Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансового становища підприємства


Реферат Аналіз фінансового становища підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Аналіз валюти, і структури балансу

1.1 Аналіз балансу починається з аналізу його структури

2. Загальний аналіз джерел коштів підприємства

3. Аналіз власних джерел

4. Аналіз позикових коштів господарюючого суб'єкту

5. Загальний аналіз розміщення коштів підприємства

6. Аналіз внеоборотных активів підприємства

7. Аналіз поточних активів

8. Факторний аналіз прибутку

9. Розрахунок і аналіз фінансових коефіцієнтів

9.1. Оцінка майнового становища

9.2. Оцінка ліквідності

9.3. Оцінка фінансової стійкості

9.4. Оцінка ділову активність

9.5. Оцінка рентабельності

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

У межах курсу "Технико-экономического аналізу діяльності підприємства" виконується курсової проект на задану тему "Аналіз фінансового становища підприємства". На виконання цього проекту мною використовувалися такі документи офіційної бухгалтерської звітності:

Форма №1 Бухгалтерський баланс

Форма №2 Звіт про прибутків і збитках

Форма №5 Додаток до бухгалтерського балансу

Курсова робота полягає запровадження, дев'яти розділів, ув'язнення й

додатків.

Фінансовий аналіз - це сукупність аналітичних процедур, заснованих на виключно загальнодоступною інформації та виділені на оцінки гніву й ефективне використання економічного потенціалу підприємства.

У разі ринкової економіки фінансовий аналіз виступає, в якості основи до ухвалення управлінські рішення.

Навыки читання інформації представлені у фінансової звітності дають можливість економістам та менеджерам: проводити аналіз ефективнішої роботи.

Підприємства із наступною коригуванням її стратегії; використовувати фінансовий аналіз як інструмент попередньої перевірки під час виборів напрями інвестування, залучення капіталу.

Мета фінансового аналізу - оцінити фінансове становище підприємства виходячи з виявлених результатів, дати рекомендації з його поліпшенню.

У цьому курсовому проекті проведено аналіз фінансового становища.

ФГУП СУ № 745 при Федеральному агентстві спеціального будівництва РФ за 2007 рік.

Чисельність працюючих - 205 людина. Одиниці виміру - тисячі рублів.


1. Аналіз валюти, і структури балансу

1.1 Аналіз балансу починається з аналізу його структури

Бо у активі і пасиві балансу згруповані різним способом одні й самі кошти, перебувають у розпорядженні підприємства, має спостерігатися якесь відповідність структури активів і пасивів. Аналіз балансу починається з порівняння розділу "Капітал і резерви", у якому отраженны власні джерела підприємства, на поділ "Внеоборотные активи". По балансу також проходять довгострокові позикові кошти, які, зазвичай спрямовані на інвестиційні мети. Тоді нерівність для перевірки адекватності структури активів і пасивів має такий вигляд:

КР - ВА > 0

 

Розглянемо на прикладі:

SOS зв. р 2007= 28531-8583=19948 > 0

СОС до. р 2007= 60405-12519=47886 > 0 За виконання даної перевірки, можна буде усвідомити, що це баланс має нормальну структуру т.к є перевищення власних джерел, з урахуванням збільшення у сумі довгострокових пасивів і зменшення на непогашені збитки, над сумою внеоборотных активів. Отже, власні кошти достатньо формування внеоборотных активів.

Далі йде проаналізувати зміна величини валюти балансу.

Темп зростання валюти балансу = ВБк. р. /ВБн. р.

Темп зростання валюти балансу = 266520/150413*100=177,19

Щоб більш адекватно оцінити зміни валюти балансу за аналізований період, слід отримати підсумок умовного балансу:

ВУБ= ОА+КО’

КЗ’= 205607/1,12=183577,7

ВУБ= 60405+508+183577,7=244490,7

Величина валюти балансу за 2007г збільшилася на 116107 тис. рублів. Це свідчить про збільшенні засобів у обороті. Це розцінюється позитивно. Збільшення валюти балансу у разі може бути викликане:

Зростання обсяги виробництва

Зміна умов і термінів взаєморозрахунків

Вплив інфляції.


2. Загальний аналіз джерел коштів підприємства

Джерела коштів підприємства групуються за власні і позикові. Причому угруповання проходить за двом варіантів:

1 варіант: власні і позикові

2 варіант: кошти з прирівняними до них запозиченим і позикові без прирівняних до них власним.

Доцільність використання двох варіантів пояснюється ось чим чином.

Висновки під час ділення джерел власні кошти на позикові можуть вийде маловтішними. Скажімо, частка власні кошти мала і безупинно знижується. Але з іншого боку, у балансі подано ряду позикових джерел, які й є корупційними, за своєю природою дуже близькі до власним.

Отже, другого варіанта угруповання може дати сприятливішу і буде більш адекватно відбивати істинні джерел коштів підприємства.

До складу позикових коштів, прирівняних до власним входять:

Розрахунки по дивідендів

Доходи майбутніх періодів

Фонди споживання

Резерви майбутніх витрат і платежів

Інші короткострокові пасиви.

Таблиця 1 Аналіз пасиву балансу (тис. крб.)

Розділ балансу Сума на початку період Сума наприкінці період Структура балансу початку Структура балансу наприкінці Темп зростання
1-ї варіант
Власні джерела 28531 60405 18,97 22,66 211,72
Заемные кошти 121822 206115 81,03 77,34 169,11
разом 150413 266520 100 100 177, 19
2-ї варіант
Власні джерела з прирівняними до них запозиченим 29208 66594 19,42 24,99 227,99
Заемные без прирівняних до них власним 121205 199926 80,58 75,01 164,95
разом 150413 266520 100 100 177, 19

Проаналізувавши структуру джерел коштів підприємства можна говорити що:

Сталося збільшення власного капіталу підприємства на 31874тыс. крб.

Сталося збільшення позикового капіталу на 84233тыс. крб.

Структуру пасивів характеризують коефіцієнти автономії (Кавт) і

співвідношення власних і позикових коштів (Ксоот)

Кавт = РСК/ВБ,

Кавт зв. р. = 28531/150413=0,189

Кавт до. р. = 60405/266520=0,226

де РСК - реальний власний капітал, ВБ-валюта балансу

СБ = ст.700

СБ н.г 2007= 150413 тис. крб.

СБ к.г 2007= 266520 тис. крб.

РСК н.г 2007= 28531тыс. крб.

РСК к.г 2007= 60405 тис крб.

Ксоот = ЗИскор/РСК,

Ксоот зв. р = 121882/28531=4,27

Ксоот до. р = 206115/60405= 3,41

де ЗИскор - скориговані позикові джерела


ЗИскор = ст.590+ст.690 - ст.640

 

ЗИскор н.г 2007= 121882

ЗИскор к.г 2007= 206115

З розрахунку показників, можна казати про фінансове становище підприємства. По коефіцієнтам існують обмеження. У нашому випадку Кавт поповнюється початок року складав 0,189, але в наприкінці року 0,226 що <0.5 це засвідчує лише фінансової не стійкості. Цю ж негативну тенденцію відображає Ксоот який наприкінці року становив 3,41>1


3. Аналіз власних джерел

Власні джерела, представлені у розділі "Капітал і резерви", можна аналізувати формою таблиці 1. Слід зазначити, що форму для цієї таблиці є універсальною, застосовувану для аналізу будь-яких статей балансу.

Дані розділу "Капітал і резерви" не групуються. Є сенс групувати статті балансу, як у аналітичної таблиці існує 6-7 рядків.

У разі аналітику складно зробити однозначні висновки, динаміка й розмір найвагоміших статей і внутрішніх чинників може "загубитися".

Проведемо аналіз власних джерел.

Таблице 2. Аналіз власних джерел (тис. крб.)

Найменування

статті

сума початку періоду сума наприкінці періоду Структура на зв. р. Структура на до. р. Темп зростання, %
Статутний капітал 500 500 11,75 00,83 100
Добавочный капітал 334 334 11,17 00,55 100
Резервний капітал 75 75 00,26 00,12 100
Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 27622 59496 96,81 998,5 215,39
Разом 28531 60405 1100 1100 211,71

Виконуємо аналіз через підрядник.

По рядку "статутний капітал", "додатковий капітал" динаміки немає.

Резервний капітал створюється для підприємства якщо передбачено законодавством і установчими документами суб'єктів господарювання.

Стаття "нерозподілена прибуток" відбиває нерозподілений залишок прибутків і використовувалася протягом аналізованого періоду різні мети:

Поповнення резервного капіталу

Створення фондів накопичення та споживання

Виплата доходів учасникам організації.


4. Аналіз позикових коштів господарюючого суб'єкту

Заемные кошти підприємства можна класифікувати за рівнем платності й терміни повернення.

За рівнем платності розрізняють:

Безкоштовну кредиторську заборгованість

Платную з певного терміну

Платную з першого дня

До безплатному джерелу кредитування належить заборгованість по заробітної плати, заборгованість над іншими підприємствами, якщо укладанні договору був передбачено ніяких штрафних санкції за недотримання умови.

Платні позикові джерела з певного терміну - це джерела, Плата користування якими визначається договором, починаючи з зафіксованого там дня.

Заемные джерела, платні з першого дня, - найдорожча кредиторської заборгованості. До цій групі належить вся прострочена заборгованість до бюджету і з соціального страхування. Заемные кошти складаються з довгострокових та проведення короткострокових пасивів. Розділ "Довгострокові пасиви" містять у собі кредити банків та інші позики, одержані від інших джерел, крім банків підлягають гасіння відповідно до договором більш як через 12месяцев після звітної дати. Оскільки господарючих суб'єктів отримують договірні заёмные кошти на основному для витрати з технічному вдосконалення і поліпшенню організації виробництва, технічне переозброєння, механізацію, впровадження нової техніки, присутність сум за зазначеними статтям слід розцінювати позитивно. Проте варто переконатися, що це кредиторської заборгованості перестав бути простроченої.

Платная (КЗ) = заборгованість по соц страх. + заборгованість із податків і зборів

Платная (КЗ) зв. р. = 97+ 622 = 719

Платная (КЗ) до. р. = 1638+ 1275 = 2913

Безплатна (КЗ) = заборгованість по зарплатню + заборгованість перед ін. підприємствами.

Безплатна (КЗ) зв. р. = 116903+ 3355+ 228 = 120486

Безплатна (КЗ) до. р. = 188051+ 8352+ 610= 197013

Платная заборгованість під кінець року зросла на 2194 тис. крб. що негативною тенденцією т.к це був найдорожчий серед кредиторську заборгованість. Безплатна кредиторської заборгованості за аналізований період зросла, це викликано збільшенням обсяги виробництва. І все-таки збільшення цього показника є негативною тенденцією.

Найцікавіше представляє аналіз короткострокових пасивів. При аналізі короткострокових пасивів виділяють власне позикові кошти, і навіть позикові, прирівняні до власним.

Аналіз може бути формою таблиці 2, угруповання позикових коштів представленій у таблиці 4.

Таблиця 4. Аналіз позикових джерел (тис. крб.)

Найменування статті балансу Сума початку періоду Сума наприкінці періоду Структура балансу початку Структура балансу наприкінці Темп зростання %

довгострокові зобов'язання

Кредити і позики - - - - -
Відкладене податкові зобов'язання - - - - -

короткострокові зобов'язання

Кредити і позики - - - - -

Заборгованість перед постачальниками

і підрядчиками

114882 84683 96,45 94,06 160,86
Заборгованість перед персоналом 3355 8352 2,77 4,18 248,94
Заборгованість перед державними позабюджетними фондами 97 1638 0,08 0,81 1688,65
Заборгованість за загальнодержавних податках і зборів 622 1275 0,51 0,63 204,98
Заборгованість перед іншими кредиторами 228 610 0, 19 0,31 267,54
Заборгованість перед учасниками із виплати доходів - - - - -
Разом 121205 199926 100 100 164,95

Оцінюючи загального розміру короткостроковій заборгованості спостерігається збільшення на 78721 тис. крб., що розцінюється негативно.

Аналіз боргу оплаті ведемо шляхом визначення тимчасового лага на виплату початку і поклала край періоду при цьому заборгованість з праці ділимо на чисельність і середню зарплатню відповідного періоду:

Середня зар. плата (ст.720) = 17888тыс. рублів

Лаг зв. р 2007= 3355/400*17,888= 0,46 міс.

Лаг до. р 2007= 8352/205*17,888 = 2,28 міс.

Маючи розраховані показники тимчасового лага початку роки можна

дійти невтішного висновку про хороше ситуації для підприємства т.к Лаг < 1 міс, але збільшення під кінець року до 2,28 оцінюється як негативна тенденція.

Найдорожча заборгованість - це заборгованість до бюджету і позабюджетними фондами зі страхування та соціального забезпечення. При наступі терміну платежу вона стає платній з першого дня, оплата ця дуже значна. Збільшення частки цю заборгованість завжди розцінюється негативно. На закінчення загального аналізу кредиторську заборгованість розраховуємо її оборотність як приватне від розподілу виручки (ст010) на середні залишки кредиторську заборгованість:

Середні залишки кредиторську заборгованість краще розраховувати за такою формулою среднегармонической з урахуванням квартальних балансів, але т.к таку інформацію нам недоступна, вважаємо їх за дані початок і поклала край року:

КЗсред = (КЗ зв. р + КЗ до. р) /2 = (121615+199926) /2=221578 тис. крб.

Коб кз = 941448/221578 = 4,248

Економічний сенс показника оборотності кредиторську заборгованість у цьому, що він свідчить, скільки виручки доводиться загалом на карбованець кредиторську заборгованість в уже

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація