Реферати українською » Экономика » Теорія економічного аналізу


Реферат Теорія економічного аналізу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

1. Питання № 1: утримання і завдання економічного аналізу

2. Питання № 2: мережні графіки їм їхнім оптимізація в економічних дослідженнях

Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Список використаних джерел


Питання № 1. Зміст і завдання економічного аналізу

 

Зміст економічного аналізу поняття історичне й зумовлено характером суспільного устрою, коли він здійснюється. Зміст економічного аналізу широко і різноманітно, оскільки широкий і сповнений багатоманітністю предмет економічного аналізу – господарську діяльність підприємства.

Зміст економічного аналізу визначається:

1) метою та завданнями його проведення;

2) наявністю вихідної інформації;

3) розробленої методикою економічного аналізу;

4) місцем і термінами проведення економічного аналізу.

Отже, зміст економічного аналізу залежить від України цілі, місця, термінів його проведення, інформаційного забезпечення, від можливість застосування економіко-математичних методів і методів факторного аналізу.

Економічний аналіз є систему спеціальних знань, пов'язану:

1) з дослідженням економічних процесів у тому взаємозв'язку, створених під впливом об'єктивних економічних законів і внутрішніх чинників суб'єктивного характеру;

2) з науковим обґрунтуванням бізнес-планів, з об'єктивної оцінкою їх виконання;

3) з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісних вимірів їхні діяння;

4) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

5) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям оптимальних управлінські рішення.

Найчастіше зміст економічного аналізу такими аналітичними процедурами:

1. Попередня оцінка роботи аналізованого підприємства з урахуванням її кількісних і якісних показників.

2. Вивчення впливу найважливіших чинників до рівня, динаміку, виконання плану з цих показників, розтин резервів їх поліпшення.

3. Узагальнення результатів аналітичних досліджень, оцінка діяльності підприємства із впливу об'єктивних і піддається, визначення величини резервів для поліпшення результатів господарську діяльність.

Основна мета, отже, зміст економічного аналізу підпорядковані мети відповідної системи управління, що він обслуговує. Мета економічного аналізу – підготувати варіанти управлінські рішення, вкладених у забезпечення підвищення економічну ефективність діяльності досліджуваної організації, її розвиток і забезпечити сталий функціонування умовах конкуренції.

Досягнення зазначеної мети економічним аналізом вирішуються такі:

1) підвищення научно-экономической обгрунтованості бізнес-планів їх розробники (ретроспективний аналіз дає змоги виявити закономірності розвитку досліджуваних явищ, які поширюються у майбутнє з урахуванням впливу всіх згаданих чинників);

2) об'єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів;

3) визначення економічну ефективність використання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів;

4) контролю над здійсненням вимог комерційного розрахунку;

5) виявлення і вимір внутрішніх резервів шляхом порівняння показників аналізованого підприємства з плановими, найкращими, попередніми та інші показниками;

6) випробування оптимальності управлінських рішень та оцінка практичної корисності.

Питання № 2. Мережні графіки їм їхнім оптимізація в економічних дослідженнях

Однією з інструментів у фінансовому плануванні є мережне планування, основу якого мережевий графік (мережна модель).

Мережний графік дає можливість окреслити з усього комплексу робіт найважливіші, що лежать на критичному шляху, і зосередити ними основні ресурси, встановити взаємозв'язок між різними спеціалізованими організаціями та координувати їх роботу. Роботи що лежать на критичному шляху, вимагають найбільш тривалого очікування надходження чергового події. На стадії оперативного аналізу та управління, мережевий графік дає можливість здійснювати дієвий контролю над ходом роботи, своєчасно вживати заходів з ліквідації можливих затримок у ній.

Основні елементи мережного графіка:

1. Подія – означає початок і закінчення проміжних робіт, формують запланований процес. На графіці позначається (всередині ставиться цифра (номер) події).

2. Робота – відбиває цілковитий виробничий етап і з'єднує кілька таких подій. На графіці вона позначається (над стрілкою робіт ставлять цифри відбивають тривалість роботи, під стрілкою робіт ставлять цифру яка відображатиме витрати з виконання даної роботи).
мал.1 Графік реконструкції цеху промислового підприємства

На мережному графіці виділяють критичний шлях. Це найтриваліша лінія від першого аж до останнього події, який означає найнапруженішу послідовність робіт. Критична лінія на графіці змальовується подвійний лінією.

Тривалість критичного шляху окреслюється запланований обсяг часу, який виконання роботи. Для розрахунку резервів часу, визначається ранній і пізніший строк наступу кожного події.

Ранній термін (РС) наступу події – це найбільший час, крізь який може настати подія з урахуванням тривалості попередніх робіт. Розрахунок іде спочатку графіка, у своїй підсумовується тривалість попередніх події робіт.

Пізній термін (ПС) наступу події відбиває максимально пізніше наступ роботи, яка порушує тривалості наступних робіт. Розрахунок іде з кінця графіка, у своїй з тривалості критичного шляху віднімається тривалість усіх фізичних робіт лежачих після аналізованого події.

У робіт лежачих на критичному шляху відбувається збіг раннього й пізнього термінів наступу подій в робіт не лежачих на критичному шляху через не збіги раннього і пізнішого термінів наступу подій виникає очікування, що дозволяє розрахувати 4 виду резервів:

1. Повний резерв часу = ПСкінець – РСпочаток – Тривалість роботи.

2. Гарантійний резерв часу = ПСкінець – ПСпочаток – Тривалість роботи.

3. Вільний резерв часу = РСкінець – РСпочаток – Тривалість роботи.

4. Незалежний резерв часу = РСкінець – ПСпочаток – Тривалість роботи.

Рассчитанные резерви часу дозволяють дійти невтішного висновку про можливість оптимізації мережного графіка. З тих робіт, де виявлено резерв часу, здійснюється перерозподіл ресурсів на критичний шлях. У результаті відбувається скорочення часу виконання критичних робіт. За результатами перерозподілу ресурсів будується новий мережевий графік, який відбиває скорочення часу й витрат за виконання планованих робіт.

Оптимізація мережевих графіків залежить від скороченні термінів і час проведення планованих робіт.

 

Завдання № 1

 

Використовуючи дані бухгалтерського балансу ЗАТ Шоколадна фабрика «Новосибірська» (додаток 1,6), зробити:

а) угруповання активів за рівнем мобільності;

б) угруповання активів за рівнем ліквідності;

в) угруповання пасивів за належністю фінансових ресурсів.

За результатами розрахунків здогадатися з вищесказаного; визначити тип угруповань, які у розрахунках.

Рішення:

а) угруповання активів за рівнем мобільності:


Таблиця 1

Дані за 2003 рік

№ п/п Показники Початок Кінець року
тыс.руб. % тыс.руб. %
1 Мобільні кошти всього, зокрема. 60051 55,91 92941 64,07
кошти 2340 2,18 3767 2,6
короткострокові фінансові вкладення 2100 1,95 26871 18,52
короткострокова дебіторська заборгованість 17335 16,14 23520 16,21
запаси й витрати (стр.210+стр.220) 37826 35,22 38783 26,74
довгострокова дебіторська заборгованість
інші оборотні активи 450 0,42
2 Иммобилизованные кошти всього, зокрема. 47348 44,09 52120 35,93
довгострокові фінансові вкладення 1265 0,87
реальний основний капітал (стр.120+стр.130) 47161 43,91 47804 32,95
нематеріальні активи 187 0,18
інші внеоборотные активи (стр.150+стр.145) 3051 2,11
Разом: 107399 100 145061 100

Висновок: з табл.1 видно, що співвідношення мобільних і іммобілізованих активів відхиляється убік мобільних. Понад половину мобільних коштів омертвлены в запасах, але кінця року частка мобільних коштів знижується з 35,22% до 26,74%.

Позитивним чинником є незначне збільшення обсягу коштів із 2,18% до 2,6%. Але те ж саме свідчить, що це підприємство має достатніми коштів поточних розрахунків й платежів.

Негативним чинником є незначне збільшення дебіторську заборгованість з 16,14% до 16,21%. Це засвідчує тому, що з підприємства є певні проблеми з дебіторами.

Зниження реально функціонуючого капіталу з 43,91% до 32,95% є негативним моментом у формуванні економічного потенціалу організації та може можуть свідчити про згортання виробничої бази.


Таблиця 2

Дані за 2004 рік

№ п/п Показники Початок Кінець року
тыс.руб. % тыс.руб. %
1 Мобільні кошти всього, зокрема. 92941 64,07 107153 69,83
кошти 3767 2,6 26356 17,18
короткострокові фінансові вкладення 26871 18,52 252 0,16
короткострокова дебіторська заборгованість 23520 16,21 43771 28,53
запаси й витрати (стр.210+стр.220) 38783 26,74 36773 23,96
долгосрояная дебіторська заборгованість
інші оборотні активи
2 Иммобилизованные кошти всього, зокрема. 52120 35,93 46297 30,17
довгострокові фінансові вкладення 1265 0,87 506 0,33
реальний основний капітал (стр.120+стр.130) 47804 32,95 45126 29,41
нематеріальні активи
інші внеоборотные активи (стр.150+стр.145) 3051 2,11 665 0,43
Разом: 145061 100 153450 100

Висновок: з табл. 2 видно, що мобільні кошти організації у 2004 року значно переважають над иммобилизованными, їхня частка наприкінці року збільшився. Значно зросла частка тих коштів із 2,6% до 17,18%.

2004 року триває збільшення дебіторську заборгованість з 16,21% до 28,53%. Це засвідчує тому, що це підприємство продовжує широко використовувати товарний кредит. Кредитуя покупців, цим підприємство фактично ділиться із нею частиною свого прибутку.

б) угруповання активів за рівнем ліквідності:

А1 – найліквідніші активи;

А2 – швидко реалізовані активи;

А3 – повільно реалізовані активи;

А4 – важко реалізовані активи.


Таблиця 3

Дані за 2003 рік

Група активів Початок Кінець року
тыс.руб. % тыс.руб. %
А1 4440 4,13 30638 21,12
А2 17785 16,56 23520 16,21
А3 37826 35,22 38783 26,74
А4 47348 44,09 52120 35,93
Разом: 107399 100 145061 100

Висновок: з табл. 3 видно, що активи мають структуру на початку й наприкінці року з величезним переважанням труднореализуемых активів.

Наприкінці року структуру змінилася, сталося значне збільшення частки найліквідніших активів з ,13% до 21,12%, частка труднореализуемых активів знизилася з 44,09% до 35,93%.

Таблиця 4

Дані за 2004 рік

Група активів Початок Кінець року
тыс.руб. % тыс.руб. %
А1 30638 21,12 26608 17,34
А2 23520 16,21 43772 28,53
А3 38783 26,74 36773 23,96
А4 52120 35,93 46297 30,17
Разом: 145061 100 153450 100

Висновок: з табл.4 видно, що активи мають структуру на початку й наприкінці року з величезним переважанням труднореализуемых активів, та їх частка продовжує знижуватися.

Аналіз структури активів підприємства показує, що простежується зниження частки повільно реалізованих активів. Це свідчить про певних позитивні зрушення під управлінням ліквідністю.

в) угруповання пасивів за належністю фінансових ресурсів

 

Таблиця 5

Дані за 2003 рік

Група пасивів Початок Кінець року
тыс.руб. % тыс.руб. %
Власні 71392 66,47 86213 59,43
Заемные 36007 33,53 58848 40,57
Разом: 107399 100 145061 100

Висновок: з табл.5 видно, що у 2003 року пасивна частина балансу характеризується переважним питому вагу власних джерел коштів, та їх частка у загальному обсязі знизилася протягом року з 66,47% до 59,43%, що може негативно характеризує діяльність підприємства.

Таблиця 6

Дані за 2004 рік

Група пасивів Початок Кінець року
тыс.руб. % тыс.руб. %
Власні 86213 59,43 114982 74,93
Заемные 58848 40,57 38468 25,07
Разом: 145061 100 153450 100

Висновок: з табл.6 видно, що у 2004 року пасивна частина балансу характеризується переважним питому вагу власних джерел коштів та їхнього частка у загальному обсязі збільшилася протягом року з 59,43% до 74,93%, що позитивно характеризує діяльність підприємства.

При розрахунках використовувалися структурні угруповання. При угрупованню цього масив даних розбивається на групи, кожна з яких об'єднує показники, що характеризують стан тієї чи іншої структурного елемента досліджуваного явища чи групи об'єктів, складових це явище.


Завдання № 2

 

Використовуючи дані звіту прибутки і збитках і додатки до бухгалтерського балансу ЗАТ Шоколадна фабрика «Новосибірська» (додаток 7,10, розділ «Витрати зі звичайних видам діяльності (за елементами витрат)»), розрахувати вплив витрат за оплату праці та зарплатоотдачи на виручку від продажу, застосувавши:

а) метод абсолютних різниць;

б) спосіб скоригованих показників;

в) інтегральний метод.

 

N = U * lU

де N – прибуток від продажів; U – видатки оплату праці, включаючи відрахування на соціальні потреби; lU

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація