Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансово-економічної діяльності на прикладі ГУРП КР "Сайсари"


Реферат Аналіз фінансово-економічної діяльності на прикладі ГУРП КР "Сайсари"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФГОУВПОЯКУТСКАЯ ДЕРЖАВНА

>СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

ЕКОНОМІЧНИЙФАКУЛЬТЕТ

Дипломна робота

НА ТЕМУ: АНАЛІЗФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАПРИМЕРЕГУРПКР «>Сайсари»

Спеціальність: 0810965 «Бухгалтерський, облік, аналіз стану та аудит»

(форма навчання заочна)

Консультант: Виконавець:

студентка VI курсуЭФ групиБ-02

___________ ДмитрієваНюргуянаПрокопьевна

Керівник:

________________________________________

Вчена ступінь, посада і місце роботи

>ФИО керівника

____________/_________________/ ____________/_________________/

>ЯКУТСК – 2008 р.


Зміст

Запровадження

Глава I. Теоретичні основи аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства

1.1 Значення, завдання й інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу

1.2 Методика проведення фінансово-економічного аналізу

1.2.1 Методика факторного аналізу

1.2.2 Методикафункционально–стоимостного аналізу

1.2.3 Методика виявлення та підрахунок резервів в аналізі господарську діяльність

1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

1.3.1 Розробка системи аналізу основнихтехнико–економических показників

1.3.2 Особливості горизонтального і вертикального аналізу основнихтехнико–економических показників

1.4 Аналіз результатів діяльності підприємства

1.4.1 Аналіз джерел формування прибутку підприємства

1.4.2 Аналіз основних показників прибутку

1.4.3 Аналіз прибутків від послуг

1.4.4 Аналіз прибутку (збитків) до оподаткування

1.4.5 Аналіз чистий прибуток підприємства

1.4.6 Аналіз показників рентабельності

1.5 Аналіз фінансового становища підприємства

1.5.1 Загальна ж оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу

1.5.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

1.5.3 Аналіз платоспроможності підприємства

Глава II.Организационно-економическая характеристикаГУРПКР “>Сайсари”

2.1Организационно-правовая характеристика

2.2 Коротка економічна характеристика

2.2.1 Готель «>Сайсари»

2.2.2 Ресторан «>Сандали»

2.2.3 Селянський ринок «>Сайсари»

2.2.4Торгово-закупочная діяльність

2.3 Організація бухгалтерського обліку

Глава III. Аналіз фінансово-економічної діяльностіГУРПКР “>Сайсари”

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності

3.1.1 Аналіз ефективність використання основних виробничих фондів

3.1.2 Аналіз складу і структури оборотних засобів підприємства

3.1.3 Аналіз ефективність використання оборотних засобів підприємства

3.2 Аналіз трудових ресурсів

3.3 Аналіз виробничих та фінансових результатів діяльності

3.3.1 Аналіз прибутків і рентабельності підприємства

3.4 Аналіз фінансового становища

3.4.1 Попередній (загальний) аналіз фінансового становища

Глава IV. Шляхи поліпшення фінансово-економічної діяльностіГУРПКР “>Сайсари”

4.1 Резерви підвищення ефективність використання ресурсів підприємства

4.2 Шляхи поліпшення фінансового становищаГУРПКР «>Сайсари»

Укладання


Запровадження

Розвиток ринкових відносин поставило господарючих суб'єктів різних організаційно-правових форм на такі жорсткі економічних умов, які об'єктивно зумовлюють проведення ними збалансованої зацікавленою політики щодо підтримці і зміцненню фінансово-економічної діяльності.

Аналіз фінансово-економічної діяльності – це детальне розчленовування досліджуваного об'єкта на частини для вивчення і виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних чинників. Він вивчає взаємодія управлінських, технічних та знайти економічних процесів і на економічні результати діяльності підприємства міста і спрямовано оцінку її ефективності і раціональності використання сировинних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства, виявлення резервів виробництва, підготовку аналітичної бази щодо прийнятих управлінські рішення. Аналіз виходить з наявною в підприємства планової, звітної й іншим документації.

Оцінка фінансового становища є частиною фінансового аналізу. Вона характеризується певної сукупністю показників, відображених у балансі за станом певну дату. Фінансове становище характеризується у найзагальнішому вигляді зміни у розміщення засобів і джерел покриття.

Фінансове становище є наслідком взаємодії всіх виробничо-господарських чинників. Фінансове становище проявляється у платоспроможності господарюючого суб'єкту, здатністю під час задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, сплачувати заробітну плату, вносити платежі до бюджету.

Основна мета аналізу фінансово-економічної діяльності у тому, щоб у основі об'єктивної оцінки взаємозалежних техніко-економічних показників виявити внутрішні резерви усім стадіях виробничого процесу збільшити ефективність виробництва та забезпечити виконання планів при мінімальних витратах.

>Заключительной частиною аналізу фінансово-економічної діяльності є аналіз фінансового становища підприємства, який справи відбиває кінцеві результати своєї діяльності. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять як працівників самого підприємства, але його партнерів у економічної діяльності, державні, фінансові, податкові органи влади й ін. Неможливо керувати підприємством, приймати господарські, управлінські рішення, не знаючи її фінансового становища.

Аналіз фінансового становища є неодмінною елементом як фінансового менеджменту для підприємства, і його економічних стосунки з партнерами, фінансово-кредитної системою та ін.

Актуальність цієї теми в тому, що на даний час підвищується самостійність підприємств, та його економічна і юридичну відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Усе це збільшує роль аналізу їх фінансово-економічної діяльності.

Основною метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою дослідження методів аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства, техніко-економічних показників, оцінка фінансового становища підприємства міста і практичне їх застосування для підприємстваГУРП Селянський ринок «>Сайсари» із розробкою практичних рекомендацій для поліпшення його фінансово-економічної діяльності.

Досягнення даної мети вирішити такі:

1. Досліджувати необхідність аналізу фінансово-економічної діяльності, цієї мети, завдання, види.

2. Проаналізувати методи лікування й прийоми фінансово-економічного аналізу.

3. Проаналізувати фінансове становище підприємстваГУРП Селянський ринок «>Сайсари», вивчивши складання бухгалтерського балансу організації.

4. Розробити рекомендації для оздоровлення і поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства.

Аналіз фінансово-економічної діяльності проводився з методів порівняння,агрегирования, цепних підстановок, коефіцієнтів.

Аби вирішити поставленої мети і завдань використовувалися законодавчі, нормативні і інструктивні матеріали, і навіть монографії і навчальні посібники таких провідних економістів, якСавицкаяГ.В., Шеремет А.Д.,БакановаМ.И., Ковальов В.В., Волкова О.Н., публікації у періодичної преси, довідкові і аналітичні довідники.

Об'єктом дослідження під час написання випускний кваліфікаційної роботи є підставою: Державне унітарна республіканське підприємство «>Сайсари», а об'єктом дослідження є фінансове становище підприємства.

Організація початку своєї діяльності у грудні 1996 року. Основним виглядом діяльності є надання торгових місць, послуги готелі та комунального харчування.

>ГУРП Селянський ринок «>Сайсари» є юридичною особою і діє підставі Статуту. Підприємство є комерційної організацією, здійснюючи своєї діяльності з урахуванням професійної самостійності, господарського розрахунку самоокупності.

>Випускная кваліфікаційна робота включає: запровадження, чотири глави, висновок.

У процесі підготовки використовувалися матеріали бухгалтерської звітності й різні методичні джерела (бухгалтерський баланс з додатками, статистична звітність затверджені Мінфіном).


Глава I. Теоретичні основи аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства

 

1.1 Значення, завдання й інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу

 

Термін «аналіз» походить від «>analysis» й у перекладі означає «розкладання», «поділ». Отже, аналіз у вузькому плані є розкладання досліджуваного об'єкта на складові для вивчення їх самостійного функціонування.

Під аналізом у широкому плані розуміється метод наукового дослідження, спосіб пізнання предметів і явищ довкілля, заснований на розчленування цілого на складові та вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Аналіз фінансово-економічної діяльності – це детальне розчленовування досліджуваного об'єкта на частини для вивчення і виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних чинників. Він вивчає взаємодія управлінських, технічних та знайти економічних процесів і на економічні результати діяльності підприємства міста і спрямовано оцінку її ефективності і раціональності використання сировинних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства, виявлення резервів виробництва, підготовку аналітичної бази щодо прийнятих управлінські рішення. Аналіз виходить з наявною в підприємства планової, звітної й іншим документації.

Предметом аналізу є господарські процеси підприємства, складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх й міністерство внутрішніх чинників виробничої системи. Ці процеси можуть характеризуватися певними результатами: обсягом виробництва, його ефективністю, витратами, фінансовим станом. Об'єктивні зовнішні внутрішні чинники, які впливають на господарську діяльність підприємства, пов'язані з його діями економічних законів; до цих чинникам можна віднести попит, конкуренцію, ціни, тарифи і. На промислових підприємствах аналізують показники валовий, товарної, реалізованої і чистий прибуток, собівартості і доходів.

Суб'єктивні чинники пов'язані з конкретною діяльністю людини, цілком і повністю залежить від нього – це прогнозування господарську діяльність, і навіть об'єктивних умов і внутрішніх чинників, успішне господарювання, ритмічне і виконання планів, організація виробництва, фінансові дії та інших.

Основні завдання аналізу:

· вивчення діяльності підприємства з допомогою комплексу взаємозалежних техніко-економічних показників, характеризуючих роботу організації, як загалом, і її підрозділів;

· підвищення ефективності виробництва та забезпечення виконання планів при мінімальних витратах;

· виявлення і вимір внутрішніх резервів усім стадіях виробничого процесу.

Досліджується широке коло техніко-економічних показників, комплексно характеризуючих господарську діяльність організації, виявляються резерви та шляхи підвищення ефективності роботи.

Важливими принципами аналізу фінансово-економічної діяльності є утворення єдиної системи облік і звітність; використання кронштейна як інформації всієї сукупності їх даних, здобутих у системі обліку; пізнання з урахуванням кількісних характеристик якісної природи процесів і явищ.

Аналітична робота для підприємства підрозділяється ми такі організаційні етапи:

1. Виділення об'єктів аналізу.

2. Планування аналітичної роботи.

3. Інформаційне і методичне забезпечення аналізу.

4. Аналітична обробка отриманої інформації.

5. Оформлення результатів аналізу.

6. Розробка рекомендації за результатами аналізу та контролю над їх впровадженням для підприємства.

Джерела інформації, що використовуються під час проведення аналізу господарську діяльність, можна підрозділити на планові,учетно-отчетние івнеучетние.

Планові джерела містять у собі різні плани, норми і нормативи, кошторису, цінники, проектні завдання.

Доучетно-отчетним джерелам слід віднести дані бухгалтерського, статистичного і оперативно – технічного облік і звітність.

>Внеучетние джерела інформації – федеральні закони та інші офіційними документами,хозяйственно-правовие документи, матеріали ревізій, аудиторських перевірок, матеріали виробничих нарад, зборів колективу, засідань Ради директорів, технічна і технологічна документація, засоби інформації й інші.

Сукупність інформаційних потоків, що виходять з різних джерел, можна з'ясувати, як систему економічної інформації, основними принципами створення якої мають бути корисність, об'єктивність, єдність і оперативність.

>Пользователями інформації про стан господарську діяльність підприємства бути такі групи осіб:

· Керівники підприємства, котрі з основі цієї інформації забезпечують ефективне керівництво підприємством, і приймають дієві управлінські і планові рішення;

· Акціонери (власники) підприємства, котрі з основі цієї інформації оцінюють, наскільки ефективніше й прибутковіше ведеться господарську діяльність підприємства;

· Комерційні партнери підприємства (наприклад, постачальники чи покупці), котрі з основі цієї інформації оцінюють надійність підприємства (як постачальника), і навіть його платоспроможність (як покупця);

· Кредитори підприємства, котрі з основі цієї інформації оцінюють кредитоспроможність підприємства (можливість виплачувати відсотки, й зрештою погасити позичку);

· Податкові служби, котрі з основі цієї інформації отримують даних про формуванні підприємства податкової бази тому мул іншому обов'язковому платежу (особливо з податком з прибутку);

· Працівники підприємства, котрі з основі цієї інформації може зробити висновок про перспективи кожного їх цьому підприємстві (зміна зарплати, отримання соціальних гарантій й відповідних пільг, можливість кар'єрного росту);

· Фінансові аналітики й консультанти, котрі з основі цієї інформації можуть розробляти рекомендації підприємствам з питань, що стосується його господарську діяльність, для потенційних інвесторів і їхніх партнерів підприємства;

· Громадськість, а її основі цієї інформації може оцінити, як діяльність підприємства впливає членів товариства (наприклад, у питаннях екології, зайнятості, соціальної політики).

1.2 Методика проведення фінансово-економічного аналізу

Розвиток дослідницько-експериментальної і поглиблення аналізу господарську діяльність є необхідною умовою стабільну роботу підприємства міста і дозволяють передбачити господарчу та комерційну ситуацію задля досягнення її кінцевої мети – отримання максимального прибутку. Цілі, завдання й методику аналізу доцільно переорієнтувати на дослідження таких сторін діяльності підприємства, які мають особливої важливості за умов ринку: конкуренція і загострення проблеми виживання, фінансова стійкість і надійність підприємства як партнера. Тож у умовах ринкової економіки найбільший вагу набувають методи, створені задля прогнозування виробничої діяльності підприємства, розвиток заходів до ухвалення обгрунтованих управлінські рішення.

Під методикою у сенсі зазвичай розуміється сукупність засобів і правил доцільного виконання який - або роботи. У аналізі господарську діяльність методика є сукупність аналітичних засобів і правил дослідження економіки підприємства, належним чином підлеглих досягненню мети аналізу. Розрізняють спільний державний та приватні методики. Загальну методику – розуміють в розумінні системи дослідження, яка однаково використовується щодо різних об'єктів аналізу в усіх галузях економіки. Приватні методики – конкретизують загальну залежно галузі економіки, типу виробництва чи об'єкта дослідження.

Будь-яка методика аналізу містить такі моменти, як:

· Мета і завдання аналізу;

· Об'єкти аналізу;

· Системи показників, з допомогою яких досліджуватися кожен об'єкт аналізу;

· Опис способів дослідження досліджуваних об'єктів;

· Джерела даних для аналізу;

· Вказівки з організації аналізу;

· Вказівки на оформлення результатів аналізу;

· Споживачі результатів аналізу.

Як найважливішого елемента методики аналізу господарську діяльність виступають технічні прийоми та художні засоби аналізу. У тому числі можна назвати традиційні і нетрадиційні.

До традиційних методів прийоми можна віднести:

·Горизонтальний (трендовий) метод;

· Вертикальне (структурний) метод;

· Метод порівняння;

· Метод угруповання;

· Балансовий метод;

·Графический метод;

· Методи і прийоми факторного аналізу.

До нетрадиційних методів прийоми можна віднести:

· Методи і прийоми функціонально-вартісного аналізу;

· Методи і прийомимаржинального аналізу;

·Эвристические методи лікування й прийоми;

· Методи лінійного програмування.

Зупинимося докладніше на характеристиці декого з тих.

Метод порівняння – передбачає зіставлення:

·Фактических значень показників з плановими визначення ступеня їх виконання;

·Отчетних показників із показниками за попередній період визначення розміру, характеру і темпів зміни аналізованих об'єктів;

·Достигнутих результатів зісреднеотраслевими показниками визначення місця, займаного підприємствами у галузевій групі та інших.

Метод угруповання (аналітична угруповання показників) за ознаками застосовується, коли яка вивчалася сукупність включає безліч об'єктів.

Балансовий метод використовується визначення сумарного впливу чинників на узагальнюючий показник.Балансовое зіставлення впливу чинників виробляється при порівнянні різних сторін однієї й тієї ж об'єкта. Це чудовий спосіб є й засобом лічильної перевірки вмотивованості вироблених розрахунків, оскільки порушення рівності свідчить про наявність помилки.

>Графический метод застосовується переважно у тому, щоб зробити виразнішими словами і зрозумілими тенденції та зв'язку досліджуваних показників. Графічне зображення аналізованих показників і процесів то, можливо лінійним,столбиковим, круговим, об'ємним,координатним та інших. Графік незалежно від способу побудови має відповідати економічної сутності та напрямку зміни розкритих показників, бути простим, точним, наочним, масштабним, мати пояснення сенсу ліній, малюнків,штриховок, назви показників тощо.

Методи лінійного програмування застосовуються на вирішення багатьох екстремальних завдань, яке зводиться до пошуку максимуму і мінімуму деяких функцій змінних величин. Методи лінійного програмування засновані на рішенні лінійних рівнянь, коли залежність міжизучаемими явищами рівнянь, коли залежність міжизучаемими явищами суворо функціональна. У економіці з допомогою цих методів може тривати оптимальна загальна продуктивність устаткування, вирішуватися завдання оптимального розподілу наявних, транспортні завдання.

>Эвристические методи (методи «мозковий атаки», «мозкового штурму», «>дельфи») засновані на результатах досвіду, інтуїції експертні оцінки і застосовуються як кількісного виміру поточних

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація