Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансового становища підприємства


Реферат Аналіз фінансового становища підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Значення фінансового аналізу для дальшого поступу підприємства

1.2 Методики аналізу фінансового становища підприємства

1.3 Інформаційне забезпечення економічного аналізу, система основних показників, характеризуючих фінансове становище комерційної організації

2. АНАЛІЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ «МАРИКОММУНЭНЕРГО»

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Марикоммунэнерго»

2.3 Організація бухгалтерського обліку для підприємства

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

ТОВ «МАРИКОММУНЭНЕРГО»

3.1 Аналіз джерел формування та розміщення капіталу ТОВ «Марикоммунэнерго»

3.2 Оцінка платёжеспособности з урахуванням показників ліквідності підприємства

3.3 Аналіз фінансової стійкості й ділову активність підприємства

3.4 Аналіз фінансових результатів і рентабельності

3.5 Пропозиції для поліпшення фінансового становища

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку економічних відносин зумовив такі пріоритетні напрямки реформування підприємств:

- забезпечення; інвестиційній привабливості підприємства;

- захист прав акціонерів (для акціонерних товариств);

- розвиток механізмів корпоративного управління, т. е. чітке розмежування відповідальності учасників (засновників) і більше управляючих;

-забезпечення засновників, акціонерів, учасників, інвесторів і кредиторів достовірної інформацією щодо фінансово-економічному становищі підприємства;

- створення ефективного механізму управління підприємством;

- на підвищення кваліфікації персоналу.

У разі ринкової економіки запорукою виживання підприємства є його. У зв'язку з цим від підприємства потрібно підвищення ефективності виробництва, впровадження нових форм господарювання та управління, які мають супроводжуватися зміцненням його фінансового стану. У цьому різко зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

У разі ринкових взаємин у значною мірою посилюються обмеження фінансування господарську діяльність підприємств. У цьому значення достовірної і в об'єктивній бухгалтерської звітності різко зростає, бо аналіз її показників дозволяє визначити справжнє майнове і фінансовий становище підприємства. Звітність – одна з основних прийомів методології бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська звітність є систему показників, згрупованих у визначені форми, характеризуючих фінансово-господарську діяльність підприємства за звітний період.

Зі зміною умов відбуваються та форм звітності підприємства у бік їх вдосконалення. Зокрема, звітність стала більшою мірою відповідати вимогам міжнародних стандартів. Нині тривають наукові пошуки у напрямах подальшого вдосконалювання і скорочення показників звітних форм, прискорення термінів складання звітності і використання коштів обчислювальної техніки на формування звітні показники.

Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства є завершальним етапом облікового процесу. У ньому відбиваються підсумкові дані, що характеризують майнове і фінансовий становище підприємства, результати господарську діяльність підприємства.

У середовищі сучасних економічних умов діяльність кожного господарюючого суб'єкту предмет уваги велике коло учасників ринкових відносин, що у результатах його функціонування. Практично всі користувачі фінансової звітності використовують методи фінансового аналізу прийняття рішень по оптимізації власних інтересів. Аналізом фінансового становища підприємства, організації займаються керівників Західної й відповідні служби, і навіть засновники для вивчення ефективне використання ресурсів, підвищення дохідності капіталу, забезпечення стабільності становища підприємства. Власники аналізують звітність підвищення дохідності капіталу, забезпечення стабільності становища підприємства. Кредитори й інвестори аналізують фінансові звіти, аби максимально зменшити свої ризики за кредитами і вкладах, постачальники – для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції – до виконання плану надходжень коштів бюджету тощо. буд. Можна твердо говорити, і що якість прийнятих рішень повністю залежить від якості їх аналітичної обгрунтованості.

Щоб якось забезпечити виживання підприємства у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно передусім вміти реально оцінювати фінансове становище своїм підприємства, і існуючих потенційних конкурентів. Фінансове становище – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Проте одного вміння реально оцінювати фінансове становище замало успішного функціонування підприємства міста і досягнення ним поставленої мети. Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити лише прийняти правильне управління рухом фінансових ресурсів немає і капіталу, що у розпорядженні.

Фінансове становище характеризується системою показників, що відбивають реальні й потенційні можливості господарюючого суб'єкту як об'єкта у бізнесі, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Хороше фінансове становище – це ефективне використання ресурсів, здатність цілком у призначені терміни відповісти за своїх зобов'язань, достатність власні кошти щоб уникнути великий ризик, гарні перспективи щоб одержати прибутків і ін. Погане фінансове становище виявляється у незадовільною платоспроможності, в низької технологічної ефективності використання ресурсів, неефективному розміщення коштів, їх іммобілізації. Межею поганого фінансового становища підприємства є стан банкрутства, т. е. нездатність підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями.

Основна мета аналізу – виявлення і - оцінка тенденцій розвитку фінансових процесів для підприємства. Менеджеру цю інформацію необхідна і розробити адекватних управлінські рішення зниження ризику та підвищення дохідності фінансово-економічної діяльності підприємства, інвестору – на вирішення питання доцільності інвестування, банкам – визначення умов кредитування підприємства.

Як бачимо, роль звітні показники керувати, визначення становища підприємства над ринком значно зростає.

За сучасних умов господарювання із переходом єдиний міжнародний бухгалтерський облік, всім самостійним підприємствам, і організаціям надається право здійснювати власну бухгалтерську політику.

Аналіз фінансового стану підприємства – це комплексна оцінка його «здоров'я дитини і життєздатності», характеризуемая поруч показників. Сигнальным показником, у якому проявляється фінансове становище, виступає платоспроможність підприємства (організації), під якої розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідність до господарськими договорами, повертати кредити, виробляти оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету. Розглянувши значення бухгалтерського балансу, як найважливіший джерело фінансове стані можна сказати, що обрана тема дипломної роботи дуже актуальна.

Предметом дослідження є фінансове становище підприємства.

Об'єкт дослідження – суспільство з обмеженою відповідальністю «Марикоммунэнерго».

Периодом дослідження є 2005 – 2009 рр.

Метою що був дослідження є аналіз фінансового становища вивчення його особливостей з прикладу суспільства з обмеженою відповідальністю «Марикоммунэнерго».

Досягнення мети перетвориться на роботі поставлені такі:

1) розгляд теоретичних аспектів з питань, що з аналізом фінансового становища підприємства;

2) визначення фінансово-економічного стану діяльності ТОВ «Марикоммунэнерго»;

3) виявлення особливостей організації бухгалтерського обліку на аналізованому підприємстві;

4) проведення аналізу фінансового становища ТОВ «Марикоммунэнерго» й розробка заходів із підвищення його фінансової стійкості.

Актуальність поданої у дослідженні теми у тому, що оцінка фінансового стан займає центральне місце у комплексної оцінці діяльності підприємства, оскільки дозволяє найповніше охарактеризувати майновий стан підприємства на дату складання звітності.

Діяльність застосовувалися методи бухгалтерського обліку, аналітичні методи, зокрема порівняльна характеристика, економічні методи аналізу, методи фінансового аналізу.

Під час написання роботи було використано теоретична література вітчизняних і іноземних авторів, нормативні документи, періодичних видань по бухгалтерського обліку та аналізу. Також вихідними для написання випускний роботи були регістри синтетичного і аналітичного обліку, первинні документи, використовувані для підприємства, бухгалтерська звітність «Марикоммунэнерго» за 2008 – 2009 рр.

Зміст роботи викладається у таких розділах.


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Значення фінансового аналізу для дальшого поступу підприємства

Центральним елементом системи управління економікою у ринкових умов є якість вироблення й терміни прийняття управлінські рішення щодо забезпечення рентабельності і легальною фінансовою стійкості господарську діяльність підприємства. Вітчизняний і закордонний досвід показує, що якісно справитися з цим роботу можна з допомогою фінансового аналізу як методу оцінки й прогнозування фінансового становища підприємства.

З допомогою аналізу фінансового становища суб'єктів господарювання досягаються:

- об'єктивну оцінку фінансової стійкості;

- своєчасне визначення можливого банкрутства;

- ефективність використання фінансових ресурсів.

Фінансове становище є комплексним поняттям, економічний зміст якого випливає із наявності і потоку фінансових ресурсів господарюючого суб'єкту, що знаходить свій відбиток у бухгалтерському балансі.

Показники фінансового становища відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Становище підприємства у сфері фінансів значною мірою визначає її конкурентоспроможність і потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні, зокрема фінансові, інтереси підприємства його партнерів. Фінансове становище підприємств формується у процесі їхніх взаємин із постачальниками, покупцями, податковими органами, банками та інші партнерами. Від можливості робити його поліпшення залежать їх економічні перспективи.

Фінансова стабільність підприємства стає питанням його виживання, оскільки банкрутство підприємства у умовах ринку є імовірним результатом господарську діяльність поряд з іншими можливостями. У зв'язку з цим істотно зростають роль і значення аналізу фінансового становища як самого підприємства, так його різноманітних партнерів. Важливо знаходити причини різких змін, щоб зберігалася можливість спрогнозувати подальший розвиток подій і запобігти чи послабити несприятливі тенденції.

Важливим проявом фінансового становища підприємства виступає його платоспроможність, під якої розуміють здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до договорами, повертати кредити, виробляти оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету.

Через війну здійснення будь-якої господарської операції фінансове становище може залишитися незмінним або погіршитися чи поліпшитися. Знання меж зміни обсягу певних видів джерел коштів на покриття вкладень капіталу кошти чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі господарські операції, які ведуть до підвищення фінансової стійкості підприємства. [11, З. 7]

Фінансове становище господарюючого суб'єкту то, можливо стійким, хистким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно виконувати свої платіжні зобов'язання, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовий стан. Фінансове становище підприємства відбиває результати його виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище підприємства. І навпаки внаслідок недовиконання плану з провадження й продажу продукції відбувається підвищення його собівартості, зменшення виручки, і навіть суми прибутків і як наслідок – погіршення фінансового становища підприємства його платоспроможності.

Сталий фінансове становище надає позитивний вплив виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як частину господарську діяльність спрямовано:

- забезпечення планомірного надходження й витрачання коштів;

- виконання розрахункової дисципліни;

- досягнення раціональних пропорцій власної родини та позикового капіталу і найефективнішого її використання.

Головна мета фінансової складової діяльності – вирішити, де, коли як правильно використовувати фінансові ресурси для розвитку виробництва та отримання максимуму прибутку. Як свідчить нинішній вітчизняний і закордонний досвід, щоб вижити за умов ринкової економіки та недопущення банкрутства підприємства, треба знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складу і джерелам освіти, яку частку обійматимуть кошти, а яку – позикові. Слід оперувати такими поняттями ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), рівень ризику, ефект фінансового важеля та інші, і навіть систематично проводити їхню аналіз.

Результати проведення комплексного аналізу фінансового становища повинні дозволити практично у реальному масштабі часу приймати рішення з усунення негативної дії зовнішніх і враження внутрішніх чинників. Саме з допомогою систематичного фінансово-економічного аналізу можна можливість перейти до розробці дієвою системи планування і прогнозування, рейтингової оцінці фінансового становища та інвестиційної привабливості підприємства, що основою антикризового управління. Тому керівники підприємств що з економістами, фінансистами, бухгалтерами, аудиторами вводити на підприємствах систему комплексного аналізу фінансового становища як найважливішого елемента антикризового управління, відстежувати параметри та імідж визначатимуть тенденції розвитку, розробляти укрупнений прогноз.

Аналіз фінансового становища дозволяє визначити місце кожного аналізованого підприємства над ринком і оцінити єдиний економічний ситуації у країні, регіоні, або галузі.

Фінансове становище підприємства є економічну категорію, яка відображатиме стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання саморозвиватися фіксований час, т. е. можливість фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і втрати фінансової сталістю.

Фінансове становище залежить від усіх сторін діяльності підприємства: виконання виробничих планів, зниження собівартості продукції і на збільшення прибутку, зростання ефективності виробництва, і навіть від чинників, які у сфері і що з організацією обороту товарних і надходження фондів, – поліпшення взаємозв'язків з постачальниками сировини й матеріалів, покупцями продукції, вдосконалення процесів реалізації і обгрунтованість розрахунків.

Зміст і полягала основна мета фінансового аналізу – оцінка фінансового становища і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкту з допомогою раціональної фінансової політики. На думку М.И. Баканова, фінансове становище господарюючого суб'єкту – це характеристика його фінансової конкурентоспроможності, використання фінансових ресурсів немає і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та інші господарюючими суб'єктами.

Аналіз фінансового становища підприємства переслідує кількох проблем:

- визначення фінансового стану;

- виявлення змін фінансового становища в просторово-тимчасовому розрізі;

- виявлення основних чинників, викликають зміни у фінансовий стан;

- прогноз основних тенденцій фінансового становища.

Отже, основне завдання аналізу фінансового становища залежить від своєчасному виявленні і усуненні недоліків фінансової складової діяльності і перебування резервів поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможності. У цьому необхідно:

1) з урахуванням вивчення причинно-наслідкової взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності оцінку виконання плану з надходженню фінансових ресурсів немає і їх використанню з позиції поліпшення фінансового становища підприємства;

2) прогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів немає і розроблених моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів;

3) розробляти конкретні заходи, створені задля ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

У основі комплексного аналізу фінансового становища лежить аналіз фінансової звітності організації.

Аналіз бухгалтерської звітності – це процес, з якого оцінюється минуле існує і поточне фінансове ситуацію і результати діяльності організації. У цьому головною метою є оцінка фінансово-господарську діяльність комерційної організації щодо майбутніх умов.

Суть такого аналізу залежить від вишукуванні фінансових джерел розвитку підприємства, і навіть визначенні напрямів найефективнішого інвестування фінансових ресурсів, рішенні інших схожих питань. Успіх великою мірою залежить від всебічності, регулярності, ретельності вивчення фінансової

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація