Реферат Ціноутворення

Варіант № 4

 

1. Рівень інфляції визначається по:

а) індексу споживчих цін;

б) індексу цін виробників;

в) индексу-дефлятору ВВП;

р) індексу цін продовольчих товарів.

У) - пошук правильної відповіді. Інфляція - це явище, властиве економіці, використовує паперові гроші. Її прояв залежить від формі підвищення рівня цін, і подорожчання іноземної валюти.

Разом про те чимало економістів відзначають, що змінюються ціни як товарів, а й вимірника їх цінності, т. е. Грошей.

Говорячи інакше кажучи, інфляція (від латів. inflatio - здуття) сприймається як процес знецінення від грошей і, відповідно, підвищення цін, що відбувається внаслідок переповнення каналів звернення грошової маси понад яка потрібна на товарообігу. Підвищення цін - основне прояв і рушійна сила інфляції.

Однак необхідно відзначити, що ні будь-яке підвищення цін служить показником інфляції. Є й не інфляційні чинники підвищення цін. Наприклад, погіршення умов видобутку сировини (велика глибина залягання з корисними копалинами); вищу якість продукції, виробництво складніших і сучасних її моделей; сезонні коливання цін (у виробництві сільськогосподарської продукції); циклічні коливання економічної кон'юнктури, і ін.

Сучасне макроекономічне визначення інфляції враховує ширший спектр чинників ціноутворення: крім споживчого попиту до них відносять пропозицію товарів та послуг, формування ціни чинники виробництва, ступінь монополізацію ринку.

Інфляція вимірюється з допомогою такого макроекономічного показника, як індекс цін:

Ціни стандартного набору товарів

в вимірюваному року

Індекс цін = ----------------------------------------------- Х 100%

Ціни тієї самої набору товарів

в базовому року

Темп інфляції в вимірюваному року обчислюється так:

(Індекс цін          _   Індекс цін

вимірюваного року базового року)

Темп = ------------------------------------------------- Х 100%

інфляції Індекс цін базового року

З іншого боку, існує зване емпіричне «правило 70», що дозволяє підрахувати кількість років, протягом яких за даному темпі інфляції станеться подвоєння рівня цін:

70

«Правило 70» = --------------------------------- .

Річний темп інфляції

«Правило 70» застосовується зазвичай і, щоб вирахувати, скільки знадобиться часу для подвоєння реального ВВП чи особистих заощаджень.

Наприклад, обсяг особистих заощаджень «А» дорівнює 1000 крб. Щорічний темп інфляції дорівнює 10%. Відповідно до «правилу 70» подвоєння цін станеться в 7 років.

Отже, щоб лишитися в вихідної економічної ситуації в, протягом 7лет величину заощаджень необхідно довести до 2000.

Для виміру рівня цін частіше використовується індекс цін валового національний продукт - дефлятор ВНП. Його кошик включає в

себе всі кінцеві товари та, вироблені у суспільстві. Тобто дефлятор ВНП повніше відбиває зміна цін суспільстві, охоплює як окремі групи товарів та послуг.

Номінальний ВНП

Дефлятор ВНП = ------------------------------------- Х 100%

Реальний ВНП

де номінальний ВНП - витрати на нинішнього року за поточним цінами; реальний ВНП - витрати на нинішнього року за цінами базового року. [2]

2. Стратегія середніх цін то, можливо представленій у вигляді:

а) стратегії проникнення над ринком;

б) стратегії нейтрального ціноутворення;

в) стратегії прямування за лідером.

Б) - пошук правильної відповіді.

Процес формування ринкових цін пов'язані з рівнем витрат за виробництво і продукції. Ціна одна із основних чинників, які впливають розмір одержуваної прибутку, і навіть на цілий ряд інших кількісних і якісних показників роботи підприємства:

рентабельність, оборот, конкурентоспроможність, частку ринку тощо. Понад те, встановлюючи той чи інший рівень ціни, підприємство може сягнути різних цілей у залежність від цій ситуації над ринком: виживання фірми, максимізація темпи зростання, на збільшення обсягів продажів, стабілізація чи зростання ринкової частки тощо.

Стратегія ціноутворення мусить бути ув'язана зі спільними цілями підприємства, і відбивати їх. Можна виділити декілька цінових стратегій. Стратегія середніх цін – є найтиповішим і будуватися з урахуванням отримання середньої норми прибутку на вкладений капітал.

3. У чому головна відмінність понять "оптові" і "роздрібні" ціни?

а наявності (відсутності) роздрібній торговій організації;

б) у вигляді партії продажу товару;

в) в категорії покупця, заради чого організована продаж (населення чи організація).

Б) - пошук правильної відповіді.

ОПТОВАЯ ЦІНА - ціна товару, продаваного великими партіями (оптом). Зазвичай оптові ціни нижчі роздрібних у зв'язку з економією на торгових витратах.

РОЗНИЧНАЯ ЦІНА - ціна, встановлювана товару, проданий на особисте споживання на невеликих кількостях; за такими цінами здійснюється торгівля у роздрібній сіті й посылочная торгівля. Роздрібна ціна є сумою оптової ціни, і торгової націнки.

4. Що таке ціна?

а) грошовий вираз вартості товару;

б) сума грошей, яку відчужується товар в акті купівлі-продажу.

А) - пошук правильної відповіді. ЦІНА - грошовий вираз вартості товару; формується на світовому і державному ринках.

5. Що передує вивченню структури цін:

а) угруповання товарів;

б) виявлення взаємозамінних і доповнюють товарів.

Обидва відповіді вірні. Вивченню структури цін передує а) угруповання товарів по споживчому призначенню та інших ознаками, б) виявлення взаємозамінних і доповнюють товарів, однакових товарів різного якості, які відрізняються споживчим параметрами. Потім з урахуванням вибіркових чи суцільних (при регулярному, частіше комп'ютерному, обліку) обстежень товарних груп виявляється характерна структура цін:

Деякі структурні показники мають самостійний економічний зміст і назва:

1. торгова націнка:

2. торгова знижка:

3. ставлення прибутку до недоліків характеризує товарну рентабельність (ефективність діяльності з провадження й продажу цього товару):

За показниками рентабельності, і навіть частки прибутків і витрат у ціні може бути побудовано угруповання виявлення комерційної привабливості різних товарів.

З метою виявлення закономірностей формування структури цін, впливу різних гілок елементів загальну колеблемость рівня розраховуються коефіцієнти варіації різних елементів цін (наприклад, частки витрат у ціні) чи його співвідношень (наприклад, витрат і чистого прибутку) через сукупність товарів, за різними ринками, магазинах, у регіонах чи підприємствам-постачальникам. Коефіцієнт варіації вираховується за формулою:

де

Схожі реферати:

Навігація