла з 0,47 до 1,3 й відповідає нормальному значенням (L1≥1).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,14 до невиправдано низького значення 0,002 нормального значенні L11, що свідчить про фінансової нестійкості підприємства.

Коефіцієнт «критичної оцінки» мало змінився, та його значення відповідає нормальному та її значення відповідає нормальному (L3≈1).

Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився, але з значно. Значення одеського форуму відповідає нормальному (L4≥1,5).

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу має від'ємного значення і спостерігається його зниження. Зменшення цього показника – є фактом позитивним.

Частка обігових коштів у активах збільшилася також і відповідає нормальному значенням (L6≥0,5).

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами має від'ємного значення і протягом цього періоду спостерігається його зниження. Значення одеського форуму відповідає нормальному, що свідчить про фінансової нестабільності підприємства.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності:

Коефіцієнт втрати платоспроможності:

Якщо коефіцієнт приймає значення менше 1 (як у нашому разі), це засвідчує лише тому, що з організації у найближчим часом немає реальній можливості поголовно відновити платоспроможність.

>Т.о. можна дійти невтішного висновку у тому, більшість фінансових коефіцієнтів платоспроможності відповідають нормальним значенням, що свідчить про неплатоспроможності підприємства.

 

3. АНАЛІЗОТНОСИТЕЛЬНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ІЛИКВИДНОСТИ

Коефіцієнт концентрації власного капіталу чи коефіцієнт автономії ():

На початку року: =221717/664930=0,43.

У найгіршому разі року: =217664/665214=0,33.

Завбільшки зворотної є коефіцієнт фінансової залежності:

На початку року: =664930/221717=2,99.

У найгіршому разі року: =665214/217664=3,06.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу ():

На початку року: =221717-279045/221717=-0,23.

У найгіршому разі року: =217664-313561/217664=-0,44.

Чим більший його значення, краще фінансове становище. Оптимальний значення коефіцієнта одно 0,5. На даному підприємстві значення даного коефіцієнта нижче оптимального бачимо його зниження, що свідчить про нестійкому фінансовий стан.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (коефіцієнт заборгованості):

На початку року: =443213/664930-561748=4,3.

У найгіршому разі року: =447550/665214-604104=7,3.

Нормативне значення показника становить 0,5—1. Критичний його значення одно одиниці. Перевищення суми заборгованості цьому підприємстві над сумою власні кошти сигналізує у тому, що "фінансове стійкість підприємства під сумнівом.

Дані про заборгованості підприємства необхідно зіставляти з боргами дебіторів:

На початку року: =135305/103182=1,3.

У найгіршому разі року: =171827/61110=2,8.

Частку довгострокових пасивів у складівнеоборотних активів визначає коефіцієнт структури довгострокових вкладень ():

На початку року: =1462/279045=0,01.

У найгіршому разі року: =59037/313561=0,18.

Порівняно невеличке значення цієї показника говорить про ненадійності підприємства міста і низьку якість стратегічного планування.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів():

На початку року: =1462/1462+221717=0,01.

У найгіршому разі року: =59037/59037+217664=0,27.

Коефіцієнт структури позикового капіталу ():

На початку року: =1462/443213=0,003.

У найгіршому разі року: =59037/447550=0,13.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власні кошти ():

На початку року: =443213/221717=1,99.

У найгіршому разі року: =447550/217664=2,06.

Коефіцієнт поточної ліквідності:

На початку року:

У найгіршому разі року:

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

На початку року:  

У найгіршому разі року:

Нормальне обмеження: Доа≥0,1.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності (До):

До=

Якщо До < 1 — в підприємства немає реальній можливості поголовно відновити свою платоспроможність найближчим часом.

Коефіцієнт швидкої ліквідності:

На початку року:

У найгіршому разі року:

Задовольняє зазвичай співвідношення 0,7—1,0.

Коефіцієнти платоспроможності і ліквідності

Коефіцієнти платоспроможності і ліквідності На початок періоду У найгіршому разі періоду Відхилення
1. Коефіцієнтавтономии(К3..1) 0,43 0,33 +0,1
2. Коефіцієнт фінансової залежності (>К3.2) 2,99 3,06 -0,07

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (>К3.3)

-0,23 -0,44 0,21
>4.Коеффициент концентрації позикового капіталу (>К3.4) 4,3 7,3 -3
>5.Коеффициент структури довгостроковихвложений(К3.5) 0,01 0,18 -0,17
6. Коефіцієнт довгострокового залучення позиковихсредств(К3.6) 0,01 0,27 -0,26
7. Коефіцієнт структури позикового капіталу (>К3.7) 0,003 0,13 -0,127
8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власнихсредств(К3.8) 1,99 2,06 -0,07

9. Коефіцієнт поточної ліквідності (>Кт)

0,87 0,91 -0,04
>10.Коеффициент абсолютної ліквідності (>Ка) 0,14 0,002 -0,13

11. Коефіцієнт швидкої ліквідності (>Кб)

0,45 0,31 +0,14

>Минимально допустимим значенням коефіцієнта автономії прийнято вважати величину більше 0,5. На уже згадуваному підприємстві значення даного коефіцієнта нижче припустимого бачимо його зниження з 0,43 до 0,33. Це засвідчує високу залежність підприємства від позикових коштів, отже про несприятливій фінансовій ситуації.

Коефіцієнт фінансової залежності зросла з 2,99 до 3,06.

Коефіцієнт маневреності має негативного значення, яка відповідає нормальному (0,5). Протягом аналізованого періоду спостерігається його зниження.

Значення коефіцієнта концентрації позикового капіталу зросла з 4,3 до 7,3, що негативним чинником підприємствам.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень зросла з 0,01 до 0,18. Порівняно невеличке значення цієї показника говорить про ненадійності підприємства міста і низьку якість стратегічного планування.

Коефіцієнт структури позикового капіталу збільшився на 0,127.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власні кошти збільшився. Якщо врахувати, що критичним обмеженням коефіцієнта є 1, можна відзначити, що протягом року його значення не відповідало нормативному. Дані значення коефіцієнта свідчить про високого рівня фінансового ризику для кредиторів і нестійкому фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився, але з значно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,14 до невиправдано низького значення 0,002 нормального значенні L11, що свідчить про фінансової нестійкості підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності знизився з 0,45 до 0,31, що ні відповідає нормальному значенням.

>Т.о внаслідок аналізу відносних показників фінансове становище підприємства можна охарактеризувати як кризовий.

4. АНАЛІЗАБСОЛЮТНЫХ ІОТНОСИТЕЛЬНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ФІНАНСОВОЇУСТОЙЧИВОСТИ

Найбільш узагальнюючим абсолютним показником фінансової стійкості підприємства є надлишок чи недолік джерел коштів на формування запасів і витрат, тобто різницю між величиною джерел засобів і величиною запасів і витрат.

Загальна величина запасів:

На початку року:ЗЗ=158503+28183=186686

Нарешті року:ЗЗ=156794+22086=178880

Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників

>1.Наличие власних оборотних засобів:

На початку року: СОС = 221717-279045-385885=-443213

Нарешті року: SOS= 217664-313561-351653=-447550

>2.Наличие власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (функціонуючий капітал):

На початку року:КФ=221717+1462-279045=-55866

У найгіршому разі року:КФ=217664+110336-313561=14439

>3.Общая величина основні джерела формування запасів і витрат:

На початку року:ВИ=221717+1462+89543-279045=33677

У найгіршому разі року:ВИ=217664+110336+66092-313561=80531

Трьом показниками наявності джерел формування запасів і витрат відповідає три показника забезпеченості запасів і витрат цими джерелами:

>1.Излишек (недолік) власних оборотних засобів:

На початку року:Фс=-443213-186686=-629899

У найгіршому разі року:Фс=-447550-178880=-626430

 >2.Излишек (недолік) власних і частка довгострокових позикових джерел:

На початку року:Фт=-55866-186686=-242552.

У найгіршому разі року:Фт=14439-178880=-164441.

>3.Излишек (недолік) загального розміру основні джерела:

На початку року:Фо=33677-186686=-153009

У найгіршому разі року:Фо=80531-178880=-98349

З допомогою трьох показників (>Фс,Фт, Фо) визначаєтьсятрехкомпонентний показник типу фінансового стану: P.Sі = 1, при Фі>0 і P.Sі = 0, при Фі<0.

На початку року:S=(0; 0; 0) - кризовий фінансове становище.

У найгіршому разі року:S=(0; 0; 0) – кризовий фінансове становище.

Крім абсолютних показників фінансову стабільність характеризують і відносні показники.

>1.Коеффициент забезпеченості власними засобами (>Косс):

На початку року:Косс=221717-279045/385885=-0,15

У найгіршому разі року:Косс=217664-313561/351653=-0,27

>2.Коеффициент маневреності власного капіталу (>Км):

На початку року:Км=221717-279045/221717=-0,26

У найгіршому разі року:Км=217664-313561/217664=-0,44

>3.Индекс постійного активу (Ia):

На початку року:Ia=279045/221717=1,23

У найгіршому разі року:Ia=313561/217664=1,44

>4.Коеффициент довгострокового залучення позикових коштів (>Кдпа):

На початку року:Кдпа=1462/1462+221717=0,01

У найгіршому разі року:Кдпа=59037/59037+217664=0,21

>5.Коеффициент автономії (>Ка):

На початку року:Ка=279045/644930=0,43

У найгіршому разі року:Ка=217664/665214=0,33

>6.Коеффициент співвідношення позикових і власні кошти (>Кзс):

На початку року:Кзс=443213/221717=1,99.

Нарешті року:Кзс=447550/217664=2,06.

Показники платоспроможності

Показники платоспроможності На початок періоду У найгіршому разі періоду Відхилення
1. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (>Косс) –0,15 –0,27 +0,12
2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (>Км) –0,26 –0,44 +0,18
3. Індекс постійного активу (Ia)
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація