Реферати українською » Экономика » Ціклічність економічного розвітку


Реферат Ціклічність економічного розвітку

>Циклічністьекономічногорозвитку

Упопередніх темахрозглядалисьпроблемимакроекономічноїрівновагизалежно від діїрізнихфакторів; безвтручання держави й за державногорегулювання, вмежах самогомежахкількохвзаємозв’язанихринків, вумовахзакритої й вумовахвідкритоїекономіки.

>Наступні три тимиприсвяченіпорушеннюрівноваги й тімнаслідкам, до які воно та приводити. Утемі 8вивчаєтьсяодне із такихпорушень -економічний цикл. Прирозглядіїїважливо матір наувазі;

>Економічний цикл -це форма, вякійвідбувається рухекономіки.Макроекономічнарівновагаєдинамічною,мінливою.ЇЇмінливістьпроявляється надпостійномунарощуваннюобсягіввиробництва, а й учергуванніскорочень (>спадів) тарозширень (>підйомів)економіки.Періодичністьзростання тападінняділовоїактивностіпроявляється уформіневідповідностісукупногопопиту тасукупноїпропозиції.Економічний циклє результатомколиваньрізнихпоказниківекономічноїактивності -темпівзростання ВНП,загальногообсягу продаж,загальногорівняцін,рівнябезробіття,завантаженнявиробничихпотужностей тощо.

>Відносноциклічнихвластивостеймакроекономічніпоказники можнаподілити напроциклічні,ациклічні йантициклічні.Проциклічніпоказники - тих, котрімаютьтенденцію дозростання вперіодпіднесення таскорочення уфазіекономічного спаду.Серед нихєтакі, котрімають:

1)високуузгодженість із циклом -сукупнийвипуск,випуск погалузяхекономіки,прибутки,отримані відбізнесу,грошові потоки,короткострокові ставки відсотка,рівеньцін

2)низькуузгодженість із циклом -виробництвотоварівповсякденногопопиту,виробництвосільськогосподарськоїпродукції тавидобуванняприроднихресурсів,ціни насільськогосподарськупродукцію, таприродніресурси,довгострокові ставки відсотка.

>Ациклічніпоказники -такі, котрібезпосередньо непов’язані ізділовим циклом. Це,наприклад,експорт.

>Антициклічніпоказникимаютьтенденцію дозростання уфазіекономічногопадіння таскорочення уфазіекономічногопіднесення. Цезапасиготовоїпродукції,запасифакторіввиробництва,рівеньбезробіття,рівеньінфляції,рівеньбанкрутств.

Затривалістюекономічніциклиподіляються на:короткі (>малі)- ізколиваннямділовоїактивності 3-4 рокта,середні ізколиваннямділовоїактивності 7-11 років,великі (>довгіхвилі) ізперіодичністю 40-60 років.Короткіциклипов’язані ізвідновленнямрівноваги наспоживчомуринку.Матеріальноюосновою такихциклівєпроцеси, щовідбуваються у сферігрошовихвідносин,Вонирозмежовуютьсягрошовими кризами, щоповторюються ізпевнимизакономірностями. Зазмістомгрошовікризивиступають яккризи копійчаногообігу йкризисфери кредиту.Середніциклиінколизвутьпромисловими циклами, їхньогопов’язуютьзізмінамипопиту назасобивиробництва.Матеріальноюосновоюперіодичності такихциклівєнеобхідністьоновлення основногокапіталу.Такіциклискладаються із фаз:пожвавлення,підйом, бум,падіння.Тривалістьпадіннявимірюється годиноюміжвищою йнаступноюнижчою точкамиділовоїактивності, апідйому -міжнижчою йнаступноювищою точкамиділовоїактивності,такий циклхарактеризуєтьсярецесією-падінняобсягунаціональноговиробництвапротягом 6місяців й до одного року,депресією -падінняобсягувиробництвапротягом понад одного року, якусупроводжуєтьсявисокимрівнембезробіття

Утеоріїциклів До. Марксападіннявиробництвазветьсякризою, а поддепресієюрозуміють фазуприпиненняпадіння, але йвідсутності зростанню. Тому цикл К.Марксаскладається із фаз: кризу,депресія,пожвавлення тапідйом.

>Екоеномічна кризухарактеризується:

-перевиробництвомтоварів порівняно ізплатоспроможнимпопитом;

-скороченнямобсягіввиробництва;

-масовимбанкрутствомпромислових,банківських таторговихфірм;

-зростаннямбезробіття йскороченнямномінальноїзаробітної плати;

-потрясіннямкредитноїсистеми таін.

Навідміну відцієїкласичноїсхемиекономічна кризу в Україніхарактеризується ненадвиробництвом анедовиробництвом.Тривалістьфазипадіння взахіднихкраїнахстановить від 0, 5 до 1, 5 року, тоді як в Українітриває понад 5 років.Глибинападіння ВНП йпромисловоговиробництва українах заходженнюнавіть уповоєнні рокта неперевищувала 10%, а Україні вонстановить понад 25% а, по окремихгалузях -перевищує 50%.

>Великіхвилі (>великіцикли)викликаютьсязміноюбазовихтехнологій йпоколінь машин (>стрибком улініїтехнічногопрогресу),оновленнямоб’єктівінфраструктури ->будівель,споруд, тощо.Великіхвилімаютьфази;висхідну - 25-30років-довгостроковепіднесення,викликане набазіреволюційнихстрибків утехнології ймасового їхнього поширення;низхідну - 20-25 років, якоїзвуть великоюкризою.Цяхвилявиникає, коли стара структураекономіки приходити уконфлікт ізпотребаминовоїтехнології, але йще неготовим дозмін. Уцейперіодгостропроявляють собікризисередніх тамалихциклів.НауковутеоріюдовгиххвильстворивросійськийвченийН.Д.Кондратьєв.

Усучаснійекономічнійдумцісформувались трипротилежнихпідходи до причин йроліциклів векономіці:

>1)економічний циклрозглядаються яквідхилення від нормального станурівноваги,тобто циклвиступає яканомалія векономічномурозвитку;

>2)циклтрактується якзагальна формаекономічногопрогресу, аекономічнарівновагавважається не як норма, анавпаки, яквідхилення віднорми;

>3)від ідеїзакономірно-періодичного циклувідмовляютьсявзагалі.

>Прихильники Першогопідходупояснювалицикли яквідхилення,пов’язані ізпорушеннямрівноваги,найрізноманітнішими причинами.Серед нихвиділимолишеокремі:теоріянововведень (>інновацій)-Й.Шумпетер та йогопослідовники,грошоватеорія - Р.Хоутрі, Ф.Хайєк,теоріїнедоспоживання - Д.Гобсон, Є.Прайзер,теоріявідсутностісинхронності - Д. Кларк, У.Мітчел, М.Туган-Барановський.Прихильники іншогопідходу-П.Самуельсон, М.Калецький, Я.Тінбергенвважали, щосправжня реальнаекономіказнаходиться упостійномурусі, смердотіеконометричними методамидосліджувалиособливостіекономічнихциклів,можливостівпливів нациклічніколивання ташукализасоби їхніпом’якшення.Третійнапрямок- Л.Дюпр’є, А.Гіттон, невизнаючиякої-небудьзакономірності унастанніциклів,підміняликатегорію “цикл”іншимипоняттями - “>загальний рух”, “>коливання”.(Більш детально проце можнапрочитати упідручнику;Радіонова І.Макроекономіка таекономічна політика).

>Зважаючи навищесказане, вподальшому подциклічністю ми будеморозуміти неперехід відоднієїфази доіншої, не спад (>пік), авласневідхилення відпопередньодосягнутоїрівноваги подвпливоммакроекономічнихпоказників. Томудоцільномоделі, котріописуютьциклічністьекономікизвести дотрьох:

1)поясненняекономічнихколиваньзмінами набазісукупногопопиту;

2)поясненняколиваньзмінами упропозиції;

3)пояснення, щовраховують й ті й одному,тобтозміни й впопиті й впропозиції.

>Поясненняколиваньзмінами із боціпопитуздійснюється вмежахмоделіIS-LM.Тобтоосновними чинниками, котрівикликаютьекономічніколиваннявиступаютьбюджетно-податкова тагрошово-кредитна політика черезвпливостанніх на ставку відсотка й величину ВНП.Збільшення,наприклад,податківскорочуєвипуск йзменшує ставку відсотка (>КриваISзміщуєтьсявліво й вниз).Збільшеннядержавнихвитратодночаснозбільшуєвипуск й ставку відсотка (>КриваISзміщується вправо й вгору).Збільшеннягрошовоїмаси (>пропозиції грошей)зменшує ставку відсотка йзбільшуєвипуск (>КриваLMзміщується вправо й вниз).

>Більшскладнимєпоясненняколивань набазізмінсукупноїпропозиції. Тут,звичайно,розглядаютьсячотиримоделі,дві із якієнеокласичногопоходження, адві -неокейнсіанськогопоходження.Неокласикидотримуютьсяпоглядівкласиків нарівновагупопиту тапропозиції якзакономірність.Порушенняцієїзакономірності смердотіпояснюють іздопомогою моделей “>хибнихуявленьпрацівників прозаробітну плату” (“>Worker-misperceptionmodel” та “>недосконалоїінформації” (>Imperfekt-informacionmodel”. Сутьпершоїмоделізводиться доти, що подвпливомзростанняцінзбільшуєтьсяпропозиція роботи., аце приводити до збільшеннявипуску. Зацієюмоделлюпропозиція роботизалежить відміривідхиленняфактичнихцін відочікуваних.Чим понадпрацівникипомиляються усвоємупередбаченніцін у бік їхньогозниження, до тогочислі й упередбаченнізаробітної плати,тобточим понад смердотіпомиляються усвоємупередбаченнізаробітної плати (>очікуваноїзарплати) у бікїїзниження порівняно ізфактичною (>реальною), тімпропозиція роботибільша, аотже, тімбільшийвипуск. Друга модельпередбачає, щовиробники,орієнтуючись не так навідносні (>співставні) але вномінальніціни зважується на власнупродукцію.Збільшують (>зменшують)випуск.Якщо реальнацінаперевищуєочікувану,виробникзбільшуєобсягвипуску.

>Неокейнсіанці,дотримуючиськейнсіанськогопоглядустосовно того, щонеможливопояснитикороткостроковіколиваннявиходячи ізрівновагипопиту тапропозиції, котразабезпечуєтьсяеластичністюцін тазаробітної плати,обґрунтовуютьколивання іздопомогоюжорсткихцін тажорсткоїзаробітної плати. Модельколиваньсукупноїпропозиції (>випуску) при “>жорсткійзарплаті” (“>stiski-wagemodel”пояснюєколиваннявипускупоявоюзацікавленостіпідприємців узалученнідодатковихпрацівників вумовахжорсткої (>незмінної)зарплати йзростаючихцін. Зарплата,передбачена вконтракті,розрахована наочікуваніціни.Якщо жфактичніцінивиявлятьсявищими, ніжочікувані, то зарплата,передбачена контрактом, якщовищою ніжфактична. Цедастьзмогузалучити новихпрацівників,оскількипопит напрацюзалежить відфактичноїзарплати, У нашомувипадкуфактичназаробітна плата якщоменшою,отжепідприємцінаймуть понадробітників йобсягвипускузросте.

У основумоделісукупноїпропозиції “прижорсткихцінах” (“>stisky -pricemodel”)покладеноідею, щонееластичніціни,властивіпевнимвиробникам,творятьтенденцію допідвищеннязагальногорівняцін, ацезбільшуєзагальнийвипуск.Орієнтаціяпідприємств настабільні (>незмінніціни)пояснюєтьсянаявністюзаздалегідьукладенихконтрактів,порушенняугодостанніхщодоцінможе привести довтрати старихклієнтів, атакож, щостабільніцінидаютьможливістьчіткоїорієнтаціївиробників назагальнийрівеньцін тазагальнийрівеньдоходів.Якщо жзагальнийрівеньдоходівзростатиме, тозростатиме іпопит, а своючергустимулюєвипуск,більшийвипускозначаєзростанняграничнихвитрат йцін. Таким чином, модельжорсткихцінобґрунтовує тіявище, щовідхиленнядійснихцін відпередбачуванихзумовлюєвідхиленнярівнявиробництва у бікпідвищення.

Модельпоясненняколивань, Якавраховуєзміни й із боціпопиту, й із боціпропозиції,зветьсямоделлю “реальногоекономічного циклу”.Вонаєзразкомнеокласичних моделей йпояснює збільшенняпропозиції (>випуску)технологічнимизмінами І збільшеннязагальногопопиту череззростанняпопиту напродукцію новихтехнологій та збільшеннядержавнихвитрат. Дочинників, щовпливають напропозицію роботи, належатизаробітна плата й ставка відсотка.Людина,приймаючирішення про ті,працювати чи ані.Враховує нелишерівеньзаробітної плати, інші ж, щогроші,отримані неюраніше йпокладені до банку,можутьдавати дохід увигляді відсотка. Отже,чим вищий ставка відсотка, тімпропозиція роботибільша. Чи реальнапропозиція тапопит уціймоделіє такими, щозалежать відвеличини ставки відсотка.Цим модель “реальногоекономічного циклу”нагадує модельIS-LM.Відмінністьполягає до того, щовплив ставки відсотка навипускопосередкованийринком роботи.

>Антикризова (>кон’юнктурна) політика держави спрямованорегулюванняколиваньекономічноїактивності всуспільстві вперіодипередкризового стану йзапобіганнярозвиткуекономічних криз.Двомаосновнимиперіодами, котріповиннізнаходитись подособливим контролем у цьомузв’язку,єперіодидепресії й буму.Характернимирисамидепресіїявляються:скороченнявиробничихінвестицій, збільшеннязапасів,скороченняпопиту наробочу силу.Різкепадіннянорми чистогоприбутку,падінняобсягу продаж,скороченнякількості новихзамовлень,скороченняпопиту накредитніресурси.Характернимирисамипожвавленняє:перехід достійкогорозширеннявиробництва,зростанняпопиту наактивніелементизасобіввиробництва (>машини,устаткування),зростанняпопиту насировину,зростанняпопиту наробочу силу,зростаннязаробітної плати йвідповіднопопиту натовариособистогоспоживання.Характернірисиекономічного буму:значнийприріствиробничихінвестицій,скороченнязапасів,різкезростанняпопиту наробочу силу,значнийприрістзагальногорівняцін.

>Найважливішими заходамиантикризової політикиє:

аперіодибумів

-грошово-кредитна політика: збільшенняоблікової ставки, продажівдержавнихціннихпаперів навідкритомуринку,підвищеннянормиобов’язковихбанківськихрезервів;фіскальна політика:скороченнявитратдержбюджету, збільшенняподаткових ставок; політиказаробітної плати йтарифів:зниженнязаробітноїплати;політикадержавнихінвестицій:скорочення державногобудівництва.

б) вперіодидепресії:

-грошово-кредитнаполітика:зниженняоблікової ставки,купівлядержавнихціннихпаперів навідкритомуринку,зниженнянормиобов’язковихбанківськихрезервів;фіскальнаполітика:додатковівитратидержбюджету,зменшенняподаткових ставок; політиказаробітної плати йтарифів:зростаннязаробітної плати; політикадержавнихінвестицій:прискореннявиконанняінвестиційнихпрограм.

>Інфляція

>Другоюформоювідхилення відринковоїрівноваги намакрорівнієінфляція.Вонавиступаєоднією ізнегативнихринку, томуборотьба ізнадмірноюінфляцієювиступаєважливоюфункцією держави. Утемірозглядаються сутьінфляції,їївиди, заподій таосновніантиінфляційні заходь уряду. Прививченні тимислідзвернутиувагу натакімоменти:

>Підінфляцієюрозуміютьзагальнепідвищенняцін.Якщо,наприклад,цінизростають наокремітовари, то ми неінфляція.Аджеостаннєможе бутивикликанеполіпшеннямякості товару, аотже, йзростаннямвартості.Інфляціяозначаєтакепідвищенняцін, якусупроводжуєтьсязнеціненням грошей.Низька й порівняностабільнаінфляція невикликаєсерйозних проблем.Труднощівиникають, колиінфляціявисока йодночасно -мінлива.Крімусьогоіншого,цеозначає, щошвидкоміняютьсявідносніціни -тобтоспіввідношенняцін нарізнітовари. Темпінфляціївимірюється іздопомогоюіндексівцін (Див. Тема 2, пункт) Для цогослідвіднятиіндексцінминулого року відіндексуцін поточного року,розділитицюрізницю наіндексминулого року, а тодіпомножити на 100.

Напрактиціінфляція, як правило,вимірюєтьсязміноюіндексуспоживчихцін.Останнійобумовлюєсереднювартістьринкового “>кошика”споживчихтоварів тапослуг, у складякоговходятьпродовольчітовари,одяг,житло,паливо, транспорт,медичніпослуги, Платанавчання таіншітовари тапослуги, щокупуютьсятиповимдомашнімгосподарствомповсякденного життя.

>Основними причинамиінфляціївиступають:

nгрошоваемісія,незабезпеченатоварноюмасою;

nкредитнаемісія;

n кризувалютно-фінансовоїсистеми;

nзростання бюджетногодефіциту та державногоборгу;

nмілітаризаціяекономіки,оскільки вонає причиною збільшеннявидатків бюджету,додатковогопоглинанняматеріальнихтрудовихресурсів, аотжевилучення їхні зсферивиробництваспоживчихтоварів; збільшенняспоживчогопопиту із боцізайнятих вобороннійпромисловості

nдержавнамонополія;

nмонополізмпідприємств;

nдиспропорції у народномугосподарстві;

nмеханізмоподаткування - призбільшенніподатку наприбутокпроявляєтьсятенденція дозниженняобсягіввиробництва;

nінфляціяціновоїнадбавки-підвищенняцін ізметоюкомпенсуватимайбутнізбитки,можливі врезультатіорганізаційноїперебудовиекономіки.

>Середвидівінфляціївиділяють:помірнуінфляцію, Якахарактеризуєтьсяповільнимзростаннямцін (до 10% нарік);галопуючуінфляцію (від 10 до 200% врік);гіперінфляцію (до 1000% нарік й понад).Під годинугіперінфляціїповедінкаспоживачіввизначаєтьсянамаганнямвкластигроші уматеріальні ціності, Длякраїн, котрізалежать відзовнішньоїторгівлі,існуєзагрозаімпортованоїінфляціїВонавиникає вразіпідвищенняцін наімпортнітовари заумови твердого валютного курсу.Окремовиділяютьстагфляцію -тобтоінфляцію, котрасупроводжуєтьсястагнацієювиробництва йвисокимрівнембезробіття в стране (>одночаснепідвищеннярівняцін йрівнябезробіття)

Дотипівінфляціївідносяться:відкритаінфляція, Якахарактеризуєтьсяпостійнимпідвищеннямцін;дієюмеханізмуадаптивнихінфляційнихочікувань та пригніченаінфляція,характернимирисамиякоїєтимчасовезамороженняцін тадоходів,встановленняграничнихцін напродукцію,тотальнийадміністративний контролю надцінами.

Формамивідкритоїінфляціїєінфляціяпопиту (>demand-puliinflation),інфляціявитрат(пропозиції) якоїщеінодіназивають “шокомпропозиції” (>supli-shokinflation, чиcostpushinflation),структурнаінфляція.Особливийінтерес дляукраїнського читачастановить такаособлива формаінфляції якінфляція,пов’язана з спадомвиробництва. ДляілюстраціїмеханізмуінфляціїдоцільноскористатисямоделлюрівновагиAS-AD,маючи наувазітаківихідніположення:

а)інфляція -цепорушеннярівноваги, щовідбуваєтьсявнаслідокзміщенькривихAD таAS;

б) причиноюзрушеньлініїADможуть бутираптовізміни шкірного ізкомпонентівсукупнихвитрат-C, I, G атакожзміни вкількості грошей, щоперебувають вобігу;

>в)необхіднорозрізнятидовгостроковупропозицію, криваякоїє вертикальна пряма, йкороткостроковупропозицію ізкласичноюкривоюпропозиції;

>г)зрушення вобсягахвиробництва,спричиненізміщеннямикривихAD таAS,єтимчасовими,Економікатяжіє довиробництва нарівнісвоїхпотенційнихможливостей.

>Моделюванняінфляціїпопитуґрунтується направосторонньомузміщеннікривоїAD, щоє адекватнимзбільшеннюсукупногопопиту. Причинамицихзмінможуть бути збільшеннядержавнихвитрат,зменшенняподатків та збільшеннякількості грошей вобігу,Підвпливом такихдетермінантівсукупногопопиту криваADзміщується вправо й вгору, щовикличепідвищеннярівняцін тазростанняобсягувиробництва. Однакцеще неінфляція, так якзростанняцінсупроводжуєтьсязбільшеннямобсягіввиробництва. З годиноюзростанняцін назасобивиробництвапочинаєназдоганятизростанняцін напродукціюкінцевоговиробництва.Включаєтьсядетермінантасукупноїпропозиції, криваASзміщуєтьсявліво,обсягвиробництваповертається до свогопопередньогорівня, азагальнийрівеньще понадзростає. якнаслідок,маємісце збільшенняцін принезміннихобсягахвиробництва,тобто дійснопроявляєтьсяінфляція.

>Моделюванняінфляціївитрат (>пропозиції)ґрунтується налівосторонньомузміщеннікривоїпропозиціїAS, щоє адекватнимзменшеннюпропозиції. Цевідбувається подвпливомочікування збільшеннявитратвиробництва.Такізміниназивають “шокомпропозиції”.Підвищенняцін наелементивиробничихресурсівможестатись й черезневрожай,стихійне хвацько,різкепідвищеннязаробітної плати подтискомпрофспілок.Раптовепідвищенняцін наресурсизміщуютькривуASвліво й вгору,цінипідвищуються,обсягвиробництвазменшується. Однак на такомуобсязівиробництваекономікадовго неможеіснувати.Підвпливом,наприкладбюджетно-податкової чигрошово-кредитної політики в странезабезпечуєтьсязростаннясукупногопопиту, криваADзміщується вправо й вгору,обсягвиробництваповертається напопереднійрівень, ацінище понадзростають.Маємопопереднійваріантзростанняцін принезмінномуобсязівиробництва,тобтоінфляцію.

>Інфляціюпопиту можнапояснити ізпозиції монетаризму та ізпозиціїкейнсіанства. З точкизору монетаризмукористуютьсявисловом М.Фрідмана:”інфляціяскрізь йзавждиємонетарнимявищем”,тобтоінфляціявиключноявищепропозиції грошей. Цевипливає ізмонетаристськоїформули:MV =PY, ізякої можнаодержати формулурівняцін.

>Дійсно принезміннихшвидкостіобертання грошей - V таобсязівиробництва - Yрівеньцінзнаходиться впрямійзалежності відмаси грошей вобігу - М. Однакприклади із практикигосподарюваннякраїнах ізрозвинутоюринковоюекономікоюпоказують, щозростаннягрошовоїмаси незавжди приводити дозростанняцін.Впливзростаннягрошовоїмасиможекомпенсуватисьзменшеннямшвидкостіобертання грошей тазбільшеннямобсягіввиробництва, йнавпаки,зростанняцінможевідбуватись призростаннішвидкостіобертання грошей тазменшенніобсягіввиробництва.Враховуючи2це,монетаристивважають, щошвидкістьобертання грошейвідносно стала величина. Будучифункцією відсоткаякщоостанній чи ішвидкістьобертаннях грошейтакож незмінюється. Азв’язокміжпроцентноюставкою йшвидкістюобертанняпояснюється тім, що завищої ставки відсотка людименшсхильнітриматиготівку,намагаючисьїїпозбутись.Завдяки цьомупришвидшуєтьсяобертання грошей.

>Кейнсіанствопояснюєінфляціюпопитувиходячи ізтеоріїсукупногопопиту. З курсумікроекономікивідомо, щоцінизалежать відграничнихвитрат -MC, аграничнівитрати, у своючергу, відрівнязарплати. Зацієютеорієюзростаннясукупногопопиту Веде дозростаннярівнязарплати,останнє Веде дозростаннявитрат, аце Веде дозростанняцін.

>Різновидомодночасноінфляціїпопиту таінфляціїпропозиціїє так кликана “інфляція,пов’язаназі спадом”.ЇЇ модельрозглянута упідручнику- Долан О.Д..,ЛіндсейД.Е.Макроекономіка.с.284-286. Іцікава дляукраїнського читача бовідтворюєситуацію ізінфляцією в Україні.Така модельґрунтується наприпущенні, що урядвідчуваючинегативнінаслідкиочікуваноїінфляції,намагаєтьсяприборкатиїїобмеженнямсукупногопопиту, щоприведе допадінняобсягіввиробництва, авиробникиєінертними у їхньогоставленні доцін.Проіснувавшипевний одну годину наумовахінфляції,навітьякщовідбуваєтьсяреальнеобмеженнясукупногопопиту, людиочікуватимутьзростанняцін. Просхожість танесхожістьвказаноїмоделі ізситуацією в Українірекомендуємопрочитати упідручнику І.Родіонової,с.113-114.

>Втрати відінфляціїтрадиційноподіляють на тих, щомаютьмісце припередбачуваній та принепередбачуванійінфляції.Суспільнимивтратамипередбачуваноїінфляціїє: часта змінуцінників,каталогів тощо, щопризводить дододатковихвитрат—“менювитрат”(>menu >costs), атакожвтрати від частоговідвідуваннябанків длязняттякоштів ізпоточнихрахунків, на які людитримаютьусюготівкущобзапобігтивтратікупівельноїспроможності грошей. - “>витратизношеноговзуття” (>shoeleathercosts)

Досуспільнихвитратнепередбачуваноїінфляції належати: 1)фіскальнийподаток (>fiskaldraq),спричинений тім, що вумовахінфляціїкількіснезростаннядоходівмаєномінальний характер йможеозначатипадінняреальнихдоходів;водночас нормаподатківпротягомпевного годинилишаєтьсянезмінною, йплатникиподатку несутьдодатковийтягар; 2)перерозподільнийефект, коливтрачаютьусі,хтомаєфіксованідоходи, атакожнадаєгроші упозику поднезмінний відсоток; 3)втратацінамирегулюючоїролі, Якапояснюється тім, щовнаслідокінфляційногозростанняцінскорочуютьсяобсягивиробництва йспоживання (>виробникискорочуютьвиробництво черезподорожчанняресурсів,споживачіобмежуютьспоживання череззменшенняреальнихдоходів); 4)втрата всімагрошовимипоказникамиздатностівимірюватиекономічніпроцеси черезпостійнузміну масштабувимірювання.

>Середнегативнихнаслідків, котрівідчували йпродовжують вдеякіймірівідчуватигромадяни України відінфляції,окрімперерахованихвище, можнаназвати: 1)втратабудь-якоїзацікавленості упродуктивнійдіяльності,пов’язаній зствореннямтоварів йпослуг, йвтягування всебільшоїчастини населення успекулятивну діяльність; 2)недоцільністьзаощаджень йскороченняінвестицій тапов’язане ізцимтотальнегальмуваннятехнічногопрогресу,руйнуваннявиробничогопотенціалу. 3)ухилення відсплатиподатків, корумпованістьдержавнихслужбовців; 4)загрозареанімації тотальногоадміністрування под приводом “>неспроможностіринковихрегуляторів” тощо.

>Основнимиантиінфляційними заходамиявляються:контроль надзарплатою тацінами,індексаціядоходів, політикаподатковогорегулювання, збільшення природногорівнявиробництва.Середзаходів поздійсненнюостаннього можнаназватизміни усистеміоподаткування таподатковихпільг ізметоюпідвищенняпродуктивності йстимулюваннядодатковихінвестицій,стимулюванняконкуренціївиробників,вкладеннядержавнихкоштів урозвитоквиробничої тасоціальноїінфраструктури.

>Специфічними заходами поприборканнюінфляції впостсоціалістичнихкраїнах припереході доринкує:обмеженняліквідності грошей,протидіязовнішнімінфляційнимчинникам,підвищення курсу національноївалюти,роздержавленняекономіки якзасібпідвищенняекономічноїефективностівиробництва,стимулюванняімпорту,подоланняхронічногодефіциту державного бюджету.


Схожі реферати:

Навігація