Реферат Економіка галузі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство загального професійної освіти Свердловській області

ГОУ СПО ЗІ «Каменск-Уральский радіотехнічний технікум»

Методичні рекомендації

і розробити курсового проекту

з дисципліни «Економіка галузі»

 

«Технологія машинобудування»

 

Каменск-Уральский

2008


1. Загальні засади

Сучасні вимоги до випускникам середніх професійних навчальних закладів сформовані в «Концепції модернізації російської освіти до 2010 року».

Регіональний (обласної) компонент державних освітніх стандартів НВО і СПО Свердловській області визначає додаткових вимог «до змісту й рівнем підготовки студента з урахуванням обліку особливостей і тенденцій соціально-економічного розвитку Свердловській області».

У разі ринкових відносин центр економічної діяльності перемістився до основного ланці всієї економіки – підприємству. На цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги. На підприємстві вирішуються питання економного витрати ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології, а як і домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва та реалізації продукції, розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне керівництво – менеджмент. Усе це вимагає глибоких економічних знань при зростаючих вимогах роботодавців.

Головне завдання курсу «Економіка галузі» є оволодіння студентами компетентністю застосування методів раціонального використання ресурсів немає і управління підприємством для одержання максимального прибутку.

Відповідно до кваліфікаційної характеристики випускника й виконання вимог реалізуючи організаційно-управлінський вид діяльності, він повинен:

·           Знати – типову структуру підприємства, показники виробничо-господарської роботи і їх характеристик

·           Вміти – відповідно до функціональної карти за фахом «Технологія машинобудування»

1. Обробляти профессионально-ориентированную інформацію стану війни і перспективи розвитку галузі (підприємства)

1.2. Аналізувати базову інформацію підприємства

Аналізувати описи випущених виробів

Аналізувати описи реалізованих технологічних процесів

1.3. Забезпечувати інформаційного супроводу інженерних рішень

Ставити завдання пошуку істини та обробки інформації різноманітних (технічної, технологічної та т.д.)

Вести пошук інформації, використовуючи різні джерела

Структурувати і систематизувати знайдену інформацію

5. Контролювати результати виробничої діяльності бригади, ділянки

5.2. Оцінювати ефективність виробничої діяльності бригади, ділянки        

Розраховувати основні техніко-економічні показники виробничої діяльності

Виконання студентом курсової роботи складає на заключному етапі вивчення дисципліни, під час якого здійснюється підтвердження компетенцій під час вирішення комплексних завдань, пов'язаних із сферою професійної діяльності від майбутніх фахівців.

Курсова робота з економічних дисциплін – це наукові праці, виконувана студентом у процесі навчання, з єдиною метою:

· формування ключових компетенцій;

· систематизації і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь з дисципліни;

· набуття досвіду застосовувати професійні компетенції під час вирішення поставлених завдань.


Тезаурус:

Компетентність – результат освоєння компетенцій конкретної особистістю, виявлені практично його прагнення і можливість (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід, особисті риси).

Кваліфікація – подтверждённая відповідно до встановленими вимогами сукупність компетенцій, необхідні виконання певного кола професійних (посадових) обов'язків.

Компетенція – система знань, умінь, особистісних якостей, практичний досвід, визначальна готовність особистості до успішної професійної діяльність у певній галузі.

Роботодавець – фізична особа або юридична особа (організація), що набрало чинності в трудові відносини з працівником. У нещасних випадках, встановлених федеральними законами, як роботодавця може бути інший суб'єкт, наділений правом укладати трудові договори.

Курсова робота з дисципліни «Економіка галузі» виконується у першому семестрі 4 курсу, на фактичний матеріал і має реальний характер.2. Послідовність виконання курсової роботи

Щоб ефективно справитися з курсовою роботою, необхідно визначити послідовність виконання.

Етапи виконання курсової роботи:

· визначення теми дослідження;

· добір літератури, довідників та інших джерел (Інтернет) на тему дослідження;

· вивчення і аналіз навчальної, методичної і з наукового літератури обсягом, необхідному на дослідження проблеми, фіксація з їхньої основі потрібної інформації;

· обгрунтування актуальності теми;

· визначення структури роботи;

· написання «Введение в роботу» і теоретичної частини курсової роботи

· обробка практичних даних до розрахунку;

· вибір і обґрунтування методик до розрахунку необхідних показників відповідно до завдання;

· оформлення практичної частини курсової роботи (розрахунки, графіки, таблиці, схеми тощо.);

· написання укладання;

· складання списку літератури;

· підготовка й додатків;

· оформлення курсової роботи у відповідно до вимог навчального стандарту;

· уявлення роботи керівнику;

· створення електронної презентації за захистом;

· підготовка до публічної захисту курсової роботи.


3. Організація розробки тематики курсових робіт

3.1 Вибір теми роботи

Тематика курсових робіт розробляється викладачами освітнього закладу і бути пов'язані з курсовими проектами із професійних дисциплінам.

З урахуванням вищевикладеного – тема курсової роботи з дисципліни «Економіка галузі»: «Аналіз техніко-економічних показників підрозділ з виробництву _______________________».

3.2 Добірка й вивчення джерел інформації

Після вибору теми слід зайнятися добором, вивченням й аналізом необхідної літератури. Вивчення питань обраної теми починається з прочитання конспектів лекцій і вартість необхідного розділу підручника. З огляду на рекомендації викладача, студент становить план роботи, підбирає нормативний матеріал, спеціальну літературу, і інші джерела.

Вивчаючи літературу, треба робити виписки і позначки, групуючи матеріал відповідно до планом роботи. Для ілюстрації теоретичних положень необхідний добір прикладів правозастосовчої практики і науково-прикладний діяльності цієї галузі. Подготовительная частина залежить від переробці, аналізі та виробленні із джерел інформації, яка побудує каркас теми і покаже способи реалізації поставленої проблеми.

Однак у кожному разі роботу з вивчення і конспектированию матеріалу слід вести диференційовано, зазначаючи непотрібне і зайве.

Після вивчення літератури студентові слід уточнити складений план курсової роботи, (може змінюватися залежно від послідовності рішення завдань, які студентом проблем) у якому повинен позначитися докладний перелік запитань, дозволяють розкрити обрану тему.

3.3 Переказ вивченого матеріалу

Склавши план, студент викладає матеріал в чорновому варіанті.

Робота виконується самостійно. У цьому заборонена використання цитат без посилань на автори і його. Якщо викладач знайде механічне переписування матеріалу зі першоджерела, він у праві повернути курсову роботу на переробку.

Важливе значення під час написання роботи приділяється систематизації і класифікації зібраного матеріалу, власних висновків. Ця робота спрощується при ПК, який багаторазово прискорює процес підготовки курсової, дозволяючи використовувати електронні джерела інформації та безболісно змінювати матеріал місцями, вставляти з нормативних джерел блоки цитат, роблячи зноски, які за перестановці матеріалу переміщаються разом з цитатами тощо.

Излагать матеріал з тексту необхідна за хронологічної послідовності, намагаючись розкрити головну ідею тієї чи іншої питання.

Курсова робота ради має бути виконано мовою, доступному розумінню, без зловживання науковими термінами. Рекомендується повторно використовувати те й теж слово лише за 50–100 слів.

Переказ матеріалу має бути аргументованим, підкріпленим теоретичним, розрахунковим матеріалами та даними з практичний досвід.


4. Структура курсової роботи

4.1 За вмістом курсова робота може мати реферативний, практичний чи досвідчено – експериментальний характер.

Курсова робота з дисципліни «Економіка галузі» носить практичного характеру, тому структура курсової роботи наступна:

·           титульний лист;

·           завдання на курсову роботу;

·           графік написання й оформлення курсової роботи;

·           вихідних даних для розрахункової частини (Додаток 1);

·           зміст роботи;

·           введення у роботу, у якій розкриваються актуальність і практична значимість теми з наукової погляду, визначається проблема дослідження. формулюються цілі й завдання роботи, вказується предмет і той роботи (Об'єкт – процес чи явище, породжує проблемну ситуацію та обраний з вивчення. Предмет – це частина об'єкта дослідження, що підлягає вивченню і перетворення, предмет визначає тему роботи. Об'єкт завжди ширше предмета. Якщо об'єкт це область діяльності, то предмет-это изучаемый процес у рамках об'єкта дослідження), методи дослідження (метод-это система прийомів отримання нового знання об'єкт і предметі дослідження. Методи – це кошти, з допомогою яких вирішуються поставлені завдання. В.І. Загвязинский виділяє методи етапами пошуку: метод відбору матеріалу, метод теоретичної інтерпретації, метод спрямованого перетворення);

·           більшості, що зазвичай і двох розділів:

у розділі утримуватися теоретичні основи розроблюваної теми;

другим розділом є практична частина, представленої розрахунками, графіками, таблицями, схемами тощо.;

·           укладання, у якому утримуватися висновки та рекомендації щодо практичного застосування матеріалів роботи.

·           списку літератури, що є перелік використаних книжок і статей, прізвища авторів наводяться в алфавітному порядку, у своїй все джерела даються за загальною нумерацією літератури. У вихідних даних джерела вказуються прізвища та ініціали автора, назва роботи, місце і рік будинку;

·           докладання до курсової роботі оформляються на окремих аркушах, кожне додаток повинен мати свій тематичний заголовок і номер, який пишеться у правому верхньому розі. Нумерация докладання наскрізна, але у загальний роботи вистачить де вони входять. Додатка відокремлюються з посади чистим листом, у якому посередині аркуша зазначено «ПРИЛОЖЕНИЯ»

4.2 Обсяг курсової роботи може бути щонайменше 40 сторінок друкованого тексту, зокрема:

· Введення ЄІАС у роботу – 2–3 сторінки.

· Більшість: перший розділ, щонайменше 10–15 сторінок, другий розділ 20–25 сторінок.

· Укладання – 2–3 сторінки.

Студент оформляє курсову роботу у відповідно до вимог ЕСТД і ЕСКД.5.         Зміст більшості курсової роботи

5.1 Перший розділ більшості містить теоретичні підстави курсової роботи з дисципліни «Економіка галузі» у зв'язку з цим для реалізації цілей курсової роботи:

 

5.1.1 Зміст теоретичної частини першого розділу «Планування для підприємства:

· Принципи і нові методи планування

· Характеристика методу планування по техніко-економічним показниками

5.1.2 Зміст теоретичної частині другій глави «Річна виробничу програму»

· Значення і змістом виробничої програми

· Стоимостные показники виробничої програми

· Виробнича програма підприємства

· Техніко-економічне обгрунтування виробничої програми.

5.1.3 Зміст теоретичної частини третин глави «Обгрунтування виробничої потужності підрозділи»

· Визначення виробничої потужності, особливості формування в підприємствах машинобудівної промисловості, методика розрахунку виробничої потужності, показники використання виробничої потужності.

· Визначення, склад парламенту й ознаки класифікації основних фондів,

показники ефективне використання,

· Види вартостей основних фондів, методики розрахунку

· Визначення амортизації. Роль і значення. Норма амортизації методика розрахунку амортизації.

5.1.4 Зміст теоретичної частини четвертої глави «Організація процесу праці та оплати всіх категорій працюючих»

· Персонал господарюючого суб'єкта та його класифікація,

· Обліковий і явочный склад працюючих. Планування кадрів і їх добір.

· Робоча час і його використання. Бюджет робочого дня.

· Нормування праці. Методи нормування. Види норм витрат праці.

· Показники рівня продуктивність праці: вироблення, трудомісткість.

· Форми і системи оплати праці: відрядна і погодинна.

· Фонд оплати праці, його структура за категоріями фонду, й категоріям персоналу.

5.1.5 Зміст теоретичної частини п'ятої глави «Калькуляція витрат»

· Ознаки класифікації витрат,

· Визначення й склад витрат калькуляції,

· Особливості нарахування калькуляції і собівартості витрат,

· Методика розрахунку повної собівартості.

5.1.6 Зміст теоретичної частини п'ятої глави «Аналіз техніко-економічних показників»

· Стоимостные показники випуску і - оцінка реалізації продукції,

· Рентабельность-показатель ефективності роботи суб'єкта.


5.2 Другий розділ більшості курсової роботи з дисципліни «Економіка галузі» подано у вигляді практичної частини, у зв'язку з цим для реалізації цілей курсової роботи:

5.2.1 Зміст практичної частині другій глави «Річна виробничу програму» представлений табличний варіант.

· Розрахунок трудомісткості на програму

· Розрахунок трудомісткості однією операцію

·         

Найменування операцій

Розряд

Модель верстата

Трудомісткість

однією операцію Тшт.к (н/ч)

на програму Тпр (н/ч)

1 Фрейзерно-центровальная 3 МР76М 0,0346 2595
Разом:

5.2.3 Зміст практичної частині третій глави «Планування потрібного кількості обладнання та його завантаження»

· розраховується календарний фонд роботи устаткування,

· розраховується режимний фонд роботи устаткування,

· розраховується дійсний фонд роботи устаткування,

· представлений табличний варіант розрахунку фонду часу роботи устаткування.

·          

Найменування ФВРО

Позначення

Одиниця виміру

Розрахунок

Результат

1 Календарний фонд Фк годинник 365*24 8160

· Розрахунок потрібного кількості устаткування,

· розрахунок коефіцієнта завантаження устаткування

· табличний варіант результатів розрахунків – розрахунок потрібного кількості обладнання та його завантаження.

· Розрахунок середнього значення коефіцієнта завантаження,

Найменування показників

Позначення

Технолог. операція Технолог. операція Технолог. операція Разом:
1 Виробнича програма
2 трудомісткість на од. продукції
3 Кількість нормо-часов
4 Коефіцієнт виконання норм
5

· малюнок – діаграма завантаження устаткування.

5.2.4 Зміст практичної частини четвертої глави «Розрахунок показників плану з праці».

· Для розрахунку балансу робочого дня представлений табличний варіант розрахунок показників плану з праці.

·          

Найменування показника

Позначення

Одиниця виміру

Розрахунок

Результат

1 Календарний фонд, зокрема: Фк дні За календарем 365
2
3

· Розрахунок чисельності виробничих робочих

· Табличный варіант склад парламенту й чисельність ППП


Категорія та професії

Чисельність прин., чол.

розряд

Годинна тарифна ставка, крб.

1 Основні працівники 17
1.1 фрезерувальник 2 3 27.98

· Розрахунок продуктивність праці

· Планування річного фонду зарплати

· таблиця – структура фонду зарплати.

·          

Елементи розрахунку

Обсяг робіт

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація