Реферати українською » Экономика » Економічна стійкість підприємства та шляхи її стабілізацііОценка фінансової стійкості підприємства


Реферат Економічна стійкість підприємства та шляхи її стабілізацііОценка фінансової стійкості підприємства

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Экономическаяустойчивостьпредприятияи шляхи його стабілізації

( з прикладу ВАТ «>ТЯЖМАШ»)

Ця дипломна робота написана на задану тему «Економічна стійкість підприємства міста і шляхи його стабілізації» ( з прикладу ВАТ «>Тяжмаш»).

Обсяг дипломної роботи, становить 87 сторінок, 10таблиц,4 малюнків, 32источникаиграфическаячасть8плакатов А1.

Аналіз, оцінка,Платежеспособность, рентабельність,ДЕЛОВАЯ активність, стійкість,ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ КАПІТАЛУ, фінансове становище, ФІНАНСОВИЙЛЕВЕРИДж, стабілізація становища.

Дипломна робота виконано за матеріалами підприємства ВАТ «>ТЯЖМАШ». Предметом дослідження є стійкість фінансовогосостоянияпредприятия, аналіз структури активу і пасиву, та її платоспроможності.

У цьому роботі проведено оцінку, ефективної стійкості підприємства, проведено аналіз фінансових результатівпредприятия,рассматривается фінансовийлеверидж,какинструмент для поліпшення його фінансового становища і стабілізації становища. Аби поставленої мети, у "справжній дипломної роботі було розглянуто найважливіші моменти, і напрями у проведенні фінансово - економічного аналізу, як теоретично, і практично.

У основі даної дипломної роботи лежить бухгалтерська інформація за досліджуваний період 2001 – 2005 рр.


Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ……………..…………………………………………..……. 5

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИОПРЕДЕЛЕНИЯ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇУСТОЙЧИВОСТИ …………………………………... 8

1.1 Концепція взаємозв'язків формування фінансової стійкості підприємства ……………………………………………… 8

1.2 Інформаційна база визначення фінансової стійкості підприємства ……………………………………………… 12

1.3 Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства ……………………………………………………….……. 15

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇДЕЯТЕЛЬНОСТИОАО «>ТЯЖМАШ» …19

>2.1Характеристика ВАТ «>ТЯЖМАШ» ………………………………. 19

>2.2Оценкавнеоборотних і оборотних засобів ВАТ «>ТЯЖМАШ» 22

2.3 Відносні показники фінансової стійкості ………... 26

2.4 Абсолютні показники фінансової стійкості ……………. 32

3. ШЛЯХУПОЫШЕНИЕ ФІНАНСОВОЇУСТОЙЧИВОСТИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………….. 44

3.1 Результатів аналізу фінансової стійкості підприємства ….. 44

3.2 Стабілізація економічної стійкості підприємства …… 47

4. ТЕХНОЛОГІЯИЗГОТОВЛЕНИЯЗУБЧАТОГО КОЛЕСА …… 52

5. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «>ТЯЖМАШ» …… 57

5. 1 Оцінка тяжкості трудового процесу ………………………….…… 57

5. 2 Оцінки напруженості трудового процесу …………………… 64

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………….…. 74

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………….….……. 79

>ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………...……….……….. 82


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перехід нашої країни на систему господарювання, ясна річ, торкнувся підприємства різного напряму, і структур. Раніше, за радянських часів, керівники навіть замислювалися конкуренцію, про підвищення ефективності, про збільшення прибутку, оскільки підприємства не були власністю начальника або директори.

Російська економіка протягом років переживала важкий структурний криза, який проявлявся за такими основним напрямам: спад виробництва та продажів, розвал фінансово-грошовій сфери, значні суми стягнутих податків, вилучення оборотних засобів, різке зниження життєвий рівень населення Криму і, відповідно, його купівельної спроможності; інфляційний підвищення і зниження курсу рубля; порушення співвідношення маси грошей немає та товарів; невиправдане зниження рівня впливу на економіку; загальна нестабільність всіх умов. Усе це негативно вдарило по роботі вітчизняних підприємств.

У разі ринкової економіки важливою умовою самооплатності та самофінансування підприємства є орієнтація виробництва на споживачів, конкурентоспроможність продукції, гнучке пристосування до постійно змінюваних умов ринку. Кожному підприємству, перш ніж планувати обсяг виробництва, формувати виробничі потужності, треба зазначити яку продукцію, що не обсязі, де, що й за якими цінами він буде продавати. І тому треба вивчити попит продукції, ринки її збуту, їхемкость, реальних та кроки потенційних конкурентів, потенційних покупців, можливість організувати виробництво з конкурентної ціною тощо. Від цього залежать кінцеві фінансові результати, фінансова стійкість підприємства.

Промислове підприємство працює економічно стійко у разі, як його здійснює виробничу діяльність, здатне розвиватися з урахуванням зростання прибутку шляхом інвестування необхідних коштів на здійснення процесу розширеного відтворення. Економічна стійкість має власний предмет, саме, господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально- економічну ефективність яких і кінцеві фінансові результати своєї діяльності, складаються під впливом піддається, отримують відбиток системою економічної інформації.

Аналіз економічної стійкості включає у собі інвестиційний аналіз, фінансовий аналіз стану та аналіз поточної виробничої діяльності, що він відповідає трьом сферам, у яких функціонує підприємство .Звідси випливає відповідний підхід доанализуекономической стійкості, вимагає розглядати підприємство як економічний організм, створений зусиллями колективу з допомогою існуючої величини активу.

Актуальність обраної теми, присвячена оцінці фінансової стійкості підприємства міста і розробці шляхів їх стабілізації з прикладу ВАТ «>ТЯЖМАШ», у тому, щоб старанно вивчити аналіз фінансового становища підприємства з погляду його стійкості, як інструмент щодо заходів із поліпшення фінансового становища і стабілізації становища.

Об'єктом дослідженняявляетсяпредприятие важкого машинобудування ВАТ «>ТЯЖМАШ».

Предмет дослідження – оцінка та шляху поліпшення фінансової стійкості ВАТ «>ТЯЖМАШ» в 2001-2005 роках. Виявити проблеми фінансової стійкості підприємства міста і розглянути шляху їхнього усунення і вдосконалення.

З поставленихцелейданной роботи, основне завдання з оцінки фінансової стійкості підприємства є:

- характеристика підприємства;

- попередній огляд балансу;

- аналіз фінансової стійкості підприємства;

- оцінка фінансових результатів підприємства;

- шляху поліпшення фінансової стійкості підприємства.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИОПРЕДЕЛЕНИЯ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇУСТОЙЧИВОСТИ

1.1 Концепція взаємозв'язків формування фінансової

стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства – це здатність підприємства функціонувати й бурхливо розвиватися, зберігати свої активи і пасиви в мінливих внутрішньої і до зовнішньої середовищі, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність і інвестиційної привабливості у межах за припустимий рівень ризику.

Фінансове становище підприємства то, можливо стійким, хистким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно виробляти платежі, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність в несприятливих обставин свідчить про його усталеному фінансовий стан і навпаки.

Якщо платоспроможність, є зовнішнім проявом фінансового становища підприємства, то фінансова стійкість – внутрішня його сторона, відбиває збалансованість грошових і товарних потоків, прибутків і витрат, засобів і джерел формування (рис. 1).

Задля більшої фінансової стійкості підприємство має мати гнучкою структурою капіталу й уміти організувати його рух в такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів витратами із метою збереження платоспроможності і створення умов для нормально функціонувати.


>балансированность фінансових потоків


>Рис. 1

Стійкість і стабільність фінансового становища підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий план успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище підприємства. Якщо у результаті спаду виробництва та реалізації продукції відбувається підвищення його собівартості, зменшення виручки та незначною сумою прибутків і як наслідок – погіршення фінансового становища підприємства його платоспроможності. Отже, стійке фінансове становище не грою випадку, а результатом вмілого управління всім комплексом чинників, визначальних результати фінансово-господарську діяльність підприємства [11, стор. 68].

Сталий фінансове становище підприємства, в сою чергу, позитивно впливає обсяги основний діяльності, забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як частину господарську діяльність має бути спрямована забезпечення планомірного надходження й витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власної родини тазаемногокапитала і найефективнішого її використання.

Головна мета фінансової складової діяльності підприємства – нарощування власного капіталу й забезпечення стійкого становища над ринком. І тому необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність підприємства, і навіть оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Аналіз фінансової стійкості грунтується головним чином відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу за умов інфляції дуже важко навести такий же вид.

Фінансова стійкість має власний предмет, саме, господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально - економічну ефективність яких і кінцеві фінансові результати своєї діяльності, складаються під впливом суб'єктивних свідків і об'єктивних чинників, отримують відбиток системою економічної інформації.

До завданням фінансової стійкості слід віднести:

- розробку системи показників і техніко-економічних нормативів стосовнопроизводственно - технологічної структурі підприємства;

- визначення співвідношень економічну ефективність виробництва всіх рівнях і підрозділах, як з боку витрат живої і упредметненого праці, і отримання кінцевого результату;

- організацію технологічного управлінського процесу з всієї ланцюжкупроизводственно- фінансової складової діяльності;

- активізацію економічних методів впливу підвищення ефективності виробництва;

- систематичний аналіз беззбитковості та конкурентоспроможності продукції.

За сучасних умов правильне визначення реального фінансового становища підприємства має значення як для самих господарюючих суб'єктів, але й численних акціонерів і особливо - майбутніх потенційних інвесторів. Процес інвестування зажадає певних гарантій і відчуття впевненості у фінансовому стійкості підприємства. Ось у час дуже важливо вміти аналізувати стійкість підприємства з урахуванням реальних прогнозів за умов інфляції.

Аналіз фінансової стійкості має специфічні особливості проти фінансовим аналізом, вимагає залучення додаткового матеріалу з оцінкою виконання планового завдання. При аналізі фінансової стійкості приваблює широке коло показників, розглядається їх взаємозв'язок з урахуванням конкретних умов виробництва, а як і аналізуються чинники, які мають впливом геть зміна фінансової стійкості [11, стор. 96].

У результаті аналізу фінансової стійкості господарські процеси вивчаються у тому взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. У процесі аналізу як розкриваються і характеризуються основні чинники, що впливають господарську діяльність, а й вимірюється ступінь (сила) їхні діяння. Характерними рисами методу аналізу фінансової стійкості підприємства є :использованиесистеми показників,всестороннехарактеризующих господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, виявлення іизмерениевзаимосвязи з-поміж них з метою підвищення фінансової стійкості роботи підприємства у сучасних умов.

Аналіз фінансової стійкості вимагає комплексногометодак окремим показниками. Фінансову стійкість можна сформулювати і одного показником, але характеризуватиме всю повноту взаємозалежності, яке характерне нею.

Комплексна оцінка є характеристику, одержаний прибуток у результаті комплексного дослідження, тобто одночасного і узгодженого вивчення сукупності показників, що відбивають багато аспектів господарських процесів і містять узагальнюючі висновки про результати діяльності виробничого об'єкта з урахуванням виявлення якісних і кількісних відмінностей від бази порівняння.

Комплексна оцінка служить інструментом обліку, аналіз стану і планування; індикатором науково-технічного стану господарського суб'єкта і досліджуваної сукупності; критерієм порівняльного оцінювання комерційної підприємств; показником ефективності прийнятих раніше прийняття рішень та повноти реалізації; основою виборувозможнихвариантов розвитку і показників очікуваних успіхів у майбутньому: стимулятором виробництва.

1.2 Інформаційна база визначення фінансової

стійкості підприємства

Для проведення аналізу та розкриття суті явищ необхідна інформація, яка б аналітику відстежити стан і вивести результати діяльності підприємства, допомогла зрозуміти рух фондових потоків.

Процес аналізу включає у собі обробку різноманітних формальних і неформальних цих підприємств, що використовуються під час аналізу.

У визначенні аналізу, як економічної науки, підкреслювалося, що "аналіз фінансової стійкості полягає в системі показників, на комплексному використанні даних цілого ряду джерел економічної інформації.Источникианализа поділяються на облікові івнеучетние [20, стор. 223].

До облікованим джерелам ставляться:

- бухгалтерський облік і звітність;

- статистичний облік і звітність;

- оперативний облік іучетность;

- вибіркові облікові дані.

Інформація, що використовується всередині підприємства, найповніше відповідає вимогам аналізу та всебічно висвітлює аналізований об'єкт. Кожне підприємство, згідно з законодавством, має право збереження підприємницьких секретів, які можуть опублікувати у пресі.

Найпростіший підвладне й формою фінансової інформації є бухгалтерська звітність,составляемая за правилами публічної бухгалтерської звітності.

Звітність зазвичай включає у собі баланс на певну дату, звіт прибутки і збитках у період, звіт про рух фондів за ж період, і звіт про рух коштів.

До звіту додається пояснювальна записка, дерасшифровиваются окремі статті балансу і за пояснюються причини освіти деяких сум.

Бухгалтерська звітність складається за загальновизнаними принципам обліку, відбиває вплив минулих років і справжніх управлінські рішення з деякими консервативними принципами:

- угоди записуються за цінами, переважним на даний момент їх здійснення;

- доходи і враховуються в останній момент скоєння, а чи не коли гроші змінюють своїх господарів;

- періодичне зіставлення доходів населення і витрат здійснюватися через прихід, витрата, залишки;

- створення резервів піднепредвиденниеобстоятельства призводять до зменшення прибутку.

Ці правила в достатньо спотворюють результати обліку, особливо у випадках, коли результати її йдуть на аналізу фінансового становища та визначенням вартості майна.

Бухгалтерський баланс складається на певну дату.Отражает розмір активів, використовуваних підприємством, і компенсуючі їх зобов'язання в відношення до кредиторам та господарям.

До складу активів входять:

- оборотний капітал;

- основний капітал;

- інші активи.

Основними джерелами є:

- короткострокові зобов'язання;

- довгострокові зобов'язання;

- власний капітал.

Оскільки баланс є статичною, крім цього він маєкумулятотивним ефектом, оскільки відбиває наслідки всіх прийняття рішень та угод, які мали місце для підприємства.

Під час ухвалення рішень щодо інвестиціям, поточноїпроизводственнойдеятельности і фінансуванню, баланс можна як накопичувальний підсумок діяльності минулих рішень щодо інвестиціям і фінансуванню. Чистий ефект від участі діяльність у вигляді прибутку чи збитків у період віддзеркалюється в змінах власного капіталу [20, стор. 251].

>Статистический облік і звітність, відбивають сукупність масових явищ і процесів, що характеризують його з кількісної боку (пов'язуючи з якісної стороною),виявляющие певні економічні закономірності служать важливим джерелом аналізу.

Оперативний облік і звітність забезпечують швидше порівняно зстатистикойи бухгалтерією отримання відповідної інформації.

Довнеучетним джерелам ставляться такі:

- матеріали перевірок податкової служби;

- матеріали друку;

- матеріали фінансових і кредитних організацій.


1.3 Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства

>Устойчивоефинансовоесостояние формується у процесі всієїпроизводственно- господарську діяльність підприємства. Визначення його за той чи інший дату відповідає питанням, наскільки підприємство управляв фінансових ресурсів протягом звітний період. У цейвремяважно як оцінити ситуацію для підприємства, при цьому використовуються різні оціночні показники, а й розробити заходи щодо поліпшенню фінансового становища

Для оцінки фінансової стійкості у Росії останнім часом розроблено й використовується безліч методик різниця між ними залежить від підходах, засобах, критеріях і правових умовах проведення аналізу.

Однією з основних методів оцінки фінансової стійкості підприємства є розрахунок із допомогою абсолютних і відносних показників. Провівши загальну оцінку фінансового становища підприємства можна можливість перейти до дослідженню фінансової стійкості. Від, наскільки оптимально співвідношення власної родини та позикового капіталу, великою мірою залежить фінансове становище господарюючого суб'єкту. Фінансове становище то, можливо стійким, хистким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно виконувати свої внутрішні й зовнішні зобов'язання, фінансувати діяльність підприємства на розширеній основі, і підтримувати свою платоспроможність у різноманітних обставин свідчить про його усталеному фінансове становище [32, стор. 297].

Поточна платоспроможність – це зовнішній прояв фінансового становища підприємства, то фінансова стійкість – внутрішня його сторона, забезпечує стабільну платоспроможність у найближчій

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація