Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансової діяльності підприємства


Реферат Аналіз фінансової діяльності підприємства

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Анотація.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз фінансового становища підприємства, як інструмент щодо заходів щодо поліпшення його фінансового становища і стабілізації становища. Аби поставленої мети, у "справжній дипломної роботі було розглянуто найважливіші моменти, і напрями у проведенні фінансового аналізу, як теоретично, і практично. основні напрями для поліпшення фінансового становища підприємства аргументовані і підкріплені теоретичними висновками і практично розрахунками.

Основою цієї роботи стала бухгалтерська інформація за досліджуваний період1999-2000г.г.

Робота складається з трьох глав : “Значення і сутність аналізу фінансового становища підприємства як інструмент прийняття управлінського рішення”; “Аналіз фінансового становища підприємства з прикладу спеціалізованого ремонтно-будівельного управлінняФрайз” ; “основні напрями поліпшення фінансового становища підприємства”, включаючи аналітичні таблиці .

За виконання справжньої роботи було використані спеціальнілитературно-справочние джерела : фінансові довідники, підручники , Положення та інструкції Мінфіну, тощо. буд.

Ця робота є реальне відбиток фінансового стану підприємства з урахуванням методики, застосовуваної підприємствам будівельної індустрії, і пропозиції з проведення цілого ряду заходів, корисних для стабілізації і оздоровлення фінансового становища досліджуваного об'єкта.


Зміст стор.

Запровадження

 

Глава 1. Значення і сутність аналізу фінансового становища підприємств як інструмент прийняття управлінського рішення.

1.1. Значення фінансового аналізу, у сучасних умовах. 7

1.2. Види фінансового аналізу. 9     

1.3 Класифікація методів і прийомів аналізу. 10 1.4 Формування фінансових результатів підприємства. 12 1.5 Система показників, характеризуючих фінансове становище підприємства. 16 1.5.1. Показники оцінки майнового становища. 18

1.5.2 Оцінка ліквідності і платоспроможності. 18

1.5.3 Оцінка фінансової стійкості. 19

1.5.4 Оцінка ділову активність. 20

  1.5.5 Оцінка рентабельності. 21

1.5.6 Оцінка становища над ринком цінних паперів. 21

          1.6 Аналіз балансу підприємства його структури. 22

>1.7.Стратегия запобігання неспроможності (банкрутства) фірми і нові методи її прогнозування. 27

Глава 2. Аналіз фінансового становища підприємства з прикладу спеціалізованого ремонтно-будівельного управління “>Фрайз”

>2.1.Характеристика підприємства міста і основні техніко-економічні показники його роботи. 32

>2.2.Анализ структури вартості майна підприємства 35 і коштів, вкладених у нього.                                                   

>2.3.Оценка ліквідності і платоспроможності підприємства. 45

>2.4.Анализ структури капіталу і втратити фінансове стійкості. 49

>2.5.Анализ ділову активність підприємства. 52

>2.6.Анализ рентабельності. 63

>3.Основние напрями поліпшення фінансового становища підприємства.                                                                                        74

Укладання.                                                                                         92

Список використаних джерел.                                             94

Запровадження.

Ринкова економіка Російській Федерації набирає все більшої сили. Разом із нею набирає сили й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу.

У середовищі сучасних економічних умов діяльність кожного господарського суб'єкта предмет уваги велике коло учасників ринкових від ношень, що у результатах його функціонування.

Щоб забезпечувати виживання підприємства у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно передусім, вміти реально оцінювати фінансові стану своїм підприємства і існуючихпотенциальних конкурентів. Фінансове становище – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Проте одного вміння реально оцінювати фінансове становище замало успішного функціонування підприємства міста і досягнення ним поставленої мети.

Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити лише прийняти правильне управління рухом фінансових ресурсів немає і капіталу, що є на розпорядженні.

У ринковій економіці які вже сформувалася самостійне напрям що дозволяє вирішувати ряд поставлених вами завдань, відоме як “Фінансове управління” чи “Фінансовий менеджмент”.

Фінансовий менеджмент як наука має складну структуру. Однією зі складових його частин є фінансовий аналіз, який базується на даних бухгалтерського обліку та ймовірнісних оцінках майбутніх чинників господарському житті. Зв'язок бухгалтерського обліку з міським управлінням очевидна. Управляти – отже приймати рішення. Управляти – отже передбачити, а цього потрібні мати гідної інформацією.

У зв'язку з цим бухгалтерська звітність стає інформаційної основою наступних аналітичних розрахунків, необхідні прийняття управлінські рішення.

Рішення фінансового характеру точні настільки, наскільки годиться і об'єктивна інформаційна база.

Фінансовий менеджмент виходить з кількох основних концепціях: тимчасова цінність грошових ресурсів, грошові потоки, фінансовий ризик, ціна капіталу, ефективний ринок та ін.

Для фінансового менеджера тимчасова цінність грошових ресурсів має особливе значення, що у аналітичнихрасчетах доводиться порівнювати грошові потоки, які генеруються різні періоди часу.

У справжніх умовах фінансовий менеджер стає однією з ключових постатей для підприємства. Він відповідальний постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання тієї чи іншої способу розв'язання прийнятого керівництвом підприємства, і товарної пропозиції найприйнятнішого варіанта дії.  

Діяльність фінансового менеджера загалом, вигляді то, можливо представлена такими напрямами: загальний фінансовий аналіз політики та планування; забезпечення підприємства фінансових ресурсів (управління джерелами коштів), розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика).

Отже, успішне фінансове управління спрямоване на:

­­– виживання фірми за умов конкурентної боротьби

– запобігання банкрутства й значних фінансових невдач

–лидерств боротьби з конкурентами   

– прийнятні темпи зростання економічного потенціалу фірми

– зростання обсягів виробництва та реалізації 

– максимізація прибутку

– мінімізація витрат

– забезпечення рентабельною роботи фірми

це і є мета фінансового менеджменту.

Мета цієї дипломної роботи залежить від вивченні методів аналізу фінансового становища, як інструментів прийняття управлінського рішення і формування, цій основі, практичних рекомендацій та висновків.

Об'єктом дипломного дослідження є державне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління “>Фрайз” Основними завданнями підприємства є:

– будівництво і введення на дію виробничих потужностей та об'єктів соціальної сфери, випускати продукцію, надання послуг населенню, випуск товарів народного споживання

– виконання завдань зі створенню виробничих потужностей для державних потреб і конверсії

– виконання робіт у надзвичайні ситуації стихійного характеру.

Предметом дослідження є саме методика аналізу фінансової складової діяльності і практика застосування їх у управлінської діяльності.

>Анализационний період охоплює роки роботи підприємства, т. е. 2000 і 2001 року.

У процесі підготовці дипломної роботи використовувалися матеріали бухгалтерської звітності й різні методичні джерела ( бухгалтерський баланс з додатками, статична звітність затверджені Мінфіном і Держкомстатом Російської Федерації, система показників оцінки фінансово-господарську діяльність по У. У.Ковалеву ).

Аналіз фінансового становища підприємств різної форми власності знайшов з відображення у багатьох джерелах наукової літератури•.

Вони розглядалися такі поняття, використовувані у дипломній роботі: фінанси підприємства; фінансове становище; види, методи лікування й прийоми фінансового аналізу; система показників, характеризуючих фінансове становище; аналіз фінансової звітності і структури балансу; оцінкаплатежеспособности, стійкості, підприємства.

Структурно дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.

——————————————————

• РМ: – Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу, Єфімова Про. У. Фінансовий аналіз,Ковалев У. У. Фінансовий аналіз,Холт Роберт М. Основи фінансового менеджменту, Абрамов А. Є. Основи аналізу господарської фінансової та інвестиційної діяльності. 


 

Глава 1. Значення і сутність аналізу фінансового становища підприємства як інструмент прийняття управлінського рішення.

1.1. Значення фінансового аналізу, у сучасних умовах

      Фінанси підприємства - економічна категорія, особливість якої у сфері його дії і властивих їй функції.

Сучасна фінансову систему держави з централізованих і децентралізованих фінансів.

"Фінанси - це сукупність економічних грошових відносин, що виникають у процесі виробництва та реалізації продукції, які включають формування та використання грошових доходів, забезпечення кругообігу засобів увоспроизводственном процесі, організацію взаємин з іншими підприємствами, бюджетом, банками, страховими організаціями та ін."

Виходячи з цього, фінансова робота для підприємства передусім спрямовано створення фінансових ресурсів у розвиток, з метою забезпечення зростання рентабельності, інвестиційній привабливості, т. е. поліпшення стану підприємства.

Фінансове становище - це сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Оскільки, мета аналізу не тільки не стільки у цьому, щоб і оцінити фінансове становище підприємства, але й у тому, щоб постійно проводити, спрямовану з його поліпшення.

Аналіз фінансового становища показує, за якими конкретним напрямом потрібно поводитися роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти і найслабші позиції з фінансовий стан підприємства.

Оцінка фінансового становища можуть виконати з різноманітною ступенем деталізації залежно від України цілі аналізу, наявну інформацію, програмного, технічного і кадровому забезпеченню. Найдоцільнішим є виділення процедур експрес-аналізу і поглибленого аналізу фінансового становища. Фінансовий аналіз дає можливість оцінити:

- майновий стан підприємства;

- ступінь підприємницького ризику;

- достатність капіталу поточної роботи і довгострокових інвестицій;

- потреба у додаткових джерела фінансування;

- спроможність до нарощуванню капіталу;

- раціональність залучення позикових коштів;

- обгрунтованість політики і розподілу і використання прибутку.        

Основу інформаційного забезпечення аналіз фінансового становища повинна бути бухгалтерська звітність, що є єдиної в організацію всіх деяких галузей і форм власності.

Воно складається з форм бухгалтерської звітностіУтвержденной Міністерство фінансів Російської Федерації, наказав від 27 березня 1996 року № 31 для бухгалтерської звітності 1996 року, саме бухгалтерського балансу; звіту про фінансові результати та його використанні - форма № 2; довідка до форми № 2 і мережні додатки до бухгалтерського балансу, форма № 5, і навіть статистична звітність за працею і собівартості Затверджена ДержкомстатомР.Ф.

Результати фінансового аналізу дозволяють виявити уразливі місця, які потребують уваги, розробити і заходи щодо від їхньої ліквідації.

Відомо, що прийняття управлінські рішення більшою мірою мистецтво, ніж наука. Результат виконаних формалізованих аналітичних процедур перестав бути чи з крайнього заходу ні бути єдиний критерій для того чи іншого управлінського рішення. Результатів аналізу - "матеріальну основу" управлінські рішення, прийняття яких грунтується на інтелекті, логіці, досвіді, особистих симпатіях і антипатіях особи, приймаючої рішення.

Усе це вкотре свідчить у тому, що фінансова аналіз у сучасних умовах стає елементом управління, інструментом оцінки надійності потенційний партнер.

Необхідність поєднання формалізованих і неформалізованих процедур у процесі управлінські рішення накладає відбиток як у порядок підготовки документів, і на послідовність процедур аналізу фінансового становища. Саме таке розуміння логіки фінансового аналізу є найбільш відповідним логіці функціонування підприємства у умовах ринкової економіки.

Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу господарську діяльність; коли він грунтується на даних лише бухгалтерської звітності - зовнішній аналіз; внутрішньогосподарський аналіз то, можливо доповнений та інші аспектами: аналізом ефективності авансування капіталу, аналізом взаємозв'язку витрат, обігу субстандартні та прибутків і т.п. (16)

Фінансовий аналіз діяльності підприємства включає:

- аналіз фінансового становища;

- аналіз фінансової стійкості;

- аналіз фінансових коефіцієнтів:

- аналіз ліквідності балансу;

- аналіз фінансових результатів, коефіцієнтів рентабельності і ділову активність.

1.2 Види фінансового аналізу.

За змістом процесу управління виділяють: перспективний ( прогнозний, попередній ) аналіз, оперативний аналіз, поточний ( ретроспективний ) аналіз за підсумками діяльності у той чи інший період.

Поточний ( ретроспективний ) аналіз виходить з бухгалтерської і статичної звітності і дозволяє оцінити роботу об'єднань, підприємств та його підрозділів протягом місяця, квартал і рік наростаючим результатом.

Головне завдання поточного аналізу – об'єктивну оцінку результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення наявних резервів, мобілізація їх, досягнення повній відповідності матеріального й моральної стимулювання за результатами праці та якості роботи.

Поточний аналіз здійснюється під час підбиття підсумків господарську діяльність, результати йдуть на вирішення питань управління.

Особливість методики поточного аналізу у тому, що фактичні результати діяльності оцінюються порівнянні з планом та даними попередніх аналітичний період. У цьому виді аналізу є недолік – виявлені резерви назавжди втрачені можливості зростання ефективності виробництва, т. до. Ставляться поваги минулому періоду.

Поточний аналіз – найповніший аналіз фінансової складової діяльності,вбирающий у собі результати оперативного аналізу та службовець базою перспективного аналізу. (22)

Оперативний аналізприближен у часі на момент скоєння господарських операцій. Він полягає в даних первинного ( бухгалтерського і статичного ) обліку. Оперативний аналіз є систему повсякденного вивчення виконання планових завдань із метою швидкого втручання у процес виробництва та забезпечення ефективності функціонування підприємства.

Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими групам показників: відвантаження і реалізація продукції; використання робочої сили в, виробничого устаткування й матеріальних ресурсів: собівартість; прибуток і рентабельність; платоспроможність. При оперативному аналізі виробляється дослідження натуральних показників, врасчетах допускається відносна неточність т. до. немаєзавершенного процесу.

Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарську діяльність з метою визначення їх можливих значень у майбутньому.

Розкриваючи картину майбутнього, перспективний аналіз забезпечує управляючому вирішення завдань стратегічного управління.

У практичних методиках і дослідженнях завдання перспективного аналізу конкретизуються по: об'єктах аналізу; показниками діяльності; найкраще обгрунтування перспективних планів.

Перспективний аналіз як розвідка майбутньої України і науково-аналітична основа перспективного плану тісно змикається з прогнозуванням, і такий аналіз називають прогнозним.

                          

1.3. Класифікація методів і прийомів аналізу.

Під методом фінансового аналізу розуміється спосіб підходи до вивченню господарських процесів у тому становленні та розвитку. (10)

До характерними особливостями методу ставляться: використання системи показників, виявлення і журналістам зміну взаємозв'язку з-поміж них.

У процесі фінансового аналізу застосовується ряд спеціальних засобів і прийомів.

Способи застосування фінансового аналізу можна умовно підрозділити на дві групи: традиційні і математичні.

До першої групи ставляться: використання абсолютних, відносних і середніх величин; прийом порівняння, зведення і угруповання, прийом цепних підстановок.

Прийом порівняння залежить від складанні фінансові показники звітний період зі своїми плановими значеннями і з показниками попереднього часу.

Прийом зведення і угруповання полягає у зведенні інформаційних матеріалів аналітичні таблиці.

Прийом цепних підстановок застосовується для розрахунків величини впливу чинників загалом комплексі їхнього впливу до рівня сукупного фінансового показника. Сутність прийомів цінних підстановок у тому, що, послідовно замінюючи коженотчетний показник базисним, й інші показники розглядаються у своїй як незмінні. Така заміна дозволяє визначити рівень впливу кожного чинника на сукупний фінансовий показник.

Насправді обрані основні методи аналізу фінансової звітності: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий, метод фінансових коефіцієнтів, з порівняльного аналізу, факторний аналіз.

>Горизонтальний ( тимчасовий ) аналіз – порівняння кожній позиції з попереднім періодом.

Вертикальне ( структурний ) аналіз – визначення структури підсумкових фінансові показники з виявленням впливу кожній позиції

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація