Реферати українською » Экономика » Товарне виробництво: Загальні економічні основи, мета та еволюція


Реферат Товарне виробництво: Загальні економічні основи, мета та еволюція

>КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТВНУТРІШНІХСПРАВ

>Навчально-науковийінститут заочного тадистанційногонавчання

>Житомирськевідділення


>Контрольна робота

із предмета: “Основиекономічноїтеорії”

>Товарневиробництво:загальніекономічніоснови, позначка таеволюція

студентки 3-го курсуЖитомирськоговідділення

>навчально-науковогоінституту заочного

тадистанційногонавчанняКНУВС

>КарпінськоїНіниВікторівни

>Залікова книжка № 07-22КЖТ

>Варіант №2


Житомир –– 2009


План

>Вступ

1.Товарна формавиробництва: генезис,сутність,основніриси

2.Еволюція товарноговиробництва, його характеристика всучаснихумовах

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


I.Вступ

>Загальновизнано, щолюдство неможеіснувати, невиробляючипевніматеріальні блага йпослуги й неспоживаючи їхнього,тобто процесвиробництва йспоживання ––першоосновавідтворення (>поновлення) самого життялюдства.

>Проте процесвиробництваможевідбуватись уконкретній,історичновизначенійсуспільнійформі.Така формавідбиває, із одного боці,рівеньрозвиткусуспільногоподілу роботи, що, на свійчергу,визначає структуру іорганізаційнупобудовупродуктивних силсуспільства, а із іншого ––ступіньзрілостіекономічнихвідносинміж людьми всуспільстві,формиекономічнихзв'язківміж нимипроцесівиробництва,розподілу,обміну йспоживаннярезультатіввиробництва.

>Слідзауважити, що наступіньзрілостіекономічнихвідносин, котріскладаютьсяміж людьми,істотновпливає структураекономічнихвідносинвласності,механізм їхніреалізації йпередусім ––відносинвласності назасобивиробництва.Останняобставинанабуваєособливогозначеннязавдякитійвизначнійролі, якоївідіграютьвідносинивласності назасобивиробництва векономічнійсистемібудь-якогосуспільствавзагалі йпроцесівиробництвазокрема,бо тієї,хтопривласнюєзасобивиробництва,визначає сферувиробництва,здійснюєуправліннявиробництвом тапривласнює йогорезультати.

>Метоюнаписанняконтрольної роботиєвсебічневивченнятоварноїформисуспільноговиробництва,їїпоходження (генезису),розвитку тасьогодення.

Структураконтрольної роботискладається із двохпитань Упершому із нихрозглянутосутність товарноговиробництва, його генезис таосновніриси. Друга запитаннявисвітлюєеволюцію товарноговиробництва через йогорозвиток в двохетапах: простому тарозвинутому, атакожхарактеризуєіснування товарноговиробництва насучасномуетапі.


1.   >Товарна формавиробництва: генезис,сутність,основніриси

>Загальновизнано, щопередумовищодовиникнення йподальшогорозвитку товарногогосподарствастворюються вглибокудавнину, вчасиповногопанування натуральногогосподарства йнасамперед смердотізв'язані ізпроцесомсуспільногоподілу роботи,якийпройшовдекількаетапів.

першийетапмавмісце тоді, коли відземлеробствавідокремлюєтьсятваринництво (>скотарство).Цей моментслідрозглядати яквизначнуподію вісторіїрозвиткулюдськоїцивілізації, щовідбиваєнаслідки дії >загальногоекономічного закону — законуекономіїробочого години.Людинаусвідомлює, що неуніверсальнапраця приноситикращірезультати (>є болеепродуктивноюнавіть заумовивикористанняпримітивнихзнарядь роботи), аспеціалізована, колиувага йзусилляпрацюючогозосереджуються на конкретномувидідіяльності, навиготовленніокремого продукту. Упроцесітакої роботи людинамаєзмогузначнопідвищувати своюмайстерність,поступовоудосконалюватизнаряддя роботи,набуваєпевнихнавичок,узагальнює їхні й, якпідсумок,досягаєкращихрезультатів. Це, на свійчергу, Веде добільш-менш регулярноговиготовленнятакоїкількостіпродукції, котраперевищуєвласніпотреби виробника й його родини. Такзакладаютьсяматеріальніпідвалини для регулярногообміну результатами роботи землероба (зерно,овочі) нарезультати роботискотаря (>м'ясо,шкіри).

>Пізніше (урабовласницькомусуспільстві)відбувається >другийзначнийподіл роботи –– відземлеробства йтваринництвавідокремлюєтьсяремісництво, яку (>знову ж таки шляхомобміну продуктами –– результатами роботи землероба йскотаря)поглиблюєрозвиток товарногогосподарства,зміцнює йогопозиції. Щоправда, >обмінздебільшогомаєпрямий характер (продукту на продукт),тобто >відбувається шляхом так званого бартеру.

І,нарешті, под годину >третьогозначногосуспільногоподілу роботивиділяєтьсяпрошарок людей (>купці), котрібезпосередньо уже незаймаютьсявиробництвом, їхнього прямафункція ––здійсненняобміну результатами роботиміжрізнимипідрозділами (сферами)суспільноговиробництва. Тім самим смердотізвільняють й землероба, йскотаря, йремісника віднеобхідностівитрачати годину нареалізаціюсвоєїпродукції, йостаннімаютьзмогузосередити своюувагувиключно навиробництві, що,безперечно, Веде допідвищенняпродуктивності їхні роботи.Обмін,якийздійснюютькупці, як правило, ужесупроводжуєтьсяпоявоюособливого товару — грошей, котрівиконують рользагальногоеквівалента.

Ос-кількисуспільнийподіл роботи —явищеоб'єктивне,постійне,неперервне (>перманентне),бо воно таобумовлене, як вжезазначалось,дієюзагальногоекономічного законуекономіїробочого години, то, якнаслідок, всуспільномувиробництвікрімзагального типуподілу роботи, проякий вжейшла мовавище,відбуваєтьсячастковий (>виділяютьсяокремігалузі,підгалузі й т.д.), амежахокремоївиробничоїодиниці (>майстерні, фабрики, заводі) ––>одиничнийподіл роботи, коливиробництвозастосовуєпредметну,подетальну,агрегатну,технологічнуспеціалізацію.

>Безперечно, щобезпосередньою >матеріальноюосновоювиникнення тарозвитку товарноговиробництваєзагальний тачастковийподіл роботи, щообумовлюєєдиноможливий шляхвзаємозв'язку окремих сфервиробництва,перетворення їхнього усукупнийвідтворювальний комплекс ––обмінпродуктів роботи яктоварів.

>Проте,виявляється, що длявиникнення таподальшогорозвитку товарноговиробництватакоїумови яксуспільнийподіл роботи,спеціалізаціявиробників навиготовленні окремихтоварівнедостатньо.

>Необхідно,щоб >виробник бувекономічнонезалежним,економічноуособленим (>відокремленим),щобвінмавзмогусамостійновирішувати, якоїсамепродукціюйомувиробляти, котрізасобивиробництва йресурсивикористовувати, яквиробляти, атакожпривласнюватирезультативиробництва.Водночасвиробник винен нестиповну відповідальність засвоїмизобов'язаннями,обумовленимипроцесомвиробництва.

>Такаекономічнауособленість (>відокремленість)виробниківможливалише занаявностіприватноївласності,насамперед,приватноївласності назасобивиробництва.Самеця формавласностідозволяєлюдинісамостійно, навласнийризиквирішувати усі запитання,пов'язані ізорганізацією таздійсненнямвиробництва конкретного товару (>групитоварів),найбільшповнореалізувати своїздібності, появитиініціативу й якнаслідок ––відчути собісправжнім господарем. Вісьчому процесстановлення йрозвитку товарногогосподарстванерозривнопов'язаний ізпоявою йрозвиткомприватноївласності.Цяобставина ажніяк непринижуєроліінших формвласності ––колективної, державної,проте смердотіповиннірозглядатися вісторичномуаспекті якпохідні відприватної.

Отже, >товарневиробництвоявляє собоютакусуспільну формугосподарства, вумовахякоїпродуктивиготовляються задлявласногоспоживаннявиробником та членами його родини, аспоживанняіншимивиробниками,тобто воно таспрямоване назадоволеннясуспільних потреб, йреалізаціяцихпродуктіввідбувається наринку шляхомкупівлі-продажу.

>Вонодокорінновідрізняється від натуральногогосподарства,є його антиподом йхарактеризується такимирисами як:

1)товарнегосподарство —господарствовідкритого типу:виробникипостійнопрагнутьзбільшитиобсягисвоєїдіяльності,розширитикордониобміну результатамисвоєї роботи (товарами);

2)межі товарноговиробництва йобмінунеухильнорозширюються, то воно тапоступовоохоплює усісферижиттєдіяльностілюдини, товарамистають усіпродукти роботи, товаромстаєнавіть самаздатністьлюдини до роботи ––робоча сила;

3)товарневиробництвосприяєреалізаціївласногоінтересукожноїлюдини, котрабере доля вньому; более того воно тастаєпередумовоюреалізаціїздібностейлюдини,дозволяєїйвідчути собіособистістю;

4)змагальність (>конкуренція)виробників вумовах товарноговиробництвапостійновимагає від нихудосконалюватизнаряддя роботи,використовуватиновіпредмети роботи,накопичуватипередовийдосвід таобмінюватись ним,здійснюватипошук нових форморганізаціївиробництва й всевищезазначенепідпорядкуватиєдинійметі ––зменшеннювитратвиробництва,підвищеннюпродуктивності роботи ізметою збільшенняприбутку (прибутку);

5)товарневиробництво ––виробництводинамічне, воно тастворюєнайбільшсприятливіумови длявикористаннядосягнень НТП,новітніхтехнологій, аце —неодміннагарантія йогоподальшогорозвитку,історичноїперспективи;

6)товарна формаорганізаціїсуспільноговиробництва не лишесприяєприскореномурозвиткупродуктивних сил, а ізакладаєматеріальніоснови дляпрогресивнихзмін унадбудовісуспільства,боця система засвоєюсуттю демократична йвимагає,щобїїобслуговувалитакождемократичніінститути державногоуправління,втомучислі тих, котріспрямовані на захист прав й свободлюдини.

 

2.  >Еволюція товарноговиробництва, його характеристика всучаснихумовах

>Товарна формаорганізаціїсуспільноговиробництва –– системавідкрита,динамічна,спрямована напостійнезростанняобсягіввиробництва тарозширення міжїїзастосування.Цей процесслідрозглядати якеволюційний (вперекладі ізгрецької ">еволюція" ––розгортання,розвиток),тобто яктакий, щохарактеризуєтьсяпоступовістюрозвиткуданоїформи призбереженніїїякості впроцесікількіснихзмін.

>Еволюціятоварноїформигосподарствавідбувається подвпливом такихчинників, як :

1)постійнезростаннялюдських потреб (>цязакономірністьобумовленадієювідповідногооб'єктивного закону);

2)поглибленнясуспільногоподілу роботи, що обумовленедієюіншогоекономічного закону — законуекономії години;

3)кількісні таякіснізміни врозвиткупродуктивних силсуспільства, щобезпосередньопов’язано ізрозвитком науки йтехніки,тобтонауково-технічнимпрогресом;

4)подальшийрозвитоквідносинприватноївласності, що, на свійчергу, привело доїїмодифікації врізнівидиколективноївласності (вкооперативну, а особливо –– вакціонерну).

Уісторичномуаспектіприйнятовиділяти дваетапиеволюційногорозвитку товарноговиробництва,якимвідповідають два йогоосновнихтипи — >просте й >розвинуте.Останнєщеназивають:

–     >загальним,ботоварневиробництвоохоплює усісфери, товаромстаєнавіть самаздатністьлюдини до роботи —робоча сила;

–     >капіталістичним, щовідбиваєпровідну роль уньомутакоїкатегорії, такого ставлення яккапітал;

–     >підприємницьким, деголовну рольвідіграєпідприємець ––власникзасобіввиробництва,який,здійснивши орендуробочоїсили,організуєвиробництво,керує ним йпривласнює йогорезультати.

Іпросте, йрозвинутетоварневиробництвослідрозглядати якдвістадії, дварівня йогорозвитку, а тому характеристикуцихрівнів товарноговиробництвадоцільноздійснити,по-перше, із точкизору їхнізагальних рис, апо-друге, із точкизору їхнівідмінностей.

Отже, дозагальних рисслідвідносититакі:

1) восновівиникнення йрозвитку простого тарозвинутого товарноговиробництваєсуспільнийподіл роботи, атакожекономічнавідособленість (>відокремленість)виробників (заумовиіснуванняприватноївласності);

2)економічноюформою зв'язкуміжвиробникамивиступаєринок, девідбуваєтьсяреалізаціявиробленихтоварів шляхомкупівлі-продажу;

3)наявність конкурентногосередовища;

4)виробник (>працівник) винен бутиособоювільною.

На тому годинупросте йрозвинутетоварнівиробництвомають рядвідмінностей, котріхарактеризуютьцітипи за йогозрілістю,розвинутістю, асаме:

1)простетоварневиробництвобазується, назагальному тагалузевомуподілісуспільної роботи, арозвинуте –– наодиничному таопераційному;

2)простетоварневиробництвофункціонує заумови, що вмежахекономічноївідособленостівиробникєодночасно йвласникомзасобіввиробництва йпрацівником, арозвинуте —цілкомґрунтується на роботинайманихпрацівників, котрівідділені відзасобіввиробництва (>знарядь роботи,землі) йповністюекономічнозалежні відвласниказасобіввиробництва (>підприємця),боостаннійкупуєїхнюздатність до роботи —робочу силу;

3) позначка простого товарноговиробництва —>задоволеннявласних потреб виробника, йвінреалізує не усітовари, азалишаєчастку длявласногоспоживання, тоді як вумовахрозвинутогореалізуються усітовари й його позначка ––отриманняприбутку;

4)якщо вумовах простого товарноговиробництвавикористовується, як правило,нескладнатехніка йпереважноручнапраця, то, прирозвинутому –– система машин,конвеєрні таавтоматизованілінії,комп'ютернатехніка,новітнітехнології, зокрема. такзвані ">генніінженерії".

Укласичномувиглядірозвинуте (>капіталістичне,підприємницьке)товарневиробництвоіснувало до 60-70 рр. XIX ст. (йогощеназиваютьтоварнимвиробництвомвільноїконкуренції), а й у зв'язку ізпосиленнямпроцесуконцентрації йцентралізаціїкапіталу,який ">підштовхувався"науково-технічнимпрогресом таеволюцієювідносинвласності (відприватної дорізнихвидівколективної, зокрема.акціонерної)помітну роль сталивідіграватирізнівидимонополістичнихоб'єднань (>картелі,трести,концерни,корпорації тощо). Такрозвинутетоварневиробництвоперейшло умонополістичнустадіюрозвитку.

>Поява такихоб'єднань ––явище,цілкомоб'єктивне,закономірне,проте їхні діяльність –– прямазагрозаконкуренції, аконкуренціяєнеодмінноюумовоюіснуваннясамоїтоварної (>ринкової)формигосподарства.Єдинийреальний шляхзапобігтируйнуванню конкурентногосередовища й тім самимсамоїринковоїсистеми —цеобмежити тавзяти под контроль діяльністьмонополістичнихоб'єднань. Іцюфункціюбере у собі держава як Єдинийінститут,якиймає для цого усінеобхідніважелі, зокрема.такізагальновизнані, якправові. Доти ж, держава самавиступає якзначнийгосподарюючийсуб'єкт, щозаймаємонопольне становище вдеякихгалузяхекономіки (>енергетика, транспорт,виробництвоозброєння тощо) й якнаслідок ––розвинутетоварневиробництво переходити унаступнустадію ––державно-монополістичну чистадіюрегульованогокапіталізму (>кінець XIX –– вушко XX ст.).

>Протевикладенийпогляд наподальшуеволюціюрозвинутого товарноговиробництва не Єдиний. Узахіднійекономічнійлітературірозвинутетоварневиробництвохарактеризується якіндустріальне, апочинаючи із 60-х років XXстоліття — якпостіндустріальне сус-пільство.Перехід відіндустріального допостіпостіндустріальногосуспільства, на думкувчених-економістів —цевсесвітньо-історичнийстрибок відпануванняматеріальноговиробництва допануваннясферипослуг,нематеріальноговиробництва.

Це сус-пільствохарактеризують як >постекономічне,постматеріальне:

1) віндустріальномусуспільствіпровідна роль належаламатеріально-речовимелементамвиробництва, а людина бувживим придаткоммашини, впостіндустріальномусуспільствіпровідна рольповноюмірою переходити долюдини, вонстаєбезпосереднімносіємінформаційно-інтелектуальноїтехнології;

2) віндустріальномусуспільствіуречевленапрацяпанувала надлюдиною, упостіндустріальному ––головна роль переходити відуречевленої,минулої роботи добезпосередньоїживої роботи. Зацих умівдолаєтьсявідчуженнялюдини йїї роботи й назміну приходити вільнаособистість, дляякоїхарактернепереміщенняїїціннісноїорієнтації відматеріальногодобробуту дорівня життя, і як результат ––матеріальнебагатство, якувіками було бпанівноюформоюбагатства,поступаєтьсябагатствулюдськоїособистості.Вважається, що >теоріяпостіндустріальногосуспільстварозкриваєісторичний процесрозвиткуцивілізації, що вонаєметодологічнимключем дляаналізусучасного світу.

>Протетакийаналіз якщонеповним,якщо неврахувати процес глобалізацію,який набравшисили востанні 25 років йякийстворив длялюдствабезпрецедентніможливості дляподальшогорозвитку, але йводночасвисунувсерйозніпроблеми.Аналіз цогоявищапідводить довисновку, що воно та сталореальністю, ізякоюслідрахуватись й доякоїтребавноситикорективи тавдаватись дозаходіввпливу із тим, щоб забезпечити іекономічнезростання, йдосягненнясоціальнихцілей.Відмовитись відучасті в глобалізацію неможесобі Дозволитижоднакраїна,щоб не бутивідкинутою наузбіччясоціальногопрогресу.

>Процес глобалізаціюрозглядається як результатрозвиткупродуктивних сил таінтернаціоналізації всіх сферсоціального життя,налагодженнябезпосередніхсталихзв'язківміжсуб'єктамирізнихкраїн,внаслідок чоговиробничий процес водній странестаєскладовоючастиноюпроцесу,якийвідбувається вінтернаціональному чисвітовому масштабах, колисвітоваекономікастаєєдинимринком,єдиноювиробничоюзоною. Цеозначаєперехід відсистемипереростаннявідкритогонаціональногогосподарства, й томужоднакраїна помиляюсяупустити шансзайнятивідповідну ">нішу" в цьомугосподарстві.Особливоцестосуєтьсякраїн, котрівідносно недавно стали шляхринковихперетворень.


>Висновки

>Передумовищодовиникнення йподальшогорозвитку товарногогосподарствастворюються вглибокудавнину, смердотізв'язані ізпроцесомсуспільногоподілу роботи,якийпройшовдекількаетапів:

першийетап –– відземлеробствавідокремлюєтьсятваринництво (>скотарство), щовідбиваєнаслідки діїзагальногоекономічного закону — законуекономіїробочого години. >Спеціалізованапраця приноситикращірезультати ніжуніверсальна. Це, на свійчергу, Веде добільш-менш регулярноговиготовленнятакоїкількостіпродукції, котраперевищуєвласніпотреби виробника й його родини. Такзакладаютьсяматеріальніпідвалини для регулярногообміну результатами роботи землероба (зерно,овочі) нарезультати роботискотаря (>м'ясо,шкіри).

Іншийподіл роботи –– відземлеробства йтваринництвавідокремлюєтьсяремісництво, яку (>знову ж таки шляхомобміну продуктами –– результатами роботи землероба йскотаря)поглиблюєрозвиток товарногогосподарства,зміцнює йогопозиції. Щоправда,обмінздебільшогомаєпрямий характер (продукту на продукт),тобтовідбувається шляхом так званого бартеру.

>Третійзначнийсуспільнийподіл роботивиділяєтьсяпрошарок людей (>купці), котрібезпосередньо уже незаймаютьсявиробництвом, алишеторгівлею ізметоюзвільнення відцієїфункції всіхінших.

>Крімзагальногоподілу роботивідбуваєтьсячастковий (>виділяютьсяокремігалузі,підгалузі й т.д.), амежахокремоївиробничоїодиниці (>майстерні, фабрики, заводі) ––>одиничнийподіл роботи, коливиробництвозастосовуєпредметну,подетальну,агрегатну,технологічнуспеціалізацію.Матеріальна основа товарноговиробництвазагальний тачастковийподіл роботи.Основоювважаєтьсяприватнавласність назасобивиробництва, аіншіформивласностіпохідні віднеї.

>Товарневиробництвоявляє собоютакусуспільну формугосподарства, вумовахякоїпродуктивиготовляються задлявласногоспоживаннявиробником та членами його родини, аспоживанняіншимивиробниками,тобто воно таспрямоване назадоволеннясуспільних потреб, йреалізаціяцихпродуктіввідбувається наринку шляхомкупівлі-продажу.

>Риси товарноговиробництва:

–суспільнийподіл роботи;

–товарнегосподарство —господарствовідкритого типу;

–охоплює усісферижиттєдіяльностілюдини (>працятеж товар);

–опосередкованізв’язкиміжвиробником таспоживачем;

–економічна свобода увиборітоварів тапартнерів;

–виробництво дляобміну врозрахунку навигоду;

–економічнаконкуренціявиробників.

>Генезис (процесвиникнення,походження товарноговиробництва)обумовлений такимиявищами, як,суспільнийподіл роботи таекономічнауособленість (>відокремленість)виробників,появою тарозвиткомприватноївласності,зокремаприватноївласності назасобивиробництва.Товарневиробництвоявляє собоюякіснонову формусуспільноговиробництва –– формувідкриту,динамічну,постійнонацілену назадоволеннясуспільних потреб,бо лише таким чиномможе бутиреалізована позначкавиробниківсуспільного продукту —отриманняприбутку (прибутку).Ця позначка товарноговиробництваможе бутиреалізована заумовизниженнявитратвиробництва наосновісамовдосконалення,використаннядосягненьнауково-технічногопрогресу та передовогодосвіду.Відбуваютьсядокоріннізміни в самомупродукті якрезультатівиробництва;віннабуває новихвластивостей ––стає товаром.

Уісторичномуаспектіприйнятовиділяти дваетапиеволюційногорозвитку товарноговиробництва,якимвідповідають два йогоосновнихтипи — >просте йрозвинуте (>загальне/капіталістичне/підприємницьке).

>Простетоварневиробництво –– >виробництво, що >ґрунтується назагальному,галузевомуподілі роботи заумови, щовиробникєвласникомзасобіввиробництва йпрацівником,ручнапраця, позначка:задоволеннявласних потреб виробника.

>Розвиненетоварневиробництво >ґрунтується наопераційному,одиничномуподілі роботи та роботинайманихпрацівників,відділених відзасобіввиробництва,використовуєтьсяскладнатехнологія, збільшенняобсягувиробництва,жорсткаконкуренція тастихійність, кризунадвиробництва, позначка:отриманняприбутку.

Укласичномувиглядірозвинуте >товарневиробництво (>товарневиробництвовільноїконкуренції)існувало до 60-70 рр. XIX ст., а даліперейшло черезпоширеннямонополістичнихоб’єднань у >монополістичнустадіюрозвитку.Монополістичніоб’єднаннястворюютьзагрозу дляіснуванняконкуренції ––основноїумовидіяльності товарного (>ринкового)виробництва, тому державаобмежує таконтролює діяльністьмонополістичнихоб’єднань.

>Державно-монополістична чистадіярегульованогокапіталізму (>кінець XIX - вухо XX ст.)з’являється черезмонопольне становище держави вдеякихекономічнихгалузях.

Узахіднійекономічнійлітературірозвинутетоварневиробництвохарактеризується як >індустріальне, апочинаючи із 60-х років XXстоліття — як >постіндустріальне (>постекономічне,постматеріальне) сус-пільство.Перехід відіндустріального допостіндустріальногосуспільства —цестрибок відпануванняматеріальноговиробництва допануваннясферипослуг,нематеріальноговиробництва. Тутпровідна рольналежитьлюдині, а чи незасобамвиробництва;живій роботи, а чи неуречевленій;провіднимєбагатстволюдськоїособистості, а чи нематеріальнебагатство.

Отже, йподальшийрозвиток товарногогосподарства врозвинутихкраїнах в напрямістановленняпостіндустріальногосуспільства, й процес глобалізаціюсвідчать про ті, щоеволюціятоварноїформигосподарстватриває.


Списоквикористаноїлітератури

1.Гальчинський О.С. Основиекономічноїтеорії. –– До.:Вища школа, 1995.

2.Економічнатеорія />Під ред.Предборського У. А. –– До.: Кондор, 2003 –– 492 з.

3. КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка голосів і грошей. Пер. з анг. – М.: Прогрес, 1978.

4. Маршалл А. Принципи економічної науки. У три т. Пер. з анг. –– М.: Прогрес, 1993.

5.Мочерний С.В. Основиекономічноїтеорії. –– Тернополі: АТ “>Тарнекс”, 1993.

6. Основиекономічноїтеорії:політекономічний аспект.Підручник. />Г.Н.Климко,В.П.Нестеренко. –– До.,Вища школа, 1997.

7.Ніколенко Ю.В.,Лемківський А. У.,Євтушенський У. А. Основиекономічноїтеорії.Підручник: У 2 кн. –– До: Ли-бідь, 1998. ––272с.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Товарно-грошовий ринок в Україні
  >ДЕРЖАВНА >МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ >АКАДЕМІЯ >МИТНОЇ >СЛУЖБИ УКРАЇНИ >ЕКОНОМІЧНИЙ >ФАКУЛЬТЕТ >Кафедри
 • Реферат на тему: Товарно-грошові відносини
  1. Еволюція форм вартості і грошей У нашій життя гроші грають дуже значної ролі. Власне, це одне з
 • Реферат на тему: Товарне господарство
  >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з дисципліни ЕКОНОМІКА  на задану тему «>Товарное господарство»
 • Реферат на тему: Товарообіг
  Зміст Запровадження…………………………………………………………………………. 3 1 Теоретичні основи формування товарних запасів
 • Реферат на тему: Товари та послуги як об'єкт комерції
  Контрольна робота: Товари і житлово-комунальні послуги як об'єкт комерції Зміст 1. Конкурси

Навігація