Реферати українською » Экономика » Економічна теорія


Реферат Економічна теорія

1.   Спільні економічні проблеми й запитання

Экономика-наука щодо проведення домашнього господарства.

Сучасна економічна наука ділиться на: економічна теорія (вивчає економ відносини) ні економічна практика (вивчає реалізацію економічних взаємин у повсякденні)

Благо-средство задоволення людських потреб.

У сучасному ЭТ рассм закон самовозрастания потреб.

Економічна практика вивчає реалізацію економічних взаємин у хоз.(повседневной) життя.

Економічна теорія вкл у собі нескл. рівнів дослідження:

1. Макроекономіка – лише на рівні країни (інфляція, безробіття, держ борг)

2. Мезоэкономика – лише на рівні регіонів чи галузей (розміщення продуктивних сил, міжрегіональне розподіл інвестицій)

3. Микроэкономика – лише на рівні одного суб'єкта економіки (рентабельність, продуктивність, витрати)

4. Наноэкономика – залучені окремі люди (власні доходи та витрати)

Суб'єкти экономики-страны, підприємства, галузі, хоз-ва, що у економ отнош, мають економічних інтересів.

Об'єкти економічних відносин – складові цих відносин, щодо кот-х вибудовується економічних відносин.

Предмет економічних відносин – матеріалізована (видима) сторона цих відносин.

Наука економіка полягає в економічні відносини і продуктивних силах (произв. сили містять у собі засоби виробництва тобто. устаткування, машини, технології …)

З произв. силами пов'язано поняття произв возможностей(это обсяги виробництва окремих благ, з наявних і продуктивних сил) Произв можливості також характеризуються співвідношення між обсягами вироблених благ. Конкретно ставлення произ можливостей економіки з випуску пари товарів (АиВ) відбиває крива виробничих можливостей:

 

Стосовно произ можливостям економіки виробничі сили можна використовувати так:

1. неефективно тобто. недовикористовуються

2. ефективно т.к. продуктивні сила на граничною кордоні производства2-ух товарів (КПУ) ефективних

3. Економіка немає, т.к. за певного обсязі призв сил неможливий вихід зарубіжних країн виробництв можливостей

Розширення виробничих можливостей характеризує КПУ вправо (КПВ-1)

Збільшення виробничих можливостей здійснюється 2-мя шляхами:

1. підвищення произв-ти праці (у процесі увелечения виробничих сил)

2. ресурсозбереження (під час економії ресурсів)


2. Етапи розвитку економічної науки

I. Донаучный. На донауковому етапі 5-6 в до не – 16 в сформувалися перші ідеї виділення економічних категорій, розкриття економічних законів. Економічний закон – цього правила описують вплив економічних процесів усім суб'єктів економіки. Першими вченими выделившие економіку на самостійне знання були Аристотель, Платон. Надалі описані філософами древни основні категорії і закономірності отримали переосмислення, проте загалом систематизованої науці економіки не виникало до 16в оскільки продуктивні сили розвивалися надто повільно й економічні відносини перебували на стадії зародження.

II. Науковий. (16- поч 20 в) поява наукового етапу пов'язані з появою наукових шкіл, що виникли у розвитку продуктивних зусиль і економічних відносин.

1. меркантилізм (купецький, торговий, продажний) виник у кінці 16в. У цей час сталися великі географічні відкриття, головним джерелом багатства нації вважалася торгівля, а форма національного багатства золоті і срібні гроші. Відповідно гос-во мало концентруватимуть свою увагу в розвитку торгівлі, зокрема ввезення до країни грошей немає та протидії вивезенні.

2. класична англійська політична економія (ж Адам Сміт) розвиток даної школи пов'язані з промисловим підйомом заміна мануфактурного способу виробництва, у промисловий. Економісти класики виділили багатство країни у промисловому виробництві. Для розвитку ринкових відносин Сміт відстоював ту ідею невтручання д-ви на що (лібералізм). Він ввів термін «невидимою руки» ринкової економіки, котра спонукає підприємцями, яка підштовхує їх цілей значимих суспільству. Отже, класична політична економія відстоювала ідею ліберальної ринкової економіки.

3. неокласична політична економія 19в (Альфред Маршелл) Наприкінці 19в индустриально-капиталистическая економіка досягла піка своєї розвитку. Це супроводжувалося появою економіки країнах появою проблем, пояснити які класична політ економія не могла (кризи надвиробництва, монополізація, нагромадження держ. боргів, тощо.) У результаті виникла необхідність коригування класичної політ економії у напрямку посилення д-ви економіки. Було запропоновано заходи для регулювання економіки грошово-кредитних інструментів. Закладено основи соц. політики, антимонопольної діяльності тощо

4. Кейнсианство (Джон Кейнс) перша половина 20в. Кейнс запропонував альтернативну неокласику, економічну теорію з іншим розумінням, джерелом нац багатства і шляхом його збільшення. Якщо класики і неокласики розвивали теорії економіки пропозиції, за якою всіх зусиль суб'єктів економіки особливості д-ви мають бути спрямовані збільшення випуску благ з наявних обмежених ресурсів. Кейнс заклав основу теорії економіки сукупного попиту, за якою предмет науки економіки створення максимального попиту продуктивні блага. Головне багатство – платоспроможні покупці благ. У зв'язку з цим переглянули й ролі д-ви основним завданням яких стало регулювання сукупного попиту використовуючи такі заборонені для неокласиків інструменти як ціни, обсяги купівель і продажів, держзамовлення, госинвестиции тощо.

III. Постиндустриальный етап (середина 20в – по наст час) У найрозвиненіших країнах став формуватися новим типом економічної системи - постіндустріальна економіка, на яку характерно висока частка виробництва послуг, значна частина бізнесу, розвиток інформаційного ринку нафтопродуктів та перетворення інформацією товар, кількаразове зростання доходів населення і рівня споживання. У новій економіці втрачають сенс старі підходи до визначення нац багатства, його виміру і джерелам, регулювання економіки з боку д-ви. Тому постали нові економічні школи.

1. інституціоналізм (1950-ті) Торстейн Вэблен, основа цієї школи – освіту, розвиток виробництва і прояв економічних інтересів. Інтереси діляться на індивідуальні (інтереси окремих суб'єктів економіки), групові (для значної частини суб'єктів економіки). Выразителями групових інтересів є інститути економіки (банки, підприємства, біржі, д-ви тощо.) Розвиток сучасної економіки можливо, за узгодженні групових інтересів, навіщо гос-во має забезпечувати оптимальну інституціональну структуру економіки, створити умови для до появи та розвитку необхідних суб'єктів економіки.

2. монетаризм (1970-ті) Мілтон Фрідмен. Монетаризм є відгалуженням неокласичної теорії та ставить за основу національні багатства, грошову вартість благ, відповідно всі економіки можна пояснити з допомогою законів грошового звернення, нього можна управляти економічним розвитком.


3. Ринок, товар, вартість, форми вартості, товарні х-ва

Ринок - комплекс економічних відносин щодо розподілу вироблених благ

Основні категорії ринку:

· Попит

· Пропозиція

· Ціна

· Товар

· Ринкове рівновагу

· Неравновесное стан ринку

· Еластичність попиту й пропозиції

Ринкові відносини виникли із появи товарного х-ва

Натуральне х-во-это спосіб пр-ва і распред благ, в К-м продукти праці не призначені обмінюватись, а випробовуються їх виробниками

Товарное х-во – х-во, в К-м продукт праці призначений обмінюватись, має ст-ть і корисність (тобто. є товаром)

Властивості товару:

v Вартість – здатність одного товару обмінюватися інші товари:

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Економічна теорія як і базисна економічна наука. Функції і силові методи предмета. Характеристика
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Економічна теорія як наука, її методи. Основні передумови формування та розвитку ринкових відносин.
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Перехід економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Предмет економічної теорії, структура і функції. Економічні закони та їх класифікація. Трудова
 • Реферат на тему: Економічна теорія
  Розрахунок рівноважного обсягу продажу і рівноважної ціни продукції, величини ВВП за доходами

Навігація