Реферати українською » Экономика » Аналіз трудових ресурсів головного складального цеху тракторного заводу


Реферат Аналіз трудових ресурсів головного складального цеху тракторного заводу

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

Курсова робота: 32 сторінки, 2 малюнка, 14 таблиць, 16 джерел,
2 докладання.

ПРАЦЯ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, СКЛАД, СТРУКТУРА,НАЛИЧИЕ, РУХ, АНАЛІЗ, ВИКОРИСТАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕЗЕРВ

Об'єктом дослідження є головний складальний цех РУП «МТЗ».

Предмет дослідження - працю головного складального цеху РУП «МТЗ».

Метою курсової роботи є підставою аналіз використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ» й розробка пропозицій з підвищення ефективності їх використання.

У курсової роботі розкрито поняття трудових ресурсів підприємства, їх структура, показники наявності і рух; розглянуті основні показники ефективність використання трудових ресурсів, їх характеристика і нові методи розрахунку; дано оцінку ефективність використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ» і запропоновані шляхи його підвищення.

Інформаційній базою дослідження послужили нормативно-правові документи, літературні джерела, методологічний практичним матеріал РУП «МТЗ».

Автор роботи підтверджує, що наведений у нійрасчетно-аналитический матеріал правильно і тому об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літературних та інших джерел теоретичні і методологічні стану та концепції супроводжуються посиланнями з їхньої авторів.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Поняття трудових ресурсів підприємства, їх структура, показники наявності і рух

2. Основні показники ефективність використання трудових ресурсів, їх характеристика та фізичні методи розрахунку

3. Оцінка ефективність використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ» та шляхи її

3.1 Склад, структура і динаміка трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ»

3.2 Аналіз показників використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ»

3.3 Пропозиції підвищення ефективність використання трудових ресурсів немає і визначення економічного ефекту від заходів із підвищення ефективність використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ»

Укладання

Список використаних джерел

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі становлення ринкової економіки нашій країні особливе вагомими стають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва. У системі заходів реалізації економічної реформи особливе значення надається підвищенню рівню роботи з кадрами, постановці цієї роботи з міцний науковий фундамент, використанню нагромадженого у надувалася протягом багатьох років вітчизняного й зарубіжного досвіду.

Результати діяльності підприємства, отже, і прибуток, зрештою, залежить від результатів дій людей зайнятих для підприємства, від цього як вони користуються ним виробничі можливості. Щоб краще використовувати ці можливості так, треба зазначити, як організовано підприємство, які умови і психологічні чинники його успішного функціонування, як взаємодіють окремі його підрозділи та його трудові колективи, як узгоджується їхньої роботи у просторі й часі.

Трудові ресурси є з найважливіших виробничих чинників, і які впливають на результативність діяльності підприємства. З переходом до ринкових відносин їх значення збільшується, оскільки на підвищення зарплати (ціни робочої сили в) власники підприємств будуть, особливо ретельно належить добору кадрів, враховувати їх кваліфікаційний рівень, професійних навиків, дисциплінованість.

>Сформировавшийся Республіка Білорусь ринок праці загострює соціальні питання є. Життєвий рівень працівників все тісніше ув'язується зі рівнем оплати їх праці. За таких умов працівник починають розуміти, що з якості тією роботи прямо залежить його добробут. Він прагне добре заробити, і жадає від роботодавця відповідних при цьому умов - механізації праці, повного використання робочого дня тощо. Тому переходити до ринкової економіки проблема раціонального використання трудових ресурсів на підприємствах стає дедалі актуальною.

Ефективне використання трудових ресурсів, створення сприятливих умов праці впливають до рівня продуктивність праці і крізь показник ефективності праці в збільшення обсягів виробництва, на терміни виконання, на ефективність використання потужностей, і навіть на собівартість, цебто в техніко-економічні показники роботи підприємства. Тому на згадуваній сьогодні дуже важливо задля підприємства забезпечити ефективне використання трудових ресурсів.

Метою курсової роботи є підставою аналіз використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ» й розробка пропозицій з підвищення ефективності їх використання.

Досягнення цього вирішити ряд завдань:

1. Розкрити поняття трудових ресурсів підприємства, їх структуру, показники наявності і рух.

2. Розглянути основні показники ефективність використання трудових ресурсів, їх характеристику й фізичні методи розрахунку.

3. Дати оцінку ефективність використання трудових ресурсів головного складального цеху РУП «МТЗ» і запропонувати шляхи його підвищення.

Рішенню даних завдань відповідає структура курсової роботи.

Об'єктом дослідження є головний складальний цех РУП «МТЗ».

Предмет дослідження - працю головного складального цеху РУП «МТЗ».

Інформаційній базою дослідження послужили нормативно-правові документи, літературні джерела, методологічний практичним матеріал РУП «МТЗ».


1.ПОНЯТИЕТРУДОВЫХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ СТРУКТУРА,ПОКАЗАТЕЛИНАЛИЧИЯ І РУХУ

Поняття «працю» необхідно розглядати у двох аспектах: економічного категорію як і статистичний, обліковий показник. Трудові ресурси як економічна категорія - це більшість населення країни чи окремій її частки (регіону), що має фізичними і розумовими здібностями до праці. Дане визначення відбиває економічну сутність трудових ресурсів немає і не пов'язані з віковими межами у віці [15, з. 61].

Трудові ресурси як статистичний, обліковий показник - це чисельність населення чи регіону, зайнятого економіки, і навіть не зайнятого у ній, але який володіє працездатністю і що у межах у віці. Згідно з законодавством Республіки Білорусь у нижню межу у віці - 16 років (чоловікам і покриток), а верхня - 59 років на чоловіків, і 54 роки жінок. Отже, працю можна розділити активне і ресурсну частини, тобто. на зайняте і зайняте економіки населення [6, з. 115].

Одне з найважливіших показників, характеризуючих виробничі можливості підприємства, є чисельність промислово-виробничого персоналу. Чим більший чисельність, тим за інших рівних умов більший обсяг вироблену продукцію. такий шлях збільшень обсягу виробництва класифікується як екстенсивний. Проте показник чисельності працівників, навіть із видам діяльності (зайняті основний діяльність, зайняті в невиробничих підрозділах підприємства), за категоріями промислово-виробничого персоналу, недостатній для повної характеристики трудового потенціалу, особливо цілей управління кадрами за умов ринкової економіки. Тут необхідна система показників, характеризуючих усі сторони потенціалу:

- функціональна, тимчасова і просторова структура;

- оцінка з позиції людських ресурсів;

- оцінка з позиції людського виробництва [6, з. 116].

Отже, зміст трудового потенціалу розкриває, з одного боку, можливість участі працівника (чи всіх членів колективу підприємства) в суспільно корисної діяльності як специфічного виробничого ресурсу, з іншого - характеристику якостей працівника (працівників), що відбивають ступінь розвитку її (їх) здібностей, придатності і готовності до виконання робіт певного виду та якості, ставлення до праці, можливості і готовність трудитися з повним віддачею зусиль і здібностей.

Відповідно й параметри трудового потенціалу поділяються на дві групи:

1) параметри, що характеризують соціально-демографічні компоненти трудового потенціалу колективу підприємства:половозрастная структура, рівень освіти буде, сімейна структура, стан здоров'я та перемоги ін.;

2) параметри виробничих компонентів трудового потенціалу: професійно-кваліфікаційна структура, підвищення і відновлення фаховий рівень, творча активність [15, з. 65].

Деякі дослідники виділяють в трудовому потенціалі дві її боку:производственно-квалификационную психологічну.

Проте задля практики управління значимішою представляється система показників, з допомогою яких можна кількісно охарактеризувати той чи інший бік потенціалу, аби з'ясувати, де зараз його вище або нижчий від, як змінився завдяки вжитим заходам, наскільки фактично використовувана його величина відрізняється від за можливу т.д.

Отже, щодо оцінки трудового потенціалу необхідна характеристика його кількісної та якісної боку.

Для характеристики трудового потенціалу з кількісної боку використовуються такі показники, як:

- чисельність промислово-виробничого персоналові та персоналу непромислових підрозділів;

- кількість робочого дня, можливого до відпрацюванні нормального рівні інтенсивності праці (кордону можливої участі працівника у праці) [6, з. 117].

Якісна характеристика трудового потенціалу спрямовано оцінку:

- фізичного і психологічного потенціалу співробітників (спроможність населення і схильність працівника до праці - стан здоров'я, фізичного розвитку, витривалості тощо.);

- обсягу спільне коріння й спеціальних знань, трудових навичок і умінь, зумовлюючих спроможність до праці певного якості (освітній і кваліфікаційний рівні, фундаментальність підготовки й т.п.);

- якість членів колективу як від суб'єктів господарської діяльності (відповідальність, свідома зрілість, інтерес, співпричетність до економічної діяльності підприємства міста і т.п.) [15, з. 72].

Характеристика якісної боку трудового потенціалу також може бути зроблена з допомогою кількісних показників. Наприклад, з метою оцінки стану здоров'я застосовуються показники частоти й тяжкості захворювань у розрахунку 100 працівників (тобто стан здоров'я оцінюється побічно через рівень захворюваності), з оцінки рівня кваліфікації - середній розряд робочих, рівня освіти - середня кількість класів загальноосвітньої школи, з оцінки професіональною підготовкою - частка осіб, закінчив ПТУ, кількість місяців професійної підготовки і т.д.

Персонал підприємства (кадри, трудовий колектив) - це сукупність працівників, які входять у його списковий склад.

Усі робітники підприємства діляться на дві групи:

- промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і які його обслуговуванням;

- притуляти персонал, зайнятий переважно у соціальної сфери діяльності підприємства [13, з. 204].

Залежно від характеру участі у виробничому процесі робочі, своєю чергою, діляться на основних (які виробляють продукцію) та допоміжних (обслуговуючих технологічний процес).

До керівникам відносять робочих, обіймають посади керівника підприємства. Молодший обслуга (>МОП) - це працівники, виконують роботи з змісту чистоти для підприємства, з обслуговування апарату управління, а як і інші підсобні робочі (двірники). До учням ставляться особи, які відбуваються виробниче навчання, чи частково що у виробництві. До фахівцям ставляться особи, здійснюють технічне й організаційне обслуговування керівництво виробництвом і які обслуговуванням. До службовцям ставляться працівники, здійснюютьфинансово-расчетние, постачальницько-збутові та інші функції. Кваліфікація працівника визначається найвищим рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретної роботи.

Співвідношення працівників із категоріям характеризує структуру трудових ресурсів підприємства. Залежно від характеру праці персонал підприємства поділяють за професіями, спеціальностями й рівнем кваліфікації [13, з. 206].

Професія - певний вид діяльності (занять) людини, обумовлений сукупністю знань і трудових навичок, здобуті за результаті спеціального навчання.

Спеціальність - вид діяльність у рамках тій чи іншій професії, який має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навиків. Наприклад:економист-плановик,економист-бухгалтер, економіст-фінансист,економист-трудовик у межах професії економіста числесарь-наладчик, складальник, слюсар-сантехнік у межах робочої професії слюсаря.

Кваліфікація - ступінь й посвідку професіональною підготовкою працівника, наявність в нього знань, вміння і навиків, необхідні виконання роботи, чи функцій певної складності, від якої потерпають в кваліфікаційних (тарифних) розрядах і категоріях [6, з. 120].

Для характеристики руху робочої сили в розраховують і аналізують динаміку наступних показників:

1) коефіцієнт обороту з прийому робочих (>Кпр):

;  (1)

2) коефіцієнт обороту повибитию (>Кв):

;         (2)

3) коефіцієнт плинність кадрів (>Кт):

; (3)

4) коефіцієнт, сталості складу персоналу підприємства (>Кп.с):

.    (4)

Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, через порушення трудовий дисципліни та інших.).

Напруга у забезпеченні підприємства трудовими ресурсами може бути кілька знято з допомогою повнішого використання наявної робочої сили в, зростання продуктивність праці, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, для впровадження нової більш продуктивної техніки, вдосконалення технологій і організації виробництва. У процесі аналізу би мало бути виявлено резерви скорочення потреби у трудових ресурсах внаслідок проведення перелічених вище заходів.


2. ОСНОВНІПОКАЗАТЕЛИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯТРУДОВЫХ РЕСУРСІВ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ

Ефективність використання трудових ресурсів виявляється у рівні продуктивність праці. Показник продуктивність праці є узагальнюючим показником роботи суб'єктів господарювання. Цей показник відбиває як позитиви роботи, і всі недоліки.

У результаті аналізу продуктивність праці за показником вироблення вирішується ряд завдань: дається оцінка виконання плану з продуктивність праці, виявляються чинники, й розмір їхнього впливу на продуктивності праці, визначаються резерви зростання продуктивність праці [10, з. 378].

Створення нормальні умови праці в всіх робочих місць є підставою високої трудовий віддачі персоналу. Працездатність чоловіки й результати його визначаються безліччю взаємозалежних чинників, серед яких серед перших йдуть умови праці, його тягар і інтенсивність, що характеризують зрештою витрати й результати праці. Тому раціональне використання праці передбачає створення кожному трудовому процесі відповідних умов оптимального витрати робочої сили в [4, з. 237].

Основні завдання аналізу:

- вивчення і - оцінка продуктивність праці як поняття;

- визначення показників, характеризуючих продуктивності праці і внутрішніх чинників, надають її у вплив;

- аналіз методик продуктивність праці;

- виявлення резервів підвищення продуктивність праці для підприємства [10, з. 378].

Джерелами інформації для аналізу продуктивність праці й ефективного використання робочої сили в служать: план економічного та розвитку підприємства, статистична звітність за працею форма №1-Т «Звіт за працею», додаток до ф. №1-Т «Звіт про рух робочої сили в, робочих місць», форма1-п «Річний звіт про виробництві продукції і на виконаних роботах, послугах», дані табельної обліку, і відділу кадрів [13, з. 210].

Отже, мета аналізу праці - виявлення резервів і невикористаних можливостей для підприємства, розробка заходів із приведення їх у дію. Продуктивність праці - це ефективність, продуктивність праці працівників у процесі виробництва [13, з. 213]. Економічне значення забезпечення зростання продуктивності сукупного праці в підприємстві залежить від того, що зростання дозволяє:

- знизити витрати виробництво та реалізацію продукції (якщо зростанняПТ випереджає зростання середньої зарплати);

- підвищення конкурентоспроможності підприємства міста і товару, забезпечити фінансову стабільність виробничої діяльності;

- збільшити (за інших рівних умов) обсяги виробництва продукції, а головне, у її конкурентоспроможності - реалізацію і прибуток;

- проводити політику щодо збільшення середньої заробітної плати працівникам підприємства;

- успішніше здійснювати реконструкцію і технічне переозброєння підприємства з допомогою одержуваної прибутку [10, з. 389].

Вироблення продукції (Ур) - показник обсягу продукції (робіт, послуг), вироблюваної для одиницю трудових витрат. Вироблення є показником продуктивність праці; що більше продукції виробляється для одиницю трудових витрат, тим більша рівень продуктивність праці.Рассчитивается він у формулі:

Ур = ВП / Т

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація