Реферати українською » Экономика » Аналіз собівартості продукції


Реферат Аналіз собівартості продукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

АНАЛІЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦІЇ

 

Зміст

 

Запровадження 3

1. Аналіз динаміки узагальнюючих показників і внутрішніх чинників 7

2. Аналіз витрат за карбованець товарної продукції 10

3. Аналіз собівартості найважливіших виробів 13

4. Аналіз прямих потребує матеріальних та трудових витрат 14

5. Аналіз непрямих витрат 18

Література 24


Запровадження

Аналіз собівартості продукції, робіт й нових послуг має виключно важливого значення. Він дає змогу виявити тенденції зміни цього показника, виконання плану з його рівню, визначити вплив чинників з його приріст і основі оцінку роботи підприємства з використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

У основі аналізу виробничих витрат лежить їх класифікація у тій чи іншому ознакою або декільком ознаками одночасно. Нагадаємо класифікацію витрат за виробництво за різним підставах (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація витрат за виробництво

Ознаки класифікації

Підрозділ витрат

По економічним елементам
По статтям собівартості
Стосовно технологічному процесові
По складу
По способу зарахування в собівартість продукту
По роль процесі виробництва
По доцільності витрати
За можливості охоплення планом
Стосовно обсягу виробництва
По періодичності виникнення
Стосовно готовому продукту

економічні елементи витрат
статті калькуляції собівартості
основні, накладні
одноэлементные, комплексні
прямі, непрямі
виробничі, внепроизводственные
продуктивні, непродуктивні
плановані, незаплановані
перемінні, постійні
поточні, одноразові
видатки незавершене виробництво, видатки готовий продукт

Найважливішим ознакою для ланцюгів аналізу є розподіл витрат з елементам витрат, за статтями витрат, за способом зарахування в собівартість продукції.

За підсумками елементів витрат складаються кошторису витрат. Розподіл витрат з статтям собівартості дозволяє розрахувати видатки одиницю продукції або партію, скласти калькуляцію.

Витрати, згруповані за статтями собівартості, від витрат з її елементам тим, що відбивають витрати, пов'язані з виробництвом і які реалізацією товарної продукції за даний отчётный період. Витрати ж із елементам свідчать виготовлені підприємством витрати ресурсів за отчётный період, включаючи Витрати зростання залишків незавершеного виробництва, витрати, отнесённые рахунок майбутніх періодів тощо. п.

Для підприємства, працював у умовах ринкової економіки, мають місце економічні ситуації, пов'язані з коливаннями завантаження виробничих потужностей, що влечёт у себе зміна виробництва та продажів, але це своєю чергою, серйозно впливає на собівартість продукції, отже, на фінансові результати. З цією пов'язане розподіл витрат за постійні й перемінні.

Цьому діленню приділяється велика увагу західної системі обліку, яка називається “директ-костинг”.

Основні становища даної теорії:
1. Поведінка витрат у залежність від зміни обсягу виробництва.
2. Відносність (умовність) класифікації витрат за постійні й перемінні.
3. Методи розподілу витрат за постійні й перемінні.

До постійним затратам заведено відносити такі витрати, розмір яких не змінюється зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей чи обсягу виробництва (амортизація, орендної плати, певні види зарплати керівників громадських організацій і ін.)

Під перемінними розуміють витрати, розмір яких змінюється зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей чи обсягів виробництва (видатки сировину, основні матеріали, вести основних виробничих робочих, видатки технічну енергію та ін.)

Залежно від цього класифікації загальні сумарні видатки виробництво продукції (З) можна як наступній формули:

де A – сума постійних витрат;
B – ставка змінних витрат на одиницю продукції;
VBП – обсяг виробництва.

Тоді видатки одиницю продукції (Зод) слід записати як

;

Графічно це можна зробити уявити так (рис.9,10):

 

Рис.9. Залежність загального обсягу витрат від обсягу виробництва Рис.10. Залежність собівартості одиниці виробленої продукції від обсягу її виробництва

На графіках добре видно, що перемінні витрати на собівартості всього випуску ростуть пропорційно зміни обсягу виробництва, а собівартості одиниці виробленої продукції вони є постійну величину. Величина постійних витрат, навпаки, не змінюється зі збільшенням обсягу виробництва, у загальній сумі витрат, а розрахунку на одиницю продукції витрати зменшуються пропорційно його зростанню.

Усі вищевикладені становища використовуємо під час проведення аналізу собівартості.

Аналіз собівартості проводять за такими напрямами:
1. Аналіз динаміки і структури узагальнюючих показників собівартості і внутрішніх чинників її зміни.
2. Аналіз витрат за 1 крб. товарної продукції.
3. Аналіз собівартості найважливіших виробів.
4. Аналіз прямих матеріальних й трудових витрат.
5. Аналіз непрямих витрат.

Джерела інформації: дані статистичного звіту, ф.№5-з “Отчёт про витрати виробництво та реалізацію продукції”, дані бухгалтерського обліку: синтетичні і аналітичні рахунки, відбивають витрати матеріальних, трудових і надходження коштів, планові і отчётные калькуляції собівартості продукції і на ін.

1. Аналіз динаміки узагальнюючих показників і внутрішніх чинників

Аналіз собівартості починають із аналізу динаміки собівартості всієї товарної продукції. У цьому порівнюють фактичні видатки з плановими чи до витрат базисного періоду. У процесі аналізу виявляють, за якими статтями витрат стався найбільший перевитрата і як зміна вплинув зміна загального обсягу змінних і постійних витрат.

Загальна сума цих витрат може змінитися через обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат за одиницю продукції і на суми постійних витрат. Порядок проведення факторного аналізу представлено табл. 2.

Вивчення структури витрат за виробництво і її змін за отчётный період щодо окремих елементам витрат, і навіть аналіз статей витрат фактично випущеної продукції становлять наступний етап аналізу собівартості.

Таблиця 2

Вихідні дані для факторного аналізу загального обсягу витрат виробництво та реалізацію продукції

Витрати

Чинники зміни витрат

обсяг випуску продукції структура продукції перемінні витрати постійні витрати

Згідно з планом плановий випускати продукцію:

План План План План

За планом, пересчитанному на фактичний обсяг виробництва:

Факт План План План

По плановому рівню на фактичний випускати продукцію:

Факт Факт План План

Фактичні при плановому рівні постійних витрат:

Факт Факт Факт План

Фактичні:

Факт Факт Факт Факт

Аналіз структури собівартості за статтями і елементам витрат проводиться в аналітичної таблиці табл. 3.

Таблиця 3

Склад витрат за виробництво

Елементи витрат За предшест-вующий рік Згідно з планом отчётный рік Фактично за отчётный рік Зміна фактичних питомих терезів порівняно
сума, тис. крб. задовільно. вагу, % сума, тис. крб. задовільно. вагу, % сума, тис. крб. задовільно. вагу, % з предше-ствующим роком з планом, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
              (гр.7 – гр.3) (гр.7 – гр.5)

Аналіз структури собівартості проводиться зіставленням питомих терезів окремих елементів з планом й у динаміці.

З допомогою показників структури розглядається вплив кожної статті у сумі абсолютна і відносної економії чи перевитрати витрат. Аналіз структури витрат дозволяє оцінити материалоёмкость, трудоёмкость, энергоёмкость продукції, з'ясувати характер їх змін впливом геть собівартість продукції. Для оцінки кожної статті витрат за собівартість 1 крб. товарної продукції розраховується рівень витрат з кожній статті і елементу витрат, вивчаються причини відхилень. Аналіз проводиться в аналітичної табл.4.

Таблиця 4

Витрати виробництва продукції з статтям

Статті витрат Базис-ный період Отчётный період Відхилення рівня витрат
Сума Витрати План Факт

від плану
(гр.6 – гр.4)

від того показника базисного періоду
(гр.6 – гр.2)

Сума Витрати Сума Витрати
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Витрати визначається розподілом витрат за кожній статті на обсяг товарної продукції.

Аналіз динаміки і виконання плану з структурі та рівню витрат дозволяє своєчасно реагувати на відхилення від планових, нормативних показників собівартості, приймати конкретні управлінські рішення з їх усунення чи узгодженню.

2. Аналіз витрат за карбованець товарної продукції

Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, выражающим її прямий зв'язок зі прибутком, є рівень витрат за 1 карбованець товарної продукції:

.

Безпосереднє впливом геть зміна рівня витрат за 1 крб. товарної продукції надають чинники, що є із ним прямий функціональної зв'язку: зміна обсягу випущеної продукції, її структури, зміна рівня ціни продукцію, зміна рівня питомих змінних витрат, зміна суми постійних витрат. Схема факторной системи витрат за 1 крб. товарної продукції представлена на мал.1.

Мал.1. Взаємозв'язок чинників, визначальних рівень витрат за карбованець товарної продукції

Вплив чинників першого рівня зміну витрат за 1 крб. товарної продукції розраховується способом цепних підстановок за даними табл.19 і за даними про випуск товарної продукції:

Товарна продукція:

а, по плану:  ;

б) фактично за планової структурі та планових цінах:                      ;

в) фактично з цінами плану:  ;

р) фактично:  ;

Якщо витрати на крб. товарної продукції (У3) у вигляді

,

то аналіз проводиться методом цепних підстановок та її алгоритм аналогічний алгоритму проведення факторного аналізу материалоёмкости. (див. тему №4).

Щоб виявити, щоб ці чинники вплинули зміну суми прибутку, необхідно абсолютні прирости витрат за 1 крб. товарної продукції рахунок кожного чинника помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, виражений в планових цінах (табл.4).

Таблиця 4

Порядок розрахунку впливу чинників зміну суми прибутку

Чинник

Формула розрахунку впливу чинника

Обсяг випуску товарної продукції

Структура товарної продукції

Рівень змінних витрат за одиницю продукції

Зміна суми постійних витрат

Зміна рівня відпускних цін

Разом

У процесі аналізу проводять також порівняння витрат за 1 крб. товарної продукції динаміці і, якщо є можливість, порівняння з среднеотраслевым показником.

3. Аналіз собівартості найважливіших виробів

Для глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізують отчётные калькуляції щодо окремих виробам, порівнюють фактичний рівень витрат за одиницю продукції з плановим та даними минулих років у цілому і з статтям витрат.

Аналіз проводять методом цепних підстановок з урахуванням формули собівартості одиниці виробленої продукції:

 ;

 ;

 ;

.

Загальна зміна собівартості одиниці виробленої продукції:

, зокрема рахунок зміни:

а) обсягу виробництва  ;

б) суми постійних витрат ;

в) суми питомих змінних витрат .

Потім детальніше вивчають собівартість товарної продукції з кожній статті витрат, навіщо фактичні дані порівнюють із плановими та даними за минулі періоди.

4. Аналіз прямих матеріальних й трудових витрат

Зазвичай, найбільша питома вага в собівартості промислової продукції займають видатки сировину і матеріалів. Система чинників, що впливають на прямі матеріальні витрати, приведено на рис.12.

Рис.12.Блок-схема факторной системи матеріальних витрат

    

Расчёт впливу чинників виробляється способом цепних підстановок. І тому необхідно зробити пересчёт витрат за виробництво продукції:

а, по плану: ;

б) за планом, пересчитанному на фактичний обсяг виробництва:     ;

в) по плановим нормам і плановим цінами на фактичний випускати продукцію: ;

р) фактично з плановим цінами: ;

буд) фактично: .

Сума матеріальних витрат за випуск окремих виробів залежить від самих чинників, крім структури виробництва:

де КРіпитома витрата і-го матеріалу; ЦМі – середня ціна і-го матеріалу.

Витрата матеріалів на одиницю продукції залежить від якості сировини й матеріалів, заміни жодного виду матеріалу іншим, зміни рецептури сировини, техніки, технологій і організації виробництва, кваліфікації працівників, відходів сировини й ін. Приріст суми матеріальних витрат за виробництво і-го виду продукції рахунок зміни питомої витрати матеріалів розраховують за такою формулою:

.

Рівень середньої ринкової ціни матеріалів залежить від ринків сировини, відпускну ціну постачальника, внутригрупповой структури матеріальних ресурсів, рівня транспортно-заготівельних витрат, якості сировини й т.д. Щоб дізнатися, за рахунок кожного із чинників змінилася загальна сума матеріальних витрат, скористаємося формулою

,

де  - зміна середньої ринкової ціни і-го ґатунку або групи матеріалів рахунок чинника.

Через війну заміни одного матеріалу іншим змінюється як кількість потреблённых матеріалів на одиницю продукції, а й їхні вартість:

,

де  - зміна добові норми витрат у зв'язку з заміною матеріалу;
 - витрата матеріалу після заміни;
  - ціна замінного матеріалу;
 - зміну ціни у зв'язку з заміною матеріалу.

Расчёты проводяться за кожним видом своєї продукції основі планових і звітних калькуляцій з наступним узагальненням отриманих успіхів у цілому в підприємству.

У результаті подальшого аналізу переходять до вивчення витрат з статті “Заробітну плату”, тобто. прямих трудових витрат. Чинники, що визначають суму прямий зарплати, представлені на рис.13.

Рис.13. Схема факторной системи зарплати виробництва продукції

Для розрахунку впливу цих факторів необхідно мати такі вихідні дані.

Сума прямий зарплати виробництва продукції, млн. крб.:

за планом: ;

за планом, пересчитанному на фактичний випускати продукцію за планової її структурі: ;

по плановому рівню витрат за фактичний випускати продукцію: ;

фактично при плановому рівні праці: ;

фактично: .

За підсумками даних аналіз можна навести способом цепних підстановок або інтегральним методом.

Зарплата на випуск окремих виробів залежить від самих чинників. Чинник структури виробництва не впливає даний показник:

.

5. Аналіз непрямих витрат

Непрямі витрати в собівартості продукції представлені такими комплексними статтями: Витрати утримання і експлуатацію устаткування, загальновиробничі і загальногосподарські витрати, комерційні витрати. Аналіз цих витрат виробляється шляхом порівняння фактичної його розміри на 1 крб. товарної продукції динаміці за 5-10 років, а також із плановим рівнем звітного періоду. Таке зіставлення показує, як змінилася їх у вартості товарної продукції динаміці і, порівняно з планом, і її спостерігається тенденція – зростання чи зниження. У процесі наступного аналізу з'ясовують причини, які абсолютне і відносне зміна витрат. За своїм складом це комплексні статті, які з кількох елементів.

Витрати за змістом і експлуатації машин і устаткування (РСЭО) включають амортизацію машин і устаткування, видатки їхній вміст, витрати з експлуатації, витрати на внутризаводскому переміщенню вантажів, знос МБП та інших. Деякі види витрат (наприклад, амортизація) не залежить від

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація