Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансової діяльності підприємства


Реферат Аналіз фінансової діяльності підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Інститут економіки, управління і право (р. Казань)

>Набережночелнинский філія

>Экономико–правовой коледж

Аналіз фінансової складової діяльності підприємства

(курсова робота)

Виконавець: студент III курсу Сипка А.В.

Науковий керівник: викладачБушмелеваЛ.М.

>НабережниеЧелни - 2007


ПЛАН

 

Запровадження.. 3

Глава I. Роль економічного аналізу фінансової звітності. 4

1.1. Економічний аналіз під час початку ринкових відносин 4

1.2. Джерела фінансового аналізу підприємства. 7

1.3. Основні прийоми аналізу фінансової звітності. 12

Глава II Характеристика фінансові показники й методику їх розрахунків 15

2.1.Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу. 15

2.2. Аналіз структури пасиву балансу. 17

2.3. Аналіз структури активу балансу. 21

2.4. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 22

2.5. Аналіз ефективність використання капіталу. 24

2.6. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності. 24

2.7. Оцінка зони беззбитковості підприємства. Побудова графіка 27


Запровадження

У разі переходу на ринкові відносини правильно вироблена господарська стратегія, оптимально складений план економічного розвитку, облікова політика, систему управління й економічна аналіз разом забезпечують фінансову стабільність. Фінансова стійкість є наслідком взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин, отже, визначається сукупністюпроизводственно - господарських та фінансових чинників.

Ефективне використання всіх видів ресурсів - чинників, зниження витрат і зростання дохідності основне завдання діяльності господарюючого суб'єкту. Визначальна роль реалізації даних завдань належить економічному аналізу.

Фахівець у сфері діяльності повинна володіти своєчасними прийомами і всіма засобами економічного аналізу, що дозволяють об'єктивно оцінити ситуації у економіки та прийняти оптимальні управлінські рішення будь-якому рівні господарювання.

Економічний аналіз пов'язані з поруч наукових дисциплін. Передусім з курсами "Економічна теорія", "Менеджмент і управління виробництвом", "Статистика", ">Микроекономика (Економіка підприємства)", "Бухгалтерський облік", "Фінанси і кредиту".

Успішне засвоєння основ економічного аналізу та практичне застосування прийомів та способів є можливими лише за умови засвоєння перелічених дисциплін.

У маркетингової системі все починається і закінчується ринком. Наявність або відсутність попиту продукцію визначає фінансовий результат (прибуток або збиток). Особливе місце у управлінському аналізі займають аналіз ризику незатребуваною продукції і на оцінки чинників з ризиком незатребуваною продукції і на фінансові результати.


Глава I. Роль економічного аналізу фінансової звітності

1.1. Економічний аналіз під час початку ринкових відносин

Особливість економічного аналізу, у умовах ринкових відносин – це суттєва зміна його завдань та зняття функцій, щовлечет зміну його методологією й методики. З орієнтацією виробничої, посередницької та інших видів діяльності на вимоги як внутрішнього, і зовнішнього ринку виникають цілком нові не традиційні нашій господарської практики завдання, реалізовані у межах маркетингової діяльності підприємства. Слід зазначити двоїстий характер що застосовуються у маркетингу методів і прийомів аналізу.

З одного боку, аналіз комерційної діяльності постає як засіб реалізації функції маркетингу, з іншого - як функція управління маркетингової діяльністю загалом. У першому випадку застосовується методичний апарат для аналізу внутрішньої і до зовнішньої середовища, у якому функціонує підприємство, аналізу ринків виробників сировини й споживачів, конкурентоспроможності продукції, експонованих послуг, від попиту й збуту, формування цінової газової політики. У другому –сопоставляются видатки зміст маркетингової служби й вплив результатів її функціонування формування прибутку. Результати даного аналізу є частина аналітичних розробок, здійснюваних у межах аналізу всієї господарську діяльність підприємства.

Ринкова економіка характеризується динамічністю ситуацій, як комерційної діяльності підприємства, і його довкілля. У умовах найбільше значення набуває оперативний чи ситуаційний комерційний аналіз. Особливість ситуаційного аналізу – його комплексність, що дозволяє за станом певну дату оцінити характер змін ринку, позитивні й негативні результати фінансової складової діяльності, своєчасно сформувати рекомендації і деякі висновки і розробити тактики маркетингу і поточних планів підприємства.

Важлива функція маркетингу – ціноутворення й визначення цінової газової політики. Крім калькуляції собівартості товарів та послуг з урахуванням середньої норми прибутку, цінову політику визначається з урахуванням аналізу комерційної діяльності, що, зрештою, визначає рівень договірних цін. Особливість формування договірних цін – використання системи комерційних правок ціні, кількісне значення яких залежить від конкретних умов договору. Разом про те при остаточному узгодженні договірних цін. Можлива їх коригування залежно від результатів ситуаційного аналізу комерційної діяльності на даний момент підписання угоди чи договору. Істотно впливає у своїй надають фінансове ситуацію і платоспроможність підприємства.

Особливою завданням економічного аналізу, у сучасних умовах є дослідження комерційного ризику. Витратний метод, існуючий раніше, адміністративно – командне управління, широко поширене практика дотування збиткових підприємств замінюються гнучкою комерційної системою, справді пов'язаної часто з конкурентної непередбачуваністю, з великим комерційним ризиком. У економічних структурах розвинених капіталістичних держав є спеціальні науково – дослідницькі підрозділи, розробляють методику аналізу комерційного ризику.

Подолати виникаючі проблеми з найменшим ризиком можна за двох неодмінних умов:

по-перше, з допомогою організації докладного аналізу витрат живогоовеществленного праці, регулярного обліку, контролю та аналізу собівартості у процесі виробництва та реалізації продукції (промислового й споживчого призначення). Тут першорядне роль належить виробничу краще й торгової калькуляції. Саме він повинна навести вірний курс у вільний економіку. Поки діюча практика вільного ціноутворення найменше спирається на точні калькуляційні розрахунки у промисловості, сільському господарстві торгівлі.Наблюдающийся цінове свавілля, вільна "накрутка" цін багато в чому народжуються крайнім ослабленням, а де й в повній відсутності контролю та аналізу з боку суспільства за процесом ціноутворення;

по-друге, кардинальної перебудовою аналізу споживчого попиту умовах лібералізації цін. Вивчення споживчого попиту завжди було слабким місцем нашої економіки. Централізованефондирование, складна систему управління товарними потоками,многозвенная система проходження будь-якого товару робили його шлях від виробника дуже складним. Міжнародний підхід, світової стандарт, мудро виражений у формулі "особисто від виробника до рота споживача", часто-густо порушувався.

Тільки рішуче розширення виробництва та випуску товарів, наповнення прилавків продуктами харчування та інші товарами першої необхідності можуть вивести економіку на принципово новий шлях розвитку. Інакше – товарний дефіцит, який породжує "цінове свавілля".

Передумовою оперативного аналізу підприємстві є використання комп'ютерних технологій збору, опрацювання і збереження оперативної економічної інформації. Факт істотного відставання торгівлі країни від загальноприйнятих стандартів комп'ютеризації загальновідомий і вимагає додаткової констатації. Звідси невирішеність завдання оперативного обліку товарної реалізації у торгівлі, що, своєю чергою, є найсуттєвіше чинником, стримуючим запровадження у практику методів оперативного аналізу управління.

Одне з найважливіших умов організації оперативного аналізу є міцна, уніфікована інформаційна база. Міністерство фінансів розроблено й затверджено План рахунків бухгалтерського обліку фінансово – господарську діяльність підприємства, єдині форми бухгалтерської звітності.

1.2. Джерела фінансового аналізу підприємства

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового становища господарюючого суб'єкту є:

- інформацію про технічну підготовку виробництва,

- нормативна інформація,

- планова інформація (бізнес-план),

- господарський (економічний) облік, оперативний (оперативно-технічний) облік, бухгалтерський облік, статистичний облік.

- звітність (публічна фінансова бухгалтерська звітність (річна), квартальна звітність (>непубличная, що є комерційну таємницю), вибіркова статистична і фінансова звітність (комерційна звітність, вироблена спеціальними вказівкам), обов'язкова статистична звітність),

-інша інформація (публікації у пресі, опитування керівника).

У складі річного бухгалтерського звіту підприємства представляють такі форми:

- форма №1 "Бухгалтерський баланс". У ньому фіксується вартість (грошовий вираз) залишківвнеоборотних і оборотних активів капіталу, фондів, прибутку, кредиторів і позик, кредиторську заборгованість та інші пасивів.Баланса містить узагальнену інформацію про стан господарських коштів підприємства, які входять у актив, і вибір джерел етапі їх утворення, складових пасив. Цю інформацію представляється "На початку року" і "У найгіршому разі року", як і дає можливість аналізу, зіставлення показників, виявлення його зростання чи зниження. Проте свій відбиток у балансі лише залишків це не дає можливість відповісти на питання власників та інші зацікавлених служб.Нужди додаткові докладних відомостей як про залишках, а й руху господарських коштів та їхнього джерел. Це досягається підготовкою наступних форм звітності:

- форма №2 "Звіт прибутки і збитках",

- форма №3 "Звіт про рух капіталу",

- форма №4 "Звіт про рух коштів",

- форма №5 "Додаток до бухгалтерського балансу",

- ">Пояснительная записка" з виклад основних чинників, вплинули у звітній року підсумкові результати діяльності підприємства, з оцінкою фінансового становища.

Основним джерелом інформації щодо фінансового аналізу є бухгалтерський баланс. Він є найбільш інформативною формою для аналізу та оціни фінансового становища. Баланс відбиває стан майна, власного капіталу та зобов'язання господарюючого суб'єкту на певну дату.

На відміну від балансів, які у плануванні і аналізі, бухгалтерський баланс є систему моментальних

показників, характеризуючих стан коштів у певну дату.

Баланс виділяють на самостійну звітну одиницю, доповненням якої є звіт, який розшифровує дані, які у балансі.

Бухгалтерський баланс, його сутність.

Бухгалтерський баланс розкриває майнове і фінансовий становище підприємства з погляду джерел фінансових ресурсів (власний і позиковий капітал), і навіть розміщення залученого капіталу підприємства у економічні ресурси (активи). Звітні показники балансу за своїм характером дозволяють виявляти абсолютні і відносні показники активів, зобов'язань та власного капіталу тільки через стан на звітну дату.

Показники балансу відповідають з даними Головної книжки іншого аналогічного регістру, сальдо рахунків у тому числі переносяться на відповідні статті балансу. Обов'язковою є ув'язка даних бухгалтерського балансу з результатами інвентаризації, які проводиться перед упорядкуванням річного звіту.

За всіма показниками балансу наводяться дві графи: " На початок звітного періоду" і " У найгіршому разі звітного періоду", у своїй дані вступного балансу початку періоду повинні відповідати даним заключного балансу наприкінці минулого періоду. Якщо за звітний період змісті окремих статей чи структурі балансу відбулися зміни, то дані за попередній період слід перегрупувати, щоб забезпечити порівняння звітних даних.

За зовнішнім виглядом бухгалтерський підприємства є двосторонню таблицю. Ліва частина називається актив і має дані про склад і розміщення майна підприємства. Права сторона називається пасив і має відомостей про джерелах виникнення даного майна України та з його цільовим призначенням.

Результати по активи і пасиви балансу мають обов'язково зійтися. Актив і пасив балансу поділяються на розділи й окремі статті. Актив і двох розділів: ">Внеоборотние активи" і "Оборотні активи".Пассив складається з трьох розділів: "Капітал і резерви", "Довгострокові зобов'язання" і "Короткострокові зобов'язання".

Усередині розділів виділяються підрозділи за групами однорідних видів майна чи зобов'язань. Активні статті розташовуються за рівнем зростаючій ліквідності майна; а статті пасивів – за рівнем зростання терміновості погашення. Кожний рядок балансу має власний номер (код) і з підсумковим рядкам наводяться шифри рахунків, залишками (сальдо) яких сформована значення відповідної статті.

Розділ I. ">Внеоборотние активи". Цей поділ активу складається з таких підрозділів: "Нематеріальні активи", "Основні кошти", ">Незавершенное будівництво", ">Доходние вкладення матеріальних цінностей", "Довгострокові фінансові вкладення", "Відкладене податкові активи", "Іншівнеоборотние активи".

Розділ II. "Оборотні активи". Тут показані підрозділи: "запаси", "податку додану вартість поприобретенним цінностям", "Дебіторська заборгованість", "Короткострокові фінансові вкладення", "Кошти", "Інші оборотні активи".

Розділ III. "Капітал і резерви". Тут показується власний капітал. У ньому виділено такі показники: "Статутний капітал", "Власні акції, викуплені в акціонерів", ">Добавочний капітал", "Резервний капітал", зокрема: резерви, освічені відповідно до законодавством і резерви, освічені відповідно до установчими документами; ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)".

Розділ IV. "Довгострокові зобов'язання" цей розділ пасиву складається з таких підрозділів: "Позики і кредити", "Відкладене податкові зобов'язання", "Інші довгострокові зобов'язання".

Розділ V. "Короткострокові зобов'язання". Містить кілька підрозділів: "Позики і кредити", "Кредиторська заборгованість", "Заборгованість учасникам (засновникам) із виплати доходів", "Доходи майбутніх періодів", "Резерви майбутніх витрат", "Інші короткострокові зобов'язання"

>Отчет прибутки і збитках.

>Отчет прибутки і збитках формується в такий спосіб, що у ньому відбиваються економічні обертів підприємства заотчетний період, що дають прибутки від роботи і пов'язані з веденням ділову активність витрати. Економічний ефект обороту від скоєння господарських операцій виявляється у перевищенні доходами витрат, тобто у освіті прибутку звітного періоду. Формування фінансового результату, з припущення безперервністю діяльності підприємства, призводить до того, що прибуток визначаєтьсяучетним способом методом нарахування. Доходи й витрати підприємства розглядаються у зв'язку з рухом активів та зобов'язання, що призводить до приросту власного капіталу.

Підприємство представляє зазначенуотчетную форму як односторонньої таблиці, що містить такі розділи і екологічні показники.

Розділ "Доходи зі звичайних видам діяльності".

Цей розподіл включає у собі: виручку від продажу (реалізації) товарів, продукції, робіт чи послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів); собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг; валову прибутку; комерційні витрати; управлінські витрати; прибуток (збиток) від продажу.

Розділ "Інші доходи і".

Тутотражаются доходи і, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування активів організації, ні з передачею за плату прав на об'єкти промислової та інтелектуальної власності; з продажем та іншихвибитием основних засобів чи іншого майна, з через участь у статутних капіталах інші організації; із відсотками,уплачиваемими чи одержуваними по кредитним зобов'язанням і позики, позареалізаційні доходи і.

Розділ "Прибуток (збиток) до оподаткування".

Окремою рядком показані відкладені податкові зобов'язання і поточний податку з прибутку.

Розділ "Торішній чистий прибуток (збиток) звітного періоду".

У розділісправочно наводяться даних про постійних податкові зобов'язання, базової прибутку (збитку) на акцію,разводненной прибутку (збитку) на акцію.

У розшифровці окремих прибутків і збитків наводяться дані за звітний і попередні періоди про окремих видах прибутків і збитків, у якій окремими рядками демонструються: штрафи, пені і неустойки; прибуток (збиток) минулих років; відшкодування

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація