Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансового становища підприємства


Реферат Аналіз фінансового становища підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Вологодский державний технічний університет

Среднетехнический факультет

КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «Аналіз фінансово-господарську діяльність»

Тема: «Аналіз фінансового становища підприємства»

Выполнил: Степанова І.Н.

Група: СЭ-32

Перевірив:

Вологда 2009 р.


Запровадження

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і втратити фінансове сталістю.

Щоб приймати рішення з управлінню у сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій і нововведень керівництву потрібне постійне ділова поінформованість по відповідним питанням, що є результатом відбору, аналізу, оцінки й концентрації вихідної сирої інформації. Необхідно аналітичне прочитання вихідних даних з цілей аналізу та управління.

Головна мета фінансового аналізу є отримання небагатьох ключових (найбільш інформативних) параметрів, дають об'єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активів і пасивів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами.

Основні завдання аналізу.

1.Своевременное виявлення й усунення недоліків у фінансової складової діяльності, та віднайдення резервів поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможності.

Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів.

Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Цілі аналізу досягаються внаслідок рішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична завдання є конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, інформаційних, технічних.

Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів — це дедуктивний метод, т. е. від загального до окремого.

Практика фінансового аналізу виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. У тому числі можна назвати 6 основних методів:

- горизонтальний (тимчасової) аналіз — порівняння кожній позиції звітності з попереднім періодом;

- вертикальний (структурний) аналіз — визначення структури підсумкових фінансові показники з виявленням впливу кожній позиції звітності на результат загалом;

- трендовий аналіз — порівняння кожній позиції звітності із низкою попередніх періодів й визначення тренду, тобто. основний тенденції динаміки показника, очищеної випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. З допомогою тренду формують можливі значення показників у майбутньому, отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз;

- аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок відносин між окремими позиціями звіт чи позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

-порівняльний (просторовий) аналіз — це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів, зі среднеотраслевыми і середніми господарськими даними;

- факторний аналіз — аналіз впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник подрібнюють на складові, і зворотним (синтез), що його окремі елементи з'єднують у єдиний результативний показник.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового становища підприємства служать звітний бухгалтерський баланс (форма №1), звіт прибутки і збитках (форма №2), звіт про рух коштів (форма №4).

У цьому роботі зроблено аналіз фінансового становища підприємства ВАТ «Вологдаэнерго».


Коротка економічна характеристика ВАТ «Вологдаэнерго»

Відкрите товариство енергетики, і электрофикации «Вологдаэнерго» виводить свій самостійну історію з 1985 р., коли вологодська енергосистема було виділено з ярославській. До складу енергосистеми ввійшли дві энергостанции: - Череповецкая ГРЕС і Вологодська ТЕЦ і трьох электросетевых підприємства електричних мереж – Вологодські, Череповецкие і Великоустюгские електричні мережі.

Підприємство як АТ зареєстровано 10 лютого 1993 р. Адміністрацією р. Вологда. Починаючи з 2003 року, компанія ввійшла у смугу реформування, 1 липня 2003 р. Здійснено передача функцій оперативно-диспетчерського управління електричними мережами Вологодскому РДУ.

31 березня 2005 р. На позачергових загальних зборах акціонерів суспільства прийнято рішення про реформування компанії шляхом виділення наступних видів бізнесу: генерації електричної й теплової енергії, передавання електроенергії по магістральним мереж, збуту електроенергії. У 2006 р. Реформа була продовжено – за рішенням загальних зборів акціонерів і умови договору від 11 серпня 2006 р. Повноваження одноосібного виконавчого органу суспільства було передано керуючої організації – ВАТ «МРСК Центру та Кавказу». Рішенням Ради директорів ВАТ РАТ «ЄЕС Росії», у зв'язку з створення нових міжрегіональних розподільних компаній, і перерозподілом зон відповідальності між МРСК, ВАТ «Вологдаэнерго» увійшла у конфігурацію ВАТ «МРСК північного заходу». навесні 2008 р. ВАТ «Вологдаэнерго» приєдналася до «Міжрегіональної розподільній компанії північного заходу» на правах філії. Нині «Вологдаэнерго» забезпечує передачу електричної енергії для в промисловості й с/г, соціальної сфери, і населення Вологодської у галузі спільної площею 145,7 тис. кв. км, з чисельністю населення 1,4 млн людина. У структурі компанії 5 виробничих відділень: Вологодські, Череповецкие, Кирилловские, Великоустюгские і Тотемские електричні мережі. ВАТ «Вологдаэнерго» є регіональної розподільній мережевий компанією, здійснює 81,2 % ринку Вологодської області з основному виду діяльності – надання послуг із передачі електричної енергії по розподільчим мереж (напругою 110 кВ і від). До того ж компанія надає послуги з технологічного приєднанню до розподільчим мереж споживачів, частка цього виду діяльність у загальних доходах компанії невисока – менш 1%.

Доходи «Вологдаэнерго» формуються з урахуванням тарифів послуги компанії. Ціноутворення, в мережевий електроенергетиці повністю регулює держава, що створить серйозні ризики підприємствам. Тарифи передати електроенергії для ВАТ «Вологдаэнерго» відповідають необхідного обсягу валовий виручки, покриваючому собівартість. У тарифах закладено принцип перехресного субсидування, коли передати електроенергії мережами низького напруги частково фінансуються з допомогою завищених тарифів передати електроенергії мережами високої напруги. Основними споживачами послуг «Вологдаэнерго» є ВАТ «Вологодська збутова компанія» (87% у загальному обсягу споживаних послуг) і ТОВ «Русэнергосбыт» (10%).

Істотні ризики у діяльності мережевих розподільних компаній пов'язані зі зношеністю основних фондів ВАТ «Вологдаэнерго». Рівень зношеності становить 66,2 %, що від среднеотраслевых значень. Підприємство реалізує ремонтну і інвестиційну програму. Основними джерелами фінансових ресурсів служать амортизаційні відрахування і прибуток суспільства. Кредитні ресурси під інвестиційні проекти не залучалися.

Структура власності ВАТ «Вологдаэнерго» недостатньою мірою прозора. Основний акціонер є ВАТ РАТ «ЄЕС Росії», частка що його статутний капітал компанії 49%, що менше контрольного пакета. Звичайні акції ВАТ «Вологдаэнерго» торгуються головних російських біржах. Долговое фінансування компанії здійснює у вигляді залучення короткострокових банківських кредитів, переважно у цілях поповнення оборотних засобів.

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку, з допомогою основних та додаткових видів діяльності.

Таблиця 1. Розмір і структура товарної продукції

Види продукції 2003 2004 Зміна
Відпустку споживачам електроенергії 7603 7892,2 +787,1
Відпустку споживачам теплової енергії 383,0 404,9 +21,9
Разом 7986 8297,1 +311,1

У звітному року відпустку споживачам електричної енергії зменшився на 802,9 млн кВт. год чи 9,44% у зв'язку з виходом ВАТ «Північсталь» на сектор вільної торгівлі ОРЭМ. Обсяг поставок теплоенергії як і скоротився на 64,8 тис. Гкал чи 5,47%. Але рахунок підвищення тарифів в лютому 2004 р. Виручка від енергії факт 2003 р. збільшилася на 3111,1 млн крб. чи 3,88%.

Аналіз платёжеспособности і ліквідності підприємства

Таблиця 2. Аналіз активів за рівнем ліквідності і пасивів по терміновості погашення.

Показники На початок 2004 року Структура % На конец2004 року Структура % Зміни
Абсолютна Темп приросту % У структурі %
АКТИВ
Кошти і короткострокові фінансові вкладення А1 51466 0,55 91976 0,94 +40510 +78,7 +0,34
Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи А2 549751 5,85 531980 5,45 -17771 -3,23 -0,4
Запаси і ПДВ з приобретённым цінностям А3 658270 7 608998 6,24 -49272 -7,5 -0,76
Внеоборотные активи А4 8133921 86,6 8530833 87,37 +396912 +4,9 +0,77
ПАССИВ
Кредиторська заборгованість П1 452322 4,8 393637 4 -58685 -12,9 -0,8
Короткострокові кредити і позики П2 504287 5,4 516742 5,3 +12455 +2,4 -0,1
Довгострокові пасиви П3 271228 2,9 299414 3,1 +28186 +10,4 +0,2
Капітал і резерви П4 8165571 86,9 8553994 87,6 +388423 +4,7 +0,7
БАЛАНС 9393408 100 9763787 100 +370379 +3,9
Показники Код На початок 2004 року У найгіршому разі 2004 року Показники Код На початок 2004 року У найгіршому разі 2004 року Платёжный надлишок чи недостаток:«А-П»
На початок У найгіршому разі періоду
А1 250+ 260 51466 91976 П1 620 452322 393637 -400856 -301661
А2 240 520347 473852 П2 610+ 630+ 660 504287 516742 +16060 -42890
А3 210+ 220+ 270 436987 457337 П3 590+ 640+ 650 271228 299414 +165759 +157923
А4 190 8133921 8530833 П4 490 8165571 8553994 -31650 -23161

У цьому організації зіставлення груп по активу і пасиву має такий вигляд: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4.

Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу як недостатню.

Баланс підприємства характеризується надлишками:

власного капіталу порівнянні з внеоборотными активами;

запасів у порівнянні з довгостроковими зобов'язаннями;

дебіторську заборгованість тоді як короткостроковими кредитами і позиками.

Підприємство має дефіцит, пов'язані з надмірної кредиторської заборгованістю, і з її незбалансованістю з грошима та інших. високоліквідними активами. Підприємство неспроможна буде розрахуватися за своїми найбільш терміновим зобов'язанням з допомогою найліквідніших активів у разі такої потреби доведеться задіяти решта видів активів чи позикові кошти. У цілому дійти невтішного висновку про не ліквідності балансу організації.

3. Для збільшення ліквідності балансу необхідно замістити кредиторську заборгованість власним капіталом.

Аналіз коефіцієнтів платёжеспособности і ліквідності

Найменування Розрахунок Показники 2004 року Зміни
На початок У найгіршому разі Норма Абсолют. Относит. %
1 2 3 4 5
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.№1 (с.250+с.260) / ф.№1 (с.610+с.620 + с.630 + с.670) 0,05 0,1 (N> 0,2) 0,05 100
2. Коефіцієнт критичної ліквідності ф.№1 (с.240 + с.250 + с.260) / ф.№1 (с.610 + с.620 + с.630 + с.670) 0,59 0,62 (N>1,0) 0,03 5
3. Коефіцієнт поточної ліквідності ф.№1(с.290 - с.220 - с.230) / ф.№ 1 (с.610 + с.620 + с.630 +с.660) 1,02 1,06 (N> 2) 0,04 4
4. Коефіцієнт платоспроможності ф.№4(с.010 + с.020) / ф.№4с. 120. 1,16 1,34 0,18 15,5

Розрахунок:

Каб.л. = (31649+19817)/(50133+452322+1154) = 51466/956609=0,05

Каб.л. = 91976/910379=0,1

Ккр.л.=(520347+19817+1649)/(50133+452322+1154)=0,59

Ккр.л. = (473852+91976)/910379=565828/910379=0,62

Кт.л. = 979396/(503133+452322+1154)=979396/956609=1,02

Кт.л. = 965037/910379=1,06

Показники ліквідності перебувають у рівні, нижчому нормативного, у поступовій динаміці вони кілька ростуть.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності за підсумками 2004 роки збільшилася на 100%, але з досягло норми (N> 0,2). Коефіцієнт критичної ліквідності також незначно зросла з 0,59 до 0,62 за норми (N>1,0). Загальне покриття оборотними активами короткострокових зобов'язань (коефіцієнт поточної ліквідності) збільшилося на 0,04 одиниці, і становить 1,06 при (N>2). Коефіцієнт платёжеспособности зросла з 1,16 до 1,34.

Аналіз фінансової стійкості

Аналіз типів фінансової стійкості

Найменування показника Код стор. На початок 2004 У найгіршому разі 2004 Зміни
Абсолютна Відносне %
1. Власні його оборотні кошти, тис. крб. (СОС)=490-190 31650
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація