Реферати українською » Экономика » Ціклічність Як загальна форма економічної дінамікі


Реферат Ціклічність Як загальна форма економічної дінамікі


>Реферат із тими:

«>Циклічність якзагальна формаекономічноїдинаміки»


План

 

>Вступ

1.Прогнозування ізурахуваннямциклічностіекономічногозростання

2.Чотирикондратьєвськихцикли (пооцінкахМенша)

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Теоріяекономічнихциклів разом ізтеорієюекономічногозростаннявідноситься дотеорійекономічноїдинаміки, котрапояснює рух народногогосподарства,якщотеоріязростаннядосліджуєчинники йумовизростання якдовготривалійтенденції, тотеорія циклу – заподійколиваньекономічноїактивності вчасі.Напрям йступіньзмінисукупностіпоказників, щохарактеризуютьрівноважнийрозвитокекономіки,утворюютьекономічнукон'юнктуру.

Природа циклу доцихпірєодній із самихспірних ймаловивчених проблем.Дослідників, щозаймаютьсявивченнямкон'юнктурноїдинаміки,умовно можнарозділити на тихий,хтостоїть надетерміністських позиції й утверждает, щоекономічніцикливиявляються ізрегулярністюприливів йвідливів.

>Представники Першогонапряму, до які належатинайбільшавторитетніучені Сучасноїзахідноїнеокласичної школи,вважають, щоциклиєнаслідкомвипадковихдій (>імпульсів чишоків) наекономічну систему, що йвикликаєциклічну модельвідгуку,тобтоциклічністьє результат дії наекономікусеріїнезалежнихімпульсів. Основи цогопідходу булизакладені 1927-го р.радянськимекономістомЄ.Є.Слуцьким (1880 – 1948).Протелише через 30 років данийнапрямотрималоширокевизнання наЗаході.

>Представники іншогонапрямусхильнірозглядувати цикл яксвоєріднупершооснову,елементарнийнеподільний «атом» реального світу. Цикл вданомутрактуванні –цеособливе,універсальне йабсолютнеутворенняматеріального світу. Структуру циклуутворюють двапротилежніматеріальніоб'єкти, котрізнаходяться внім впроцесівзаємодії.

>Слідзазначити, щоідеяциклічності якпершооснови світу витала всвітовійнауці ізчасівДревньоїГреції йДревнього Китаю (особливо в роботикитайськихдаосів).

>Якщо проблемациклічностіцікавилафілософіввпродовжбагатьохсотень років, тоекономістизвернули нанеїувагу порівняно недавно, на початку 19століття.Саме тоді в роботів Ж.Сисмонді, й Т.Мальтусаз'явилисядослідженнякризових йциклічнихявищ векономіці.Причому проблемамикризи й циклузаймалисяпредставникипобічногоперебігуекономічної думи.Економістами ж ортодоксальногонапрямуідеяциклічностівідкидалася як щосуперечить законуСея, згідноякомупопитдорівнюєпропозиції. Тому у старихкласиків А.Сміта, Д.Рікардо, Дж. У розділі ст.Мілля, А. Маршалла феномен циклуякщо й буввидимим, томимохідь, якприватне йшвидкоплиннеявище. Доти ж ані А.Сміт, ані Д.Рікардо –засновникикласичної школи – не булисвідкамиекономічнихциклів.

До. Маркс був одним ізпершихекономістів,якийпочавприділятиційпроблеміпильнуувагу.Вінвиділявчотирифазициклів, щопослідовнозмінюють один одного: кризу,депресія,пожвавлення йпідйом.Протеіснують таіншікласифікації.Деякісучаснідослідникивиділяють лишедвіфази:рецесію йпідйом.Слідзазначити, щомарксистськаекономічна школадосліджувалавиключнопромисловий циклпротяжністю 7 – 12 років,відносячись дорешти всіхвидівциклічності ізупередженням як допородженьворожоїбуржуазноїполітекономії.

>Кризавиявляється,перш на, внадвиробництвітоварів,скороченнікредитів йпідвищенніпозиковоговідсотка. Це Веде допониженняприбутків йпадіннявиробництва,зростаннябанківськихзаборгованостей,банківськимкрахам й банкрутствампідприємств у сферіекономіки.

>Післякризинастаєдепресія.Виробництво уже нескорочується, але й й не зростанні.Товарнінадлишкипоступоворозсмоктуються, але йторгівляйдемляво. Ставкапозиковоговідсоткападає домінімуму.Протепоступово в народномугосподарствіз'являються «точкизростання» йвідбуваєтьсяперехід допожвавлення.Підприємства, щопристосувалися до нових умівринку,збільшуютьвипусктоварів,здійснюютьновепромисловебудівництво,підвищується нормаприбули,ставупозиковоговідсотка йзаробітної плати,зачинається фазапідйому.Рівень ВНПперевершуєвищулокризовукрапку,виробництвопродовжуєзбільшуватися,ростутьзайнятість,товарнийпопит,рівеньцін й нормапозиковоговідсотка. Аліпоступоворозміривиробництвазноввиходять далеко за межіплатоспроможногопопиту,ринокпереповнюєтьсянереалізованими товарами, йзачинаєтьсяновийпромисловий цикл.

>ЦиклиКондратьєва

>Сучаснійсуспільнійнауцівідомо понад 1380типівциклічності.Нижчепредставлені 6найчастішезгадуваних (>економікаоперуєперевагоючотирмапершими із них).

Тип >Довжина циклу >Головніособливості
>Китчина 2-4 року Розмір запасу >коливання ВНП,інфляції,зайнятості,комерційніцикли
>Жуглара 7-12 років >Інвестиційний цикл >коливання ВНП,інфляції,зайнятості.
Коваля 16-25 років >Дохід >еміграція >житловебудівництво >>сукупнийпопит >дохід
Кондратьєва 40-60 років >Технічнийпрогрес,структурнізміни
>Форрестера 200 років >Енергія йматеріали
Тоффлера 1000-2000 років >Розвитокцивілізацій

>Далі,враховуючи, що на цю проблемупрогнозування мидивитимемося ізпоглядуциклівКондратьєва,слідрозглядати їхні узагальнихрисах.Першіспроби вобластіствореннятеоріїдовгиххвиль булизроблені назорі 20століття А. Гельфандом, Я.Гельдереном й З. Вольфом.Протенайбільший внесоквнісвченийН.Д.Кондратьєв,якийопублікувавдекількаосновоположнихробіт вданійобласті.Вінвиклаврезультатисвоїхдосліджень, щостосуютьсядинамікиіндексівтоварнихцін,процентних ставок,ренти,заробітної плати,виробництванайважливішихвидівпродукції для низькірозвиненихкраїн із 1770 по 1926 рр.

>Початок «великого»підйомуКондратьєвпов'язував ізмасовимвпровадженням увиробництво новихтехнологій, ззалученням новихкраїн досвітовогогосподарства, ззмінамиоб'ємівздобичі золота. При цьомуспільна картинапідйомуописувалася таким чином:впровадженнятехнічнихнововведеньйде паралельно ізрозширеннямінвестиційногопроцесу,який, у своючергу,стимулюєвиробництво йпопит,сприяючізростаннюцін.

>Свідоцтвом того, щоекономіка наближається доверхньої точки великого циклу,є тих, щозачинаються натлі статку шлюб окремихтоварів,зрушення вструктурірозподілудоходів,зростаннявитратвиробництва й так далі

>Існуютьрізніпояснення причинвичерпанняенергіїпідйому.Однібачать їхні впомітномузбільшеннінормиспоживання,інші – взмінікупівельнійспроможності грошей,третідосягнення «>піку»пов'язують ізжиттєвим цикломпродуктів йгалузей,створення якіз'явилосянаслідкомкрупнихнововведень ізминулих років.

Закожним «великим»підйомомслідуєдосить короткийперіод, колиекономіка як біготується домайбутньоготривалого спаду.


1.Прогнозування ізурахуваннямциклічностіекономічногозростання

Зформуваннямринковихстосунківособливогозначеннянабувають запитання державногорегулювання,різкозмінюєтьсяякістьнародногосподарськогопланерування.Йогопризначення в новихумовахзводиться довиробленняспільноїстратегіїсоціально-економічногорозвитку, доформуванняпевнихпріоритетів внауково-технічній,структурній йсоціальнійполітиці держави. Такихумовах явнозростаєзначенняробіт вобластіскладаннямакроекономічнихпрогнозів.Необхіднікомплексніпідходисоціально-економічного йнауково-технічногорозвитку країни, котрі дозволили б перейти до державногопланерування покінцевійметі, доцільовогопрограмуваннянауково-технічногопрогресу приоптимальнійконцентрації ресурсногопотенціалу напріоритетнихнапрямах.

>Методичніпідходи, щоіснуютьнині, доскладаннямакроекономічнихпрогнозівобмежують їхнізмістваріантнимопрацьовуванняморієнтиріврозвитку країни на 20 років ізпоглибленоюдеталізацією Першогодесятиліття. У прогнозах, щорозробляються, й методиках, щодіють,прогнозування незнаходятьпослідовноговіддзеркаленнянайважливішівимоги –альтернативністьданихваріантів,облікнерівномірностірозвиткупрогнозованихоб'єктів. Цевідчутнознижуєякість й науковийрівеньпрогнозної роботи.

>Застосуваннятеоріїциклічностірозвиткудаєнеобхідніорієнтири увиявленніможливихтраєкторіймайбутнього рухуекономіки,дозволяєрозробитиальтернативніваріантидовготривалогорозвитку. У прогнозахтривалий годинупревалювалитрендовіпозиції, що вело до установок наінерційністьекономічноїсистеми.Визнання жциклічностірозвиткудозволяєврахувати входіформуваннядовготривалихцілей,стратегій йтраєкторійекономічногозростаннястрибкоподібнізмін,тобтотакі, котрівикликаютьсярадикальними поворотами впродуктивних силах йсуспільнихстосунках.Теоріяциклічногорозвиткустворює основу дляподоланняекстраполяційнихпідходів допобудовипрогнозів, длядостовірногооблікунелінійностіекономічноїдинаміки. Тім самим,формуєтьсяможливістьперетворитипрогнози нареальний й надійнаінструментпередбаченнямайбутнього, щодозволяєухвалювати болееобґрунтованіплановірішення. В частности,орієнтація нациклічний характеррозвиткусприяєвірномувиявленню йвіддзеркаленню в прогнозахмайбутніхкритичних чиповоротнихкрапок втрендовомурусі.Звідсиреальноюстаєможливістьпередбачатитимчасовіінтерваликонцентраціївузловихнауково-технічних йсоціально-економічних проблем, Якавимагаєвиробленняпринципово новихекономічних йполітичнихрішень.

>Переорієнтація впрогнозуванні навизнанняциклічності якформиекономічногорозвитку виннавтілюватися врозробціальтернативнихваріантівдинамікиструктуривідтворення йтемпівекономічногозростання. Унайзагальнішомувигляді суть справ туп на бо разом ззгладженоютрендовоюдинамікоюмакроекономічнихпоказниківформуєтьсяальтернативнийваріантнерівномірної,стохастичноїдинаміки.

>Нарешті,застосуваннятеоріїциклічногорозвиткупередбачаєістотнерозширення обріюпрогнозування.Стаєможливим й, более того,необхіднимвийти далеко за межі прогнозу,обмеженого 20роками, й,отже, замежі, котрівластивівирішеннютактичнихзавдань, непоставлених в залежність відстратегічногобачення.

>Теоретично-логічнісхеми, атакожемпіричніспостереження,проведеніостаннім годиною,підтвердилинаявністьсеріїпідйомів йспадів векономічномурозвитку.Неспростовнимиєфактициклічності врозвитку впопереднідесятиліття.Інтенсивнезростання в60-і рокта надеякий годинуприховалоознакициклічності врозвитку.Проте в70-і й80-і рокта булизафіксованінаступніявища:зниженнятемпівзростання,синхронізація фазділового циклу врізнихпромисловихкраїнах, збільшенняамплітудиколивань циклу, воднієїсторони, йзменшення йоготривалості – ізіншою,перетворенняциклічного руху натурбулентне,тобтопорушеннятрадиційноїрегулярності фаз циклу.

>Є усіпідставипередбачатизбереженняциклічноїформирозвитку вмайбутньому. При цьомуслідвраховуватиїїосновні характеристики, ацеповоротні точкирозвитку –підйоми й спади, аміж ними –наявністьщодопостійнихтимчасовихінтервалів.Зроблені всередині 20-х років, в40-і рокта, але врубежі 60-70-х роківпрогнозициклічнихкривихотримали увідповідніперіодиповнепідтвердження.

>Призначення прогнозу ізурахуваннямчинниківциклічногорозвитку, ізекономічної точкизору,зводиться достворенняконцепціїантикризовоїінвестиційної політики. При цьому,знайомлячись ізперебігом реформ вкраїнах СНР, можна говорити провиникненнястійкої йвідтворноїсиметричностіреформуваннявітчизняноїекономіки із «великими циклами»Кондратьєва. Цесвідчить провисокупрогностичнуцінністьсамоїкондратьївськоїтеоріїхвилеподібно-циклічнихколиваньсвітовоїекономіки.

>Н.Д.Кондратьєв,спираючись зважується на власнутеоріюіснуваннядовгихциклів векономіці, посутіпередбачиввідродження йподальшийпідйом врозвиткуцілої низькікраїн послеважкоїекономічноїдепресії 1929 року.Йогопослідовники показали, щоіснуєпевнийзв'язокміжтехнологічноюінновацією й фазамиекономічного циклу.Тривалість такого зв'язку носитидовготривалий характер йскладає всередньому 55 років (так кликанакондратьївськахвиля).

ФазавідродженняКондратьєвського циклухарактеризується великим числомтехнологічнихбазовихінновацій.Підтехнологічнимибазовимиінноваціямирозумієтьсястворенийматеріал чизасіб, щовпершеупроваджується увиробництво. Уце жпоняттяукладається й організація чистворенняринку для створення нового,впершепроведеного продукту.

>Базовіінноваціїможутьвизначатися якінновації, котрієджереломотримання новихпродуктів йвидівдіяльності, щоформуютьнові ринки йновіпромисловігалузі, якпостачальникипродукції наці ринки.

На самому початку циклуціінноваціїздійснюютьмолодімалі підприємства, котрі через своюгнучкість йадаптивністьсприяютьдифузії одного чидекількохкрупнихвинаходів. Урезультаті їхньогодійутворюється кластерінновацій,який й приводити дозначногоекономічногопрогресу.

>Зростання йпроцвітанняведуть дозниженнявитратвиробництва,накопиченнявиробничогопотенціалу.Експортстаєістотнимелементомподальшогозростання. Уміру того якростутьвиробничіпотужності,задовольняєтьсяпопит йвідбувається рух відринкупродавців доринкупокупців.Промисловорозвинені країнидосягли в даний годинусаме такогоефекту.

>Технологічноновіпродукти все понадстандартизуються,поступовопороджуєявищепсевдоінновацій, колипопитспоживачанацілений нащо-небудьнове, але й наринкувінзустрічаєлишемодифікації старого. Це Веде достагфляції. Утакійситуаціїінвестиції впромисловийрозвитокперестають бутипривабливими,накопиченігрошізачинаютьзвертатися в сферібізнесу, але вринкуціннихпаперів йкапіталунасиченістьринкутехнологічнопрогресивними видамипродукціїхарактеризується, як правило,високорозвиненимринкомціннихпаперів йкапіталу. Під час перебуваннячергумасштабнийринокціннихпаперів йкапіталуформуєтьсяунаслідоктимчасовоївідсутності альтернатив дляінвестиційінноваційного типу.

>Насиченістьринкупсевдоінноваціями, котрі недають великогоефекту,єнайбільштиповимявищем дляданогоперіодурозвитку.Саме в даний годинукерівництвопідприємстввтрачаєінтерес доінновацій, акрупні підприємствавтрачаютьнеобхіднугнучкість,всьогобільшогозначеннянабуваютьмалі підприємства.

>Першареакціяекономіки наситуаціюподібного типу –скороченнявитрат надослідження йприкладні розробки.Прагнення довисокогоприбутку приводити доскороченняасортиментупродукції,концентраціїзусиль навипускунайбільшпопулярних йзначних заоб'ємомвиробництвавиробів,зменшенню, якнаслідок,виборутоварів. Заперіодомрецесіїслідуєдепресія, зростаннібезробіття,встановлюєтьсясуворий контроль надгрошовимзверненням,роблятьсярізноманітніспробиприпинитиінфляцію.Зрештоюстворюютьсяумови длястагнації.

Уцихумовах Єдиний шляхздолатикризовуситуацію –це активносприятивпровадженню йрозповсюдженню новихтехнологічнихбазовихінновацій, щореалізовуютькрупнівинаходи йвідкриття.Заразвідомічотириідентифікованихкондратьєвського циклу.

У зв'язку ізцимодне ззавданьпрогнозування – детальноохарактеризуватиосновніфази йогорозвитку,продатуватиціфази йвідшукати задопомогоюстатистичнихметодівкластерибазовихінновацій,здатнихвивестиекономіку ізкризового стану.Зразковедатуваннякондратьєвськихциклів,включаючи й 4-йдовготривалий цикл, наводитися втаблиці.

2.Чотирикондратьєвськихцикли (пооцінкахМенша)

 

хвиля Фаза, рокта
>процвітання >рецесія >депресія >відродження
I (55 років) 1787-1799 1800-1812 1813-1826 1827-1842
II (55 років) 1843-1856 1857-1868 1869-1884 1885-1897
III (55 років) 1898-1910 1911-1924 1925-1938 1939-1953
IV (55 років) 1954-1965 1965-1978 1979-1993 1994-2009
(прогноз) (прогноз)

>Симетричністьекономічних реформ в нашій стране із великими цикламисвітовоїкон'юнктури (вонаспостерігається й віншихкраїнах),безумовно, неозначає їхньогофатальноїзумовленостізовнішнімичинниками.Вибір шляхуекономічногорозвиткубудь-якої країни в головномузалежить від діївнутрішніхзакономірностей. На тому годину було б бпомилкоюзовсімвиключативплив навнутрішніпроцесиміжнароднихчинників, хоч бііз-заоб'єктивноіснуючоївзаємозалежності врозвитку всіхкраїн. Разом із тім,міжнароднічинникипо-різномучинятьтиск наекономічніпроцеси вкожній стране. І тутвітчизнянаісторіяреформування несуперечитьдосвідувходження вміжнароднеекономічнеспівтовариствоіншихкраїн.Багато із них, щопідключалися досвітовогоринку,переходячи їхні інших йвіддаленихекономічнихешелонів напередовіпозиції (>наприклад,Німеччина йЯпонія последругоїсвітовоївійни),повноюміроюпідпадали подвпливглобальнихекономічнихмеханізмів увисхіднійлініїрозвиткусвітовоїекономіки зарахунокрізкоїактивізаціїпроцесів увласнихкраїнах.Дуже часто такаактивізаціявідбувалася в тихий із них, котрі до цого пережилисерйозніневдачі (>наприклад,ураження увійнах) йсоціальніпотрясіння. Саме жвступсвітовоїекономічноїсистеми дофазипідйомусприявзростаннюінноваційноїактивності у всіх сферах,додававдодатковіімпульсиназрілимзмінам векономічній сфері,формувалоспільнусприятливу атмосферу дляосвіжаючихзмін вкраїнах, щоактивізувалиекономічнумодернізацію.

>Мабуть,требарозрізняти рольекономічних реформ вкраїнахназдоганяючогорозвитку, деще незавершилосяпристосуваннянаціональногогосподарства дозакономірностейфункціонуваннясвітовогоринковогогосподарства, й впровіднихкраїнах зстійкою йзрілоюсистемоюринковихстосунків. Дляпершоїгрупикраїнякнайкращі (чи,можливо,вимушені)умови для реформскладаються впідвищувальнійфазіділовоїактивностісвітовоїекономіки, й їхніосновне заподіянняполягає до того,щобназдогнатипередові країни. Длядругої –реформизачинаються впоніжательноїфази ймають наметіпожвавленняекономічноїкон'юнктури йперехід дофазипідйому врозвиткугосподарства. У зв'язку ізцимдоцільнорозмежовувати двохтипівекономічних реформ –модернізаційні йциклічні,такі, щомаютьвідзнаки вцілях йзмісті,стратегії йтактиці.

Томузовсімнедивнийзбіг фаз реформ вКазахстані ізфазоювищоїділовоїактивностіпровідних держав. Алі що особливохарактерний длявітчизняного шляхумодернізації: нашакраїна, давно вступивши нацей шлях (>ще вскладі СРСР), доцихпір його остаточно не минула.

Учому ж заподійнезавершеностімодернізаціївітчизняноїекономіки?

>Цьому можназапропонуватинаступненайбільшспільнепояснення.Казахстанському шляхуекономічноїмодернізаціївиявилосявластивим ті, щоринковіреформи, одна заодною, непростовичерпувалисвійпотенціал,сходячи унебуття, але йзмінювалисязворотнимихвилями, котріякщо й неповерталиекономіку напочатковірубежі, топорушувалиспадкоємність йпоступальністьподальшогоекономічногорозвитку,подальшихзмін (великих йчасткових) внаціональнійгосподарськійсистемі.Цимхвилеподібно-циклічна природа реформ в нашій страневідрізняється віднеминучихспадів в їхніздійсненні, котрівиступаютьнаслідкомнаростаннявтомисуспільства відзмін чи служититактичнимприйомом для забезпеченнягнучкішогоманеврування вскладнійполітичнійситуації накористьдосягненняцілейякісногооновленнясуспільства.Подібна змінухвиль реформпротилежнимихвилямиможерозглядуватися яквластивістьінверсії (поворотного руху) входіпроведення курсу намодернізацію, чи «>розвиток череззиґзаґи». За неюкоштуєдіяконтрринковоїтенденції, котра, якпоказуєісторичнийдосвід, привизначених,перш на,політичних йідеологічнихумовах, атакожзалежно відперегрупування увладних структурах державиможеприводити довиникненнянапівринкового чипереважнонеринкового типугосподарства. Так,підсумкомекономічноїмодернізації в СРСР на вухоп'ятоїхвилі реформ сталоутворення «>гібридного» (>змішаного) типуринку, щопредставляєспецифічну системугосподарювання,засновану надеформованихринковихмеханізмах,своєрідного «>бюрократичногоринку» - ізсильнимидержавнимиважелями дії наекономіку,переважанням державногоапаратууправління йвеликомасштабнимивкрапленнямитіньовоїекономіки.Таку системугосподарювання неоднозначнотрактувати якнеринкову, й разом із тім вонапомітновідрізняється відринковихстосунків вкраїнах ізрозвиненими їхнього формами.Такийспецифічний результатнезавершеностіекономічноїмодернізації в нашій стране, дії нанеїінверсійногомеханізму.

>Якщозвернутися дохронології реформ вКазахстані й СРСР,виявляєтьсянаступне.Всі смердоті (>поки завиключеннямсучасні)завершувалисяфазоюконтрреформ. Так,реформиВіте-столипіна йперіодуНепу,кінецькінцем, булизнехтувані вперіодсталінського режиму.Хрущовсько-косигінськіреформивиявилисяфактичновідкинутими в роктабрежнєвськогодвадцятиріччя.

>Спільним дляфазиконтрреформ на самом деле було бпосиленняполітичноїреакції,ослабленнядемократичнихінститутів, щозародилися, йпаростків новихполітичнихтрадицій,свідомокультивованезіставленнямкраїн СНР йЗаходу як двохпротилежнихкультурно-історичнихсвітів. Уекономічній сфері булихарактерніобмеження врозвиткуринковихстосунків,заборонавільногогосподарювання ізодночаснимнаростанням державноговтручання вгосподарське життя, іїїжорсткішоюрегламентацією.

>Розвитоктрадиційнихгалузейможевідбуватися прискороченнітемпівзростання;деякі ізцихгалузейможутьстагнувати,деякіможутьпросуватися вперед ізусередненоюшвидкістю (>наприклад,сировиннігалузі).Проте накожномуетапірозвиткувиникає одна чидекількагалузей, щолідирують векономіці.Саме такимгалузяхзнаходятьсвоєзастосуваннябазовітехнологіїпринципово нових типів, щовизначаютьрозвитоквідповіднихгалузей зшвидкістювищесередньою.Цігалузіпоглинаютьнайбільшийоб'ємінвестицій.Розвитокгалузей, щолідирують,нерозривнопов'язаний ізосвоєнням новихбазовихтехнологій. Томуперіодіснуваннягалузей, щолідерують,є не щоінше, якжиттєвий циклінновацій уфазізростання.

>Такийпідхід дотрактуваннягалузей, щолідирують,вимагаєрозглядузалежностіміжінноваційними циклами йдовготривалимитенденціямиекономічногозростання. Утеоріїциклічностідовгахвиляділиться начотириосновніфази:процвітання,рецесія,депресія,відродження.Процвітання йрецесіяформують фазупідйому,депресія йвідродження – фазу спаду.


>Макроекономічні характеристики фаздовгоїхвилі

 

Характеристика >Депресія Відродження >Процвітання >Рецесія
>Валовийнаціональний продукт >Низькезростання >Підйомтемпівзростання >Зростанняприскореними темпами >Зниженнятемпівзростання
>Попит наінвестиції >Наявністьзайвихпотужностей,падінняінвестиційногопопиту >Інвестиції вновівиробництва йгалузі >Значнерозширеннямасштабівінвестицій >Раціоналізаціяінвестиційної політики
>Споживчийпопит >Безперервнезростаннявідладженогопопиту >Пошук нових сфердодаткаспоживчогопопиту >Розширенняпопиту у всіх сферах >Безперервнезростання новихсекторівекономіки йнасиченняспоживчогопопиту.

>Якщопредставитидовгухвилю якпослідовністьжиттєвихциклівгалузей, щолідирують, можнаспробуватиспіввіднестифазидовгоїхвилі із фазамидовгого циклу:процвітання –зростання;рецесія –насичення;депресія – спад;відродження –впровадження.

>Слідзазначити, щоприведеніфазидовгоїхвилі йжиттєвого циклу незбігаютьсянастількиідеально. Алі,проте,правомірний, на нашпогляд,вивід про ті, щожиттєвий циклгалузей, щолідирують,заснований напевномукластерівинаходів,відповідаєдовгійхвилі векономіці.Змінагалузей, щолідирують,тобтоструктурна перебудоваекономіки,євирішальнимчинником початкуновоїдовгоїхвилі векономіці.Взаємна однозначнавідповідність фазжиттєвого циклугалузі, щолідирує,заснованої наіснуванніпевноїтехнологічноїпарадигми, й фазекономічноїдовгоїхвилідеформуєзовнішнічинники.Серед них,окрімчинниківкон'юнктури йпопиту,активнийвпливроблятьсуспільно-політичні (>включаючивійни),демографічні,соціальні йприродно-екологічнічинники.

Уцілому,прогнозуючи частку реформказахстанськоїекономіки, неслідспокушатисянадмірнооптимістичниминадіями.Економічнамодернізація –надзвичайнохворобливий,тривалий йбагатоетапний процес, ізнизкоюперепадів йкритичнихперіодів. Хочанинімаловірогіднийваріантнастанняконтрреформ,стримуючих чинавітьприпиняючиринковізміни,він невиключений. Уусякомуразі,наростання критикиекономічноїпрограми уряду (критикисправедливої йобґрунтованої), йогогрубіпомилки йвідірваність відекономічних реальностей,масовезубожіннязначноїчастки населенняцілкомздатнітрансформуватитаку критику вполітикуконтрреформ. Ми уже булисвідками того, якпервинніцілі реформ із «>соціалістичнимзабарвленням» вкороткітерміниперетворилися на прямопротилежнуполітику,запустившимеханізмзагальногорозвалу.Причому як одну, то йіншу, абсолютноїйпротилежну міткуопинилосяодне й ті жгромадянство.Чому непередбачитищеоднеповторенняподій заапробованимсценарієм?

>Проведенийаналізвиникненняінверсійногомеханізму увітчизняніймодернізаціїдозволяєвиділити «>класичний»набір йогоелементів, щопояснює далеко ще невипадковий характервиникненняконтрреформ.Розривширеформаторів із «низами» йнедостатнє «>включення»останніх впроцеси,наростаючепогіршенняжиттєвогорівнябільшості населення йігнорування йогоінтересів, потреб йтрадицій,нездатністьзапропонованоїстратегії й тактики реформ із ходу йбезболісновирішитистаріпротиріччя (доти ж смердотіпороджуютьщеновісуперечності йгостріконфлікти),відсутністьєдності встаніреформаторів й їхньогонеготовністьйти нарозумнікомпроміси,небезпекаспалахіврадикалізму йнетерпимості всуспільнихнастроях – всеце, якпоказуєісторія,виснажувалопотенціал реформ напопередніх фазах,готуючизмінуполітичного курсу.


>Висновок

>Оцінюючисучаснуситуаціюсуспільства,хіба не можнавиявити дії схожихчинників? Врешті-решт, тотребавизнати, що насучасномуетапіформуютьсявихідніпозиції для створення нового виткаборотьбиміжальтернативнимиваріантамирозвитку. У зв'язку ізцим,безумовно,виправданопідвищенаувага довивченняісторичногодосвідуреформування вКазахстані. Хочаісторичніпаралелі йзіставлення недаютьпрямоївідповіді тих, щостанеться вмайбутньому,проте,ретроспективнийпідхід допрогнозуваннядозволяєвиявитилінії «силовим полем», щовиникли входітривалоїеволюціїнашоїгосподарськоїсистеми. Цедоповнюєсоціально-економічнийаналізпоточноїситуації,дозволяючивиявитиглибокеісторичнекорінняпроцесів, щовідбуваються,визначаючивузли йкритичнікрапки, котрітрадиційновиникали вминулих циклахмодернізації. Тім понад що внинішніхдіяхвгадуються йминуліподії, йстарідійові особини.

>Щоб неповторивсястарийтрадиційнийсценарійрозвитку,слідвідмовитися віднебезпечноїпомилки, щополягає до того, що примус йнасильство,політична воля йнепохитністьздатні забезпечитишвидкий поворот векономічній сфері.Вітчизнянийісторичнийдосвідсвідчить про ті, щоігноруванняоб'єктивнихекономічних реальностейсиловихметодівчреватінесприятливиминаслідками длясамоїтрансформаціїгосподарськоїсистеми.Такий «>революційний»підхід доекономічнихперетвореньміститьчималийруйнівнийпотенціал, але йдужеобмеженутворчуздатність. У нашихсьогоднішніхумовахповернути преосвітніпроцеси в конструктивне русло нормальногореформаторського способуякісноїзмінистароїгосподарськоїсистеми – означати, наділівизнатинеобхідність переходу відекономіки «>стискуванняпопиту» доствореннястимулів длявиробництва йвиробників.Аджезалежно від того,виникнуть чи анідодатковістимуливиробництва йінвестування, можнасудити прообґрунтуваннявибраногонапряму дляреформування.Цейкритерій й виненлежати восновівиробленнястратегії й тактикиекономічногореформування,оскільки йогокоштуєвключенняекономічнихінтересів –найнадійнішогозахисту політики реформ, щовизначаєїїбезповоротність.


Списоквикористаноїлітератури

1.АндароваР.К.Ринковіреформи йпрогнозування ізурахуваннямциклічностіекономічногозростання.Матеріалиміжнародноїнауковоїконференції,присвяченої10-літтюнезалежностіРеспубліки Казахстан.

2. КондратьєвН.Д.Проблемиекономічноїдинаміки. До., 1989;.

3.Економічнатеорія.Підспільною ред.С.І.Відяпіна,А.І.Добриніна,Р.П.Журавлиною,Л.С. Тарасевіча, М., 2003.


Схожі реферати:

Навігація