Реферат Ціноутворення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Заснування освіти

«Вітебський державний технологічний університет»


ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Методичні вказівки до проведення практичних занять

для студентів економічних спеціальностей


Вітебськ

2007


УДК 338.5

Ціноутворення: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей

 

Вітебськ, року міністерство освіти Республіки Беларусь,УО «ВГТУ», 2007

Розробили: доц. Прокоф'єва Н.Л.

ст. препод. Домбровская О.Н.

Справжні методичні вказівки призначені щодо практичних занять із курсу «Ціноутворення» для студентів денний і заочній форми навчання.

Схвалено кафедрою «КБ» УО «ВГТУ» 13.12.2007г. протокол № 4

Рецензент: д.э.н., проф. Ванкевич Є.В.

Редактор: к.э.н.,доц. Дем О.Д.

Рекомендовано до опублікуванню редакционно-издательским Радою УО «ВГТУ» «______»________2007г. Протокол №____

Відповідальний за випуск: Пусенкова Л. В.

Підписано до друку __________ Формат_________

Уч. вид. лист___________

Печатка ризографическая_______

Тираж_________Заказ_______Цена______

Отпечатано на різографі УО «Вітебський державний технологічний університет». Ліцензія № 02330/0133005 от1 квітня 2004 р.

210035,Витебск, Московський пр-т,72


СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тема №1: Теоретичні основи ціноутворення

Тема № 2: Ціни у механізмі функціонування національної економіки

Тема №3: Методи ціноутворення

Розділ 1: Методи ціноутворення, зорієнтовані витрати

Розділ 2. Методи ціноутворення, зорієнтовані якість і споживчі властивості товару

Розділ 3. Методи ціноутворення, зорієнтовані попит рівень конкуренції

Тема №4: Ціни економіки суб'єктів господарського обороту Республіки Білорусь у

Тема №5: Ціноутворення у зовнішньоторговельної діяльності фірм

Тема №6: Ціноутворення з урахуванням інфляції

Тема №7: Стратегії ціноутворення і цінову політику фірм

ЛІТЕРАТУРА


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

«Ціноутворення» є общепрофессиональной дисципліною при

підготовці студентів денний і заочній форм навчання за фахами «Економіка і управління для підприємства», «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Товароведение й експертиза», «Фінанси і кредиту», «Економіка і організація виробництва».

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни ціноутворення містять практичні завдання, питання обговорення, методичних рекомендацій у вирішенні завдань і тести для самоконтролю, що дозволяє їх використати як аудиторного роботи, так самостійної підготовки студентів денний і заочній форм навчання щодо дисципліни.

Тематика практичних занять відповідає програмі курсу «Ціноутворення», відбиває всі питання, які виносяться на іспит (залік), що дозволить підвищити рівень засвоєння методологічних і методичних аспектів ціноутворення й одержати практичні навички визначення ціни товари (послуги) з урахуванням чинників зовнішньою і внутрішньою середовища організації.


Тема №1: Теоретичні основи ціноутворення

 

Мета заняття: усвідомити розбіжності у підходах до формування цін сфері виробництва та сфері.

Питання до обговорення:

1. Вихідні передумови визначення цін?

2. Визначення ринкової ціни А. Маршаллом.

3. Суть трудовий вартості, її використання у сучасної економіці.

4. Суть теорії граничною корисності.

5. Чим різняться механізми ринкового рівноваги по А. Маршаллу і Л. Вальрасу?

6. Державне вплив на ринкове рівновагу.

Завдання №1

Визначити рівень суспільно – необхідних витрат праці (ОНЗТ) за групою підприємств галузі:

Підприємства Усього витрат, млн. крб. Обсяг випуску, тис. прим. Витрати на од. продукції, тис. крб.
1 160 16 10
2 140 10 14
3 120 8 15
4 112 7 16
5 150 15 10

Як зміниться рівень ОНЗТ у результаті розширення громадського виробництва з допомогою підприємства, індивідуальні витрати якого на одиницю продукції нижчі за середні – 10,5 тис. крб., обсяг випуску – 210 млн.руб.? Як за цьому зміниться ціна ?

Завдання №2

За підсумками даних завдання №1 визначити, як зміниться рівень ОНЗТ за скорочення нерентабельного (з погляду ОНЗТ) виробництва. Як скорочення нерентабельного виробництва позначиться лише на рівні ціни на одиницю продукції, якщо сукупний платоспроможний попит над ринком залишиться колишнім?

Завдання №3

Припустимо, що товару А подано у вигляді рівняння Qd=10-0.2Р, а пропозицію Qs=2+0.2Р,где Р – ціна , тис. крб., Qd і Qs - відповідно величини попиту й пропозиції (млн. штук на рік). Визначте рівноважну ціну, рівноважний кількість попиту й пропозиції, відповідних ціні рівноваги. Яка ситуація виросте ринку , якщо урядом буде встановлено фіксовану ціну товару На розмірі 15 тис. крб.? Який обсяг товару При цьому зможуть придбати покупці?

Методичні вказівки до виконання завдань №1 і №2:

Общественно необхідні витрати (ОНЗТ) - це такі витрати виробництва продукції, які доцільні задоволення суспільної потреби у ній. Розмір ОНТЗ розраховується як показник за групою підприємств галузі.

Тести для самоконтролю

1.Какой підхід у ціноутворенні відбиває визначення ціни «грошова оцінка ціні одиниці товару»:

- ринковий,

- маркетинговий,

- витратний.

4.Рыночному підходу у ціноутворенні відповідає встановлення ціни на всі основі:

- суспільно-необхідних витрат праці;

- оцінки споживача ступеня корисності продукту;

- відповідності за ціни попиту ціні пропозиції.

5. Відповідно до теорією «трудовий вартості» відхилення ціни вартості може статися:

- у сфері виробництва;

- у сфері звернення;

- у сфері виробництва та звернення.

6. Теорія «граничною корисності» виходить з припущенні у тому, що ціни формуються:

- у сфері виробництва;

- у сфері звернення;

- у сфері виробництва та звернення.

7. Для оцінки рівня корисності блага немає:

- кількісний підхід;

- якісний підхід;

- порядкова теорія.

8. Механізм відновлення ринкового рівноваги відповідно до теорією А.Маршалла передбачає:

- зміна пропозиції благ ринку проти равновесным обсягом;

- відхилення ринкової ціни від рівноважної;

- надлишковий попит;

- надлишкове пропозицію.

9. Механізм відновлення ринкового рівноваги відповідно до теорією

Л. Вальраса передбачає:

- відхилення ринкової ціни від рівноважної;

- зміна пропозиції благ ринку проти равновесным обсягом;

- надлишковий попит;

- надлишкове пропозицію.

10. Коли ринку є надлишковий попит (дефіцит) товару, то причиною цього і те, що:

- ціна товару перевищує рівноважну ціну;

- ціна товару нижче рівноважної ціни;

- товар є низькопробним;

- обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту.

11. Зазвичай надлишок пропозиції:

- надає підвищувальне тиск на ціну;

-надає котре знижує тиск на ціну;

-не надає жодного впливу на ціну;

- стимулює покупців придбання товару.

12. Равновесная ціна – це:

- ціна вище тієї, що створює надлишковий попит;

- ціна, коли він немає дефіциту, ні надлишку;

- усе перелічене вище справедливо;

- ціна, встановлена урядом.

 


Тема № 2: Ціни у механізмі функціонування національної економіки

Мета заняття: розглянути принципи і функції ціноутворення. Показати взаємозв'язок ціноутворення загальноекономічними процесами.

Питання до обговорення:

1. Значення проблеми ціноутворення у ринкової економіки.

2. Принципи і функції ціноутворення.

3. Чинники ціноутворення, ступінь їхнього впливу на динаміку цін республіці.

4. Види цін, і їх класифікація.

5. Поэлементный склад роздрібної ціни.

6. Методи державного регулювання цін.

Завдання №1

Визначте, є вірними чи помилковими наведені нижче висловлювання, зазначаючи знаком «+» вірні, на вашу думку, висловлювання, і знаком «-» помилкові висловлювання.

1. Облікова функція ціни означає використання ціни на ролі інструменти впливу на величину попиту.

2. Стимулирующая функція ціни залежить від одночасному вплив і виробництво, і споживання товарів та послуг.

3. Распределительная функція ціни врівноважує попит.

4. Стимулирующая та розподільна функції відхиляють ціну товару вартості.

5. Складывающийся рівень цін галузях економіки сприяє переливу капіталу з галузі до іншої, отже, ціна служить інструментом раціонального розміщення виробництва.

6. За рівнем регулювання розрізняють ціни що вільні та зональні.

7. Классификационные ознаки цін не впливають значно формування.

Завдання №2

Оршанський льонокомбінат використовує для продукції лляна волокно, поставлене льнозаводами, що вирощують льон у Вітебській області. Зазначте, які зовнішні внутрішні чинники сприятимуть зростанню (зниження) ціни продукції льонокомбінату?

Завдання №3

Заполните відсутні елементи в структурно-логічною схемою роздрібної ціни товару, поясніть з прикладу конкретного товару класифікацію цін залежність від стадії товароруху.

Собівартість ….. …… ……. Роздрібна торгова надбавка ПДВ …….

Оптова ціна виробника

 

Відпускна ціна підприємства-виготовлювача

 

Відпускна ціна оптового посередника

 

Роздрібна ціна

 


Тести для самоконтролю

1.Принципом ціноутворення у Республіці Білорусь перестав бути:

- поєднання вільних і регульованих цін (тарифів),

- розмежування повноважень суб'єктів ціноутворення для встановлення і регулюванню цін (тарифів);

- фіксування ціни оптимальному рівні.

2.К прямому регулюванню цін не належить:

- фіксування цін (тарифів),

- встановлення граничних цін (тарифів);

- встановлення граничних торгових надбавок (знижок);

- встановлення граничних нормативів рентабельності визначення суми прибутку, підлягає включенню в регульовану ціну;

- декларування цін;

- визначення податків і зборів, які включаємо у ціну.

3. Відповідно до законом попиту й пропозиції збільшення попиту викликає:

- зниження як рівноважної ціни, і рівноважного кількості;

- підвищення рівноважної ціни, і зниження рівноважного кількості;

- підвищення рівноважної ціни, і збільшення рівноважного кількості

4.. Послідовність встановлення ціни «товар – собівартість- ціна – цінність - покупці» відповідає підходу, що ціна формується:

- у сфері виробництва;

- у сфері звернення.

5. По стадіям товароруху ціни класифікують так:

- ціни, сформовані першим покупцем, який здійснив ввезення своєї продукції територію Республіки Білорусь у;

- ціни оптових посередників,

- роздрібні ціни,

- вся перелічена вище.

6. Ціна гранична – це:

- ціна, коли він обсяг попиту товар дорівнює обсягу його пропозиції;

- якомога більше грошей, яке покупець готовий сплатити товар;

- значення ціни, встановлюваний державою ролі її верхнього чи нижньої межі;

- ціна, що складається над ринком під час взаємодії продавців і покупців.

7. За характером котрий обслуговується обороту виділяють:

- регульовані ціни,

- знизили,

- біржові ціни,

- що сковзають ціни.


Тема №3: Методи ціноутворення

 

Мета заняття: дати практичні навички розрахунку цін перспективами кожного із методик ціноутворення, усвідомити специфіку їх застосування.

 

Розділ 1: Методи ціноутворення, зорієнтовані витрати

Питання до обговорення:

1. Основні етапи встановлення початкової (вихідної) ціни. Як змінюється послідовність встановлення ціни на залежність від цього у будь-якій сфері (виробництва чи звернення) вона формується?

2. Класифікація існуючих методик ціноутворення, їх ієрархія.

3. Загальна характеристика ціноутворення з урахуванням витрат. Склад і структура витрат, врахованих цінується.

4. Суть методики ціноутворення «витрати +…».

5. Умови застосування методики ціноутворення «прямі перемінні витрати + прибуток».

6. Суть методики ціноутворення «мінімально необхідна ціна», сфера застосування сили.

7. Суть методики ціноутворення «із забезпеченням отримання цільової прибутку».

8. Сутність і сфера застосування методу структурної аналогії.

9. Специфіка агрегатного методу ціноутворення.

Завдання №1

Рассчитать прийнятну експортну ціну товару для географічно від'єднаного ринку з жорсткішою конкуренцією, якби ринку товар продається за 30 у.о. при наступних витратах виробництво та реалізацію:

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Ціноутворення
  Ціна – складна економічна категорія. Ціноутворення – процес створення ціни товари та. Цінова
 • Реферат на тему: Ціноутворення
  Методика розрахунків вихідної ціни. Максимизация поточної прибутку. Завоювання лідерства за
 • Реферат на тему: Ціноутворення
  Розрахункові і опубліковані ціни. Розрахункові ціни: сутність, можливість застосування. Публикуемые
 • Реферат на тему: Ціноутворення
  Визначення рівня інфляції. Стратегія середніх цін. Визначення прибутку підприємства від продукції.
 • Реферат на тему: Ціноутворення в Білорусі
  Зміст Запровадження 1. Державне регулювання цін Республіці Білорусь 1.1 Форми державного цінового

Навігація