Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансово-господарської діяльності фірми "Лойтер"


Реферат Аналіз фінансово-господарської діяльності фірми "Лойтер"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

астраханський державний технічний університет


Кафедра економіки,

бізнесу і фінансів


курсова робота

з економіки соціально-культурного сервісу і внутрішнього туризму

 «Аналіз фінансово-господарську діяльність фірми «>лойтер».

Виконала:

Керівник

>Астрахань-2003г.

План:

>1.Введение.

>2.Технико-економическая характеристика

>3.Анализ фінансово-господарського стану фірми «>Лойтер» за 2001, 2002 р.

>3.1.Горизонтальний і вертикальний аналіз діяльності фірми за балансом.

>3.2.Расчет показників ефективність використання основних та оборотних засобів.

>3.3.Анализ розподілу майна за рівнем ліквідності.

>3.4.Анализ фінансового становища фірми.

>3.5.Оценка фінансової стійкості фірми.

3.6.Горизонтальний і вертикальний аналіз звіту прибутки і збитках два роки.

>3.7.Расчет рентабельності виробництва та продукції.

>3.8.Анализ рівня беззбитковості фірми.

>4.Предложения для поліпшення діяльності фірми.

>5.Заключение.

>6.Список літератури.

>7.Приложение.

>1.Введение.

 

            Нині індустрія туризму є одним із ринках форм торгівлі послугами. Багато державах світу туризм розвивається система, що надає всі можливості ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями цієї країни і її народу. У сфері також дуже багато фізичних юридичних осіб, однак пов'язаних із поданням туристичних послуг. Крім значної статті доходу туризм є ще й однією з потужних чинників посилення престижу країни, зростання її значення очах світового співтовариства та пересічних громадян.

         СтановленняАХД зумовлено загальними об'єктивними вимогами та умовами, що притаманні виникненню будь-якій новій галузі знань.

         По-перше, це задоволення практичної потреби. Вона у зв'язку з розвитком продуктивних сил, розширенням масштабів виробництва.Интуитивний аналіз, приблизні розрахунки, прикидки у пам'яті, що застосовувалися на кустарних і напівкустарних підприємствах, стали недостатніми за умов великих виробничих одиниць. Без комплексного всебічногоАХД неможливо стало управляти складними економічними процесами, приймати оптимальні рішення.

         По-друге, це пов'язано з розвитком економічної науки взагалі. Як відомо, з недостатнім розвитком будь-який науки відбувається диференціація її галузей. Економічний аналіз господарську діяльність сформувався внаслідок диференціації громадських наук. Раніше функції економічного аналізу розглядалися у межах існували тоді таких наукових дисциплін, якбалансоведение, бухгалтерський облік, фінанси і статистика. У межах яких з'явилися перші найпростіші способи аналітичного дослідження. Проте, для обгрунтування поточних і п'ятирічних планів економічного та розвитку підприємств знадобилися комплексному дослідженні своєї діяльності. Вищезгадані науки не могли забезпечити все запити практики. Виникла необхідність виділенняАХД на самостійну галузь знань. Надалі роль аналізу зростала відповідно ціні помилки у господарську діяльність. Інтерес Вільгельма до нього помітно зріс. Почалося більш всебічне глибоке вивчення виробництва. Економічний аналіз став важливим засобом планового управління економікою підприємства, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

         Останні кілька років у Астраханській області туристична галузь стрімко розвивається – створюються нові турфірми, будуються нові готельні комплекси, у навчальних закладах відкриваються нові спеціальності,подготавливающие кваліфікований персонал до роботи на галузі туризму й сервісу.


>2.Технико-економическая характеристика

        У нашому випадку розглядатиметься ТОВ ПКФ “>Лойтер. Основним виглядом діяльності фірми є організація туристичних та ділових поїздок, як і Астраханській області, і її межами. Фірма також виявляються посередницькі послуг у придбанні путівок, запропонованих туристичними організаціями. Отже, крім функцій туроператора (організація поїздок, надання певного набору туристичних послуг) фірма виконує функції турагентства – посередника між бажаючими придбати путівки і його організаторами.

         Фірма також пропонує послуги з організації екскурсій, складених по цікавлять туристів тем, надає транспортні послуги і житлово-комунальні послуги харчування. Сезонність туристичного бізнесу робить необхідним розвиток виробництва і інших напрямів діяльності – обслуговування бізнесменів, що потребують організації переїздів; організація про шоптурів.

         Основними джерелами інформації служитимуть звітні бухгалтерські баланси за 2001 – 2002 р.

ТОВ «>Лойтер» зареєстровано Постановою глави своєї адміністрації Астраханського району № 28 від 28.03.1996 року.

Вищим органом управління суспільства є збори Учасників. Суспільство на рік проводить річне збори Учасників незалежно з інших зборів. Збори скликаються генеральним директором суспільства, ревізійної комісією чи з вимозі щонайменше 2 учасників. Збори обирає із учасників ревізійну комісію з контролю над фінансово-господарської діяльністю суспільства. Для державної реєстрації речових кожен із учасників зобов'язаний внести щонайменше 50% своєї частки КК. Учасник зобов'язаний повністю внести земельну частку пізніше року після реєстрації суспільства.

Ліквідація і реорганізація суспільства ввозяться порядку передбаченому чинним законодавством. Наявні в суспільства кошти, зокрема від розпродажу майна, після розрахунків з оплаті, виконання зобов'язань перед кредиторами і бюджетом, розподіляють між учасниками. Поділ здійснюється з допомогою з урахуванням одного суспільства нових самостійних юридичних, з поділом балансів і капіталів.

Допускається виділення з акціонерного товариства підрозділів, і створення нової юридичної особи зі своїми балансом капітал. Суспільство продовжує існувати з відповідними змінами у активах і пасивах.

Добровільна ліквідація Товариства виробляється призначеної зборами учасників ліквідаційної комісією, примусова - у встановленому чинним законодавством порядку. При ліквідації суспільство зобов'язана надати всі дані з особового складу у комп'ютерний архів місцевої адміністрації.

Суспільство створювалося з метою:

- що у прискореному формуванні товарного ринку;

- задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, товарах і послугах.

ТОВ «>Лойтер» є клієнтом центрального відділення Ощадбанку 439/0195 р. Астрахані і має Р/р 006467444.

Таблиця 1

Основні показники роботи за 2001, 2002 р.

Показники 2001 рік 2002 рік >Откло-нение Темп зростання, %
Виручка від 42204081 46290 -42157791 0,001
Собівартість реалізованої продукції 35737842 44490 -35693352 0,001
Комерційні витрати 431993 3005 -4316988 6,96
Прибуток від 2146246 -1205 -2147447 5,61
Торішній чистий прибуток 2125484 -1203 -2126687 5,66
>Среднесписочная чисельність 596 615 19 103,2
Середньорічна вартість ОФ 13596,5 14885,5 1289 109,5
Рентабельність продукції 7,83 3,03 -4,8 38,7
>Фондоотдача 8,88 6,87 -2,01 77,4
Матеріальні витрати 222188 156736 -65452 70,54
Амортизація 1030 1324 294 128,54
>Оборачиваемость оборотних засобів 7,77 6,03 -1,73 77,6
Продуктивність праці, тис.руб./чел. 202,76 166,44 -36,32 82,1

>3.Анализ фінансово-господарського стану фірми «>Лойтер» за 2001, 2002 р.

>3.1.Горизонтальний і вертикальний аналіз діяльності фірми за балансом.

У процесі функціонування економічного суб'єкта його активи та його структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загального уявлення про які мали місце якісні зміни у структурі активного і пасивного капіталів, а як і динаміці цих змін можна з допомогою вертикального і горизонтального аналізу показників звітності.

Вертикальне аналіз показує структуру коштів економічного суб'єкта та його джерел.

Перевага вертикального аналізу у тому, що за умови інфляції відносні величини показників бухгалтерського балансу початку і поклала край року краще піддаються порівнянню, ніж абсолютні величини цих показників.

>Горизонтальний аналіз дає характеристику змін показників звітності за звітний період або їх динаміку за ряд звітних періодів.

Як негативну тенденцію слід розглядати зменшення коштів. Кредиторська заборгованостінеизменилась.

 >Отрицательной тенденцією вважатимуться збільшення дебіторську заборгованість на15647тис. крб., що становить 11,01%.Таблиця 2

Вертикальне і горизонтальний аналіз балансу.

   тис.руб.

Показник початку 2002 року наприкінці 2002 року зміна (+,-)
тис. крб. в % від виробленого тис. крб. в % від виробленого тис. крб. >удель-ний вагу, % в % до величині початку року
Актив
>1.Запаси і їхньої витрати 4411 30,17 4467 13,75 56 -16,24 1,27
>2.Дебиторская заборгованість 10126 69,26 26073 80,27 15647 11,01 154,5
>3.Денежние кошти й короткострокові вкладення 84 0,57 240 0,74 156 0,17 185,7
БАЛАНС 14621 100 32480 100 17859 122,1
>Пассив
>1.Капитал і резерви галузі у т.ч.: 2121 14,50 918 2,83 -1203 -11,67 -56,72
- статутний капітал 8 0,05 8 0,02 - -0,03 -
- нерозподілена прибуток 2113 14,45 2113 6,5 - -7,95 -
>2.Кредиторская заборгованість 11473 78,47 - - 11473 - -
БАЛАНС 14621 100 32480 100 17859 - 122,1


>3.2.Расчет показників ефективність використання основних та оборотних засобів.

         Бізнес будь-якій сфері діяльності починається з певною суми готівки, з допомогою якої організуєтьсябизнес-процесс. Що швидше капітал зробить кругообіг, тим більше коштів підприємство реалізує продукції при одному й тому ж сумі капіталу за певний час. Затримка руху коштів веде уповільнення оборотності капіталу, має потребу вкладення засобів і може викликати значне погіршення фінансового становища підприємства. за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається зростання прибутку, т. до. зазвичай до початкової грошової форми він повертається з збільшенням. Якщо реалізація продукції збиткова, то прискорення оборотності коштів веде погіршення фінансових результатів і «>проеданию» капіталу.

         З усієївишенаписанного бачимо, що слід прагнути як до прискорення руху капіталу, до його максимальної віддачі, що у збільшенні суми прибутку однією карбованець капіталу.

Ефективність використання сукупного капіталу характеризується його дохідністю (рентабельністю):

, де

>ROA – рентабельність;

Пб – балансовий прибуток;

>SOA – середньорічна вартість капіталу.

    Характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності (ставлення виручки від продукції (У) до середньорічний вартості капіталу (>SOA)).

Взаємозв'язок між показниками рентабельності сукупного капіталу та її оборотності визначається:

, де

Допро – коефіцієнт оборотності капіталу

Rпро – коефіцієнт рентабельності продажів

Розрахунок впливу коефіцієнтів оборотності і рентабельності обороту можна провести методом абсолютних різниць:

,

Таблиця 3.

Показники ефективність використання сукупного капіталу.

Показник

2001

2002

Балансова прибуток, крб. 14621 32480
Виручка (нетто) на всі види продажів, крб. 42204081 46290
Середня сума сукупного капіталу, крб. 918 2121
Рентабельність сукупного капіталу, % 6,89 3,54
Рентабельність обороту, % 0,31 7,70
Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу 24,39 2,39
Зміна рентабельності сукупного капіталу з допомогою:
коефіцієнта оборотності 10,43
рентабельності продажів 8,01

Усього

18,44

Дані, наведені уТаблице 3, показують, що дохідність капіталу зросла на 18,44 зв'язки й з прискоренням оборотності капіталу зросла на 10,43, і з збільшенням рівня рентабельності – на 8,01 %.


>3.3.Анализ розподілу майна за рівнем ліквідності.

         Завдання аналізу ліквідності балансу виникає у зв'язки України із необхідністю оцінювати кредитоспроможності організації, т. е. її здібності своєчасно й повністю розраховуватися яка за всіма зобов'язанням.

         Ліквідність балансу окреслюється ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення що у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка як величина, зворотна часу, необхідного для перетворення на кошти. Чим менший час, яке знадобиться, щоб цей вид активів перетворився на гроші, тим вища їхня ліквідність.

Аналіз ліквідності залежить від порівнянні коштів за активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності і розміщених у порядку спаду ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх і розміщених у порядку зростання термінів.

         Залежно від рівня ліквідності, т. е. швидкості перетворення на кошти, активи підприємства поділяються ми такі групи.

А1. Найбільш ліквідні активи – до них належить всі коштів підприємства міста і короткострокові фінансові вкладення (цінних паперів). Ця група розраховується так:

А1=>стр.250 +стр.260

А2. Швидко реалізовані активи – дебіторська заборгованість, платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати.

А2=>стр.240

А3. Повільно реалізовані активи – статті розділу II активу балансу, які включають запаси, ПДВ, дебіторської заборгованості (платежі через яку очікуються більш, як за 12 місяців після звітної дати) й інші оборотні активи.

А3=>стр.210+стр.220+стр.230+стр.270

А4. Важко реалізовані активи – статті розділу I активу балансу –внеоборотние активи.

А4=>стр.190

>Пассиви балансу групуються за рівнем терміновості її оплати.

>П1. Найбільш термінові зобов'язання – сюди ж належить кредиторської заборгованості.

>П1=>стр.620

>П2. Короткострокові пасиви – це короткострокові позикові кошти, й інші короткострокові пасиви.

>П2=>стр.610+стр.670

>П3. Довгострокові пасиви – це статті балансу, які стосуються V і VI розділах, т. е. довгострокові кредити і позикові кошти, і навіть доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх витрат і платежів.

>П3=>стр.590+стр.630+стр.640+стр.650+стр.660

>П4. Постійні пасиви чи стійкі – це статті IV розділу балансу.

>П4=>стр.490

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

>А1>=П1

>А2>=П2

>А3>=П3

>А4<=П4

         Якщо виконуються перші три нерівності цієї системи, це тягне виконання і четвертого нерівності, тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активу і пасиву. Що стосується, коли одна чи кілька нерівностей мають протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. У цьому нестачу коштів за однією групі активів компенсується їх надлишком з іншої групі в вартісної оцінці; у реальному ситуації менш ліквідні активи що неспроможні замістити більш ліквідні.

Зіставлення ліквідних засобів і зобов'язань дозволяє обчислити такі показники:

         Поточна ліквідність, яка свідчить про платоспроможності (+) чи неплатоспроможності (-) організації на найближчий до оскільки він розглядався моменту проміжок часу:

>ТЛ=(А1+А2)-(П1+П2)

         Швидка ліквідність – це здатність товару швидко обертатися:

>Кбл.=стр290-стр210-стр220/стр690

Для аналізу ліквідності складається таблиця. У графи цієї таблиці записуються дані початку і

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація